Главная Обратная связь

Дисциплины:


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ. 1. Адміністративне право УкраїниДо всіх тем

1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / [Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова)]. – К.: Видавництво „Юридична думка”, 2004. – 583 с.

2. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 2. Особлива частина / [Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова)]. – К.: Видавництво „Юридична думка”, 2005. – 624 с.

3.Адміністративне право України: Підручник/[За заг.ред. д.ю.н., проф. Коломоєць Т.О.] – Київ: „Істина”, 2008.

4. Адміністративне право України: Підручник / [Ред. О.М.Бандурка]. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – 480 с.

5. Адміністративне право України: Підручник / [Ред. С.В.Ківалов]. – Одеса: Юридична література, 2003. – 880 с.

6. Адміністративне право: Навч. посіб. / О.І.Остапенко, З.Р.Кисіль, М.В.Ковалів, Р.В.Кисіль. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 536 с.

7. Конституція України // ОВУ. – 2010. – №72/1. – Ст.2598.

8. Мосьонз С.О. Адміністративне право України (у визначеннях та схемах). – Навчальний посібник / C.О.Мосьонз. – К.: Атіка, 2008. – 272 с.

9. Стеценко С.Г. Адміністративне право України: Навчальний посібник / С.Г.Стеценко. – К., 2008. – 624 с.

Тема 1

1. Виконавча влада і адміністративне право / [Ред. В.Б.Авер’янов]. - К.: Видавничий Дім „Ін-Юре”, 2002. – 668 с.

2. Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право / В.Б. Авер’янов, В.А. Дерець, А.М. Школик та ін. [Ред. В.Б.Авер’нов]. - К.: Юстиніан, 2007. - 288 с.

3. Державне управління: теорія і практика. - К., 1998. – 432 с.

4. Малиновський В.Я. Державне управління: Навчальний посібник / В.Я.Малиновський. – Луцьк: Ред.-вид. відд. “Вежа” Вол. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. – 558 с.

Тема 2

1. Авер’янов В. Реформування українського адміністративного права: ґрунтовний привід для теоретичної дискусії / В.Авер’янов // Право України. – 2003. - № 5. – С.117-120.

2. Авер’янов В.Б. Адміністративне право України: доктринальні аспекти реформування / В.Авер’янов // Право України. - 1998. - №8. - С.8-13.

3. Концепція адміністративної реформи в Україні // ОВУ. – 1999. - №21. – Ст.943.

4. Проект концепції реформи адміністративного права в Україні //Український правовий часопис. – 1999. – Випуск 4. – С.35-60.

Тема 3

1. Горьова С. Класифікація норм адміністративного права: проблеми методології / С.Горьова // Право України. -1998. - №12. - С.43-46.

2. Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності: Указ Президента України від 10.06.1997 р. // Урядовий кур'єр. - 1997. - 14 червня; 1997. - 6 грудня.Тема 4

1. Бєлєвська О. Проблеми визначення сутності адміністративно-правового статусу іноземців в Україні / О.Бєлєвська // Право України. – 2008. - №1. – С.139-143.

2. Москаль Г. Правовий статус закордонного українця – особливий (спеціальний) вид правового статусу іноземця / Г.Москаль // Право України. – 2004. - № 10. – С.35-39.

3. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту: Закон України від 8.07.2011 р.// Голос України вiд 03.08.2011. - № 142.

4. Про громадянство України: Закон України від 18.01.2001 р. // ОВУ. – 2001. - №9. – Ст.342.

5. Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів: Постанова КМУ від 5.08.1998 р.// ОВУ. – 1998. - № 31. - Ст. 1186.

6. Про затвердження Порядку видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства: Постанова КМУ від 8.04.2009 р.// ОВУ. – 2009. - №26. – Ст.871.

7. Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України: Постанова КМУ від 22.06.2011 р.// ОВУ. – 2011. - №47. – Ст.1910.

8. Про затвердження Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи: Постанова КМУ від 11.07.2007 р.// ОВУ. - 2007. - №52. – Ст.2115.

9. Про імміграцію: Закон України від 7.06.2001 р. // ОВУ. - 2001. - №27. – Ст.1198.

10. Про Положення про паспорт громадянина України: Постанова ВРУ від 26.06.1992 р.// ВВРУ. - 1993. - №40. - Ст.305.

11. Про правовий статус закордонних українців: Закон України від 4.03.2004 р.// ОВУ. – 2004. - №13. – Ст.879.

12. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 4.02.1994 р./ [Електронний ресурс] - Режим доступу: http: //zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=3929-12.

13. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України від 11.12.2003 р.// ОВУ. – 2004. - №1. – Ст.4.

Тема 5

1. Про затвердження Положення про порядок легалізації об’єднань громадян: Постанова КМУ від 26.02.1993 р.// ЗП Уряду України. – 1993. - №7. – Ст. 144.

2. Про молодіжні та дитячі громадські організації: 3акон України від 1.12.1998 р.// ОВУ. - 1998. - №51. – Ст.1870.

3. Про об'єднання громадян: Закон України від 16.06.1992 р.// Закони України. - Т.З. - С.298-308.

4. Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11.07.2001 р.// ОВУ. – 2001. - №32. – Ст.1449.

5. Про політичні партії в Україні: Закон України від 5.04.2001 р.// ОВУ. – 2001. - №17. – Ст.728.

6. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: 3акон України від 22.06.2000 р.// ОВУ. - 2000. - №30. - Ст.1248.

Тема 6

1. Дубенко С.Д. Державна служба і державні службовці в Україні. Навч.метод. посібник / [Ред. Н.Р.Нижник]. – К.: Ін Юре, 1999. - 244 с.

2. Коломоєць Т. Етичні засади діяльності державних службовців: передумови та пріоритети правового регулювання в Україні / Т.Коломоєць, Г.Гулєвська // Право України. – 2006. - №10. - С.60-64.

3. Матіос А. Генезис адміністративно-правового статусу посадової особи / А.Матіос // Право України. - 2006. - № 1. - С.33-37.

4. Нижник Н.Р. Державний службовець в Україні: удосконалення підвищення кваліфікації (організаційно-правовий аспект): Монографія / Н.Р.Нижник, В.М.Олуйко, В.А.Яцюк. - Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2003. – 300 с.

5. Озірська С.М. Системи державної служби європейських країн: Велика Британія, Російська Федерація, Україна, Французька Республіка / С.М.Озірська, Ю.Д.Полянський. - К., 1999. – 167 с.

6. Питання управління державною службою в Україні: Указ Президента України від 18.07.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №56.

7. Про державну службу: 3акон України від 16.12.1993 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3723-12.

8. Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від 7.04.2011 р.// ОВУ. – 2011. - № 44. – Ст.1764.

9. Про затвердження Загальних правил поведінки державних службовців: Наказ Головного управління державної служби України від 4.08.2010 р.// ОВУ. – 2010. - № 90. – Ст.3208.

10. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців: Постанова КМУ від 15.02.2002 р. // ОВУ. – 2002. - № 8. – Ст.351.

11. Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно державних службовців: Постанова КМУ від 13.06.2000 р.// ОВУ. – 2000. - №24. – Ст.1004.

12. Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки відомостей, що подаються кандидатами на зайняття посад: Постанова КМУ від 15.11.2006 р. // ОВУ. – 2006. - №47. - Ст.3131.

13. Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців: Наказ Головдержслужби України від 8.07.2011 р. // ОВУ. – 2011. - № 61. – Ст. 2459.

14. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7.06.2001 р.// ОВУ. – 2001. - №26. – Ст.1151.

Тема 7

1. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 р.// ОВУ. – 2011. – №10. – Ст.446.

2. Про затвердження Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України: Постанова КМУ від 12.08.2009 р.// ОВУ. - 2009. - № 61. – Ст.2164.

3. Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України: Постанова КМУ від 18.07.2007 р. // ОВУ. – 2007. - № 54. - Ст. 2180.

4. Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій: Постанова КМУ від 1.08.2007 р.// ОВУ. – 2007. - № 58. - Ст. 2307.

5. Про затвердження Типового положення про територіальні органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади: Постанова КМУ від 22 червня 2011 р.// ОВУ. – 2011. - №41. – Ст.1677.

6. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 7.10.2010 р.// ОВУ. – 2010. - №79. – Ст. 2792.

7. Про місцеві державні адміністрації: 3акон України від 9.04.1999 р.// ОВУ. - 1999. - №18. - Ст.774.

8. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 9.12.2010 // ОВУ. – 2010. - №94. – Ст.3334.

9. Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим: Закон України вiд 16.06.2011 р. // ОВУ. – 2011. - № 53. – Ст.2090.

10. Про центральні органи виконавчої влади Закон України від 17.03.2011 р. // ОВУ. – 2011. - № 27. – Ст.1123.

