Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тематика творчих та наукових завдань. 1. Зробіть комп’ютерну презентацію на одну з тем, передбачених тематичним навчальним планом (20-30 слайдів)1. Зробіть комп’ютерну презентацію на одну з тем, передбачених тематичним навчальним планом (20-30 слайдів).

2. Складіть кросворд на одну з тем, передбачених тематичним навчальним планом.

3. Підготуйте схеми підпорядкування та взаємодії органів управління в окремій галузі.

 

2.6.2. Тематика курсових робіт

1. Адміністративно-правові норми як елемент механізму адміністративно-правового регулювання суспільних відносин.

2. Поняття та ознаки адміністративно-правових відносин.

3. Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права.

4. Громадські організації як суб’єкти адміністративного права.

5. Політичні партії як суб’єкти адміністративного права.

6. Правове регулювання проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

7. Форми державного управління.

8. Поняття та види заходів адміністративного примусу.

9. Адміністративна відповідальність та її законодавчі основи.

10. Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб.

11. Нагляд як спосіб забезпечення законності у сфері державного управління.

12. Відомчий та надвідомчий контроль у сфері державного управління.

13. Поняття та властивості адміністративного процесу.

14. Провадження у справах про адміністративні проступки.

15. Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення.

16. Місце та роль органів державної влади у сфері управління економікою.

17. Поняття, зміст та структура сфери адміністративно-політичного будівництва.

18. Особливості державного управління у галузі освіти та науки.

19. Поняття та види адміністративно-правових режимів.

20. Загальна характеристика адміністративної діяльності органів внутрішніх справ.

 

2.7. Підсумковий контроль

2.7.1. Питання для підсумкового контролю

1. Управління: поняття, ознаки, види.

2. Державне управління: поняття, ознаки.

3. Функції державного управління.

4. Принципи державного управління.

5. Поняття та предмет адміністративного права.

6. Метод адміністративного права. Специфіка адміністративно-правового регулювання.

7. Реформа адміністративного права.

8. Адміністративно-правові норми: поняття, структура.

9. Класифікація адміністративно-правових норм.

10. Поняття, властивості та підстави виникнення адміністративно-правових відносин.

11. Структура та види адміністративно-правових відносин.

12. Адміністративно-правовий статус громадян України.

13. Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства.

14. Адміністративно-правовий статус біженців.

15. Поняття, ознаки та види об’єднань громадян.

16. Адміністративно-правовий статус об’єднань громадян.17. Державний контроль за діяльністю об’єднань громадян.

18. Поняття та основні принципи державної служби.

19. Поняття та класифікація державних службовців.

20. Посада: поняття, способи заміщення.

21. Вимоги щодо вступу на державну службу.

22. Права та обов’язки державних службовців.

23. Юридична відповідальність за службові правопорушення.

24. Орган виконавчої влади: поняття, ознаки.

25. Класифікація органів виконавчої влади.

26. Система органів виконавчої влади.

27. Повноваження Президента України щодо виконавчої влади.

28. Правовий статус Кабінету Міністрів України.

29. Правовий статус центральних органів виконавчої влади.

30. Правовий статус місцевих органів виконавчої влади.

31. Правовий статус органів виконавчої влади Автономної республіки Крим.

32. Форми управлінської діяльності: поняття, класифікація.

33. Акт управління: поняття, основні ознаки.

34. Класифікація актів управління.

35. Адміністративний договір: поняття ознаки.

36. Методи управління: поняття, ознаки, види.

37. Переконання і примус як методи управління.

38. Заходи адміністративного примусу та їх класифікація.

39. Адміністративно-попереджувальні заходи.

40. Заходи адміністративного припинення.

41. Адміністративний та економічний методи управління.

42. Адміністративно-правові режими: поняття види.

43. Поняття та ознаки адміністративної відповідальності.

44. Проблеми вдосконалення законодавства про адміністративну відповідальність.

45. Адміністративне правопорушення: поняття, ознаки.

46. Юридичний склад адміністративного правопорушення: поняття, елементи.

47. Об’єкт як елемент складу адміністративного правопорушення. Види об’єктів.

48. Суб’єкт як елемент складу адміністративного правопорушення. Ознаки суб’єктів.

