Главная Обратная связь

Дисциплины:


Фактори вибору організаційної форми бізнесуПроцес розроблення організаційного плану найчастіше розпочинається з обґрунтування вибору юридичної форми організації бізнесу. Закони України передбачають кілька варіантів такої організації . Кожна з форм організації бізнесу має свої переваги та недоліки. На вибір форми організації бізнесу впливає багато різноманітних факторів, починаючи від особливостей сфери майбутнього бізнесу й кінчаючи діловими якостями самого підприємця, проте найважливішими вважають такі:

1.відповідальність (як підприємець ставиться до ризику втрати особистого майна і захисту інших учасників бізнесу в разі невдачі бізнесового проекту);

2.податки (наскільки різняться суми податків, які сплачуються за організації бізнесу в тій чи тій організаційній формі);

3.фінансові потреби (як співвідносяться обсяги необхідного для започаткування бізнесу стартового капіталу з власними коштами підприємця);

4.можливості зростання бізнесу (чи передбачається розширення бізнесу в майбутньому);

5.управлінські здібності підприємця (чи вистачає знань і досвіду підприємця для управління всіма функціональними сферами бізнесу);

6.оперативність управління (чи потребує передбачуваний біз­нес нормального, швидкого або негайного реагування на зміни в зовнішньому середовищі фірми);

7.складність ліквідації фірми (наскільки складно буде припинити ділову активність, зазнавши краху).

В організаційному плані необхідно:

- указати на основні причини вибору відповідної юридичної форми організації бізнесу;

- наголосити на потенційних вигодах такого рішення;

- охарактеризувати можливі зміни юридичного статусу фірми в перспективі.


24. Структура розділу «організаційний план та його зміст»

Отже, організаційний план, як правило, складається з таких підрозділів:

1.організаційна форма бізнесу;

2.потреба фірми в персоналі;

3.власники фірми, команда менеджерів і зовнішні консультанти;

4.організаційна схема управління;

5.кадрова політика і стратегія.

1.Основними й визначальними принципами вибору форми організації бізнесу є: матеріальна відповідальність підприємця і готовність до економічного ризику; система й рівень оподаткування залежно від форми організації бізнесу; співвідношення стар­тового капіталу і власних коштів підприємця; оперативність управ­ління бізнесом; урахування ймовірності банкрутства й ліквідації фірми.

2.Характеристика потреби бізнесу в персоналі має ґрунтуватися на чітко сформульованих функціях, точно визначених видах діяльності й конкретних завданнях, що забезпечується побудовою «дерева цілей» і складанням штатного розкладу. При цьому визначення потреби фірми в персоналі здійснюється за конкретними категоріями (керівники, менеджери, службовці, робітники) із зазначенням для кожної з них ділових якостей (кваліфікації, досвіду роботи), необхідної чисельності, вартості, джерел покриття потреби.3.У підрозділі «Власники бізнесу, команда менеджерів і зов­нішні консультанти» подається детальна характеристика підприємців-засновників, активних інвесторів, провідних менеджерів, експертів і консультантів (рівень кваліфікації і профе­сійні досягнення кожного з керівних працівників; біографічна довідка зі вказівкою на кваліфікацію, досвід роботи і практичні досягнення кандидата на певну посаду; характеристики-реко­мендації, перелік досягнень на попередній роботі, державні нагороди тощо).

4.Опрацювання організаційної схеми управління фірмою, що започатковує нову бізнесову діяльність, здійснюють поетапно: 1) формують перелік основних функцій підприємництва (будь-якого виду діяльності); виробничих і функціональних підрозділів фірми; 2) розробляють матрицю типу «функції — організаційні одиниці», моновідповідальність за здійснення певних функцій; оптимальний діапа­зон контрольних функцій керівника (5—6 підрозділів); 3) графічно виконують рекомендовану організаційну схему управління фір­мою з виокремленням ієрархії організаційних одиниць і зв’яз­ків між ними.

5.Підрозділ «Кадрова політика та стратегія» стисло характеризує філософію фірми щодо кадрових питань. Зокрема в ньому мають бути висвітлені: строки комплектування штатів, процедура добору персоналу; мотивація та оплата праці.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...