Тема 8

1. Малиновський В.Я. Державне управління: Навчальний посібник / В.Я.Малиновський. – Луцьк: Ред.-вид. відд. “Вежа” Вол. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. – 558 с.

2. Стефанюк В. Правові акти управління / В.Стефанюк // Право України. – 2003. - № 7. – С.3-9.

3. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17.03.2011 р.// ОВУ. – 2011. - № 27. – Ст.1123.

4. Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування: Закон України від 14.12.2010 р. // ОВУ. – 2011. – №2. – Ст.92.

5. Про затвердження форми висновку юридичної служби міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та його територіальних органів, місцевих державних адміністрацій за результатами проведення юридичної експертизи проекту нормативно-правового акта: Наказ Мін’юсту від 6.07.2011 р.// ОВУ. – 2011. - №53. – ст.2122.

 

Тема 9

1. Коломоєць Т. Класифікація заходів адміністративно-правового примусу / Т.Коломоєць // Право України. – 2003. - № 2. - С.105-111.

2. Малиновський В.Я. Державне управління: Навчальний посібник / В.Я.Малиновський. – Луцьк: Ред.-вид. відд. “Вежа” Вол. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. – 558 с.

3. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 1.02.1994 р. // ВВРУ. – 1994. - №52. – Ст.455.

4. Про затвердження Порядку тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках: Постанова КМУ від 17.12.2008 р. // ОВУ. – 2008. - №98. – Ст.3240.

5. Про затвердження Порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду: Постанова КМУ від 17.12.2008 р. // ОВУ. – 2008. - №98. – Ст.3241.

6. Про затвердження Порядку тимчасового вилучення посвідчення водія, талона про проходження державного технічного огляду і ліцензійної картки на транспортний засіб та їх повернення: Постанова КМУ від 17.12.2008 р. // ОВУ. – 2008. - №98. – Ст.3224.

7. Про затвердження Порядку тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках: Постанова КМУ від 17.12.2008 р. // ОВУ. – 2008. - №98. – Ст.3240.

8. Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку: Постанова Ради Міністрів Української РСР від 27.02.1991 р. // ЗП Уряду УРСР. -1991. - №3. - Ст.18.

9. Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: 3акон України від 8.06.2000 р. // ОВУ. - 2000. - №28. - Ст.1155.

10. Про зону надзвичайної екологічної ситуації: 3акон України від 13.07.2000 р. // ОВУ. - 2000. - №32.- Ст. 1340.

11. Про міліцію: Закон України від 20.12.1990 р. // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=565-12.

12. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 6.04.2000 р. // ВВРУ. – 2000. - №21. – Ст.224.

13. Про правовий режим надзвичайного стану: 3акон України від 16.03.2000 р. // ОВУ. – 2000. - №15. – Ст. 588.

Тема 10

1. Авер’янов В. Потрібні нові концептуальні засади створення проекту Кодексу України про адміністративні проступки / В.Авер’янов, Д.Лук’янець, Н.Хорощак // Право України. - 2004. - №11. – С.11-16.

2. Адміністративне судочинство в Україні: Книга друга. Кодекс України про адміністративні проступки (проект) (Серія “Реформа судів України). – Харків: Консум, 2003. – 332 с.

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково-практичний коментар / [Р.А.Калюжний, А.Т.Комзюк, О.О.Погрібний та ін.]. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2007. – 781 с.

4. Колпаков В.К. Адміністративно-деліктний правовий феномен: Монографія / В.К.Колпаков. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 528 с.

5. Лук’янець Д. Проблеми застосування конфіскації як адміністративного стягнення / Д.Лук’янець // Право України. - 2006. - №2. - С.110-112.

6. Про затвердження Інструкції про порядок виконання адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт: Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 25.02.2009 р. // ОВУ. – 2009. - №25. – Ст.845.

Тема 11

1. Кінаш Я. Альтернативи заходів адміністративного впливу на неповнолітніх / Я.Кінаш // Право України. – 2003. - № 4. – С.90-93.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково-практичний коментар / [Р.А.Калюжний, А.Т.Комзюк, О.О.Погрібний та ін.]. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2007. – 781 с.

3. Колпаков В.К. Адміністративна деліктоздатність іноземців: проблеми регулювання відповідальності / В.К.Колпаков // Право України. – 2004. – №1. – С.81-85.

