Главная Обратная связь

Дисциплины:


Основні засоби нейтралізації або мінімізації негативних наслідків ризикової діяльності фірмиРозрізняють зовнішні й внутрішні способи зменшення (нейтралізації) ризиків.

У практиці господарювання найпоширенішими зовнішніми способами вважають:

- хеджування (захист від утрат) укладенням довгострокової угоди на поставку продукції за обумовленою ціною;

- страхування, що здійснюється придбанням страхових полісів або укладенням спеціальної угоди.

Найбільш типовими внутрішніми способами зниження ризику є такі:

- підвищення ефективності управління фірмою (у тому числі й за рахунок значного розширення інформаційного поля, що використовується в процесі розробки бізнес-планів);

- диверсифікація (розподіл між різними проектами) і лімітування (установлення верхньої межі інвестування в певний проект) інвестиційних ресурсів;

- самострахування (утворення спеціалізованого резервного фонду і покриття збитків за рахунок власних оборотних коштів).

www.multimix.com.ua – коллекция шпаргалок на украинском языке ..

 


31.Цілі та завдання розроблення розділу «Фінансовий план».

Фінансовий план є ключовим розділом бізнес-плану. Головна мета фінансового плану — узагальнити основні положення всіх попередніх розділів бізнес-плану, зводячи їх в одне ціле у вартісній формі, та обґрунтувати доцільність реалізації даного підприємницького проекту з економічного погляду.

Особливий інтерес до фінансового плану пов’язаний з тим, що в ньому:

*узагальнюються у вартісній формі результати розробки решти розділів бізнес-плану;

*кількісно визначається потреба даного бізнесу в інвестиціях;

*обґрунтовується висновок щодо економічної доцільності реалізації підприємницького проекту.

Економічні розрахунки, що містяться у фінансовому плані, уможливлюють вичерпну відповідь на такі запитання потенційних інвесторів і кредиторів: 1) звідки фірма отримуватиме кошти і на що останні буде витрачено;
2) яким буде фінансовий стан фірми наприкінці кожного прогнозованого періоду; 3) чи здатний підприємець належно розпорядитися отриманими коштами й виконати вчасно всі взяті на себе зобов’язання.

32.Особливості розроблення розділу «Фінансовий план» проти інших розділів бізнес-плану.

Мета та особливості розробки фінансового плану визначають його зміст, послідовність і рівень деталізації опрацювання. Фінансовий план містить такі основні підрозділи:

1. План доходів і видатків (план прибутків і збитків).

2. План грошових надходжень і виплат (план руху готівки).

3. Плановий баланс.

Особливості розробки фінансового плану полягають: а) у на­явності конкретного переліку фінансових документів стандартної форми з єдиною методикою розрахунків відповідних показників; б) у наявності фінансових планів, що їх складено з перспективою на три роки з виокремленням щомісячних показників за перший рік і квартальних за інші два роки; в) у недопущенні розбіжностей з іншими розділами бізнес-плану; г) у доцільності опрацювання кількох сценаріїв розвитку подій з урахуванням консервативних припущень та повного економічного потенціалу запо­чатковуваного бізнесу; д) у вміщенні достовірної інформації й точних фінансових розрахунків, а також пояснення відхилення фінансових показників від середньогалузевих у відповідній сфері бізнесу.Поряд з основними показниками цих підрозділів у фінансовому плані мають бути наведені припущення, на підставі яких ці показники розраховано. Чітко й стисло викласти всі ці припущення й передбачення необхідно в текстовій частині фінансового плану. Без цього всі наведені у фінансовому плані розрахунки не матимуть належного практичного значення. Лише після ретельного аналізу таких припущень можна оцінити, наскільки вони заслуговують на довіру. Оскільки розрахунки всіх зазначених фінансових документів ґрунтуються на таких передбаченнях, вони є важливою складовою фінансового плану

Для вже існуючої фірми у фінансовому плані обов’язково слід навести динаміку основних фінансових показників за минулі роки (як мінімум за три). Копії відповідних фінансових документів подаються в додатках.

