Главная Обратная связь

Дисциплины:


Викладацький складКУРС

ЦИКЛ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ»

 

Дисципліна « Психологія спілкування» є невід’ємною частиною циклу психолого-педагогічних дисциплін за вибором, вивчення якого є підставою для отримання другої спеціальності «викладач економіки».

Предметом дисципліни є психологічні особливості спілкування, його загальні закономірності, етапи, стилі взаємодії та шляхи її оптимізації.

Метою дисципліни “Психологія спілкування” є: засвоєння студентами понятійно-категоріального апарату; формування навичок свідомого використання цього апарату з метою підвищен­ня ефективності процесу спілкування; розвиток вміння аналізувати конкретні ситуації взаємодії, визнача­ти позитивне та негативне у спілкуванні, висловлювати судження щодо можливостей використання психологічних засобів спілкування в певних умовах діяльності взагалі та навчання зокрема; набуття студентами практичних навичок спілкування, самопрезентації; опанування психологічними основами організації виступу в аудиторії, ведення дискусії; формування навичок вико­ристання активних методів навчання під час проведення занять; формування умінь використовувати засвоєне з метою підготовки та реалізації навчальних занять в різних освітньо-вікових групах.

Відповідно, завданнями дисципліни є: формування у студентів вміння здійснювати психологічну характеристику сутності основних понять і категорій процесу спілкування, його функцій та стилів, а також процесів взаємодії; оволодіння ними психологічними методами оптимізації процесу спілкування взагалі та у конкретній діяльності зокрема, а також вміннями аналізувати вплив різноманітних факторів на ефективність процесу спілкування та психологічні закономірності взаємодії.

Реалізація поставлених завдань передбачена на основі закріплення лекційного матеріалу на практичних заняттях шляхом використання інноваційних методів і форм активізації навчального процесу. Велике значення для виконання зазначених завдань має самостійна робота студентів, а також індивідуально-консультативна робота з ними.

З метою поглиблення професійної підготовки майбутніх викладачів економіки, навчальним планом підготовки бакалавра передбачено паралельно також виконання курсової роботи та проходження педагогічної практики в навчальних закладах. Вивчення дисципліни “Психологія спілкування” та інших дисциплін циклу завершується державним іспитом.

 

Література:

1. Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: — Аспект Пресс, 2008. — 363 с.

2. Ильин Е. П. Психология общения и межличностных отношений. – СПб.: Питер, 2010. – 576 с.

3. Коваленко А. Б. Корнєв М. Н. Соціальна психологія. – 2-ге вид. – переробл. та доп. – К.: Геоприн, 2006. – 400 с.4. Майерс Д. Социальная психология. - 7-е изд.. — СПб.: Питер, 2007. — 794 с.

5. Москаленко В. В. Соціальна психологія. – 2-ге вид., виправлене та доповнене – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 688 с.

6. Парыгин Б. Д. Социальная психология. - СПб.: СПбГУП, 2003. - 616 с.

7. Філоненко М. М. Психологія спілкування. – К. : ЦУЛ, 2008. – 223 с.

8. Цимбалюк І. М. Психологія спілкування.- К.: ВД "Професіонал", 2004.- 304с.

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

«ПСИХОЛОГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НАВЧАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

 

1. Метавивчення: пізнати психологічні особливості реалізації будь-якої діяльності та навчитись управляти розвитком різних категорій учнів.Даний курс є однією із складових пакету дисциплін психолого-педагогічного циклу (ПДНМ: «Психологія діяльності та навчальний менеджмент», КПН: «Комунікативні процеси», МВЕ: «Методика викладання економіки»), які взаємно доповнюють та взаємно збагачують одна одну. Якщо ПДНМ вчить студентів реалізовувати функції управління в навчальній діяльності, КПН - ефективно спілкуватись та будувати власний імідж, МВЕ дозволяє оволодіти сучасними технологіями навчання, то всі разом вони готують студентів до успішної та результативної викладацької діяльності.

