Главная Обратная связь

Дисциплины:


Викладацький склад. Старший викладач Тітенко Л.А., асистенти: Задерейко А.І., Кальницький М.І., Дмитрук С.МСтарший викладач Тітенко Л.А., асистенти: Задерейко А.І., Кальницький М.І., Дмитрук С.М.

6. Основна література:

1) Тітенко Л.А. Діловодство з використанням комп’ютерної техніки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2006.

2) Палеха Ю. Управлінське документування: Навч. посібник: У 2-х ч. Ч. 1. Ведення загальної документації (із зразками сучасних ділових паперів). — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003.

3) Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців. — К.: Літера ЛТД, 2004.


АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

“ЕРГОНОМІКА”

 

1. Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності. Її взаємозв’язок з іншими дисциплінами навчального плану.

Мета опанування дисципліни – формування необхідних теоретичних знань про сутність системи “людина – машина” та принципи її організації; ознайомлення з методами оцінки функціонування системи “людина – машина”; формування вмінь і навичок розробки та обґрунтування заходів щодо вдосконалення системи “людина – машина”.

Ергономіка пов’язана з циклом гуманітарних, технічних та природознавчих наук: економіка праці, соціологія праці, інженерна психологія, кібернетика, системотехніка, гігієна праці, охорона праці тощо і слугує для них базою при виробленні практичних рекомендацій і стандартів.

2. Перелік знань і умінь, яких набуде студент після опанування даної дисципліни.

Після опанування даного курсу студенти будуть знати:

· сутність системи “людина –машина”;

· ергономічні показники та ергономічні фактори;

· зміст функціонально-структурного аналізу діяльності;

· класифікацію предметів і засобів праці відповідно до рівня їх автоматизації;

· принципи розподілу функцій між людиною і машиною;

· ознаки оптимального робочого навантаження;

· методи професійної психодіагностики;

· умови конструювання робочого місця з урахуванням антропометричних даних чоловіків і жінок;

· підходи у формуванні виробничого процесу, виробничої структури та трудових процесів;

· умови раціонального розміщення обладнання та визначення маршрутів переміщення працівників;

· методи художнього конструювання;

· естетичні вимоги до обладнання та зовнішнього середовища;

· ергономічні вимоги до організації робочого місця;

· сутність та шляхи досягнення виробничої естетики.

 

За підсумками вивчення цієї навчальної дисципліни студенти будуть вміти:

· визначати інтегральну характеристику системи „людина – машина – середовище”;

· здійснювати розподіл функцій між машиною і людиною;

· визначати економічну та соціальну ефективність системи „людина–машина–середовище”;

· складати психофізіологічний еталон професії;· визначати тип робочого місця та оснащувати його технічними засобами;

· розробляти режими роботи людей в системі „людина–машина–середовище”;

· здійснювати дизайн елементів системи „людина – машина – середовище”;

· розробляти заходи щодо покращання умов праці на робочому місці.

3. Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії.

Знання та вміння, набуті при вивченні даної дисципліни, використовуються при організації роботи систем „людина – машина – середовище” в будь-яких сферах економічної діяльності та при розробці раціональних шляхів вдосконалення роботи систем, в т.ч. покращення фондоозброєності, підвищення рівня автоматизації виробництва, покращення умов праці, підвищення продуктивності праці із збереженням високої працездатності і здоров’я працюючих тощо.

 

4. Зміст дисципліни, що пропонується для вивчення студентами, за модулями та темами. Ергономіка та її місце в системі наук. Методологічні основи ергономіки. Трудова діяльність в системі “людина – машина”. Оцінка ефективності системи “людина – машина”. Психофізіологічна та соціальна адаптація людини. Ергономічні вимоги до організації робочого місця. Ергономічність засобів технічного оснащення робочого місця. Розробка та організація технологічних процесів. Зовнішнє середовище системи “людина – машина”. Виробнича естетика.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...