√лавна€ ќбратна€ св€зь

ƒисциплины:


English-Ukrainian Dictionary 3 страницаprogram ['prqVgrxm] Ч програма; план; програмувати

access ~ ['xkses] Ч програма доступу

application ~ Ч прикладна програма

archived ~ ['RkaIvd] Ч заарх≥вована програма

binary ~ Ч програма в дв≥йковому код≥

common ~ Ч часто використовувана, поширена програма

compatible ~ [kqm'pxtqbl] Ч сум≥сна програма

debugging ~ Ч програма налагодженн€

educational ~ Ч навчальна програма

free ~ Ч безкоштовна програма

general-purpose ~ Ч ун≥версальна програма

high-performance ~ Чпрограма, €ка виконуЇтьс€ з великою швидк≥стию

incompatible ~ Чнесум≥сна програма

machine language ~ Чпрограма в машинному код≥

off-line ~ Ч немережева програма

on-line~ Чмережева програма

processing ~ Ч програма обробки

protected-mode ~ Ч програма, €ка виконуЇтьс€ в захищеному режим≥

remote ~ Ч дистанц≥йна програма

running ~ Ч виконувана програма

self-loading ~ Ч самозавантажувальних програма

simulation ~ Ч програма моделюванн€

support ~ Чдопом≥жна програма

utility ~ Ч серв≥сна програма

watch-dog ~ Ч вартова програма

programmable Ч програмований

programmer Ч програм≥ст

programming Ч програмуванн€

~ environment Ч середовище програмуванн€

~language Ч мова програмуванн€

prompt [prPmt]Ч п≥дказка; запит

proof-read ['prHf"rJd] Ч зчитувати з метою перев≥рки (правильност≥ запису)

proof-reader Ч коректор

properly ['prPpqlI]Ч правильно; €к сл≥д

property ['prPpqtI]Ч властив≥сть; €к≥сть

propose [prq'pqVz]Ч- пропонувати; припускати

protect [prq'tekt] Ч захищати

protection Ч захист; система/засоби захисту

protector Ч захисний пристр≥й; запоб≥жник

provide [prq'vaId]Ч доставл€ти; забезпечувати; постачати

provided Ч за умови, що; в тому випадку, €кщо; т≥льки €кщо

provider Ч постачальник; провайдер

provision [prq'vIZ(q)n] Ч забезпеченн€; постачанн€

pulse [pAls] Ч ≥мпульс

punch [pAnC] Ч пробивати (отвори)

punched card Ч перфокарта

purpose ['pWpqs] Ч мета; призначенн€

push Ч натискати; штовхати

push-button Ч кнопка

Q

quality ['kwQlItI] Ч €к≥сть; властив≥сть; характеристика

image ~ Ч €к≥сть зображенн€

running ~Ч робоча характеристика

quantity ['kwPntItI] Ч к≥льк≥сть; число; величина; значенн€

absolute ~ ['xbsqlHt] Ч абсолютна величина

alternating ~['LltqeItiN] Ч зм≥нна величина

continuous ~ [kqn'tInjVqs] Ч безперервна величина

digital ~ Ч числове значенн€

discrete ~ [dIs'krJt] Ч дискретна величина

input ~ Ч вх≥дна/введена величина

unknown ~ Ч нев≥дома величина

variable ~ ['ve(q)rIqb(q)l] Ч зм≥нна величина

quit [kwIt] Ч вих≥д (з програми); виходити (з програми)

