Главная Обратная связь

Дисциплины:


English-Ukrainian Dictionary 2 страницаtime-out ~ — помилка через неготовність пристрою до роботи

unrecoverable~ — непоправна помилка

~ handling ['hxndlIN] — обробка помилок

~ trapping['trxpIN] — пастка для помилок

error-free — не містить помилок

error-prone[proun] — схильний до помилок

essential[I'senSql] — суттєвий; значний; невід'ємний

event[I'vent] — подія; випадок; результат

examination — дослідження; розгляд; перегляд; перевірка

examine[Ig'zxmIn]—дослідити; перевіряти

except[Ik'sept]for — за винятком

exchange[Iks'CeInG] — обмін; заміна

execute['eksIkjHt] — виконувати; виконувати

execution["eksI'kjHSqn] — виконання

executive[Ig'zekjutIv] — диспетчер; керуюча програма; операційна система

exit['eksIt] — вихід; виходити

expand[Iks'pxnd] — розширювати (ся); збільшувати; нарощувати (можливості)

expansion[Iks'pxnSqn] — розширення, збільшення;

experience [Iks'pIqrIqns] — досвід; кваліфікація; випробовувати (труднощі)

exponentiation["ekspq'nenSIeiSn]— підводити до ступеня

extend[Iks'tend] — розширювати; подовжувати

extension[Iks'tenSqn] — розширення; доповнення; подовження; продовження

extract[Iks'trxkt] — виділяти; витягувати

extraction[Iks'trxkSqn] — вилучення; вибірка; виділення

extremely[Iks'trJmlI] — надзвичайно; вкрай; дуже

F

fabricate['fxbrIkeIt] — виготовляти

fabrication["fxbrI'keISqn] — виготовлення

facility[fq'sIlItI]— пристрій; засіб; зручність

facilities — обладнання; пристосування; можливості; середовища

communication[kq"mjHnI'keISqn] ~ — засоби зв'язку

database ~ — кошти (пошуку) бази даних

display[dIs'pleI] ~ — кошти (візуального) відображення/виводу на екран

management['mxnIGmqnt] ~ — засоби управління

fail[feIl]— збій, відмова; пошкодження; виходити з ладу; відмовляти, не вдаватися

failure['feIlq] — відмова; пошкодження; дефект; збій; помилка; невдача

fault[fLlt]— несправність; дефект; відмова; збій; давати збій

assembly[q'semblI] ~ — дефект збірки

data['deItq] ~ — помилка в даних

design[dI'zaIn] ~ — проектна недоробка

device[dI'vaIs] ~ — несправність пристрою

latent['leItqnt]~ — прихований дефект

random['rxndqm] ~ — випадковий збій/помилка

feasibility["fJzq'bIlqtI] — можливість; здійсненність

feasible['fJzqbl] — можливий; здійсненний

feature['fJCq] — властивість; ознака; особливість; характерна риса

feed[fJd] — подавати; живити; заправляти (папір); вводити (дані)

feedback — зворотній зв'язок

field[fJld] — поле; область; зона; сфера (діяльності)

figure['fIgq] — цифра; число; обчислювати;

figure out — обчислювати; визначати

file— файл; заносити в файл

batch[bxC] ~ — пакетний файлcommon ~ — загальний файл

data['deItq] ~ — файл/картотека даних

help ~ — файл підказок

input ~ — вхідний файл

output~ — вихідний файл

user ~ — файл користувача

~ recovery[rI'kAvqrI] — відновлення файлу

firmware — вбудоване програмне забезпечення

flexibility — гнучкість; адаптованість; настроюваність

flexible['fleksqbl] — гнучкий; змінюваний

floppy['flOpI] — гнучкий диск; дискета

flow[flqu] — хід виконання (програми); послідовність

flowcharting['flqVCRtIN] — побудова блок-схеми

font[fOnt] — шрифт; набір символів

alpha-numeric['xlfq njV'merIk]~ — текстовий шрифт

default[dI'fLlt] ~ —шрифт, обираний за замовчуванням; стандартний шрифт

plotter['plOtq] ~ — креслярський шрифт

print/type ~ — друкарський шрифт

force[fLs] — сила; зусилля; змушувати; змушувати; вводити, вставляти (з силою)