49. Об’єктивна сторона як елемент складу адміністративного правопорушення.

50. Суб’єктивна сторона як елемент складу адміністративного правопорушення.

51. Характеристика адміністративних стягнень.

52. Правила накладення адміністративних стягнень.

53. Характеристика обставин, що виключають адміністративну відповідальність.

54. Зміст законності в державному управлінні.

55. Система гарантій законності в державному управлінні.

56. Контроль за законністю в державному управлінні та його види.

57. Парламентський контроль за законністю в державному управлінні.

58. Президентський контроль за законністю в державному управлінні.

59. Судовий контроль за законністю в державному управлінні.

60. Нагляд за законністю в державному управлінні: поняття, ознаки, види.

61. Адміністративний нагляд за законністю в державному управлінні.

62. Поняття, загальні та особливі ознаки адміністративного процесу.

63. Принципи адміністративного процесу.

64. Структура адміністративного процесу.

65. Загальна характеристика права на звернення. Види звернень.

66. Вимоги, що висуваються до звернень громадян та терміни розгляду звернень.

67. Стадії провадження в справах звернень громадян.

68. Провадження в справах про адміністративні правопорушення: поняття, ознаки, суб’єкти.

69. Строки в провадженні у справах про адміністративні правопорушення.

70. Обставини, що виключають провадження в справах про адміністративні правопорушення.

71. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення: поняття, види.

72. Характеристика стадії порушення справи про адміністративне правопорушення і адміністративне розслідування.

73. Характеристика стадії розгляду та винесення рішення у справах про адміністративні правопорушення .

74. Характеристика стадії перегляду справи про адміністративне правопорушення.

75. Загальні правила виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.

76. Загальна характеристика дисциплінарного провадження.

77. Особливості дисциплінарного провадження щодо працівників органів внутрішніх справ.

78. Особливості дисциплінарного провадження щодо прокурорсько-слідчих працівників.

79. Особливості дисциплінарного провадження щодо суддів.

80. Державна реєстрація нормативних актів органів виконавчої влади.

81. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

82. Реєстрація об’єднань громадян.

83. Реєстрація символіки об’єднань громадян.

84. Порядок ліцензування господарської діяльності.

85. Управління адміністративно-політичною сферою: поняття, особливості.

86. Основи організації оборони України.

87. Управління Збройними Силами України. Звільнення від призову.

88. Збройні Сили України: поняття, склад. Відстрочка від призову.

89. Характеристика адміністративно-правових режимів, встановлених на державному кордоні.

90. Правовий статус органів, які здійснюють адміністративно-правові режими на державному кордоні.

91. Система органів державного управління безпекою.

92. Система Служби безпеки України. Компетенція органів.

93. Система та види діяльності органів внутрішніх справ.

94. Міліція в Україні: поняття, система та функції.

95. Порядок застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку.

96. Паспортна система.

97. Поняття та особливості управління юстицією.

98. Система органів управління юстицією.

99. Система органів управління закордонними справами.

100. Основи організації системи освіти.

101. Органи управління освітою.

102. Державний контроль за діяльністю освітніх установ.

103. Суб’єкти державного управління та регулювання у сфері наукової діяльності.

104. Система та адміністративно-правовий статус органів управління культурою.

105. Організація управління охороною здоров’я.

106. Санітарно-епідеміологічний нагляд.

107. Система органів управління у сфері соціального захисту населення.

108. Державна служба зайнятості: склад, повноваження.

109. Органи державного управління молодіжною політикою.

110. Організаційно-правова система державного управління фінансами та кредитом.

111. Загальне керівництво реалізацією державної політики у сфері фінансів.

112. Повноваження та керівні органи Національного Банку України.

113. Органи фінансового контролю: система, правовий статус.

114. Сутність державного управління у галузі транспорту.

115. Органи державного управління у галузі транспорту.

116. Поняття та особливості галузевого управління.

117. Система та правовий статус органів управління економікою.

118. Система та правовий статус органів приватизації.

119. Управління у сфері захисту економічної конкуренції.

120. Правовий статус органів управління промисловістю.

121. Система органів управління агропромисловим комплексом.

122. Поняття та особливості міжгалузевого управління.