quitting Ч вих≥д (з програми)R

raise [reIz] Ч п≥дн≥мати; п≥двищувати; зб≥льшувати; п≥дйом; п≥двищенн€

random ['rxndqm] Ч випадковий; дов≥льний

random-access Ц з дов≥льним доступом

~ memory (RAM) Ц пам'€ть з дов≥льним доступом

range [reInG] Ч д≥апазон; область; ≥нтервал

rate [reIt] Ч ступ≥нь; швидк≥сть; швидк≥сть

~ of change [CeInG] Ч швидк≥сть зм≥ни

~ of exchange [Iks' CeInG] Ч швидк≥сть обм≥ну

~ of response [rIs'pPns] Ч швидк≥сть реакц≥њ

reader Ч пристр≥й зчитуванн€

bar-code ~ Ч пристр≥й зчитуванн€ штрих-коду

character ~ Ч пристр≥й зчитуванн€/розп≥знаванн€ знак≥в

reading Ч читанн€; зчитуванн€

read-only Ч працюЇ лише в режим≥ читанн€

reason ['rJz(q)n] Ч причина, основа; дов≥д; обгрунтовувати

reasonable Ч розумний; допустимий

receive [rI'sJv] Ч приймати; отримувати

receiver Ч приймальний пристр≥й

record ['rekLd] Ч запис; реЇстрац≥€; записувати; реЇструвати

recorder Ч пристр≥й/програма реЇстрац≥њ; самописець

data ~ Ч пристр≥й реЇстрац≥њ даних

tape ~ Ч запис на (магн≥т.) стр≥чку; магн≥тофон

reduce [rI'djHs] Ч зменшувати; скорочувати; знижувати; стискати

reduction [rI'dAkS(q)n] Ч зменшенн€; скороченн€; пониженн€

reel [rJl] Ч котушка; боб≥на

reference ['ref(q)rqns] Ч посиланн€; виноска; дов≥дник; кер≥вництво

computer ~ Ч кер≥вництво по робот≥ з комп'ютером

hardware ~ ['hRdwFq] Ч документац≥€ з апаратного забезпеченн€

for ~ Ч дл€ дов≥дки

in ~ to Ч по в≥дношенню до

make ~ Ч посилатис€; згадувати

user ~ Ч кер≥вництво дл€ користувача

without ~to Ч незалежно в≥д

referenced Ч вказаний; (той), на €кий посилаютьс€

regardless [rI'gRdlIs] Ч незважаючи на; незалежно в≥д

register ['reGIstq] Ч рег≥стр, пристр≥й реЇстрац≥њ; л≥чильник; датчик

address ~ [q'dres] Чадресний рег≥стр

base ~ Ч базовий рег≥стр

cash ~ [kxS] Ч касовий апарат

clock ~ Ч л≥чильник часу; таймер

command/instruction ~ Ч рег≥стр команд

counter ~ ['kaVntq] Чрег≥стр л≥чильника

general-purpose ~ Ч рег≥стр загального призначенн€

memory/storage ~ Ч рег≥стр пам'€т≥

operand ~ ['Ppqrxnd] Ч рег≥стр операнда

special purpose ~ Ч рег≥стр спец≥ального призначенн€

relate [rI'leIt] Ч зв'€зувати; мати в≥дношенн€

relation Ч в≥дношенн€; сп≥вв≥дношенн€; залежн≥сть; зв'€зок

relative ['relqtIv] Ч в≥дносний

relatively Ч в≥дносно

reliability [rI"laIq'bIlqtI] Ч над≥йн≥сть

reliable Ч над≥йний

reload ["rI'lqVd] Ч перезавантажувати; перезавантажити

rely Ч покладати(с€)

remote [rI'mqVt] Ч дистанц≥йний

~ сontrol program Ч програма дистанц≥йного управл≥нн€

~ management Ч дистанц≥йне керуванн€

remove [rI'mHv] Ч видал€ти; усувати; прибирати

rename Ч перейменовувати

replace Ч зам≥нювати; зам≥щати

replacement [rI'pleIsmqnt] Ч зам≥на; зам≥щенн€; зм≥на; п≥дстановка

represent Ч представл€ти

representation Ч представленн€

pictorial/picture ~ [pIk'tLrIql] Ч граф≥чне представленн€

require [rI'kwaIq] Ч вимагати

requirement Ч вимога; необх≥дна умова; потреба

research [rI'sWC] Ч досл≥дженн€; вивченн€; досл≥джувати

reset Ч скиданн€; в≥дновленн€; поверненн€ в початковий стан;