fraction['frxkSqn]— дріб; частка; частина

frame[freIm] — блок (даних); структура; система; корпус

framework —структура, система; схема; основа; підстави; принципи

fraud[frLd] — шахрайство; обман

frequency['frJkwqnsI] — частота

fulfill[ful'fIl] — виконувати; здійснювати; завершувати

fulfillment[ful'fIlmqnt] — виконання, здійснення; завершення

fundamental["fAndq'mentl] — основний; істотний; фундаментальний;

furnish['fWnIS] — постачати; постачати

G

gadget['gxGIt] — пристосування; допоміжний пристрій

gain[geIn] — досягати; отримувати користь; вигравати; вигода

gather ['gxDq] — збирати(ся)

general['Genqrql] — загальний; універсальний;

generate['GenqreIt] — генерувати; створювати; виробляти

generation["Genq'reISqn] — створення, формування, освіту; покоління

give back — повертатися

give out — видавати; надавати

give up — відмовляти (про пристрій); не справлятися; відмовлятися

grade[greId] — ступінь; ранг; клас; сорт; впорядковувати; розміщувати за рангом

grading — класифікація; упорядкування; вирівнювання

grapher — самописець

graphic(al)['grxfIk(ql)] — графічний

~ plotting tables — графічні планшети

graphics — графіка

groundwork — основа, адже основа

guard[gRd] — захист; захищати; охороняти

guidance['gaIdqns] — управління; наведення (на ціль); керівництво

guide[gaId] — керівництво; інструкція; довідник

installation["Instq'leISn] ~ — інструкції з установки (системи)

on-line ~ — електронний довідник

programming~ — керівництво з програмування

reference['refrqns] ~ — довідкове керівництво

software[sOftwFq] ~ —керівництво по програмному забезпеченню

troubleshooting['trAbl"SHtIN] ~ —основні принципи пошуку несправностей

user's~ — керівництво для користувача

Н

habit['hxbIt] — навичка; звичка; властивість

computing ~ s — навички роботи з комп'ютером

handling['hxndlIN]—обробка; управління, регулювання

data['deItq] ~ — робота з даними

fault ['fLlt] /error['erq] ~ — обробка помилок

hand-operated — керований вручну

hand-printed — машинописний

hang[hxN](up) — «зависати»; блокувати

hardware['hRdwFq] — апаратура, обладнання; апаратне забезпечення/засоби

by ~ — апаратними засобами

computer ~ — апаратне забезпечення комп'ютера

device[dI'vaIs]~ — апаратна частина пристрою

display[dIs'pleI] ~ — апаратні засоби виведення на екран

expansion [Iks'pxnSn] ~ — додаткове апаратне забезпечення

support[sq'pLt] ~ — допоміжне апаратне забезпечення

harm[hRm] — шкода; збиток; пошкодження

harmful['hRmful] — шкідливий

harmless['hRmlIs] — нешкідливий (про вірус)

heading['hedIN] — заголовок

healthy['helTI] — справний; працездатний (про систему)

help — підказка; довідка; допомога

hereafter[hIq'Rftq] — далі; надалі

hereby['hIq'baI] — таким чином, тим самим

hierarchy['haIqrRkI] — ієрархія

high-capacity[kq'pxsItI] — з великою ємністю

high-density['densItI] — з високою щільністю

high-fidelity[fI'delItI](Hi-fi) — з високою точністю відтворення

high-frequency ['frJkwqnsI] — високочастотний

high-level — високорівневий

high-quality['kwOlItI] — високоякісний

high-reliable[rI'laIqbl] — високонадійний

hold — зберігати; утримувати (дані)

hole[hqul] — отвір; гніздо; вікно

access['xkses] ~ — вікно доступу

connector[kq'nektq] ~ — гніздо роз'єму

home — початок; вихідна позиція

hook[huk] — важіль

hook-up — підключати; приєднувати (пристрій)

human-oriented['hjHmqn 'LrIentId] — орієнтований на користувача

hurt[hWt] — пошкодження; шкода; збиток; пошкоджувати; шкодити

hypertext['haIpq"tekst]— гіпертекст

I

icon['aIkOn] — умовний символ; піктограма; зображати умовно

identifier[aI'dentIfaIq] — ідентифікатор, ім'я; позначення

identify[aI'dentIfaI] — ідентифікувати; розпізнавати; виявляти (помилку)