123. Напрями економічної політики держави та засоби державного регулювання господарською діяльністю.

124. Характеристика системи органів державної статистики.

125. Загальна характеристика управління у сфері охорони навколишнього середовища.

126. Органи управління у сфері охорони навколишнього середовища.

 

2.7.2. Приклад екзаменаційного білету

1. Управління: поняття, ознаки, види.

2. Поняття та ознаки адміністративної відповідальності.

3. Основи організації оборони України.

 


3. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ (ECTS)

Оцінювання знань студентів здійснюється паралельно за 5-бальною національною шкалою (позитивні оцінки — «відмінно», «дуже добре», «добре», «задовільно», «достатньо», негативні оцінки — «незадовільно», «неприйнятно») і за 100-бальною накопичувальною шкалою ЄКТС.

Така система контролю дозволяє здійснювати оцінювання більш гнучко, об’єктивно і сприяє систематичній та активній самостійній роботі студентів упродовж усього навчання, забезпечує змагальність між студентами в навчанні, стимулює виявлення і розвиток творчих здібностей студентів.

Система обов’язкова для використання в ході підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями Бакалавр відповідно до навчальних планів.

Поточний контроль

3.1.1. З поточного контролю знань за семінарські заняття та самостійну (індивідуальну) роботу студент максимально може набрати 60 балів.

3.1.2. Кількість набраних за семінарські заняття та самостійну роботу балів визначається як результат множення семестрової середньої арифметичної оцінки з цих занять на 12 (ціну у балах однієї одиниці оцінки за національною шкалою).

Оцінка з поточного контролю виставляється одна за семестр після проведення останнього у ньому семінарського заняття.

3.1.3. Семестрова середня арифметична оцінка з семінарських занять та самостійної роботи обчислюється шляхом ділення суми кодів (5; 4,5; 4; 3,5; 3; 2; 1) отриманих студентом протягом семестру оцінок (“відмінно”, “дуже добре”, “добре”, “задовільно”, „достатньо”, „незадовільно”, „неприйнятно”) на цих заняттях з урахуванням перездач, на кількість отриманих оцінок та пропущених з неповажних причин занять.

Семестрова середня арифметична оцінка заокруглюється до десятих бала.

Студентові, який має невідпрацьовані незадовільні оцінки чи пропущені заняття, семестрова середня арифметична оцінка виставляється після їх відпрацювання.

3.1.4. Оцінювання самостійної роботи за змістовий модуль здійснюється в рамках поточного контролю шляхом оцінювання за 5-бальною шкалою із занесенням до документів обліку успішності студентів.

3.1.5. Викладач, який проводить семінарські (практичні, лабораторні) заняття, виставляє у визначений термін кількість набраних з поточного контролю балів і заносить їх у відповідні документи обліку успішності студентів.

Модульний контроль

3.2.1. В умовах кредитно-трансферної системи організації навчального процесу зміст навчальних дисциплін залежно від їх обсягу розподіляється в робочій програмі на змістові модулі.

3.2.2. Кожний змістовий модуль оцінюється у балах за шкалою ЄКТС. Ціна модуля залежить від обсягу навчального матеріалу і визначається у робочій програмі. Максимально за усі модульні контролі протягом семестру студент може отримати 40 балів.

3.2.3. Модульний контроль здійснюється після проведення усіх форм організації навчального процесу, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни, з урахуванням часу, необхідного для перездач.

3.2.4. Модульний контроль проводиться з використанням комп‘ютерної техніки, в письмовій формі або, як виняток, у письмово-усній формі.

Письмова чи комп’ютерна компонента модульного контролю обов’язкова та проводиться у формі виконання контрольних завдань (тестів, практичних розрахункових та ситуаційних задач, нетестових питань) для перевірки знання фактичного матеріалу відповідних модулів. Письмово-усна форма контролю застосовується на підставі рішення декана факультету за поданням кафедри.

3.2.5. Завдання для проведення модульного контролю можуть бути диференційованими за складністю, кількістю правильних відповідей та відповідною системою їх оцінювання.

3.2.6. Для проведення модульного контролю формуються варіанти контрольних завдань, які повинні бути рівнозначними за складністю. Структура завдань, система та критерії оцінювання результатів їх виконання визначаються робочою програмою навчальної дисципліни та доводяться до відома студентів на початку семестру.

