Главная Обратная связь

Дисциплины:


Інформація, яку необхідно подати про власника бізнесу і провідних менеджерів фірмиОсобливу увагу в організаційному плані слід звернути на характеристику власників бізнесу і керівників фірми. До таких осіб, як правило, належать:

1.підприємці — засновники бізнесу;

2.активні інвестори (ті, хто вкладає свої кошти у фірму, що створюється);

3.провідні менеджери фірми (керівники служби маркетингу, фінансів, технічний директор та ін.);

4.зовнішні консультанти, експерти (спеціалісти, які залучаються для допомоги у вирішенні особливо складних проблем).

Далі в процесі розробки організаційного плану потрібно з’ясувати, які саме відомості про кожного з керівних працівників фірми бажано подати у бізнес-плані. Тут можливі різні варіанти:

1) іноді до організаційного плану досить включити лише загальні відомості про рівень кваліфікації та професійні досягнення кожного з основних керівників;

2) в інших випадках (це буває частіше) на кожного з ключових керівників необхідно підготувати коротку біографічну довідку і зазначити його посадові обов’язки. У біографічній довідці слід особливо підкреслити кваліфікацію, досвід і виробничі досяг­нення кандидата під час його попередньої діяльності, що підтверджуватиме здатність кандидата успішно виконувати доручену справу. Ґрунтовніші характеристики основних керівників і перелік посадових обов’язків, як правило, подаються в додатках. Те саме стосується й позитивних характеристик з попередніх місць роботи, переліку конкретних досягнень і нагород працівників. Проте, коли ці нагороди й досягнення дуже значні й можуть справити велике враження на потенційних інвесторів, такі відомості треба включити безпосередньо в бізнес-план.

www.multimix.com.ua – слушай радио со всего мира ..


27. Цілі, логіка розроблення та структура розділу «Оцінка ризиків»

Будь-яка діяльність у сфері бізнесу пов’язана з ризиком. Об’єктивна наявність ризику пояснюється тим, що всі ринкові суб’єкти господарювання діють за умов повної або часткової невизначеності, бо залежать від багатьох змінних, вплив яких часто неможливо передбачити.

Щоб заручитись підтримкою інвесторів у бізнес-плані, необхідно не тільки показати потенційні вигоди вкладання коштів у даний підприємницький проект, але також указати на труднощі, що на них може натрапити бізнес і які загрожуватимуть його існуванню. Ось чому в бізнес-плані необхідно досить детально висвітлити проблеми, пов’язані з ризиками, їх оцінкою та мінімізацією впливу на результати діяльності.

Розділ бізнес-плану «Оцінка ризиків» повинен дати відповідь принаймні на два запитання: по-перше, чи достатньо глибоко керівництво фірми розуміє й ураховує ризики, пов’язані з даним біз­несом; по-друге, чи може воно розробити відповідний план дій за умов невизначеності, конфліктності, браку повної інформації.У даному розділі бізнес-плану передовсім необхідно продемонструвати здатність бізнесмена заздалегідь передбачати можливі види ризиків, визначати джерела їх виникнення та можливі заходи для мінімізації їхнього негативного впливу.

Структура розділу «ОР» відтворює в собі концепцію управління ризиками:

1) оцінку рівня ризику, тобто визначення потенційних негатив­них наслідків прийнятих рішень, а також побічних ефектів, здатних негативно вплинути на кінцевий результат;

2) опрацювання механізму (концепція) реагування на можливі негативні наслідки;

3) розробку заходів для нейтралізації або компенсації можливих негативних наслідків тієї чи тієї діяльності.

 

40 Визначте базові критерії експертної оцінки бізнес-плану

29 Засоби реагування фірми на загрози та небезпеку її бізнесу

37 Засоби, які підвищують ефективність презентації бізнес-плану

5 Зміст основних етапів процесу стратегічного планування в малому бізнесі

13 Зміст розділу «Галузь фірми і її продукція»

17 Зміст розділу «Маркетинг-план»

22 Інформація, яка обов’язково має бути наявною в розділі «Виробничий план»

26 Інформація, яку необхідно подати про власника бізнесу і провідних менеджерів фірми

15 Логіка написання та зміст розділу «Дослідження ринку»

