Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема: Провадження у справах про адміністративні проступкиМЕТА: Вивчення вказаної теми курсу; освоєння лекційного матеріалу та знань, які були отримані слухачами в ході самостійної роботи; оволодіннявміннями використовувати отримані знання у практиці
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Опорні конспекти, першоджерела
ТРИВАЛІСТЬ: 2 години

 

Питання для вивчення та усної відповіді:

1.Поняття і особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення.

2.Види проваджень у справах про адміністративні правопорушення: звичайне, спрощене та особливе.

3.Особливості притягнення неповнолітніх до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного проступку.

4.Суб’єкти та учасники провадження у справах про адміністративні правопорушення.

5.Стадії загальної адміністративної процедури провадження у справах про адміністративні правопорушення.

тематика рефератів і презентацій:

1. Провадження у справах про адміністративні проступкив сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

2. Провадження у справах про адміністративні проступки, протидію яким віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України

3. Провадження в справах про адміністративні проступкив діяльності міліції.

4. Провадження у справах про адміністративні проступки працівників податкової міліції України.

Термінологічний диктант:

Адміністративне правопорушення; адміністративна справа; юрисдикційне адміністративне провадження; адміністративна процедура; підсудність; підвідомчість; процесуальні строки;публічна адміністрація.

Тестові завдання:

1. Який з наведених органів (посадових осіб) не має права розглядати справи про адміністративні правопорушення:

A) адміністративна комісія;

Б) виконком сільської або селищної ради;

B) дільничний інспектор;

Г) місцеві суди;

Д) прокурор району.

2. Хто з перерахованих осіб не належить до законних пред­ставників:

A) опікуни;

Б) батьки;

B) усиновителі;

Г) адвокат;

Д) піклувальники.

3. Яка з наведених стадій провадження в справах про адміні­стративні правопорушення є факультативною (необов'язковою):

A) оскарження (-опротестування);

Б) розгляд справи і винесення постанови;

B) виконання постанови про накладення адміністративного стягнення;

Г) порушення справи про адміністративне правопорушення;

Д) попереднє з'ясування обставин вчиненого правопору­шення.

4. Яка з наведених обставин визначає недійсність протоколу про адміністративне правопорушення:

A) відсутність підпису порушника;

Б) відсутність підпису особи, що склала протокол;

B) відсутність підписів свідків;

Г) відсутність відомостей про місце роботи порушника;

Д) відсутність пояснень порушника.5. Протокол надсилається органові (посадовій особі), уповно­важеному розглядати справу про адміністративне правопорушення, протягом:

A) 1 доби;

Б) 2-х днів;

B) 3-х днів;

Г) 5-ти днів;

Д) термін не встановлено.

6. Який з наведених заходів не належить до заходів забезпечен­ня провадження в справах про адміністративні правопорушення:

A) застосування спеціальних засобів;

Б) адміністративне затримання;

B) особистий огляд і огляд речей;

Г) вилучення речей і документів;

Д) доставляння порушника.

7. Максимальний строк адміністративного затримання (крім виняткових випадків) встановлено не більше як:

A) 3 години;

Б) 1 доба;

B) 6 годин;

Г) 3 доби;

Д) 2 години.

8. Протягом скількох днів з дня одержання уповноваженим органом протоколу, за загальним правилом, розглядаються справи про адміністративні правопорушення:

A) 30-ти;

Б) 25-ти;

B) 15-ти;

Г) 10-ти;

Д) 5-ти.

Питання контролю засвоєного матеріалу:

1. Поняття провадження у справах про адміністративні правопорушення.

2. Характерні риси провадження у справах про адміністративні правопорушення.

3. Класифікація проваджень у справах про адміністративні правопорушення: звичайне, спрощене та особливе.

4. Притягнення неповнолітніх до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного проступку.

5. Правовий статус учасників провадження у справах про адміністративні правопорушення.

6. Основні стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення.

 

Рекомендовані нормативні акти і література до семінару 4:

Основна література і нормативні акти:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996.- № 30.- Ст. 141.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР).-1984.- N 51.- Ст.1122.

3. Про відповідальність за повітряні перевезення пасажирів через дер­жавний кордон України без належних документів для в'їзду в Украї­ну: Закон України від 10 січня 2002 р. // Офіційний вісник України. - 2002.- № 5.- Ст. 160.

4. Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування: Закон України від 14 жовтня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1994.- №46.- Ст. 411.

5. Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування: Закон України від 14 жовтня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1994.- №46.- Ст. 411.

6. Про затвердження Положення про порядок накладення на суб'єктів господарської діяльності штрафів за порушення законодавства про електроенергетику: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лип­ня 1999 р. // Офіційний вісник України.- 1999.- № 30.- С. 11.

7. Про затвердження Положення про порядок накладення та стягнення штрафів за порушення законодавства про захист прав споживачів: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. // Офі­ційний вісник України.- 2002.- № 34.- Ст. 1587.

8. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник.: У двох томах.- Т.1. Загальна частина. –К.: Юридична думка, 2004.

9. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред.. С.В.Ківалова.– Одеса: Юридична література, 2003.

10. Адміністративне право України: Підручник / За ред. Ю.П.Битяка.– К.: Юрінком Інтер, 2005.

11. Бандурка А.М., Тищенко Н.М. Адміністративний процес.- К., 2001.

12. Картузова І.О. Поняття і структура адміністративного процесу.// Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць.– Одеса: Юрид. літ., 2001.– №.11.– С. 391-396.

 

Додаткова література:

1. Кузьменко О. Адміністративний процес: сутність і структура. // Право України, - 2003.- №2.– С.22-25.

2. Кузьменко О.В., Гуржій Т.О., Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: атака. 2007.- 416 с.

3. Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность в Украине. Учебное пособие.– Х.: Одиссей, 2007.

 

Семінар № 5.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...