2. В процесі опанування даної дисципліни студенти навчаться:

1. враховувати психологічні чинники реалізації будь-якої діяльності, зокрема, навчальної;

2. ефективно управляти навчальною діяльністю учнів різних освітньо-вікових категорій з урахуванням їх психологічних властивостей, сучасних і перспективних освітніх підходів:

- формулювати цілі навчання;

- планувати навчальну діяльність;

- готувати зміст навчання;

- стимулювати, мотивувати й активізувати суб’єктів навчальної діяльності;

- застосовувати різні форми й методи навчання;

- контролювати й оцінювати навчальну діяльність.

3. Набуті під час вивчення дисципліни знання та вміння реалізуютьсяв процесі управління розвитком людини у всіх сферах діяльності, в тому числі і професійно-педагогічної.

4. Зміст дисципліниПДНМ за модулями та темами:

1-й модуль (теми 1-6)

У темі 1 доводиться можливість застосування управлінського підходу до процесу освітньої та навчальної діяльності, надається характеристика навчання як спільної діяльності, обґрунтовано предмет та основні функції навчального менеджменту. Теми 2-5 присвячені реалізації основних функцій управління навчанням: плануванню, організації, мотивації і контролю. При цьому акцент зроблено на психологічні підвалини реалізації кожної функції. Тема 6 висвітлює вікові особливості учнів і показує особливості управління навчанням учнів різних вікових категорій.

2-й модуль (теми 7-8)

У темах 7-8 йдеться про єднальні процеси управління навчанням – керівництво і комунікацію, описано основні чинники ефективного управління навчанням, обґрунтовано підходи до розв’язання навчальних ситуацій.

5. Викладацький склад. доц. Колісниченко Л.А., доц. Сгадова В.В., ст. викл. Бойчук О.С., ст. викл. Борисенко Л.Л., доц. Радченко М.І., ст. викл. Корват Л.В., ст. викл. Музичко Л.В., ст. викл. Тімакова А.В., ст. викл. Завірюха В.В., доц. Журавська Л.М., ас. Саркісова О.Ю., ас. Матвієнко Ю.О., ст. викл. Козлова О.С.

6. Основна література:

- Психологія діяльності та навчальний менеджмент: Навч. посіб. / М.В. Артюшина, Л.М. Журавська, Л.А. Колесніченко та ін.; За заг. ред. М.В. Артюшиної. – К.: КНЕУ, 2008. – 336 с.

- Психологія діяльності та навчальний менеджмент: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / В.А. Козаков, М.В. Артюшина, О. М. Котикова та ін.; За заг. ред. В.А. Козакова. – К.: КНЕУ, 2003. – 829 с.

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

„КУЛЬТУРА НАУКОВОЇ МОВИ”

 

1. У чому полягає мета цього курсу?

Ми хочемо ознайомити Вас із сучасною мовною науковою картиною світу; підвищити Ваш рівень мовної комунікації у науково-професійній сфері діяльності; допомогти Вам сформувати власниймовний імідж, що забезпечить Вашу конкурентоспроможність як майбутнього фахівця на сучасному ринку праці.

2. У чому виявлений зв’язок з профільними дисциплінами?

Цей зв’язок виявлений у мовній репрезентації специфіки окремої економічної спеціальності, в мовній реалізації результатів Ваших наукових досліджень.

3. Що Ви будете знати і вміти, опанувавши цей курс?

Опанувавши цей курс, Ви дізнаєтесь про:

- національну специфіку мовної наукової картини світу;

- мовну специфіку наукового стилю, наукового тексту;

- мовну культуру наукових досліджень.

Ви зможете:

- досконало володіти нормами літературної мови;

- оптимально використовувати мовні засоби в науковій комунікації (за спеціальностями);

- представити в усній і писемній формах власні наукові дослідження (доповідь, повідомлення, промова, анотація, тези, наукова стаття та ін.).

4.У чому полягає зміст цього курсу?

  Назва теми Аудиторні й позааудиторні заняття
Кількість годин
Лекції Пр. зан. Самост. роб.
Науковий стиль мови як функційний різновид сучасної української мови  
Сучасна економічна терміносистема як основа наукової картини світу * (зміст лекції варіюється відповідно до спеціальності)  
Мовна культура наукових досліджень  
Текст як основна одиниця наукової комунікації   з них 4 (лаб.)  
Усна й писемна форми репрезентації наукових досліджень    
Формування мовної компетенції майбутнього науковця (оглядова)      
Загальна кількість годин

5. Хто Вам допоможе опанувати цей курс?