скидати; в≥дновлювати

~ button Ч кнопка скиданн€

~ сomputer Ч перезавантажувати комп'ютер

resource [rI'sLs] Ч ресурс; зас≥б; можлив≥сть

data ~ Ч ≥нформац≥йний ресурс

printer ~ Ч зас≥б виведенн€ на друк

security ~ [sI'kjV(q)rII] Ч зас≥б захисту

software ~ Ч програмний ресурс

storage ~ Ч ресурс пам'€т≥

respect [rIs'pekt] Ч в≥дношенн€; враховувати; брати до уваги

respond [rIs'pQnd] Ч в≥дпов≥дати; реагувати

response [rIs'pQns] Ч в≥дгук; реакц≥€; в≥дпов≥дь

~ time Ч час реакц≥њ

responsibility Ч в≥дпов≥дальн≥сть

responsible Ч в≥дпов≥дальний

restore Ч в≥дновлювати; повертати (до попереднього стану)

retain [rI'teIn] Ч збер≥гати; утримувати

retrieve [rI'trJv] Ч в≥дшукувати; вит€гати, вибирати (дан≥); в≥дновлювати (файл)

retry Ч виконувати повторно; повторювати

reusable [rJ'jHzqbl] Ч що багаторазово використовуЇтьс€

reverse [rI'vWs] Ч повертати; рухати у зворотному напр€мку; зворотний х≥д

reversibility Ч оборотн≥сть; можлив≥сть зм≥нити напр€мок на протилежний

reversible Ч оборотний; реверсивний

reversion Ч поверненн€; поверненн€

ribbon ['rIbqn] Ч стр≥чка

roller ['rqVlq] Ч ролик; валик

rotate [rqV'teIt] Ч обертати (с€); чергувати (с€)

rotation Ч обертанн€; чергуванн€; зм≥на

routine ["rH'tJn] Ч (стандартна) програма/операц≥€; (сталий) пор€док

ruggedness Ч м≥цн≥сть

rule Ч правило; управл€ти, керувати

ruler Ч (масштабна) л≥н≥йка

run Ч виконувати, запускати (програму); працювати; запуск; виконанн€

running Ч запуск; виконанн€; робота

run-time version ['vWS(q)n] Ч виконувана верс≥€

S

safe [seIf] Ч безпечний; над≥йний

safety ['seIftI]Ч безпека; над≥йн≥сть

save [seIv] Ч збер≥гати; збер≥гати

scale [skeIl] Ч шкала; масштаб

scaling [skeIlIN] Ч масштабуванн€

scan [skxn] Ч перегл€д; скануванн€; розгортка; перегл€дати

scanner Ч сканер, пристр≥й оптичного зчитуванн€

bar-code ~ Ч пристр≥й зчитуванн€ штрих-коду

color ~ Ч кольоровий сканер

hand/manual ~ Ч ручний сканер

laser ~ ['leIzq] Ч лазерний сканер

optical/visual ~ Ч оптичний сканер

scanning Ч перегл€д; пошук; зчитуванн€; скануванн€

schedule ['SedjHl]Ч план; розклад; граф≥к

scheduling Ч складанн€ розкладу чи граф≥ка; плануванн€

science ['sIqns] Ч наука, теор≥€

scientific["saIqn'tIfIk] Ч науковий

scientist Ч учений

computer ~ Ч фах≥вець з обчислювальноњ техн≥ки ≥ ≥нформатики

screen [skrJn] Ч- екран; в≥дображати на екран≥

screening Ч виведенн€ на екран

search [sWC]Ч пошук; шукати; перегл€дати

security [sI'jVrII]Ч безпека; збереженн€

seek [sJk] Ч шукати; пошук

select Ч вибирати; вид≥л€ти (на екран≥)