3.2.7. До складання модулів допускаються студенти, які не мають незадовільних оцінок чи невідпрацьованих пропущених семінарських занять. Якщо модуль був прийнятий без фактичного відпрацювання незадовільних оцінок чи пропущених семінарських (практичних, лабораторних) занять або необґрунтовано був визнаний викладачем складеним, результати його складання анулюються деканом факультету.

3.2.8. Модульний контроль проводиться у визначених розкладом час і місці. Тривалість модульного контролю не повинна перевищувати дві академічні години. На один день для студентів академічної групи встановлюється модульний контроль лише з однієї навчальної дисципліни. Якщо запланована письмово-усна форма проведення модульного контролю, то усна компонента проводиться після перевірки письмових завдань.

Перевірка письмової компоненти здійснюється протягом 3-х робочих днів із внесенням результатів у документи обліку успішності студентів.

3.2.9. Контрольне завдання виконується кожним студентом індивідуально. Самостійність виконання студентом свого завдання та дотримання встановленого порядку проведення контрольного заходу контролюється викладачем. При виконанні контрольного завдання студент може користуватися лише дозволеними допоміжними матеріалами або засобами. Під час контрольного заходу студенту забороняється в будь-якій формі обмінюватися інформацією з іншими студентами, а також використовувати, розповсюджувати, збирати варіанти контрольних завдань. У разі порушення зазначеного порядку робота студента припиняється і йому виставляється 0 балів, незалежно від обсягу виконаного контрольного завдання.

3.2.10. Студенти, які з поважних причин не були допущені або не з‘явилися на складання модульного контролю, допускаються до складання модульного контролю в установленому порядку.

Студенти, які без поважних причин не були допущені або не з‘явилися на складання модульного контролю, за модульний контроль отримують 0 балів.

Кількість набраних за модульний контроль балів заноситься викладачем у документи обліку успішності студентів.

3.2.11. Перескладання модулів не допускається.

3.2.12. Студент має право ознайомитися з власними результатами модульного контролю після завершення його проведення на курсі.

3.3. Підсумковий семестровий контроль

3.3.1. Навчальна дисципліна вивчається протягом двох семестрів з підсумковим контролем в першому семестрі у формі заліку та у другому семестрі у формі екзамену. Підсумковий семестровий контроль з навчальної дисципліни проводиться за обсягом навчального матеріалу, визначеним робочою програмою, і в терміни, встановлені розкладом.

3.3.2. Студент вважається допущеним до семестрового заліку (екзамену) з навчальної дисципліни, якщо він виконав усі види робіт, передбачені робочою програмою цієї навчальної дисципліни.

3.3.3. Підсумковий семестровий контроль за кожний семестр визначається шляхом додавання набраних студентом балів з поточного та модульного контролю (табл.3.1) за шкалою ЄКТС (табл.3.2).

Таблиця 3.1

Поточний контроль МК-1 МК-2
Максимум 60 балів за шкалою ЄКТС. Одиниця оцінки за національною шкалою дорівнює 12, (60:5=12) 40 балів за шкалою ЄКТС

Таблиця 3.2

Співвідношення оцінок за національною шкалою та шкалою ЄКТС

Семестрова оцінка
За національною Кількість набраних балів За шкалою ЄКТС
5-бальною шкалою розширеною шкалою
відмінно 90 і вище А
4,5 дуже добре 80–89 В
добре 65–79 С
3,5 задовільно 55–64 D
достатньо 50–54 Е

Продовження табл. 3.2

незадовільно   35–49 FX (з можливістю повторного складання)
неприйнятно 1–34 F (з обов’язковим повторним курсом)

 

3.3.4. Сума балів підсумкового контролю двох семестрів ділиться на кількість семестрів і множиться на коефіцієнт 0,6. Отримана кількість балів додається до кількості балів, отриманих на екзамені, і є семестровою екзаменаційною оцінкою.