4. Колпаков В.К. Адміністративно-деліктний правовий феномен: Монографія / В.К.Колпаков. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 528 с.

5. Стефанюк В. Інститут адміністративної відповідальності юридичних осіб: проблеми теорії та практики / В.Стефанюк, І.Голосніченко, М.Михеєнко // Право України. -1999. - №9. - С.6-9.

 

Тема 12

1. Андрійко О.Ф. Державний контроль в Україні: організаційно-правові засади / О.Ф.Андрійко. – К.: Наукова думка, 2004.

2. Майданик О. Організаційно-правові форми здійснення парламентського контролю в Україні / О.Майданик // Право України. – 2003. - № 7. – С.9-14.

3. Майданик О. Поняття і сутність парламентського контролю / О.Майданик // Право України. – 2004. - № 10. – С.12-16.

4. Про прокуратуру: 3акон України від 5.11.1991 р. (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] - Режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=1789-12.

5. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 // ОВУ. – 2011. – №10. – Ст.446.

Тема 13

1. Кодекс адміністративного судочинства України (зі змінами і доповненнями) // ОВУ. - 2005. - №32. – Ст.1918.

2. Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / [С.В.Ківалов, Є.О.Харитонов, О.І.Харитонова та ін.]; [За ред. С.В.Ківалова, О.М.Пасенюка, О.І.Харитонової]. – К.: Правова єдність, 2009. – 656 с.

3. Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник / В.Г.Перепилюк. – 2-е вид. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 367 с.

4. Тищенко М.М.. Бандурка О.М. Адміністративний процес. – К., 2002. – 301 с.

 

Тема 14

1. Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник / В.Г.Перепелюк. – 2-е вид. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 367 с.

2. Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації: Постанова КМУ від 14.04.1997 р. // ЗПУ України. - 1997. - №4. - С.202.

3. Про затвердження класифікатора звернень громадян: Постанова КМУ від 24.09.2008 р. // ОВУ. – 2008. - №73. - Ст.2461.

4. Про звернення громадян: 3акон України від 2.10.1996 р. // ЗУ. - Т.11. - С.134-142.

5. Тищенко М.М. Адміністративний процес: Підручник / М.М.Тищенко, О.М.Бандурка О.М. – К., 2002. – 301 с.

Тема 15

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково-практичний коментар / [Р.А.Калюжний, А.Т.Комзюк, О.О.Погрібний та ін.]. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2007. – 781 с.

2. Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник / В.Г.Перепелюк. – 2-е вид. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 367 с.

3. Пилипенко А. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів виконавчої влади: питання теорії / А.Пилипенко // Право України. – 2004. - № 2. – С.26-29.

4. Про безоплатну правову допомогу: Закон України вiд 2.06.2011 р. // ОВУ. – 2011. – №51. – Ст.2009.

5. Тищенко М.М. Адміністративний процес: Підручник / М.М.Тищенко, О.М.Бандурка О.М. – К., 2002. – 301 с.

Тема 16

1. Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник / В.Г.Перепилюк. – 2-е вид. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 367 с.

2. Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності та заміщення приватного нотаріуса: Наказ Мін’юсту від 22.03.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №25. – Ст.1028.

3. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України від 15.05.2003 р. // ОВУ. – 2003. - №25. – Ст.1172.

4. Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів: Наказ МВС України від 21.08.1998 р. // ОВУ. – 1998. - №42. – Ст.1574.

5. Про затвердження Інструкції про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів: Наказ МВС України 11.01.1999 р. // ОВУ. - 1999. - №17. – С.218-227.

6. Про затвердження переліку органів ліцензування: Постанова КМУ від 14.11.2000 р. // ОВУ. – 2000. - №46. - Ст.2001.

7. Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативних актів міністерств, інших органів державної виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер: Постанова КМУ від 28.12.1992 р. // ЗПУ України. -1993. - №1. - Ст.28.

8. Про затвердження Положення про порядок легалізації об’єднань громадян: Постанова КМУ від 26.02.1993 р. // ЗП Уряду України. – 1993. - №7. – Ст. 144.

9. Про затвердження Положення про Реєстр державних та адміністративних послуг: Постанова КМУ від 27.05.2009 р. // ОВУ. – 2009. - №40. – Ст.1356.