ignorance['Ignqrqns] — незнання

ignorant['Ignqrqnt] — недосвідчена особа; (особа) що не знає

imbed[Im'bed] — вбудовувати; впроваджувати; включати

immunity[I'mjHnItI] — несприйнятливість; нечутливість

implement['ImplImqnt] — виконувати; здійснювати

implementation["ImplImen'teISqn] — реалізація; здійснення; розробка

implementor — конструктор; розробник

improper[Im'prOpq] — непридатний; неприпустимий; неправильний

improve[Im'prHv] — поліпшувати; уточнювати (дані)

improvement [Im'prHvmqnt] — поліпшення; удосконалення; уточнення (данних)

inaccurate[In'xkjurIt] — неточний; помилковий

inadequate [In'xdIkwIt] — невідповідний; непридатний; неприйнятний

incapable[In'keIpqbl] — нездатний; неспроможний

include[In'klHd] — охоплювати; містити; включати в себе

incompatible["Inkqm'pxtqbl] — несумісний

inconsiderable["Inkqn'sIdqrqbl] — незначний

incorporate[In'kLpqreIt] — включати; містити; вбудовувати; впроваджувати

increase[In'krJs] — збільшувати; зростати; збільшення; підвищення

independent["IndI'pendqnt] — незалежний

inferior[In'fIqrIq] — нижчий; гірший (за якістю)

influence['Influqns] — вплив; впливати

initial[I'nISql] — початковий; вихідний

initially[I'nISqlI] — спочатку; в початковому стані

inject[In'Gekt] — вносити; вводити

injection[In'GekSqn] — внесення, запровадження

injury['InGqrI] — пошкодження; псування

ink-jet — струменевий (про принтер)

innovate['InquveIt] — вводити нововведення; вдосконалити

innovation — нововведення; удосконалення

innovative["Inqu'veISqn] — новаторський; інноваційний

input['Input] — введення; вхідний пристрій; вводити; подавати на вхід

character['kxrIktq] ~ — посимвольне введення

command[kq'mRnd] ~ — введення команди

data['deItq] ~ — введення даних; пристрій вводу даних

disk ~ — введення (даних) з диска

keyboard['kJbLd] ~ — введення з клавіатури

system['sIstIm] ~ — введення по запиту системи

input/output['autput] — пристрій вводу-виводу

inquiry[In'kwaIqrI] — запит; опитування

install[In'stLl] — встановлювати; монтувати

installation["Instq'leISqn] — установка; розміщення; монтаж; вставка; настройка

interface— інтерфейс; сполучення; місце стику; сполучати(ся)

common[kOmqn] ~ — стандартний інтерфейс

data['deItq] ~ — інформаційний інтерфейс

database ~ — інтерфейс (програми) з базою даних

external[eks'tWnl] ~ — зовнішнє сполучення

flexible['fleksqbl] ~ — гнучкий інтерфейс

floppy-disk[flOpI] ~ — інтерфейс гнучкого диска

general-purpose['Genqrql 'pWpqs] ~ — універсальний інтерфейс

software ['sOftwFq] / hardware['hRdwFq] ~ — інтерфейс вводу-виводу

interpret[In'tWprIt] — інтерпретувати; тлумачити

interpreter — інтерпретатор; перекладач

interrupt["Intq'rApt] — переривання; перериватися

intricate['IntrIkIt] — складний; заплутаний

invade[In'veId] — вторгатися; проникати

invalid[In'vxlId] — невірний; неприпустимий; недійсний

invalidate[In'vxlIdeIt]] — анулювати; скасовувати

invalidity["Invq'lIdItI] — невірність; неприпустимість; необгрунтованість

invasion[In'veIZqn] — вторгнення, проникнення

investigate[In'vestIgeIt] — дослідити; розслідувати

investigation[In"vestI'geISqn] — дослідження

invisible[In'vIzqbl]— невидимий; невиразні

involve[In'vOlv] — включати; залучати

irregular[I'regjulq]— неправильний; непостійний; нестандартний

irrelative[I'relqtIv] — не пов'язаний; несуттєвий, що не відноситься до справи

irreplaceable["IrI'pleIsqbl] — що не підлягає заміні; незмінний

issue['ISH] — висновок; видача; виводити; видавати (повідомлення); посилати

item['aItqm] — елемент; складова частина

J

jack [Gxk] — гніздо

jam[Gxm] — заїдання; заклинювання

job [GPb] — робота; завдання; працювати

join [GOIn] — з'єднання; з'єднувати

joystick ['GOIstIk] — джойстик (важільний пристрій)