3.3.5. Студент може отримати без складання семестрового екзамену оцінку “відмінно” за національною шкалою та відповідну оцінку у 100 балів за шкалою ЄКТС, якщо він за поточну успішність і модульні контролі за шкалою ЄКТС набрав 60 балів, за національною шкалою мав лише відмінні оцінки, проявляв активність на семінарських заняттях і виконував самостійну роботу та індивідуальні завдання.

3.3.6. Студент вважається таким, що склав залік, якщо він набрав за результатами поточного та модульного контролю не менше 50 балівза шкалою ЄКТС (оцінку „достатньо” за розширеною шкалою).

3.3.7. Студент вважається таким, що склав екзамен, якщо він за результатами складання екзамену набрав не менше 20 балів.

3.3.8. У разі отримання оцінки „незадовільно” за результатами складання екзамену (заліку) студент має право на два перескладання: викладачу та комісії. Замість перескладання екзамену (заліку) комісії студент може вибрати повторне вивчення дисципліни в наступному навчальному періоді.

У разі отримання оцінки „неприйнятно” за розширеною шкалою (1-34 бали за шкалою ЄКТС) студент зобов‘язаний повторно вивчити дисципліну в наступному навчальному періоді.

3.3.9. Повторний підсумковий семестровий контроль (перескладання викладачу) у формі екзамену проводиться в такій самій формі як і первинний.

3.3.10. Підсумковий семестровий контроль (складання викладачу) у формі заліку проводиться в письмовій або письмово-усній формі. Письмова компонента заліку обов’язкова та проводиться у формі виконання комплексного завдання в порядку, визначеному п. 7.5.7. Положення про кредитно-трансферну систему організації навчального процесув Хмельницькому університеті управління та права

Перевірка письмової компоненти заліку здійснюється протягом одного робочого дня із внесенням результатів у документи обліку успішності студентів.

3.3.11. Результат екзаменуфіксує викладач, який читає лекційний курс.

3.3.12. Семестрова оцінка виставляється у відомості обліку успішності та індивідуальному навчальному плані студента.

3.3..13. Підсумкова оцінка з курсової роботи визначається за результатами її виконання та захисту студентом. Максимально за виконання і захист курсової роботи студент може отримати 100 балів. Студент вважається таким, що виконав та захистив курсову роботу, якщо він набрав 50 і більше балів за шкалою ЄКТС .

 

3.4. Критерії оцінювання знань студентів

Поточний контроль

3.4.1. Оцінювання знань студентів під час проведення семінарських (практичних) занять здійснюється за результатами усних виступів, письмового чи електронного експрес-тестування, виконання письмових нетестових завдань за традиційною (рукописною) чи електронною технологіями.

3.4.2. За результатами поточного оцінювання знань студентам виставляються за національною шкалою оцінки 5; 4,5; 4; 3,5; 3; 2; 1 (“відмінно”, “дуже добре”, “добре”, “задовільно”, „достатньо”, „незадовільно”, „неприйнятно”), яким відповідає рівень знань студентів, поданий у табл. 4.1.

 

 

Таблиця 4.1

Критерії поточного оцінювання знань студентів

Оцінка за націо-нальною шкалою Зміст критеріїв оцінки
Усні виступи Письмові нетестові завдання Тестові завдання
однакового рівня складності різних рівнів складності
(відмінно) Студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі або не менше 90 % письмових завдань Студент правильно вирішив усі або не менше 90 % тестових завдань Студент набрав не менше 90 % від максимально можливої кількості балів
4,5 (дуже добре) Студент досить повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Однак під час викладання деяких Студент правильно вирішив 80 – 89 % тестових завдань Студент набрав 80 – 89 % від максимально можливої кількості балів

Продовження табл. 4.1

  питань допускаються при цьому окремі несуттєві неточності. Правильно вирішив 65 – 79 % письмових завдань    
(добре) Студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Однак під час викладання деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішив 65 – 79 % письмових завдань Студент правильно вирішив 65 – 79 % тестових завдань Студент набрав 65 – 79 % від максимально можливої кількості балів