10. Про затвердження Порядку підготовки та оформлення рішень щодо легалізації об'єднань громадян та інших громадських формувань: Наказ Мін’юсту від 8.07.2011 // ОВУ. – 2011. - №53. – ст.2124

11. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: 3акон України від 1.06.2000 р. // ОВУ. - 2000. - №27. – Ст.1109.

12. Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності: Закон України від 19.05.2011 // ОВУ. – 2011. - №45. – Ст.1824.

13. Про Положення про дозвільну систему: Постанова КМУ від 12.10.1992 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=576-92-%EF.

14. Про Положення про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку, застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівливої дії: Постанова КМУ від 7.09.1993 р. // Урядовий кур’єр. - 1993. - 16 серпня.

15. Про Положення про порядок реєстрації символіки об’єднань громадян: Постанова КМУ від 26.02.1993 р. // ЗП Уряду України. – 1993. - №7. – Ст. 148.

Тема 17

1. Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник / В.Г.Перепелюк. – 2-е вид. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 367 с.

2. Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України: Закон України від 24.03.1999 р. // ОВУ. – 1999. - №19. – Ст.809.

3. Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України: Закон України від 22.02.2006 р. // ОВУ. – 2006. - №12. – Ст.791.

4. Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно державних службовців: Постанова КМУ від 13.06.2000 р.// ОВУ. – 2000. - №24. – Ст.1004.

5. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7.07.2010 // ОВУ. – 2010. - №55/1. – Ст.1900.

6. Про затвердження Дисциплінарного статуту прокуратури України: Постанова ВРУ від 6.11.1991 р. // ВВРУ. – 1992. - №4. – Ст.15.

Тема 18

1. Питання Державної міграційної служби України: Указ Президента України від 6.04.2011 р.// ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1239.

2. Про альтернативну (невійськову) службу: 3акон України від 12.12.1991 р. (в редакції від 18.02.1999 р.) // ОВУ. – 1999. - №10. – С.4.

3. Про військовий обов’язок і військову службу: 3акон України від 25.03.1992 р. ( в ред. від 4.04.2006 р.) // ОВУ. – 2006. - № 17. - Ст. 1261.

4. Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України: Закон України від 26.03.1992 р. // ВВРУ. – 1992. - №29. - Ст.397.

5. Про Воєнну доктрину України: Указ Президента України від 15.06.2004 р. (зі змінами, внесеними Указом від 15.06.2004 р.) // ОВУ. – 2004. - №30. – Ст.2005.

6. Про державний кордон України: Закон України від 4.11.1991 р. (із змінами і доповненнями) // ВВРУ. – 1992. - №2. – Ст.5.

7. Про державну виконавчу службу: 3акон України від 24.03.1998 р. // ВВРУ. - 1998. - №36-37. - Ст.243.

8. Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 3.04.2003 р. // ОВУ. - 2003. - №17. – Ст. 740.

9. Про дипломатичну службу: Закон України від 20.09.2001 р. (зі змінами та доповненнями) // ОВУ. – 2001. - №42. – Ст.1881.

10. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 1.07.2010 р. // ОВУ. – 2010. - №55. – Ст.1840.

11. Про затвердження Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України: Указ Президента України від 6.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1234.

12. Про затвердження Положення про Державну виконавчу службу України: Указ Президента України від 6.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №28. – Ст.1159.

13. Про затвердження Положення про Державну пенітенціарну службу України: Указ Президента України від 6.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №28. – Ст.1161.

14. Про затвердження Положення про Державну реєстраційну службу України: Указ Президента України від 6.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №28. – Ст.1163

15. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Указ Президента України від 6.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1222.

16. Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України: Указ Президента України від 6.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №28. – Ст.1162.

17. Про затвердження положень про територіальні органи Міністерства юстиції України Наказ, Положення вiд 23.06.2011 № 1707/5 р.// ОВУ. – 2011. - №49. – Ст.1984.

18. Про Збройні Сили України: 3акон України від 6.12.1991 р. (в ред. від 5.10.2000 р.) // ОВУ. – 2000. - №44. – Ст.1877.

19. Про Консульський статут України: Указ Президента України від 2.04.1994 р. // Укази Президента України. - Офіційне видання. – Т.1. –1991-1994. – С.843-864.

20. Про міліцію: Закон України від 20.12.1990 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=565-12.

21. Про оборону України: 3акон України від 6.12.1991 р. (в ред. від 5.10.2000 р.) // ОВУ. – 2000. - №44. – Ст.1878.

22. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003 р. // ОВУ. - 2003. - №29. – Ст. 1433.