selection Ч виб≥р; вид≥ленн€

color ~ Ч виб≥р кольору

directory ~ [daI'rekt(q)rI] Ч виб≥р каталогу

drive ~ Ч виб≥р дисковода/привода

function ~ Чвиб≥р функц≥њ

keyboard ~ Ч виб≥р клав≥атури

security ~ [sI(kjV(q)rItI] Ч виб≥р способу захисту

selectivity [sI"lFk'tivItI] Ч виб≥рков≥сть

semiconductor ["semIkqn'dAktq] Ч нап≥впров≥дник

sensibility ["senI'bIItI]Ч чутлив≥сть

sensitive ['sensItIv] Ч чутливий

sensor ['sensq] Чдатчик

separate ['sep(q)rqt] Ч в≥докремлювати (с€); окремий; ≥зольований

separation Ч под≥л; в≥дд≥ленн€

sequence ['sJkwqns] Ч посл≥довн≥сть

alphabetic~ ["xlSq'betIk] Ч алфав≥тний пор€док

arithmetic ~ [q'rITmqtIk] Ч посл≥довн≥сть арифметичних операц≥й

binary ~ ['baInqrI] Ч подв≥йна посл≥довн≥сть

character/string ~ Ч пор€док проходженн€ символ≥в

code ~ Ч посл≥довн≥сть код≥в

command/instruction ~ Ч пор€док виконанн€ команд

data ~ Чпор€док розм≥щенн€ даних

digital ~ Ч цифрова посл≥довн≥сть

historical ~ Ч хронолог≥чна посл≥довн≥сть

increasing ~ [In'krJsIN]Чзростаюча посл≥довн≥сть

in ~ Ч посл≥довно; по пор€дку

out of ~ Ч не по пор€дку

serve [sWv] Ч обслуговувати; служити

server ['sWvq]Ч сервер; обслуговуЇ / серв≥сна програма

service ['sWvIs]Ч обслуговуванн€, послуга, серв≥с

data ~ Ч нформац≥йна послуга

debugging ~ [dJ'bAgIN] Ч зас≥б налагодженн€

installation ~ ["Instq'leIS(q)n] Ч (серв≥сна) програма початковоњ установки

memory ~ Ч програма забезпеченн€ доступу у пам'€т≥

running ~Ч серв≥сна програма що виконуЇтьс€

security ~ [sI'kjV(q)rItI] Ч служба безпеки; зас≥б захисту

set Ч наб≥р; сукупн≥сть; сер≥€

~ of actions Ч сукупн≥сть д≥й

~ of guidelines Ч наб≥р рекомендац≥й

~ of keys Ч група клав≥ш

~ of rules Ч наб≥р правил

~ of utilitiesЧ наб≥р серв≥сних програм

~ off Ч в≥дключати

~ on Ч вмикати

shape Ч форма; надавати форму

share Ч сп≥льно використовувати; д≥литис€ (≥нформац≥Їю); частина; частка

sharing Ч сп≥льне використанн€; колективний доступ

shift Ч зрушувати; перем≥щати; зрушенн€; зсув; зм≥на рег≥стру

shortcoming ['SLtkAmIN]Ч недол≥к; вада; дефект

sign Ч знак, символ

significance [sIg'nIfIkqns] Ч значим≥сть; важлив≥сть; значущ≥сть;

silicon ['sIlIkqn] Ч кремн≥й

similar ['sImq)lq]Ч под≥бний; аналог≥чний

similarity Ч под≥бн≥сть; подобу

similarly Ч под≥бним чином; так само

simple-to-use Ч простий у використанн≥

simplicity Ч простота

simplify Ч спрощувати (с€)