Продовження табл. 4.1

3,5 (задовіль-но) Студент в цілому володіє навчальним матеріалом, викладає його основний зміст під час усних та письмових відповідей, але з не зовсім глибоким та всебічним аналізом, обґрунтуванням та аргументацією, з недостатнім використанням необхідної літератури, допускаючи при цьому окремі несуттєві неточності та помилки. Правильно вирішив 50 - 54 % письмових завдань Студент правильно вирішив 55 - 64 % тестових завдань Студент набрав 55 - 64 % від максимально можливої кількості балів
3 (достат-ньо) Студент в цілому володіє навчальним матеріалом, викладає його основний зміст під час усних та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури, допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив 50 - 54 % письмових завдань Студент правильно вирішив 50 - 54 % тестових завдань Студент набрав 50 - 54 % від максимально можливої кількості балів

Продовження табл. 4.1

2 (незадо-вільно) Студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріа-лом. Фрагментарно, стисло без аргументації та обґрунту-вання) викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, поверхово розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності. Правильно вирішив 35-49 % письмових завдань Студент правильно вирішив 35 – 49 % тестових завдань Студент набрав 35 – 49 % від максимально можливої кількості балів
1 (неприйнят-но) Студент частково володіє навчальним матеріалом, не у змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно вирішив 1 – 34 % письмових завдань Студент вирішив 1 – 34 % тестових завдань Студент набрав 1 – 34 % від максимально можливої кількості балів

3.4.2. Підсумковий семестровий контроль у формі екзамену

3.4.2. Оцінювання знань студентів за результатами складання екзамену проводиться за національною шкалою з наступним переведенням у шкалу ЄКТС. Еквівалент розподілу максимально можливих 40 екзаменаційних балів на оцінки за національною шкалою і шкалою ЄКТС визначається за відсотковим розрахунком оцінок шкали ЄКТС від 40 балів. Екзаменаційна оцінка за шкалою ЄКТС виставляється за вищим значенням кроку оцінки.

Шкала розрахунку визначення оцінок за результатами підсумкового семестрового контролю у формі екзамену поданий у табл. 3.4.2.

Таблиця 3.4.2

Шкала розрахунку визначення екзаменаційних оцінок з урахуванням співвідношення оцінок національної шкали та шкали ЄКТС

За національною шкалою За шкалою ЄКТС Оцінка за шка-лою ЄКТС у проце-нтному вира-женні Крок екзаме-націй-них оцінок у балах (через % від 40 балів) Екзаменаційна оцінка
розши-реною нако-пичу-валь-ною кіль-кість балів     оцін-ка За шкалою ЄКТС За націо-наль-ною шка-лою
у ба-лах у сим-во-лах
відмін-но 90-100 балів А 90-100 % 36-40 балів А
дуже добре 4,5 80-89 балів В 80-89 % 32-35 балів В 4,5
добре 65-79 бали С 65-79 % 26-31 бал С
задо-вільно 3,5 55-64 бали D 55-64 % 22-25 балів D 3,5
достат-ньо 50-54 балів Е 50-54 % 20-21 бал Е
незадо-вільно 35-49 балів FX 35-49 % 14-19 балів FX
неприй-нятно 1-34 бали F 1-34 % 1-13 балів F

Підсумкова екзаменаційна оцінка складається з суми оцінок за кожне питання екзаменаційного білета і визначається за прикладом, поданим у табл. 3.4.3.

Таблиця 3.4.3

Визначення підсумкової екзаменаційної оцінки

Номер питання екзамен-наційно-го білета Оцінка за націо-нальною шкалою Оцінка за шка-лою ЄКТС Сума оцінок Середня кіль-кість балів Підсумкова екзаменаційна оцінка
за націо-нальною шкалою За шкалою ЄКТС
у балах у симво-лах
         
100 : 3 = С
  33,3*      
Примітка: дробова частина середньої кількості балів від 0,5 до 0,9 округлюється до цілого бала.

 

Критерії оцінювання знань студентів за результатами складання семестрового екзамену визначено у табл. 3.4.4.