23. Про Положення про Державну митну службу України: Указ Президента України від 12.05.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №37. – Ст.16514.

24. Про Положення про Державну службу України з питань захисту персональних даних: Указ Президента України від 6.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №28. – Ст.1160.

25. Про Положення про Міністерство закордонних справ України: Указ Президента України від 6.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1220.

26. Про Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України: Указ Президента України від 6.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1236.

27. Про Положення про Міністерство оборони України та Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України: Указ Президента України від 6.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1240.

28. Про прикордонний режим: Постанова КМУ від 27.08.1998 р. // ОВУ. – 1998. - №30. – Ст.1127.

29. Про Службу Безпеки України: 3акон України від 25.03.1992 р. // ЗУ. – Т.3. – С.141-152.

30. Про Цивільну оборону України: 3акон України від 3.02.1993 р. // ВВРУ. – 1993. - №14. – Ст.124.

31. Ситник Г.П. Організаційно-правові засади забезпечення національної безпеки України: Навчальний посібник / Г.П.Ситник, В.М.Олуйко. - Хмельницький: Вид-во ХУУП, 2005 – 236 с.

Тема 19

1. Лазарєва Н. Державні послуги у сфері освіти: погляд на питання / Н.Лазарєва // Право України. – 2005. - №11. – С.17-19.

2. Монаєнко А. Нормативно-правова база розвитку освіти та науки в Україні / А.Монаєнко // Право України. – 2007. - №10. – С.76-78.

3. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України від 19.11.1992 р. // ВВРУ. - 1993. - №4. - Ст.19.

4. Питання Державної служби України з контролю за наркотиками : Указ Президента України від 13.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1263.

5. Питання Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань: Указ Президента України від 8.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1249.

6. Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей: Закон України від 21.09.1999 р. // ОВУ. – 1999. - №42. - Ст.2072.

7. Про вищу освіту: Закон України від 17.01.2002 р. // ОВУ. - 2002. - №8. – Ст. 327.

8. Про державні цільові програми: Закон України від 18.03.2004 р. // ОВУ. - 2004. - №14. - Ст.956.

9. Про Державну службу з питань національної культурної спадщини: Постанова КМУ від 15.03.2006 р. // ОВУ. - 2006. - №11, - Ст.761.

10. Про дошкільну освіту: Закон України від 11.07.2001 р. // ОВУ. – 2001. - №31. – Ст.1338.

11. Про забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.1994 р. // ОВУ. - 2000. - №33. – Ст.1395; 2003. - №52. – Ст.2735.

12. Про загальну середню освіту: Закон України від 11.07.2001 р. // ОВУ. – 1999. - № 23. - Ст. 1033.

13. Про зайнятість населення: Закон України від 1.03.1991 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=803-12.

14. Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах: Постанова КМУ від 9.08.2001 р. // ОВУ. – 2001. - №32. – Ст.1491.

15. Про затвердження Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України: Указ Президента України від 8.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1245.

16. Про затвердження Положення про Державну архівну службу України: Указ Президента України від 6.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №28. – Ст.1164.

17. Про затвердження Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України : Указ Президента України від 13.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1270.

18. Про затвердження Положення про Державну інспекцію навчальних закладів України: Указ Президента України від 8.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1246.

19. Про затвердження Положення про Державну службу інтелектуальної власності України: Указ Президента України від 8.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1244.

20. Про затвердження Положення про Державну службу України з лікарських засобів: Указ Президента України від 8.04.2011 р.// ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1248.

21. Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України: Указ Президента України від 6.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1243.

22. Про затвердження Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти: Постанова КМУ від 16.06.2003 р. // ОВУ. – 2003. - № 25. - Ст. 1203.

23. Про культуру: Закон України від 14.12.2010 р.// ОВУ. – 2011. – №2. – Ст.91.

24. Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг: постанова КМУ від 8.08.2007 р. // ОВУ. – 2007. - №60. - Ст. 2379.

25. Про наукову і науково-технічну діяльність: 3акон України від 13.12.1991 р. (в редакції від 1.12.1998) // ВВРУ. - 1999. -№2-3. - Ст.20.

26. Про освіту: Закон України від 4.06.1991 р.(зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12.

27. Про охорону культурної спадщини: Закон України від 8.06.2000 р. // ОВУ. – 2000. - №27. – Ст.1112.

