Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема: Провадження у справах про дисциплінарні проступкиМЕТА: Вивчення вказаної теми курсу; освоєння лекційного матеріалу та знань, які були отримані слухачами в ході самостійної роботи; оволодіннявміннями використовувати отримані знання у практиці
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Опорні конспекти, першоджерела
ТРИВАЛІСТЬ: 2 години

Питання для вивчення та усної відповіді:

1. Дисциплінарна відповідальність в адміністративному праві.

2. Підстави дисциплінарної відповідальності в адміністративному праві.

3. Дисциплінарна процедура стосовно державних службовців.

4. Службове розслідування.

5. Стадії дисциплінарних процедур.

Тематика рефератів і презентацій:

1. Дисциплінарна процедура стосовно працівників прокуратури.

2. Дисциплінарна процедура стосовно суддів.

3. Дисциплінарна процедура стосовно працівників органів внутрішніх справ.

4. Дисциплінарна процедура стосовно військовослужбовців.

5. Дисциплінарна процедура стосовно осіб, що відбувають покарання у виправно-трудових установах.

Термінологічний диктант:дисциплінарний проступок; дисциплінарне провадження; підвідомчість; дисциплінарна процедура; процесуальні строки; діловодство; дисциплінарне стягнення.

Тестові завдання:

1. Дисциплінарне стягнення не може бути застосоване з моменту вчинення проступку пізніше:

А) 6 місяців;

Б) 1 року;

C) на розсуд керівника.

2.Широке розуміння адміністративного процессу передбачає:

А) врегульований нормами адміністративно-процесуального права порядок застосування заходів адміністративного приму­су, і насамперед адміністративних стягнень;

Б) врегульований нормами адміністративно-процесуального права порядок розгляду індивідуально визначених справ у сфері виконавчої діяльності органів державного управління;

D) врегульований нормами адміністративно-процесуального права порядок вирішення адміністративних справ адміністра­тивними судами.

4. Визначте види адміністративних проваджень:

A) юрисдикційні та неюрисдикційні;

Б) установчі, правотворчі, правоохоронні, правонаділяючі;

B) конфліктні та неконфліктні;

Г) переконувальні, заохочувальні, примусові.

5. До юрисдикційних проваджень належать:

A) дисциплінарні провадження;

Б) провадження по скаргах осіб;

B) провадження по обробці та прийняттю нормативних актів;

Г) провадження по зверненням громадян;

Д) реєстраційно-дозвільне провадження;

Е) контрольно-наглядове провадження;

Ж) провадження в справах про адміністративні правопору­шення.

6. Під зверненнями громадян слід розуміти:

A) пропозицію;

Б) заяву;

B) клопотання;Г) скаргу;

Д) позов.

 

Питання контролю засвоєного матеріалу:

2. Суб’єкти дисциплінарного провадження.

  1. Поняття та сутність дисциплінарної відповідальності.
  2. Відмінність дисциплінарної відповідальності від інших видів відповідальності.
  3. Підстави дисциплінарної відповідальності.
  4. Дисциплінарна процедура стосовно державних службовців.
  5. Порядок проведення службового розслідування.

8.Стадії дисциплінарних процедур.

 

Рекомендовані нормативні акти і література до семінару 5:

Основна література і нормативні акти:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1996.- № 30.- Ст. 141.

2. Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України: Закон України від 24 березня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1999.- № 22-23.- Ст. 197.

3. Про Дисциплінарний статут митної служби України: Закон України від 6 вересня 2005 р. // Офіційний вісник України.- 2005.- № 39.- Ст. 2428.

4. Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України: Закон України від 22 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України.- 2006.- № 29.- Ст. 245.

5. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7 червня 2001 р. // Офіційний вісник України.- 2001.- № 26.- Ст.1151.

6. Про статус суддів: Закон України від 15 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1993.- № 8.- Ст. 56.

7. Про затвердження Дисциплінарного статуту прокуратури України: Постанова Верховної Ради України від 6 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1992.- № 4.- Ст. 15.

8. Про затвердження Порядку розгляду питань, пов'язаних з призначен­ням на посади та звільненням з посад керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, урядових органів державного управління, керівників торговельно-економічних місій у складі закордон­них дипломатичних установ України, державних підприємств та їх об'єднань, а також голів місцевих державних адміністрацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. // Офіційний вісник України.- 2001.- № 51.- Ст. 2275.

9. Про затвердження Порядку проведення службового розслідування відносно державних службовців: Постанова Кабінету Міністрів Украї­ни від 13 липня 2000 р. // Офіційний вісник України.- 2000.- № 24.- Ст. 1004.

10. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.

 

Додаткова література:

1. Адміністративно-процедурний кодекс України (проект).

2. Административно-процессуальное право: курс лекций / Под ред. проф. И. Ш. Килясханова.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004.- 399 с.

3. Картузова І.О., Осадчий А.Ю. Адміністративно-процедурне право: навчально-методичний посібник.- Одеса: Юридична література, 2008.- 288 с.

4. Кузьменко О.В., Гуржій Т.О., Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: атака. 2007.- 416 с.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...