Доценти, старші викладачі та викладачі кафедри.

6. Якими науковими джерелами Ви можете скористатися?

Данкіна Л. Сучасна українська літературна мова (науковий стиль).- Х., 2002.

Михайлова О. та ін. Українське наукове мовлення. Лексичні та граматичні особливості..-Х., 2000.

Непийвода Н. Сам собі редактор: Порадник з української мови. – К., 1996.

Непийвода Н. Мова української науково-технічної літератури (функціонально-стилістичний аспект).- К., 1997.

Практикум зі стилістики української мови: науковий та офіційно-діловий стилі. – Х.,2002.

Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту.- Львів,1995.

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ «КУЛЬТУРОЛОГІЯ»

Культурологія поряд з філософією є базовою дисципліною, яка формує уявлення про світ, людину, світову і національну культуру, вчить жити в гармонії з природою і всім світом. В контексті Болонського процесу “Культурологія” інтегрує в собі основні культурологічні парадигми. Кількість годин, що відводиться на дисципліну складає 72 годин (2 кредити ECTS). Перший модуль цього курсу розкриває культурологію як соціально-гуманітарне знання,другий – історичну типологію культури. Формою підсумкового контролю знань студентів з дисципліни “Культурологія” є ПМК.

Дисципліна забезпечена необхідною навчально-методичною літературою.

 

Мета дисципліни:ознайомлення студентів з історією становлення предмету культурології – основними універсальними рубрикаціями предметного поля культури, головними концептуальними інтерпретаціями культури та понятійним апаратом, історичними типами культур та їх особливостями. Введення в коло культурологічних проблем та навчання застосуванню культурологічного аналізу до конкретних явищ історії культури та сучасності, навчання мистецтву інтерпретації та розуміння Іншого, допомога у відкритті власної культурної ідентичності.

 

Завдання дисципліни:осмислення загальнотеоретичних засад культурології, досягнень світової та української культури; оволодіння основними поняттями культурології на рівні відтворення, тлумачення та використання в повсякденному житті; засвоєння змісту основних концепцій культури, розкриття основних механізмів та напрямків соціокультурної динаміки, шляхів вирішення існуючих проблем в розвитку сучасної культури.

 

Набуття навичок та вмінь: формування цілісної картини світу, застосування знань з культурології для аналізу інтеграційних процесів у глобалізованому світі, розуміння особливостей діалогу культур та сучасних змін в українському суспільстві, визначення лінії особистісної поведінки та реалізації набутих знань в майбутній професії.

1. Програма курсу ”Культурологія”

Назва тем та модулів Лекції Семінарські заняття Інд. робота Самост. робота
1.   Культурологія: предметність та моделі дослідження    
2. Культура як феномен  
3. Культура і цивілізація  
4. Архаїчний тип культури.  
5. Культура стародавніх цивілізацій  
6. Античність як тип культури  
7. Європейська культура: джерела та динаміка розвитку.  
8. Культура Середньовіччя (Премодерн)  
9. Ренесанс і Реформація в європейській культурі  
10. Модерн і Постмодерн в культурі
  Разом: 2 кред., 72 год.

Викладацький склад:

доц. Волошко І. Є., к. філол. н.

доц. Дерев’янко Т. М., к. ф. н

доц. Деркач В. Л., к. ф. н.

доц. Кучера Т. М., к. ф. н.

доц. Мачульський Б. Г., к. ф. н.

доц. Машталер А. А., к. ф. н.

доц. Соколов С.В., к. ф. н

ст. викл. Терещенко В. В.

асист. Глебова Т. В.

асист. Пітякова Т. С.

асист. Скалянчук В. С.

 

Основна література:

1. Кравець М. С., Семашко О. Піча В. М. та ін. Культурологія: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. В. М. Пічі – Л., 2003.

2. Культорологія: Навч.посіб. / Упорядники О. І. Погорілий, М. А Собуцький. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2003.-

3. Культурологія: Навч. посіб. / В. І. Абрамов, Б. Г. Мачульський, Т. С. Пітякова та ін. – К.: КНЕУ, 2007. – 376 с.