simulate ['sImjVleIt] Ч моделювати; ≥м≥тувати

simulation Ч моделюванн€; ≥м≥тац≥€

simulator Ч ≥м≥татор; тренажер; програма моделюванн€ ≥м≥тац≥њ

skip Ч пропускати; переходити

slide Ч ковзати; зсовувати; зм≥щувати

~ rule Ч логарифм≥чна л≥н≥йка

slot Ч гн≥здо; роз'Їм; щ≥лина; н≥ша

bus ~ Ч гн≥здо дл€ п≥дключенн€ до шини

expansion ~[Iks'pxn(q)n]Ч роз'Їм дл€ модул€ розширенн€

small-dimensioned Ч малогабаритний

soft Ч програмний; програмований; електронний

software ['sPftwFq] Ч програмне забезпеченн€; програмн≥ засоби

~ compatibilityЧ програмна сум≥сн≥сть

~ engineering Ч технолог≥€ проектуванн€ програмного забезпеченн€

~ package ['pxkIG] Ч програмний пакет

~ program Ч прикладна програма

application ~ Ч прикладне програмне забезпеченн€

database ~ Ч програмне забезпеченн€ дл€ роботи з базою даних

educational ~ Ч програмн≥ засоби забезпеченн€

management ~ Ч керуюч≥ програми

simulation ~ ["sImjV'leIS(q)n] Ч програмн≥ засоби моделюванн€

solid body Чтверде т≥ло; кристал; нап≥впров≥дник

solution [sq'lHS(q)n] Ч р≥шенн€

solve ['sPlv] Ч вир≥шувати (проблему)

sound Ч звук; звуковий сигнал

~ board Ч звукова плата

~ сard Ч звукова плата

source [sLs] Ч джерело; вих≥дне пристр≥й; вих≥дна програма

~ code Ч вих≥дний код

light ~ Ч джерело осв≥тленн€

space Ч прост≥р; область

~ exploration ["eksplq'reIS(q)n] Ч досл≥дженн€ космосу

specific [spI'sIfIk]Ч особливий; певний; конкретний

specifications Ч (техн≥чн≥) характеристики, вимоги

specifics Ч характерн≥ особливост≥

specify ['spesIfaI] Ч визначати; вказувати; специф≥кувати

speed Ч швидк≥сть; посп≥шати; прискорювати

~ of operation Ч швидк≥сть д≥њ

~ of response Ч швидк≥сть реакц≥њ

spray Ч розпорошувати; розбризкувати

spread [spred]Ч розкид (значень); прот€жн≥сть

~ out Ч розширювати (с€); поширювати (с€)

network ~ Ч прот€жн≥сть мереж≥

stand for Ч означати

stand-alone Ч автономний

start Ч запуск; початок; запускати

state Ч стан; режим; пов≥домл€ти; стверджувати; констатувати

active ~ Ч робочий стан

control ~ Ч режим управл≥нн€

default ~ Ч стандартний режим

emergency ~ [I'mWG(q)nsI] Ч авар≥йний стан

read-only ~ Ч режим читанн€ без (можливост≥) записи

step Ч крок; етап; стад≥€; щабель

one ~ at a time Ч поетапно, поступово

~ down Ч знижувати, зменшувати

~ out Ч виходити (з в≥кна, циклу)

~ up Ч- п≥двищувати; зб≥льшувати

conversion ~[kqn'vWSn]Ч етап перетворенн€ даних

program ~ Ч крок програми

programming ~Ч етап програмуванн€

step by step Ч покроковий; поетапний

stock Ч запас; постачати

storage ['stLrIdZ] Ч запам'€товуючий пристр≥й; пам'€ть; збер≥ганн€

archival ~ [R'kaIv(q)l] Ч арх≥вна пам'€ть

available ~ [q'veIlqbl] Ч доступна пам'€ть

buffer ~Ч буферна пам'€ть

computer ~ Ч запам'€товуючий пристр≥й / пам'€ть комп'ютера

data ~Ч збер≥ганн€ даних

input ~ Ч збер≥ганн€ вх≥дних даних

intermediate ~Ч пром≥жне запам'€товуючий пристр≥й

internal ~Ч внутр≥шн€ пам'€ть

magnetic-disk ~Ч запам'€товуючий пристр≥й на магн≥тних дисках

magnetic-tape ~Ч запам'€товуючий пристр≥й на магн≥тних лентах

main ~Ч основна пам'€ть; оперативне запам'€товуючий пристр≥й (ќ«”)