9 Логіка опрацювання бізнес-плану

6 Методи стратегічного планування у підготовці стадії розроблення бізнес-плану

38 Об’єктивна необхідність, цілі і види експертизи бізнес-плану

41 Опишіть методику критеріальної оцінки окремих розділів бізнес-плану

3 Основні джерела одержання інформації для розроблення бізнес-плану

30 Основні засоби нейтралізації або мінімізації негативних наслідків ризикової діяльності фірми

36 Основні питання, на які потрібно звернути увагу в процесі презентації бізнес-плану

10 Основні правила оформлення бізнес-плану

4 Основні стадії розроблення біінес-плану

32 Особливості розроблення розділу «Фінансовий план» проти інших розділів бізнес-плану

19 Підходи до розроблення політики ціноутворення

33 Послідовність та зміст пр-ри складання плану доходів та витрат плану грошових надходжень і виплат, планового

11 Призначення резюме бізнес-плану та вимоги до його змісту

18 Складові стратегії маркетингу та можливі підходи до їх висвітлення в бізнес-плані

21 Стр-ра розділу «Виробн. план» та його зміст

24 Структура розділу «Організаційний план» та його зміст

39 Сутність і складові елементи поширених методик проведення експертизи бізнес-проектів

1 Суть і призначення бізнес-плану

7 Суть методів стратегічного планування, що виправдали себе на практиці

28 Типи ризиків, які звичайно розглядаються в бізнес-плані

25 Фактори вибору організаційної форми бізнесу

8 Фактори, які впливають на зміст бізнес-плану

2 Цілі розроблення бізнес-плану

14 Цілі розроблення розділу «Дослідженя ринку»

12 Цілі складання та структура розділу «Галузь фірми і її продукція»

35 Цілі та головні завдання презентації бізнес-плану

31 Цілі та завдання розроблення розділу «Фінансовий план»

20 Цілі та логіка розроблення розділу «Виробничий план»

23 Цілі та логіка розроблення розділу «Організаційний план»

34 Цілі та методика розрахунків фінансових коефіцієнтів і проведення аналізу чутливості

16 Цілі та послідовність етапів складання розділу «Маркетинг-план»

27 Цілі, логіка розроблення та структура розділу «Оцінка ризиків»

Срочно нужен реферат? – www.multimix.com.ua


28. Типи ризиків, які звичайно розглядаються в бізнес-плані.

Перелік можливих видів ризиків досить великий: від стихійного лиха до помилок самого підприємця. Існує значна кількість різноманітних класифікацій видів ризиків. Залежно від певних ознак ризики класифікують за сферою походження, причинами виникнення, масштабами впливу, можливістю прогнозування, від­повідністю допустимим нормативам, рівнем системності тощо.

Для підприємницької діяльності характерним є виокремлення таких основних видів ризиків: виробничі, пов’язані з можливістю невиконання фірмою своїх зобов’язань за контрактами; фінансові (кредитні), пов’язані з можливістю порушення фірмою своїх зобов’язань перед інвесторами; інвестиційні, пов’язані з можливим знеціненням інвестиційно-фінансового портфеля, котрий складається як із власних, так і із залучених цінних паперів; ринкові, по­в’язані з можливим коливанням процентних ставок, курсів валют.

Найчастіше в бізнес-плані розглядаються ризики, які можуть бути наслідком:

1) несприятливих тенденцій у зовнішньому середовищі галузі, до якої належить даний бізнес;

2) реакції конкурентів (наприклад, зниження ними цін на аналогічні види продукції чи послуг);

3) сезонної циклічності обсягів продажу;

4) недостатньої компетентності персоналу, який відає маркетингом, виробництвом чи управлінням;

5) появи нових технічних і технологічних досягнень, які можуть призвести до надто швидкого техніко-економічного старіння продукту даного бізнесу;

6) перевищення вир. витрат над запланованими;

7) труднощів з одержанням сировини, матеріалів, комплектувальних виробів, а також кредитів;

8) циклічності потоку готівки тощо.

Для обґрунтування в бізнес-плані концепції управління ризиками важливе значення має поділ останніх на дві загальні групи. І групу становлять внутрішні (ендогенні) ризики, що можуть контролюватися конкретним суб’єктом господарювання. До ІІ групи належать зовнішні (екзогенні) ризики. Це ризики, які менеджери не можуть контролювати безпосередньо, тобто ризики, пов’язані із загальними змінами в економіці, які практично не підлягають контролю окремих суб’єктів підприємницької діяльності, але безпосередньо впливають на інвестиційні можливості.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...