Відповідно обґрунтований фінансовий план може бути використаний не тільки для залучення інвесторів і кредиторів, а й для оцінки результатів діяльності фірми після фактичного започаткування бізнесу. Крім того, фінансовий план часто є основою для опрацювання детального робочого бюджету фірми. Таким чином, фінансовий план має стати керівним документом, що в ньому треба чітко визначити, звідки, коли та як залучатиметься та витрачатиметься необхідний капітал.

www.multimix.com.ua – коллекция шпаргалок на украинском языке ..


33. Послідовність та зміст процедури складання плану доходів та витрат плану грошових надходжень і виплат, планового балансу.

План доходів і видатків складається в певній послідовності.

1. Визначаються відповідні середні показники в галузі, до якої належить даний бізнес. Джере­лами інформації для розрахунків середніх по галузі показників можуть бути статистичні щорічники, фінансова звітність аналогіч­них компаній, банків, торгових асоціацій тощо.

2.Складаються прогнози обсягів продажу продуктів (послуг) фірми. Достовірність такого про­гнозу настільки важлива, що йому можна навіть присвятити окремий розділ маркетинг-плану.

3. Розраховуються прямі й операційні витрати фірми на вироб­ництво та реалізацію продуктів (послуг).

Прямі витрати фірми на виробництво та реалізацію продуктів (вартість проданих товарів)

Операційні витрати — це всі інші витрати, які необхідні для забезпечення нормальної діяльності фірми.

4. Визначається валовий прибуток фірми. Валовий прибуток обчислюється як різниця між загальним обсягом продажу фірми і вартістю проданих товарів (сумою прямих витрат фірми на вироб­ництво та реалізацію продукції).

5. Обчислюється операційний прибуток фірми відніманням від валового прибутку суми операційних витрат.

6. Розраховуються суми сплати процентів за отримані кредити.

7. Обраховується прибуток після сплати процентів як різниця між операційним прибутком і сумою сплати процентів за кредит.

8. Обчислюються згідно з чинним законодавством суми подат­ків з прибутку фірми.

9. Визначається чистий прибуток фірми як різниця між прибут­ком до сплати податків і сумою податків з прибутку фірми.

У загальному підсумку можна сказати, що план доходів та ви­датків — це, по суті, адаптована для потреб бізнес-планування форма № 2 фінансової звітності — звіт про фінансові результати.

Щоб скласти план грошових надходжень і виплат, необхідно послідовно здійснити такі дії.

1. Визначити готівкові кошти, що будуть у розпорядженні фір­ми на початок першого місяця розрахункового періоду.

2. Обчислити загальну суму всіх передбачуваних грошових надходжень на фірму протягом кожного місяця.

3. Розрахувати загальну суму всіх обов'язкових платежів фір­ми протягом кожного місяця.

4. Визначити чистий потік готівки за кожний місяць як різни­ цю між загальною сумою всіх передбачуваних грошових надхо­джень і загальною сумою всіх обов'язкових платежів фірми за місяць.

5. Розрахувати суму готівкових коштів на кінець кожного мі­сяця. Для цього до готівкових коштів на початок кожного місяця додають додатний або відраховують від'ємний потік готівки за відповідний місяць.

Складання планового балансу здійснюється за такою схемою:

• поділ статей балансу на такі, що залежать від зміни обсягу реалізації, і такі, що від них не залежать;

• розрахунок співвідношення статей першої категорії та обся­гу реалізації в базовому періоді;

• коригування статей першої категорії згідно з прогнозним обсягом реалізації (множенням суми статті базового балансу на одержаний коефіцієнт);

• розрахунок статей другої категорії на підставі попередніх розрахунків та встановлених стратегічним планом розвитку орга­нізації цільових фінансових коефіцієнтів, підтримання (досяг­нення) яких є обов'язковим у плановому періоді;

• розрахунок на основі балансового звіту коефіцієнтів, які ха­рактеризують фінансовий стан організації (крім цільових).

• www.multimix.com.ua – лучшие интернет магазины Украины ..

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...