off-line ~Ч автономне запам'€товуючий пристр≥й; автономне збер≥ганн€

on-line ~Ч оперативно доступна пам'€ть

sequential-access ~ [sI'kwenS(q)l]Ч запам'€товуючий пристр≥й з посл≥довним доступом

variable ~ Чпам'€ть дл€ збер≥ганн€ зм≥нних

store Ч збер≥гати; запам'€товувати; заносити/розм≥щувати в пам'€т≥

string Ч р€док; посл≥довн≥сть

~ of characters Ч посл≥довн≥сть символ≥в

subsequent ['sAbsIkwqnt] Ч наступний; подальший

subsequently Ч надал≥; пот≥м, згодом

substitute ['sAbstItjHt] Ч зам≥нювати; зам≥щати

substitution Ч зам≥на; п≥дстановка

subtract [sqb'trxkt] Ч в≥дн≥мати

subtraction Ч в≥дн≥манн€

success [sqk'ses] Ч усп≥х

successful Ч усп≥шний

succession Ч посл≥довн≥сть

successor Ч наступний член (посл≥довност≥); наступна верс≥€

suit [sHt] Ч походити; в≥дпов≥дати

suitable п≥дход€щий; в≥дпов≥дний

suite [swJt] Ч наб≥р; комплект; група; сер≥€

protocol ~ Ч наб≥р протокол≥в

software ~ Ч комплект програмних засоб≥в

supply [sq'plaI] Ч подача; харчуванн€; введенн€; подавати; вводити; постачати

data ~ Чвведенн€ даних

paper ~ Ч подача паперу

power ~ Ч джерело живленн€

support [sq'pLt] Ч п≥дтримка, забезпеченн€; п≥дтримувати; забезпечувати

surround [sq'raVnd]Ч оточувати

surrounding Ч оточуючий

switch [swIC] Ч перемикати; переставл€ти; перемикач; комутатор

~ between programs Ч переходити до виконанн€ ≥ншоњ програми

~ between windows Ч переходити в≥д одного в≥кна до ≥ншого

~ in/on Ч включати; запускати

~ off Ч вимикати; в≥дключати

~ over Ч перемикати

binary ~ Ч дв≥йковий перемикач

button ~ Ч кнопковий перемикач

reset~ Ч кнопка скиданн€

system - система; установка, будову; спос≥б; принцип

artificial-intelligence ~ система штучного ≥нтелекту

assistance/help ~ дов≥дкова система

basic input/output ~ базова система введенн€-виведенн€

closed ~ замкнута система

common~ поширена система

disk operating ~ дискова операц≥йна система

executive/operating ~ операц≥йна система

general-purpose ~ ун≥версальна система

healthy ~ справна система

incompatible ~ несум≥сна система

monitoring ~ система контролю

reference~ дов≥дкова/≥нформац≥йна система

support ~ система п≥дтримки, система супроводу

tutorial ~ навчальна система

table Ч таблиц€

tabulate ['txbjVleIt] Ч табулювати; заносити в таблицю

tabulation Ч занесенн€ в таблицю

take Ч брати; вибирати (команду); приймати (вид, значенн€)