28. Про Положення про Державне агентство України з питань кіно: Указ Президента України від 6.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1238

29. Про Положення про Державне агентство України з туризму та курортів: Указ Президента України від 6.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1252.

30. Про Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України: Указ Президента України від 7.05.2011 р.// ОВУ. – 2011. - №37. – Ст.1511.

31. Про Положення про Державну інспекцію України з питань праці: Указ Президента України від 6.04.2011 р.// ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1224.

32. Про Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України: Указ Президента України від 6.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1235.

33. Про Положення про Державну службу з питань інвалідів та ветеранів України: Указ Президента України від 6.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1232.

34. Про Положення про Державну службу молоді та спорту України: Указ Президента України від 31.05.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №41. – Ст.1667.

35. Про Положення про Міністерство культури України: Указ Президента України від 6.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1226.

36. Про Положення про Міністерство охорони здоров'я України: Указ Президента України від 13.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1273.

37. Про Положення про Міністерство соціальної політики України: Указ Президента України від 6.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1227.

38. Про Положення про Пенсійний фонд України: Указ Президента України від 6.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1223.

39. Про Раду з питань виставкової діяльності: Указ Президента України від 25.11.2010 р.// ОВУ. – 2010. - №91. – Ст.3219.

40. Про утворення Всеукраїнської студентської ради при Кабінеті Міністрів України: Постанова КМУ від 23.09.2009 р. // ОВУ. – 2009. - №75. – Ст.2564.

41. Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони культурної спадщини: Постанова КМУ від 17.07.2003 р. // ОВУ. - 2003. - №30. – Ст. 1547.

Тема 20

5. Про державну спеціальну службу транспорту: Закон України від 5.02.2004 р. // ОВУ. – 2004. - №9. – Ст.522.

6. Про залізничний транспорт: 3акон України від 4.07.1996 р. // ВВРУ. – 1996. – № 40. – Ст. 183.

7. Про зв'язок: 3акон України від 16.05.1995 р. // ЗУ. - Т.8. - С.261-276.

8. Про транспорт: 3акон України від 10.11.1994 р. // ЗУ.- Т.7. - С.393-405.

9. Про утворення місцевих та регіональних галузевих рад підприємців: Постанова КМУ від 21.05.2009 р. // ОВУ. – 2009. - №39. – Ст.1318.

10. Про утворення Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України: Постанова КМУ від 13.02.2008 р. // ОВУ. - 2008.- №13. – Ст.326.

11. Про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України: Указ Президента України від 30.06.2011 р. //ОВУ. – 2011. – №52. – Ст.2068.

12. Про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України: Указ Президента України від 13.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1268.

13. Про Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України: Указ Президента України від 12.05.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №39. – Ст.1593.

14. Про Державне агентство земельних ресурсів України: Указ Президента України від 6.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1253.

15. Про Державне агентство рибного господарства України: Указ Президента України від 16.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №31. – Ст.1324.

16. Про Державну інспекцію сільського господарства України: Указ Президента України від 13.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1265.

17. Про Державну службу експортного контролю України: Указ Президента України від 6.04.2011р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1256.

18. Про затвердження Положення про Державну авіаційну службу України: Указ Президента України від 6.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1233.

19. Про затвердження Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України: Указ Президента України від 31.05.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №41. – Ст.1665.

20. Про Міністерство аграрної політики та продовольства України: Указ Президента України від 23.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №31. – Ст.1326.

21. Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України: Указ Президента України від 31.05.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №41. – Ст.1666.

22. Про Положення про Державне агентство автомобільних доріг України: Указ Президента України від 13.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1262.

23. Про Положення про Державне агентство водних ресурсів України: Указ Президента України від 13.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1259.

24. Про Положення про Державне агентство лісових ресурсів України: Указ Президента України від 13.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1264.

25. Про Положення про Державне агентство резерву України: Указ Президента України від 13.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1269.

26. Про Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України: Указ Президента України від 6.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1247.

27. Про Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті: Указ Президента України від 6.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1255.

28. Про Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті: Указ Президента України від 6.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1225.

29. Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України: Указ Президента України від 6.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1221.

30. Про Положення про Міністерство інфраструктури України: Указ Президента України від 12.05.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №37. – Ст.1513.

31. Про Положення про Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів: Указ Президента України від 6.04.2011 // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1251.

 

Тема 21

1. Про Антимонопольний комітет України: 3акон України від 26.11.1993 р. // ОВУ. - 2000. - №33. - Ст.1395; -2003. - №52. - Ст.2735.

2. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26.01.1993 р. // ВВРУ. – 1993. - №13. – Ст.110.

3. Про державну податкову службу в Україні: 3акон України від 4.12.1990 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=509-12.

4. Про державну статистику: 3акон України від 17.09.1992 р. (в ред. від 13.07.2000 р.) // ОВУ. - 2000. - №33. - Ст.1398.

5. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7.06.1996 р. // ЗУ . - Т.10. - С.303-311.

6. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 р. // ОВУ. –2001. - №7. – Ст.260.

7. Про метрологію та метрологічну діяльність: Закон України від 15.06.2004 р. // ОВУ. – 2004. - №28. – Ст.1850.

8. Про Національний банк України: 3акон України від 20.05.1999 р. // ОВУ. - 1999. - №24. - Ст.1087; - 2000. - №33. –Ст.1397.

9. Про стандартизацію: Закон України від 17.05.2001 р. // ОВУ. – 2001. - №24. – Ст.1057.

10. Про Тимчасове положення про Фонд державного майна України: Постанова ВРУ від 7.07.1992 р. // ВВРУ. - 1992. - №39. - Ст.581.

11. Про Положення про регіональне відділення Фонду державного майна України: Постанова КМУ від 15.06.1994 р. // ЗП Уряду України. - 1994. - №10. - С.247.

12. Про Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України: Розпорядження Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 р. // ОВУ. – 2001. - №14. – Ст.622.

13. Про Рахункову палату: 3акон України від 11.07.1996 р. // Голос України. - 1998. - №13. - 23 січня.

14. Про утворення територіальних органів Пенсійного фонду України: постанова КМУ від 27.07.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №47. – Ст.2295.

15. Про Державну службу статистики України: Указ Президента України від 6.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1231.

16. Про Положення про Державну казначейську службу України: Указ Президента України від 13.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1266.

17. Про Положення про Державну пробірну службу України : Указ Президента України від 13.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1267.

18. Про Положення про Державну службу фінансового моніторингу України: Указ Президента України від 13.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1272.

19. Про Положення про Державну фінансову інспекцію України: Указ Президента України від 23.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №31. – Ст.1325.

20. Про Положення про Міністерство фінансів України: Указ Президента України від 8.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1254.

21. Про утворення територіальних органів Державної фінансової інспекції: Постанова, Перелік вiд 20.07.2011 р. // Урядовий кур'єр вiд 23.07.2011 - № 133.

Тема 22

1. Про Державне агентство земельних ресурсів України: Указ Президента України від 6.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1253.

2. Про Державне агентство рибного господарства України: Указ Президента України від 16.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №31. – Ст.1324.

3. Про затвердження Порядку утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах: Наказ Мін природи України від 14.10.2010 р. // ОВУ. – 2011. – №2. – Ст.128.

4. Про Національну комісію з питань Червоної книги України: Постанова КМУ від 8.09.2004 р. // ОВУ. – 2004. - №36. – Ст.2399.

5. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року: Закон України від 21.12.2010 р. // ОВУ. – 2011. - №3. – Ст.158.

6. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 р. // ВВРУ. - 1991. - №41. – Ст.546.

7. Про Положення про Державне агентство водних ресурсів України: Указ Президента України від 13.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1259.

8. Про Положення про Державне агентство екологічних інвестицій України: Указ Президента України від 13.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1261.

9. Про Положення про Державне агентство лісових ресурсів України: Указ Президента України від 13.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1264.

10. Про Положення про Державну екологічну інспекцію України: Указ Президента України від 13.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1260.

11. Про Положення про Державну службу геології та надр України: Указ Президента України від 6.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1228.

12. Про Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України: Указ Президента України від 13.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1258.


Адміністративне право: Робоча програма з навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр з напряму підготовки 0601 Право / [уклад. О.В.Когут, А.М.Токар]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2010. – 111 с.

 

 

Когут Ольга Володимирівна

Токар Алла Миколаївна

 

Підписано до друку ________Формат А5. Папір друкарський. Друк різографічний. Умовн.друк.арк. ___. Обл.-вид.арк. 0,55.

Тираж ___прим. Зам. №___.

 

 

Видрукувано в Хмельницькому університеті управління та права

Комп’ютерний набір: Когут О.В.

Відповідальний за випуск: Когут О.В.

___________________________________________

 

29013, м. Хмельницький, вул. Театральна, 8

Редакційно-видавничий відділ університету

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...