Главная Обратная связь

Дисциплины:


Проходження технологічної документознавчої практики вДодаток 1-а

Типове індивідуальне завдання технологічної документознавчої практики в

НПУ імені М.П. Драгоманова

1. Ознайомлення з об'єктом практики:

1.1. Історіографія НПУ імені М.П. Драгоманова.

1.2. Аналіз внутрішнього організаційного середовища:

1.2.1. Визначити завдання, функції НПУ імені М.П. Драгоманова, реалізація в них повноважень, визначених Законом України «Про освіту».

1.2.2. Вивчення організаційної системи управління за Положенням про НПУ імені М.П. Драгоманова.

2. Здійснити опис інформаційного простору ЦДАВО України з позицій комунікації (сайту, реквізитів його головної сторінки, структуризації, пошукових елементів, організації гіпертексту, множинності його переходів, зворотного зв`язку тощо), видань, публікацій, інформаційних стендів тощо).

3. Дати характеристику структурно-функціональних складових організації, визначити базові документаційні осередки.

4. Охарактеризувати організацію з погляду: категорії установи за обсягом документообігу, спеціалізації, форми організації роботи з документами (централізованої, децентралізованої чи то змішаної), технічного забезпечення, наукової організації праці. Засвоєння посадових інструкцій працівників, положення про структурний підрозділ, відображення в них функцій і повноважень.

5. Здійснити узагальнення щодо технологічних процесів збору, обробки, документування, поширення та зберігання документної інформації конкретного підрозділу документно-комунікаційної системи НПУ імені М.П. Драгоманова України.

6. Дати характеристику науково-методичній НПУ імені М.П. Драгоманова з питань роботи з документами. Правова, нормативна та методична база функціонування. Організаційна культура НПУ імені М.П. Драгоманова (цінності, правила поведінки, корпоративний кодекс, організація процесу ділового спілкування).

7. Організаційно-технічне забезпечення, використання комп’ютерної техніки. Інформаційно-пошукові системи України.

8. Пропозиції щодо удосконалення роботи НПУ імені М. П. Драгоманова.

9. Дати характеристику документаційного осередку НПУ імені М.П. Драгоманова (п.1-6).

9. Здійснити праксеологічний аналіз певної документознавчої проблематики, як от: зовнішніх та внутрішніх документно-інформаційних комунікацій, документних потоків і масивів, уніфікації та стандартизації в управлінській діяльності, уніфікованих форм документів в освіті, типологізації та класифікації документів тощо.

10. Практичні рекомендації з досліджуваної проблематики.

 

Керівник практики Г.В. Гордієнко

 

 


Додаток 2

Календарний план-графік

проходження технологічної документознавчої практики в 

НПУ імені М.П. Драгоманова

(назва бази практики)

 

Змiст завдання Строки виконання
Ознайомлення з об'єктом практики 19.12
Дати структурно-функціональну характеристику організації та базових документаційних осередків 20.12
Охарактеризувати базу практики з погляду організації технологічних документаційних процесів 21.12
Засвоєння посадових інструкцій працівників, відображення в них функцій і повноважень положення про структурний підрозділ 22.12
5. Здійснити узагальнення щодо технологічних процесів збору, обробки, документування, поширення та зберігання документної інформації конкретного підрозділу документно-комунікаційної системи 23.12
Оформлення щоденника, звіту 25.12
7. Праксеологічний аналіз наукової проблематики чи виробничої ситуації  
     

 

 

Керівник практики від бази практики______________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

Керівник практики від ВНЗ__________________________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

 


Додаток 3

 

Робочі листи

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...