junction ['GANkS(q)n] — з'єднання; стик

justification ["GAstIfI'keIS(q)n] — вирівнювання (даних); обгрунтування

justify ["GAstIfaI] — вирівнювати; обгрунтовувати; доводити; виправдовувати

K

key [kJ] — клавіша; кнопка; перемикач

break ~ — клавіша переривання

control <Ctrl> ~ [kqn'trqVl] — управляюча клавіша

delete ~ [dI'lJt] — клавіша видалення

end ~ — клавіша переходу в кінець

enter ~ — клавіша введення

erase ~ [I'reIz] —клавіша видалення

escape ~ [Is'keIp] — клавіша виходу

home ~ — клавіша переходу в початок

insert ~ — клавіша вставки

page-down ~ — клавіша перегортання вперед

page up ~— клавіша перегортання назад

pause ~ [pLz] — клавіша паузи

reset ~ ["rJ'set] — кнопка скидання

shift ~ — клавіша перемикання регістрів

keyboard ['kJbLd] — клавіатура; клавішний

kind — вид, різновид

know-how — технологія; методика; знання; прийоми; жарг. ноу-хау

knowledge ['nPlIG] — знання; обізнаність

be common ~ — бути загальновідомим

programming ~ — знання в області програмування

knowledgeable — обізнаний; компетентний

L

lack [lxk] — відсутність, вада

lagging ['lxgIN] — відставання; запізнювання

language ['lxnNgwIG] — мова

all-purpose / general-purpose ~ — універсальна мова

artificial ~ ["RtI'fIS(q)l] —штучна мову

assembler ~[q'sFmblq] — мова асемблера

business-oriented ~ — мова для (програмування)

compiler ~ — мова компілятора

data ~ — інформаційна мова

database ~ — мова для роботи з базою даних

high-level ~ —мова високого рівня

low-level ~ — мова низького рівня

modelling / simulation ~ — мова моделювання

programming / development ~ — мова програмування

launch [lLnC] — запускати (програму); вводити в дію

layout ['leat] — розміщення, розподіл

lead [led] — свинець

learn-on-Iine — навчатися за допомогою комп'ютера

letter ['letq] — буква, символ

level — рівень; вирівнювати

access ~ — рівень доступу

data ~ — інформаційний рівень

device ~ — рівень пристроїв

error ~ — рівень помилки

hardware ~ — апаратний рівень

input ~ — рівень вхідного сигналу

output ~ — вихідний рівень

performance ~ [pq'fLmqns] —ступінь швидкодії

presentation ~ ["prezqn'teISn] — рівень представлення

protection/security ~ — рівень/ступінь захисту

software ~ — програмний рівень

transmission ~ [trxnz'mISn] — рівень переданого сигналу

lifetime — термін служби

line — рядок; лінія; шина; канал

link — зв'язок; з'єднання; пов'язувати; з'єднувати

list — список; перелік; таблиця

listing ['lIstIN] — роздруківка; перелік; подання у вигляді списку

literacy ['lItqrqsI] — грамотність

literate ['lItqrIt] — грамотний

load — завантажувати; заправляти (стрічку)

loading — завантаження; заправка;

locate [lqV'keIt] — розміщувати; розташовувати

location — місце розташування; позиція

logic ['lPGIk] — логіка; логічна послідовність; логічний блок

processing ~ —логічна послідовність обробки

program ~ — логічна послідовність виконання програми

loop [lHp] — цикл; петля; виток; контур

looping logic — логічна схема виконання (операцій) в циклі

loss — втрата; витрати

~ of performance — зниження швидкодії/пропускної здатності

~ of productivity — зниження продуктивності праці

data ~ — втрата даних

lower — знижувати; зменшувати

~ manufacturing — зниження продуктивності

М

magnetize ['mxgnItaIz] — намагнічувати

mail — (електронна) пошта

main — головний; основний

maintain [meIn'teIn] — підтримувати; зберігати; експлуатувати

malfunction [mxl'fnkS(q)n] — збій, відмова; несправність; відмовляти; давати збій