~ advantage ofЧ скористатис€

~ саre Ч вживати заход≥в; простежити

~ into account / consideration Ч враховувати; брати до уваги

~ notes Ч записувати; реЇструвати

tape Ч магн≥тна стр≥чка

~ backup unit Ч пристр≥й одержанн€ резервних коп≥й на магн≥тн≥й стр≥чц≥

~ drive Ч накопичувач на магн≥тн≥й стр≥чц≥

technique [tek'nJk] Ч метод; спос≥б; техн≥ка, техн≥чн≥ прийоми; методика

advanced~ Ч вдосконалена методика; сучасна технолог≥й

computing ~ Ч обчислювальна техн≥ка

display / video ~ Ч техн≥ка в≥дображенн€; спос≥б виведенн€ на екран

formatting ~ Ч спос≥б форматуванн€

hardware ~ Ч метод апаратного р≥шенн€

measuring~ Ч вим≥рювальна техн≥ка

numerical ~ Ч метод числових обчислень

programming ~ Ч методика програмуванн€

software ~ Ч метод програмного р≥шенн€

technologyЧ технолог≥€; техн≥ка; методика; методи, способи

template ['templeIt] Чшаблон; маска; зразок; форма

temporarily Ч тимчасово

terminalЧ терм≥нал; затискач; висновок; к≥нець

alphanumeric ~ ["xlfqnjH'mFrIk] Ч текстовий терм≥нал

character ~ Ч текстовий терм≥нал

point-of-sale ~ Ч касовий терм≥нал

remote ~ Ч в≥ддалений терм≥нал

security ~ [sI'kjV(q)rItI] Ч захищений терм≥нал

~adapter Ч терм≥нальний адаптер

~ mode Ч терм≥нальний режим

thin-film magnetic medium Чтонкопл≥вковий магн≥тний пристр≥й

thorough['TArq]Ч ретельний; детальний

thoroughly Ч ретельно; €к сл≥д

timing ['taImIN]Ч узгодженн€ в час≥; розрахунок часу

tiny Ч надмалий; крих≥тний

title [taItl] Ч заголовок; назва

toggle ['tPg(q)l] Ч тумблер; перемикач

tool Ч зас≥б; ≥нструмент

total Ч загальний; сумарний; сукупний; п≥дсумковий; весь; ц≥лий

touch pad Ч сенсорна панель

tracing['treIsIN]Ч спостереженн€; пошук, ви€вленн€, визначенн€; трасуванн€

fault ~ Ч пошук несправностей

track Ч сл≥д; траЇктор≥€; шл€х; стежити; прокладати шл€х

trackballЧ трекбол

transaction [trxn'zxkS(q)n] Ч транзакц≥€; група операц≥й

transfer[trxns'fW]Ч передача; пересиланн€; перех≥д; передавати; пересилати; переносити

~ rate Ч швидк≥сть пересиланн€

transform Ч перетворювати; перетворювати; трансформувати

transformation Ч перетворенн€, трансформац≥€

transformational, transformative Ч трансформац≥йний; пов'€заний з перетворенн€м

transformer Ч перетворювач; пристр≥й перетворенн€; трансформатор

transition Ч перех≥д; перетворенн€; модиф≥кац≥€

translate [trxns'leIt] Ч транслювати; перетворювати; перекладати

translatorЧ трансл€тор; перетворювач

transmission[trxnz'mIS(q)n]Ч передача; пересиланн€; поширенн€

transmit Ч передавати; посилати; пропускати

transmitter Ч передавач; датчик; перетворювач

transparent[trxns'pxrqnt] Ч прозорий; непом≥тний

transparently Ч з дотриманн€м прозорост≥; непом≥тно

trapping['trxpIN] Ч виловлюванн€; перехопленн€

error ~ Ч пошук помилок

triggerЧ пускова кнопка

troubleЧ несправн≥сть; порушенн€; неполадки; труднощ≥

troubleshoot ['trAb(q)l"SHt]Ч шукати несправност≥; д≥агностувати

tuner ['tjHnq] Ч ручка настройки; програма налаштуванн€ (параметр≥в)

tuningЧ налаштуванн€, регулюванн€

turnЧ поворот, оборот; виток; обертати; повертати

~ off Ч вимикати; в≥дключати

~ onЧ включати; запускати

tutorialЧ навчальна програма; зас≥б навчанн€; навчальний пос≥бник

type Ч тип; вид, р≥зновид; спос≥б; шрифт; друкувати; виводидити на друк

~ inЧ вводити з клав≥атури

~ out Ч виводити на друк; роздруковувати

heavy ~ Ч жирний шрифт

italic [I'txlIk]Ч курсив

typewriterЧ машинописний шрифт

typewriter Ч друкувальний пристр≥й

U

unable [An'eIb(q)l] Ч нездатний

unacknowledged ["Anqk'nPlIdZd]Ч неп≥дтверджений (про прийом пов≥домлень)

