Главная Обратная связь

Дисциплины:


СПИСОК ВИКОРСИТАНИХ ДЖЕРЕЛ1. Конституції України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua

2. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 27.02.2014 № 794-VII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/

3. Про центральні органи виконавчої влади : Закон України від 17.03.2011 № 3166-VI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3166-17

4. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 № 586-XIV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/

5. Про місцеве самоврядування: Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР. [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/

6. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії : Закон України від 05.10.2000 № 2017-III. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/

7. Про джерела фінансування органів державної влади : Закон України від 30.06.1999 № 783-XIV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua

8. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/

9. Про державну Службу : Закон України від 16.12.1993 № 3723-XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/

10. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/

11. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/

12. Про державну статистику: Закон України від 17.09.1992 № 2614-XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/

13. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію: Закон України від 21.10.1993 № 3543-XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/

14. Про фізичну культуру і спорт: Закон України від 24.12.1993 № 3808-XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/

15. Про освіту: Закон України від 23.05.1991 № 1060-XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/

16. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/

17. Про пенсійне забезпечення: Закон України від 05.11.1991 № 1788-XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/

18. Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: Закон України від 28.02.1991 № 796-XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/19. Про оплату праці : Закон України від 24.03.1995 № 108/95-ВР. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/

20. Про відпустки : Закон України від 15.11.1996 № 504/96-ВР. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/

21. Про зайнятість населення : Закон Закон від 05.07.2012 № 5067-VI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/

22. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 № 2694-XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/

23. Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI . [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/

24. Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту : Закон України від 22.10.1993 № 3551-XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/

25. Земельний кодекс України: Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/

26. Кодекс законів про працю: Закон України від 10.12.1971 № 322-VIII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/

27. Бакуменко В. Д. Державно-управлінські рішення : Навчальний посібник / В. Д. Бакуменко // - К. : ВПЦ АМУ, 2011. – 444 с.

28. Батанов О.В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики: Монографія / Відп. ред. М.О.Баймуратов.– К., 2010. – 656 с.

29. Бондар-Підгурська О.В. Ділове адміністрування (Корпоративне управління): навч. посібник / О.В. Бондар-Підгурська, А.О. Глєбова. – К.: Видавництво Ліра-К, 2015. – 487 с.

30. Гуржій Т. О. Адміністративне право [Текст] : навчальний посібник / Т. О. Гуржій ; Міністерство освіти і науки України. - К.: КНТ; Х.: Бурун і К, 2011. - 680 с.

31. Дзюндзюк В.Б., Мельтюхова Н.М. та ін. Публічне адміністрування в Україні: Навч. Посібник / [за заг. ред. д-ра ф. наук, проф. В.В. Корженка, к.е.н.,доц. Н.М. Мельтюхової − Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. − с. 306.

32. Коваленко В.В. Курс адміністративного права. [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://westudents.com.ua

33. Кузьменко О.В. Курс адміністративного процесу [Текст] : навчальний посібник / О. В. Кузьменко ; Національна академія внутрішніх справ. - К.: Юрінком Інтер, 2012. - 208 с.

34. Курс адміністративного права України [Текст] : підручник / Національна академія внутрішніх справ ; ред. В. В. Коваленко. - К.: Юрінком Інтер, 2012. - 808 с.

35. Лук’янець Д.М. Форми реалізації державної влади в сучасній Україні // Правова держава: Щорічник наукових праць.– Вип.23.– К., 2012.– С.233–239

36. Мальська М.П. Основи європейської інтеграції: підручник / М.П. Мальська. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 320 с.

37. Мельник А. Ф. Державне управління : підручник / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна; за ред. А. Ф. Мельник. – К. : Знання, 2009. – 582 с.

38. Міненко М.А. Публічне управління: теорія та методологія: монографія / М.А. Міненко. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 404 с.

39. Оболенський О. Ю. Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни ― Публічне управління : наукова розробка / О.Ю. Оболенський, С.О. Борисевич, С.М. Коник. – К.: НАДУ, 2011. – 56 с.

40. Приходченко Л.Л. Забезпечення ефективності державного управління: теоретико-методологічні засади [Текст] : монографія / Л. Л. Приходченко; Національна академія держ. управління при Президентові України, Одеський регіональний ін-т держ. управління. - О. : [Оптимум], 2009. - 299 с.

41. Проблеми сучасної муніципалістики : навч. посіб. / За заг. ред. О. В. Батанова. – К. : Академія муніципального управління, 2012. – 292 с.

42. Спаський А.С. Конституційні засади реформування територіальної організації влади та муніципального розвитку // Наукові читання, присвячені пам’яті Володимира Михайловича Корецького: Збірник наукових праць. – 2013.

43. Чернов С.І. Текст лекцій з дисципліни «Публічне адміністрування» (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)‖) / С.І. Чернов, С.О. Гайдученко; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 97 с.

 

 


 

 

ДОДАТКИ


Додаток А

Продовження додатку А

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...