manage ['mxnIG] — управляти, організовувати

management — управління, регулювання, організація

data ~ —робота з даними

database ~ — управління базою даних

error ~ — керування обробкою помилок

software ~ — розробка та супровід програмного забезпечення

task ~ — керування ходом виконання завдань

manipulate [mq'nIpjVleIt] — управляти; маніпулювати; обробляти

manipulation — управління; робота; обробка; перетворення

manipulator — блок обробки

manual — керівництво; довідник; інструкція; опис

help ~ — довідкове керівництво

operation ~ — керівництво користувача

manufacture ["mxnjV'fxkCq] — виготовляти; виробляти; розробляти

manufacturer — виробник; розробник

mark — ознака; мітка; знак; позначати; виділяти

match — зіставляти; порівнювати ; узгоджувати; відповідати

mean [mJn] — означати; мати на увазі

meaning — значення; сенс

means — кошти; спосіб

measure ['meZq] — вимірювати; міра; критерій

measurement — вимірювання; розмір

medium (pl media) ['mJdIqm] — середовище; носій; засіб; спосіб; середній

data ~ — носій даних

input ~ — носій для вхідних даних; спосіб введення (даних)

output ~ — носій для вихідних даних; спосіб виведення

portable / removable ~ — знімний носій

meet — відповідати (умовам)

~ the demands / requirements — задовольняти потреби

memory — пам'ять; запам'ятовуючий пристрій

additional ~ — додаткова пам'ять

core ~ — оперативна пам'ять

extended ~[Ik'stendId] — додаткова пам'ять

external ~ [Ik'stWnl] — зовнішня пам'ять

high-capacity ~ [kq'pxsItI] — пам'ять великої ємності

internal ~ [In'tWnl] — внутрішня пам'ять

main ~ — основна пам'ять

random-access ~ (RAM) — оперативний запам'ятовуючий (ОЗУ)

read-only ~ (ROM) — постійний запам'ятовуючий пристрій (ПЗУ)

secondary ~ — вторинна пам'ять

merge [mWG] — злиття, об'єднання; зливати(ся); об'єднувати(ся)

message ['mesIG] — повідомлення; запит; посилати повідомлення

meter ['mJtq] — розмір; датчик; лічильник

metering — вимірювання

mode [mqVd] — спосіб, метод; режим

free-running ~ — режим вільного доступу

operating ~ — робочий режим

programming ~ — режим програмування

read-only ~ — режим доступу до даних без можливості їхньої зміни

modification ["mPdIfI'keIS(q)n] — модифікація; зміна; варіант; версія

modify — модифікувати; змінювати; перетворювати

monitor ['mPnItq] — монітор; дисплей; спостерігати; контролювати

monitoring — моніторинг; спостереження; контроль

mostly [mqVstlI] — головним чином; здебільшого; переважно

mouse [maVs] — миша

movable ['mHvqb(q)l] — рухомий; рухливий; знімний

move — рухати; переміщати; пересувати; переходити

movement — рух; переміщення

multiple ['mAltIpl] — множинний; багатокомпонентний; складовий

multiplication [mAltIplI'keIS(q)n] — множення; посилення

multiply ['mAltIplaI] — множити; посилювати; збільшувати

mutual ['mjHCVql] — взаємний; загальний; спільний

N

need [nJd] — потреба; необхідність; вимагати(ся); бути необхідним

network — мережа; схема; контур

~ drive — мережевий накопичувач

noncomparable — незрівняний

noncompatible — несумісний

noncomputable — незчислювальний

noncontrollable — некерований

notation — запис; подання; позначення

binary ~ — двійкова система

notepad — блокнот

number — число; кількість; цифра

numeric — числовий; цифровий

numerous ['njHm(q)rqs] — численний

 

О

objective [qb'GektIv] — мета; цільова функція; вимога

observation ["Pbzq'veIS(q)n] — спостереження; відстеження

observe — спостерігати; стежити; дотримуватись (правил)