 

Таблиця 3.4.4

Критерії оцінювання знань студентів за результатами семестрового екзамену

 

Оцінки Зміст критеріїв оцінки
за національною шкалою за шкалою ЄКТС
розширеною накопи-чу-вальною у балах у симво- лах
відмінно 36-40 балів А Студент правильно, повно та аргументовано розкрив питання, продемонстрував вміння самостійно аналізувати теоретичний матеріал, володіє термінологією і викладає матеріал чітко і логічно

Продовження табл. 3.4.4

дуже добре 4,5 32-35 балів В Студент достатньо повно розкрив суть питання, володіє термінологією, але назвав не всі риси, ознаки або види явища, процесу, інституту, теорії, категорії, проблеми, не до кінця розкрив зміст понять, допустив деякі неточності, які були виправлені ним при відповідях на додаткові питання і не вплинули на правильне розуміння змісту
добре 26-31 бали С Студент у цілому розкрив суть питання, відповідає аргументовано і загалом правильно, володіє термінологією, але назвав не всі теорії, функції, риси явища, інституту, процесу, допустив декілька помилок, які не вплинули на їх правильне розуміння
задовільно 3,5 22-25 балів D Студент не до кінця розкрив основний зміст питання, деякі суттєві риси, явища, поняття. Проблеми розкрив частково, допустив певні помилки та неточності, які свідчать про його не повне розуміння сутності питання, недостатньо володіє термінологією

Продовження табл. 3.4.4

достатньо 20-21 бал Е Студент не до кінця розкрив зміст питання, не повністю визначив його істотні аспекти: риси, функції, види, форми тощо, допустив помилки принципового характеру, слабо володіє термінологією
незадовіль- но 14- 19 балів FX Студент не достатньо розкрив зміст питання, не вміє його аналізувати і не може послідовно і логічно викласти, допустив суттєві помилки, не володіє термінологією
неприйнятно 1-13 балів F Студент не розкрив зміст питання, не зумів його аналізувати і послідовно і логічно викласти, допустив хибні думки, не володіє термінологією

 

Критерії оцінювання знань студентів за результатами вивчення дисциплін, підсумковий семестровий контроль з яких передбачений у формі екзамену, визначено у табл. 3.4.5.

 

Таблиця 3.4.5

Критерії підсумкового семестрового оцінювання знань студентів з навчальних дисциплін, семестровий контроль з яких передбачений у формі екзамену

Оцінки Зміст критеріїв оцінки
за національною шкалою за шкалою ЄКТС
розширеною накопичу-валь-ною у балах у симво- лах
відмін- но 90-100 А Студент повно та ґрунтовно засвоїв всі теми навчальної програми, вміє вільно та самостійно викласти зміст всіх питань навчальної дисципліни, вирішувати практичні ситуаційні і розрахункові завдання, розуміє її значення для своєї професійної підготовки, повністю виконав всі завдання поточного і модульного контролю. Брав участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях
дуже добре 4,5 80-89 В Студент недостатньо повно та ґрунтовно засвоїв окремі питання навчальної програми. Вміє самостійно викласти зміст основних питань навчальної дисципліни, вирішувати практичні ситуаційні і розрахункові завдання, виконав всі завдання поточного і модульного контролю

Продовження табл.3.4.5

 
добре 65-79 С Студент недостатньо повно та ґрунтовно засвоїв деякі теми навчальної програми, не вміє достатньо самостійно викласти зміст деяких питань навчальної дисципліни, вирішувати практичні ситуаційні і розрахункові завдання, окремі завдання поточного і модульного контролю виконав не повністю
задо-вільно 3,5 55-64 D Студент засвоїв лише окремі теми навчальної дисципліни. Не вміє вільно, самостійно викласти зміст основних питань навчальної дисципліни, вирішувати практичні ситуаційні і розрахункові завдання, не виконав окремі завдання модульного контролю
достат-ньо 50-54 Е Студент засвоїв лише окремі питання навчальної програми. Не вміє достатньо самостійно викласти зміст навчальної дисципліни, вирішувати практичні ситуаційні і розрахункові завдання, виконав окремі завдання модульного контролю
незадо-вільно 35-49 FX Студент не засвоїв більшості тем навчальної програми, не вміє викласти зміст більшості основних питань навчальної дисципліни, вирішувати практичні ситуаційні і розрахункові завдання, не виконав більшості завдань модульного контролю

Продовження табл.3.4.5

не-прийнят-но 1-34 F Студент не засвоїв навчальну програму, не вміє викласти зміст навчальної дисципліни, вирішувати практичні ситуаційні і розрахункові завдання, не виконав модульного контролю

 


 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...