4. Культурологія: Навч. посіб./ За ред. І. І. Тюрменко. – К.: Центр навч. літ-ри, 2004. – 368 с.

5. Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / М. М. Закович, І. А. Зязюн, О. М. Семашко та ін.. За ред. М. М. Заковича . – 4-те вид., стер. – К.: Т-во Знання , КОО , 2003. – 557 с.

6. Українська та зарубіжна культура: Навч.-метод. посіб. Для самост. вивчення дисципліни (за ред. Вечірко Р. М.). - К.: КНЕУ, 2003. - 367 с.

 


ЦИКЛ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ТА

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

“КОНФЛІКТОЛОГІЯ”

 

1. Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності. Її взаємозв’язок з іншими дисциплінами навчального плану.

Мета опанування дисципліни - формування у студентів стійких знань з теорії управління конфліктами; набуття навичок та умінь самостійно вирішувати найбільш типові конфліктні ситуації та конфлікти в організації; ознайомлення з основними методами вирішення конфліктів різного виду та рівня; вивчення методів попередження конфліктів; оволодіння навичками міжособового спілкування та самоконтролю в умовах конфлікту; засвоєння техніки аналізу конфліктів.

Дисципліна “Управління конфліктами” має структурно-логічний зв’язок з такими дисциплінами як “Менеджмент”, “Менеджмент персоналу”.

 

2. Перелік знань і умінь, яких набуде студент після опанування даної дисципліни.

Після опанування даного курсу студенти будуть знати:

· механізм виникнення конфлікту;

· техніку асертивної поведінки при вирішенні конфліктів;

· можливості для антистресового керівництва в трудовому колективі;

· характеристику основних елементів системи управління конфліктами;

· природу стресу та його вплив на людину;

· доцільність та способи управління емоціями в процесі управління конфліктами;

· технологію та інструменти профілактики та попередження конфліктів;

· роль керівника організації в процесі управління конфліктами;

· сутність процесу управління конфліктами в організації;

· послідовність та методологічний інструментарій діагностики конфлікту на конкретному прикладі;

· правила безконфліктного спілкування;

· форми, умови та критерії продуктивного завершення конфлікту;

· особливості застосування прийомів виходу із стресової ситуації;

· доцільність стимулювання та регулювання конфліктів;

· взаємозв’язок між процедурами в процесі управління конфліктами;

· особливості формування культури проведення безконфліктних професійних переговорів та нарад;

· сутність та можливості для ескалації і реверсії конфлікту;

· особливості конфліктної поведінки на основі виявлення змісту стратегічних стилів та тактичних прийомів;

· динаміку конфлікту з урахуванням деформації взаємин його учасників;

· технологію формування стратегії розв’язання конфлікту;

· рушійні сили конфлікту;

· сутність, умови та помилки при розв’язанні конфліктів;

· конструктивний інструментарій для розв’язання конфліктів.

 

За підсумками вивчення цієї навчальної дисципліни студенти будуть вміти:

· виявляти обмеження та пріоритети особистості для забезпечення безконфліктного спілкування;

· знижувати рівень конфліктності суб’єктів соціальної взаємодії;

· долати бар’єри в процесі міжособистісного спілкування;

· виявляти передумови виникнення соціальних протиріч для формулювання правил безконфліктної взаємодії;

· досягати емоційного балансу в процесі соціальних протиріч;

· застосувати прийоми конструктивної критики для оптимізації взаємостосунків учасників конфліктів;

· безконфліктно спілкуватися у процесі проведення ділових переговорів і нарад;

· безконфліктно взаємодіяти з опонентами в процесі дискусій та спорів професійного характеру;

· управляти стресами в конфліктних ситуаціях;

· вибирати інструментарій профілактики та попередження конфліктів;

· проводити діагностику конфлікту та здійснювати корегування поведінки його учасників;

· прогнозувати розвиток конфліктів та визначати ступінь безпеки його наслідків для продуктивної трудової поведінки;

· виявляти та застосовувати важелі ефективного розв’язання конфліктів.

3. Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії.