obtain — отримувати; досягати

occur [q'kW] — відбуватися; траплятися

on-board — розташований на платі; вбудований; бортовий

ongoing — постійний; безперервний

on-line — неавтономний; підключений до комп'ютера

onset — початок; введення в дію

open — відкривати; починати; розмикати

operand ['Ppqrxnd] — операнд

address ~ — адресний операнд

operate — працювати; діяти; функціонувати

operation — робота, дія

basic ~ — основний режим роботи

cancel ~ — операція скасування

computer ~ — робота комп'ютера

debugging ~ — робота в режимі налагодження

error-free ~ — безвідмовна робота

exchange ~ — операція обміну

input / output ~ s — операції вводу-виводу

opportunity ["Ppq'tjHnItI] — можливість

option — вибір; варіант; засіб; можливість

optionally — необов'язково; на розсуд; при бажанні

order ['Ldq] — команда; порядок; послідовність

~ of execution ["eksI'kjHS(q)n] — послідовність виконання

~ of use — черговість використання

put in ~ — приводити в порядок

outline — контур; обрис; схема; план; короткий виклад

out-of order — несправний

output — висновок; вихід (продукції); пристрій виводу; виводити

hard-copy ~ — роздруківка; дані, виведені на друк

soft-copy ~ —дані, виведені на екран

Р

package ['pxkIG] — пакет; блок; модуль

application ~ ["xplI'keIS(q)n] — прикладний пакет

data ~ — пакет даних

packaged software — готове програмне забезпечення

password ['pRswWd] — пароль

pattern ['pxtn] — шаблон; зразок; форма

~ recognition ["rekqg'nIS(q)n] — розпізнавання зразків

pen — перо

graphic / light ~ — світлове перо

perform [pq'fLm] — виконувати; здійснювати; працювати; діяти

performance — (робоча) характеристика; продуктивність; режим роботи

application ~ — швидкість роботи прикладної програми

computer ~ — швидкість роботи комп'ютера

device ~ — швидкість роботи пристрою

error ~ — швидкість виправлення помилок

execution ~ ["eksI'kjHS(q)n] — швидкість виконання (програми)

memory ~ — швидкість доступу до пам'яті; швидкість вибірки

network ~ — пропускна здатність

processor ['prqVsesq] — швидкодія процесора

permit [pq'mIt] — дозволяти; допускати

permitted — допустимий; дозволений

pervade [pq'veId] — поширювати; охоплювати

photocell — фотоелемент

pick — вибирати; витягувати

plug — штепсель; вилка; штекер; підключати; приєднувати

point — точка; місце; вузол; суть; вказувати; відзначати

in ~ of — щодо

~ out — вказувати; відзначати

pointer ['pOIntq] — покажчик; стрілка

potent ['pqVt(q)nt] — могутній; потужний; переконливий

power — потужність; енергія; харчування

~ supply — джерело живлення

predefined symbols — заздалегідь задані символи

predict [prI'dIkt] — пророкувати; прогнозувати

predominant [pr'dPmInqnt] — переважаючий

predominate — переважати; домінувати

prepare [prI'pFq] — готувати; складати

pressure ['preSq] — тиск

prevent [prI'vent] — запобігати; охороняти; перешкоджати

prevention — запобігання; попередження

primarily ['praIm(q)rqlI] — головним чином; переважно; в основному

print — друкувати; виводити на екран

~ engine — механізм друку

~ head — голівка друку

printer — принтер; друкувальний пристрій

character ~ — символьний принтер

dot-matrix ~ — точково-матричний принтер

graphical / image ~ — графічний принтер

impact ~ ['Impxkt] — контактний принтер

ink-jet ~ — струменевий принтер

laser ~ — лазерний принтер

letter-quality ~ — принтер з друкарським якості друку

line (at-a-time) ~ — принтер з порядкової печаткою

page (at-a-time) ~ — принтер з посторінковою печаткою

print out — роздруківка; висновок на друк або екран

procedure [prq'sJGq] — процедура; процес; метод; алгоритм

accounting ~ — процедура обліку

computational ~ — алгоритм обчислень

control ~ — метод управління

error-correcting ~ — процедура / алгоритм виправлення помилок

formatting ~ — процедура / процес форматування

installation ~ — процедура / процес установки (системи)

solution ~ — алгоритм рішення

process ['prqVses] — процес, обробка

processing — обробка (даних)

processor — процесор; програма обробки

control ~ — керуючий процесор

data ~ — програма обробки даних

error ~ — блок обробки помилок

general-purpose ~ — універсальний процесор

image ~ — графічний процесор

mail ~ — програма обробки повідомлень електронної пошти

message ~ — програма обробки повідомлень

numeric ~ — числовий процесор

special purpose ~ — спеціалізований процесор

text / word ~ — текстовий процесор

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...