unaided eye [An'eIdId] Ч неозброЇне око

unattached ["Anq'txCt] Ч неп≥дТЇднаний

unbelievableЧ неймов≥рний; неправдопод≥бний

unchanged [An'CeIndZ] Ч незм≥нний; незм≥нений

uncontrollable Ч некерований; нерегульований

underline Ч п≥дкреслювати

undertake Ч робити

undo Ч скасовувати, скасуванн€

unit Ч пристр≥й; модуль; механ≥зм; вузол; блок; елемент

~ of dataЧ блок даних

~ of language Ч елемент мови

~ of measurement Ч одиниц€ вим≥ру

~ of memory Ч блок пам'€т≥

arithmetic ~ Ч арифметичний пристр≥й

arithmetic and logical ~Ч арифметико-лог≥чний пристр≥й

central processing ~Ч центральний процесор

computing ~ Ч обчислювальний пристр≥й

control ~ Ч пристр≥й керуванн€

input ~ Ч пристр≥й введенн€

input / output ~ Ч блок вводу-виводу

operational ~ Ч працюючий пристр≥й

output ~ Ч пристр≥й виводу

power (supply) ~Ч блок живленн€

processing ~ Ч ристр≥й обробки; процесор

programming ~ Ч пристр≥й програмуванн€; програматор

reader ~Ч зчитувальний пристр≥й

recording ~ Ч записуючий пристр≥й

storage ~ Ч запам'€товуючий пристр≥й

unload - вивантажувати; видал€ти з пам'€т≥

unplug [An'plAg] Ч виймати (роз'Їм з гн≥зда); в≥д'Їднувати; в≥дключати

unplugging Ч в≥д'Їднанн€; в≥дключенн€

unsuitable [An's(j)Htqb(q)l] Ч нев≥дпов≥дний; непридатний

usage Ч використанн€, застосуванн€; експлуатац≥€

use Ч користь; використовувати; застосовувати

in ~ Ч використовуваний; зад≥€ний

of~ Ч корисний

of general ~ Ч загальновживаний

of no ~ Ч даремний

make ~ ofЧ застосовувати; використовувати

used Ч використовуваний; застосовуваний

usefulЧ корисний; придатний

useless Ч даремний

userЧ користувач; абонент

advanced / expert ~ Ч квал≥ф≥кований користувач

utility [jV'tIlqtI] Ч корисн≥сть; придатн≥сть; (серв≥сна) програма

up-to-date Ч сама останн€ верс≥€ програми

utilize ['jHtIlaIz] Ч використовувати

V

valid Ч правильний; допустимий

validity [vq'lIdtI] Ч правильн≥сть; адекватн≥сть; допустим≥сть

valuable Ч ц≥нний; корисний

value ['vxljH] Ч значенн€; величина; значим≥сть

acceptable~ Ч допустиме значенн€

additional ~ Ч додаткове значенн€

binary ~ Ч подв≥йне значенн€

byte~ Ч значенн€ у вигл€д≥ байта

character ~ Ч значенн€ коду символу

check ~ Ч контрольне значенн€

correct ~ Ч правильне значенн€

data ~ Ч ≥нформац≥йне значенн€

invalid ~ Ч нев≥рне, неприпустиме значенн€

numeric~ Ч числове значенн€

output~ Ч виведене / вих≥дне значенн€

valid~ Чв≥рне / допустиме значенн€

variable['ve(q)rIqb(q)l]Ч зм≥нна (величина)

varietyЧ р≥зноман≥тн≥сть; р≥зновид; р€д, безл≥ч

sdamzavas.net - 2020 год. ¬се права принадлежат их авторам! ¬ случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной св€зи...