Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема: Провадження щодо розгляду звернень громадянТЕМАТИКА ТА ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінар № 1

Тема: Поняття та сутність адміністративного процесу.

МЕТА: Вивчення вказаної теми курсу; освоєння лекційного матеріалу та знань, які були отримані слухачами в ході самостійної роботи; оволодіннявміннями використовувати отримані знання у практиці
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Опорні конспекти, першоджерела
ТРИВАЛІСТЬ: 2 години

Питання для вивчення та усної відповіді.

1. Виконання техніки безпеки за професійним напрямом підготовки.

2. Предмет і метод регулювання в адміністративно-процесуальному праві.

3. Співвідношення адміністративного процесу та адміністративно-процесуального права.

4. Основні концепції адміністративного процесу.

5. Загально-соціальні принципи в адміністративно-процесуальному праві.

6. Загально-процесуальні принципи в адміністративно-процесуальному праві.

7. Спеціальні принципи в адміністративно-процесуальному праві.

8. Адміністративно-процесуальні норми: поняття, сутність та особливості.

9. Класифікація та видова характеристика адміністративно-процесуальних норм.

 

Термінологічний диктант:адміністративний процес; адміністративно-процесуальне право; адміністративно-процесуальні норми; провадження; юрисдикція; правозастосовець; державне управління; управлінські процедури; адміністративна справа.

 

Тематика рефератів і презентацій:

1. Поняття та особливі риси адміністративно-процесуальних правовідносин.

2. Зміст та види адміністративно-процесуальних правовідносин.

3. Об'єкти та суб’єкти адміністративно-процесуальних правовідносин та їх властивості.

4. Адміністративний процес як складова управління.

5. Процесуальні та матеріально-правові основи адміністративного процесу.

Питання контролю засвоєного матеріалу:

1. Надайте поняття адміністративного процесу.

2. Назвіть методи регулювання в адміністративному процесі.

3. Особливості адміністративно-процесуальних норм.

4. Основні види адміністративно-процесуальних норм.

5. Назвіть основні джерела адміністративно-процесуального права.

6. Перелічите спеціальні принципи адміністративного процесу.

7. Назвіть види адміністративно-процесуальних відносин.

8. Дайте визначення адміністративно-процесуальних відносин.

9. Перелічите особливості об’єктів адміністративно-процесуальних відносин.

10. Перелічите загальні принципи адміністративного процесу.

Рекомендовані нормативні акти та література до семінару 1:

Основна література і нормативні акти:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. - № 30.- Ст. 141.2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України.- 2005.- № 32.- Ст. 1918.

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР).-1984.- N 51.- Ст.1122.

4. Адміністративна процедура та контроль за діяльністю адміністратив­них органів в Угорщині, Польщі, Болгарії, Естонії та Албанії / Пер. з франц. Л. А. Пашко, Л. А. Хомічак- К.: Вид-во УАДУ, 1999.- 236 с.

5. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник: у 2 т.: Т. 1. Загальна частина / Ред. кол.: В. Б. Авер'янов (голова).- К.: Юридична думка, 2004.- 584 с.

6. Адміністративне право України: підручник / За ред. Ю. П. Битяка.- К.: Юрінком Інтер, 2006.- 544 с.

7. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.

8. Желібо Є. П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України I-IV рівнів акредитації /За ред. Є. П. Желібо і В. М. Пічі. — Київ: «Каравела»; Львів: «Новий Світ-2000», 2001. — 320 с.

Додаткова література:

1. Адміністративні процедури і адміністративне судочинство в Німеч­чині.- К., 2006.- 180 с.

2. Административно-процессуальное право: курс лекций / Под ред. проф. И. Ш. Килясханова.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004.- 399 с.

3. Картузова І.О. Поняття і структура адміністративного процесу.// Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць.– Одеса: Юрид. літ., 2001.– Вип.11.– С.391-396.

4.Кузьменко О.В., Гуржій Т.О., Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: атака. 2007.- 416 с.

5. Созинова Е. А. К вопросу о понятии и видах административных процедур // Проблемы реформирования федерального и регионального законодательства.- Киров, 2003.- С. 91-95.