Знання та вміння, набуті при вивченні даної дисципліни, використовуються при розробці та застосуванні ефективних методів управління і засобів взаємодії між конфліктуючими сторонами з метою попередження, врегулювання та конструктивного вирішення конфліктних ситуацій на різних рівнях їх прояву в соціальній дійсності і перш за все в системі соціально-трудових відносин.

 

4. Зміст дисципліни, що пропонується для вивчення студентами, за модулями та темами.

Сутність конфлікту та його характерні риси. Причини й наслідки конфліктів в організації. Система управління конфліктами в організації. Профілактика і запобігання виникненню конфліктів. Діагностика конфлікту і корегування поведінки її учасників. Прогнозування розвитку конфліктів. Розв’язання конфліктів. Управління стресами в конфліктній ситуації. Безконфліктне спілкування в процесі проведення професійних переговорів і нарад. Безконфліктна взаємодія сторін у дискусіях і спорах. Безконфліктна взаємодія в процесі нововведень. Соціально-трудові конфлікти, їх регулювання та вирішення.

Викладацький склад.

К.е.н., проф. Петюх В.М., к.е.н, доц. Герасименко О.О., к.е.н., доц. Коновалов Ю.І., к.е.н, доц. Леонтенко О.М., к.п.н., доц. Корчевна О.В., ст. викладач Тітова Н.В., асистент Кир’янова А.В.

 

6. Основна література:

1) Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебн.для вузов.- М.: ЮНИТИ, 2004.-591с.

2) Ворожейкин И.Е., Кибанов А.Я., Захаров Д.К. Конфликтология: Учебник. - М.: ИНФРА-М. 2000. - 224 с.

3) Конфліктологія: Навч.посіб./За заг.ред. В.М.Петюха, Л.В.Торгової. – К.: КНЕУ, 2003.- 315 с.

 

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

«фінансова математика»

1. Мета опанування дисципліни. „Фінансова математика” є класичною учбовою дисципліною підготовки студентів економічних спеціальностей університетів та коледжів провідних європейських держав та США. Тому її впровадження в учбовий процес КНЕУ повністю відповідає принципам Болонської конвенції. Ця дисципліна також входить до типових програм навчання фахівців з питань фондового ринку, затверджених Рішенням ДКЦПФР №607 від 1.08.2006р. „Про затвердження нових редакцій типових програм навчання фахівців з питань фондового ринку”.

Мета дисципліни “Фінансова математика” полягає у тому, щоб задовольнити потреби майбутніх фахівців економічних спеціальностей у знаннях в області фінансових обчислень, що виникають при розв’язанні практичних проблем у різних сферах економічної та підприємницької діяльності.

Інструментарій та методологію фінансових обчислень використовують практично всі сучасні фінансові науки, зокрема: фінансовий та інвестиційний менеджмент, теорії фінансів, інвестицій, фінансового та фондового ринків.

2. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування даної дисципліни: вивчення та опанування студентами основних понять, методів та математичного апарату фінансових обчислень, що є підґрунтям для кількісного аналізу інструментів фінансового ринку та інших об’єктів інвестування.

3. Сфера реалізації набутих знань і вмінь у майбутній професії.Фінансова математика має суто практичне спрямування. Після опанування цієї дисципліни студент зможе розв’язувати багато задач, що виникають у практичній діяльності і присутні в будь-якій фінансово-банківській операції чи комерційній угоді, зокрема, наступні:

- оцінка кінцевих фінансових результатів операції (угоди, контракту) для кожного контрагенту;

- розробка платіжних схем виконання фінансових операцій (зокрема, планів погашення заборгованостей);

- аналіз залежності кінцевих результатів операції від її основних параметрів тощо.

Крім того при викладенні цього курсу велика увага приділяється питанням, важливість яких у практичній діяльності на фінансовому ринку важко переоцінити – це основні засади та критерії аналізу ефективності інвестицій, що спираються на методологію фінансових обчислень, а також оцінка необхідної норми дохідності інвестицій (їх ставки дисконтування) з урахуванням економічного ризику.

4. Зміст дисципліни: концепція вартості грошей у часі; правило простих процентів; правило складних процентів; фінансові обчислення для потоків платежів; критерії оцінки ефективності інвестицій; оцінка норми дохідності в умовах ринкової невизначеності; оцінка та планування схем фінансово-кредитних розрахунків; аналіз та оцінка вартості цінних паперів.