 

 

Семінар № 2.

Тема: Поняття та загальна характеристика адміністративних процедур. Суб’єкти адміністративних процедур.

 

МЕТА: Вивчення вказаної теми курсу; освоєння лекційного матеріалу та знань, які були отримані слухачами в ході самостійної роботи; оволодіннявміннями використовувати отримані знання у практиці
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Опорні конспекти, першоджерела
ТРИВАЛІСТЬ: 2 години

Питання для вивчення та усної відповіді:

1. Загальнотеоретичні підходи до розуміння юридичних процедур.

2. Публічне управління та адміністративні процедури.

3. Поняття та характерні риси адміністративних процедур.

4. Принципи адміністративних процедур.

5. Поняття та предмет адміністративно-процедурного права.

6. Система адміністративно-процедурного права. Адміністративно-процедурні норми.

7. Поняття та ознаки суб’єктів адміністративних процедур.

8. Лідируючі суб’єкти в адміністративних процедурах.

9. Суб’єкти зацікавленні у вирішенні справи. Суб’єкти, що сприяють здійсненню процедур.

Термінологічний диктант:юридична процедура; адміністративна процедура; публічне управління; державне управління; адміністративно-процедурна норма; провадження; адміністративне право; публічна влада; органи виконавчої влади.

Тематика рефератів і презентацій:

1. Характеристика проекту Адміністративного процедурного кодексу.

2. Суб’єкти адміністративного процесу.

3. Сутність управлінського адміністративного процесу.

4. Категорія юридичних справ, що провадяться в ході адміністративного розгляду.

Питання контролю засвоєного матеріалу:

1. Назвіть лідируючих суб’єктів адміністративного процесу.

2. Суб’єкти, зацікавлені у вирішенні справи.

3. Суб’єкти, що сприяють здійсненню процедур.

4. Назвіть принципи адміністративних процедур.

5. Назвіть основні риси адміністративних процедур.

6. Розкрийте поняття предмету адміністративно-процедурного права.

7. Як можливо розуміти юридичну процедуру.

8. Розкрийте поняття публічного управління.

9. Розкрийте поняття державного управління.

10. Дайте поняття управлінського адміністративного процесу.

 

Рекомендовані нормативні акти та література до семінару 2:

Основна література і нормативні акти:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України.- 1996.- № 30.- Ст. 141.

2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України.- 2005.- № 32.- Ст. 1918.

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР).-1984.- N 51.- Ст.1122.

4. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листо­пада 1993 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1993.- № 50.- Ст. 472.

5. Про виконавче провадження: Закон України від 21 квітня 1999 р. // Офіційний вісник України.- 1999.- № 19.- Ст. 813.

6. Про Вищу раду юстиції: Закон України від 15 січня 1998 р. // Відо­мості Верховної Ради України, 1998.- № 25.- Ст.146.

7. Про державну виконавчу службу: Закон України від 24 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1998.- № 36.- Ст. 243.

8. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26 січня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1993.- № 13.- Ст. 110.

9. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. // Відо­мості Верховної Ради України.- 1993.- № 52.- Ст. 490.

10. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.

Додаткова література:

1. Адміністративно-процедурний кодекс України (проект).

2. Административно-процессуальное право: курс лекций / Под ред. проф. И. Ш. Килясханова.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004.- 399 с.

3. Картузова І.О., Осадчий А.Ю. Адміністративно-процедурне право: навчально-методичний посібник.- Одеса: Юридична література, 2008.- 288 с.

4. Кузьменко О.В., Гуржій Т.О., Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: атака. 2007.- 416 с.

Семінар № 3.

Тема: Провадження щодо розгляду звернень громадян.

МЕТА: Вивчення вказаної теми курсу; освоєння лекційного матеріалу та знань, які були отримані слухачами в ході самостійної роботи; оволодіннявміннями використовувати отримані знання у практиці
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Опорні конспекти, першоджерела
ТРИВАЛІСТЬ: 2 години

Питання для вивчення та усної відповіді:

1. Поняття та ознаки звернень громадян.

2. Вимоги, що ставляться до звернень громадян.

3. Класифікація звернень громадян.

4. Стадії процедури з розгляду звернень громадян.

5. Суб’єкти процедури з розгляду звернень громадян, їх права та обов’язки.

6. Строки у процедурі з розгляду звернень громадян.

Термінологічний диктант:звернення,; скарга; пропозиція; клопотання;юрисдикційне провадження; неюрисдикційне провадження; місцеве самоврядування; провадження з розгляду звернень громадян.

 

Тематика рефератів і презентацій:

1. Про організацію роботи з розгляду звернень та особистого прийому громадян в органах прокуратури.2. Провадження із звернень громадян в органах внутрішніх справ: теоретичний та практичний аспект. 3. Нормативно-правове регулювання процедури з розгляду звернень громадян.4. Правова оцінка Закону України «Про звернення громадян».Тестові та ситуаційні завдання:

1. Під зверненнями громадян слід розуміти:

A) пропозицію;

Б) заяву;

B) клопотання;

Г) скаргу;

Д) позов.

2. Який термін встановлено для розгляду і вирішення звернення громадян:

A) не більше 1 місяця від дня їх надходження;

Б) невідкладно, але не пізніше 15 днів від їх надходження;

B) не більше 45 днів;

Г) не більше 2 місяців;

Д) законодавством не встановлено.

3. Скарга може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом:

A) термін подання скарги законом не обмежується;

Б) 1 року з моменту його прийняття, але не пізніше 10 днів з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням;

B) 1 року з моменту його прийняття, але не пізніше 1 місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням.

1.Громадянка Б. направила скаргу до управління житлового господарства на бездіяльність начальника ЖЕД, який не вжив ніяких заходів у зв'язку з її заявою про необхідність ремонту сантехніки у квартирі. Скарга надійшла до управління 3 берез­ня, а 20 квітня гр. Б. отримала відповідь, в якій повідомлялося про те, що скаргу було направлено до керівництва ЖЕД для прийняття заходів щодо ремонту сантехніки та притягнення винних осіб до відповідальності.

Надайте правову оцінку діям управління житлового госпо­дарства, обґрунтовуючи відповідь посиланням на норми чинного законодавства. Чи мало місце адміністративне провадження? Якщо так, визначте його вид та надайте характеристику.

Питання контролю засвоєного матеріалу:

1. Характеристика способів забезпечення законності та дисципліни в державному управлінні.

2. Поняття звернень громадян.

3. Ознаки звернень громадян.

4. Вимоги, що ставляться до звернень громадян.

5. Види звернень громадян.

6. Стадії процедури з розгляду звернень громадян.

7. Суб’єкти процедури з розгляду звернень громадян, їх права та обов’язки.

8. Порядок розгляду звернень громадян.

 

Рекомендовані нормативні акти і література до семінару 3:

Основна література і нормативні акти:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України. - 1996.- № 30.- Ст. 141.

2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України. - 2005.- № 32.- Ст. 1918.

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР).-1984.- N 51.- Ст.1122.

4. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1996.- № 47.- Ст. 256.

5. Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення: Указ Президента // Офіційний вісник України.- 2002.-№ 33.- Ст. 1528.

6. Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення: Указ Президента від 19 березня 1997 р. № 241 // Офіційний вісник України.- 1997.- № 12.- Т.1.- Ст. 111.

7. Адміністративна процедура та контроль за діяльністю адміністратив­них органів в Угорщині, Польщі, Болгарії, Естонії та Албанії / Пер. з франц. Л. А. Пашко, Л. А. Хомічак- К.: Вид-во УАДУ, 1999.- 236 с.

8. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.

Додаткова література:

1. Адміністративно-процедурний кодекс України (проект).

2. Административно-процессуальное право: курс лекций / Под ред. проф. И. Ш. Килясханова.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004.- 399 с.

3. Картузова І.О., Осадчий А.Ю. Адміністративно-процедурне право: навчально-методичний посібник.- Одеса: Юридична література, 2008.- 288 с.

4. Кузьменко О.В., Гуржій Т.О., Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: атака. 2007.- 416 с.

 

Семінар № 4.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...