5. Викладацький склад: Л.Б. Долінський, к.е.н., доцент; Г.І. Великоіваненко, к.ф.–м.н., доцент, Н.К. Водзянова, ст. викладач, Т.О. Білик, асистент.

6. Основна література:

1. Долінський Л.Б. Фінансові обчислення та аналіз цінних паперів: Навч. посіб. – К., Майстер-Клас, 2005. – 192 с.

2. Малыхин В.И. Финансовая математика: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2003. – 237 с.

3. Четыркин Е.М. Финансовая математика: Учебник. – М.: Дело, 2004. – 400 с.

 

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

«ДІЛОВОДСТВО З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ»

1. Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності. Взаємозв’язок курсу з іншими дисциплінами навчального плану.

Діловодство — це сукупність процесів, що забезпечують документування управлінської інформації і організацію роботи зі службовими документами. Діловодство є сферою практичної діяльності, що документально забезпечує функціонування кожного державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.

У контексті сучасних уявлень діловодство є одним з найважливіших засобів керування в установі та складовою здійснюваних в ній процесів інформаційного менеджменту, зокрема реалізованих за допомогою новітніх інформаційних технологій.

Мета дисципліни полягає у наданні студентам теоретичних і практичних знань у сфері діловодства із застосуванням комп’ютерної техніки та сучасних інформаційних технологій.

Основними завданнями дисципліни є:

– засвоєння студентами теоретичних і практичних знань щодо правил складання та оформлення різноманітних управлінських документів – службових листів, актів, протоколів, наказів із загальних питань та з особового складу, заяв, характеристик, резюме, службових, доповідних та пояснювальних записок, посадових інструкцій тощо з використанням персонального комп’ютера;

– набуття студентами знань щодо сучасних вимог до організації діловодства на основі використання комп’ютерної техніки.

«Діловодство з використанням комп’ютерної техніки» — професійно орієнтована дисципліна, яка є логічним продовженням дисциплін «Українська словесність», та «Інформатика та комп’ютерна техніка».

2. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування даної дисципліни.

Після опанування дисципліни студенти будуть знати: основні нормативно-правові акти та нормативні документи, спрямовані на організацію діловодства, вимоги національних стандартів щодо створення управлінських документів, основні терміни та визначення понять у сфері діловодства, класифікацію службових документів, вимоги до оформлення текстів управлінських документів, техніко-орфографічні правила написання текстів документів, основні правила комп’ютерного набору, вимоги до документів, що їх виготовляють за допомогою комп’ютерної техніки, організацію роботи зі службовими документами, комп’ютерні технології у сфері загального діловодства та управління.

За підсумками вивчення цієї навчальної дисципліни студенти будуть вміти: застосовувати стандарти у сфері діловодства, вільно володіти комп’ютерним набором тексту, оформлювати окремі види текстового матеріалу, а саме: заголовки і підзаголовки, примітки, виноски, складати та оформлювати табличні форми, розробляти макети бланків службових документів, створювати та оформлювати найтиповіші управлінські документи, користуючись можливостями текстового процесора Microsoft Word, організовувати роботу зі службовими документами тощо.

 

3. Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії.

Знання та вміння, набуті при вивченні даної дисципліни, використовуються при організації управління з використанням комп’ютерних технологій, зокрема для спрощення і прискорення підготовки документів. Впровадження комп’ютерів в діловодство створює нові якісні можливості для документування в управлінській діяльності, дозволяє поставити діловодство на сучасний рівень науково-технічного прогресу, кардинально підвищити продуктивність і якість управлінської праці.

4. Зміст дисципліни, що пропонується для вивчення студентами за модулями та темами:

· Документування в управлінській діяльності.

· Загальні вимоги до складання та оформлення службових документів.

· Правила оформлення та вимоги до змісту службової документації.

· Складання та оформлення основних видів управлінських документів.

· Організація роботи зі службовими документами.

Теоретичні питання дисципліни розкриваються на лекціях, закріплюються на практичних заняттях та в процесі самостійної роботи студентів. Програмою передбачаються як традиційні, так і активні форми навчання.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...