Главная Обратная связь

Дисциплины:


Цілі та методика розрахунків фінансових коефіцієнтів проведення аналізу чутливостіwww.multimix.com.ua – карты всех городов Украины и мира ..


35.Цілі та головні завдання презентації бізнес-плану.

Презентація (від лат. Prаsentо — передаю, вручаю) бізнес-плану означає спеціальну форму (процес) публічного його представлення заінтересованим фізичним чи юридичним особам з певною метою.

Презентація бізнес-плану здійснюється:

-для ознайомлення заінтересованих юридичних і фізичних осіб з новим бізнесом;

-для демонстрації в найдоступнійшій формі сутності підприємницької ідеї, найліпших ділових якостей підприємця та команди провідних менеджерів фірми;

-для започаткування активних партнерських відносин з потенційними кредиторами та інвесторами.

У процесі презентації бізнес-план має породжувати почуття оптимізму та ентузіазму.

Дуже важливим моментом процесу презентації бізнес-плану є показ очікуваних обсягів продажу в динаміці за певний період. При цьому прогнози мають бути реалістичними, інакше можна поставити під сумнів обґрунтованість самого проекту.

Наступним важливим кроком у процесі презентації є: пояснення обсягів необхідного інвестування, напрямів його використання; обґрунтування прибутковості вкладеного капіталу; наголошення на можливостях і термінах повернення позичкових коштів

У процесі презентації бізнес-плану підприємцеві обов’язково треба довести своє вміння передбачити всі можливі типи та джерела виникнення ризиків, на які можна натрапити в новому бізнесі.

При цьому дуже важливо виокремити найбільш імовірні ризики з тим, аби перекинути «місток» до відповіді на запитання, як зменшити ризики й утрати.

Слід зазначити, що відверте, виважене і стисле обговорення цього питання в процесі презентації бізнес-плану передовсім харак­теризуватиме підприємця з найліпшого боку, а також засвідчить, що він виявляє належну турботу про ефективне використання й захист капіталу, який має намір одержати від свого партнера

Презентація бізнес-плану має засвідчити, що вся команда заінтересована в позитивних результатах бізнесової ідеї, персонал працює з керівником-лідером в одному руслі, а індивідуальні та групові інтереси, досвід і традиції, кваліфікаційні й соціально-психологічні характеристики керівника та провідних менеджерів фірми враховано в процесі розробки бізнес-плану. При цьому кредитори та інвестори повинні зрозуміти, що запропонована в бізнес-плані організаційна структура управління є найдоцільнішою для даного бізнесу, а управлінська команда має як адміністративні навички, так і навички управління фінансами, маркетингом, виробництвом.

 

36.Основні питання, на які потрібно звернути увагу в процес
презентації бізнес-плану.Більшість презентацій охоплює сім ключових моментів, а саме:

*фірма (компанія) та її продукція, послуги;

*ринок, клієнти й конкуренти;

*стратегія маркетингу;

*першочергові фінансові завдання та необхідні обсяги початкового фінансування;

*цілі, на досягнення яких спрямовуватимуться кошти;

*команда, яка здійснюватиме цей план;

*умови і способи повернення кредиторам та інвесторам вкладених коштів.

Процес презентації бізнес-плану передбачає також коротку й змістовну розповідь про історію розвитку підприємства

Характеризуючи продукцію, треба більше підкреслювати ті переваги, які ця продукція дасть потенційним споживачам, і менше — технічні подробиці.

На презентації доцільно постійно наголошувати саме на відповідності даного товару (послуги) запитам ринку, на можливості створення стійкого попиту на нього. Наступний фрагмент презентації доцільно присвятити короткій розповіді про стан ринку та сутність маркетингової стратегії фірми. Передусім треба почати з оцінки потенційної місткості ринку та того сегмента ринку, який буде головним для даної компанії.

*Яка місткість ринку та частка ринку даного підприємства?

*Хто є потенційним клієнтом?

*Які переваги та слабкі сторони власні й конкурентів бачить сам підприємець?

*Яка стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємства та методи конкурентної боротьби?

ґрунтовно пояснити потенційним партнерам та інвесторам основні елементи свого плану маркетингу: схему розповсюдження товарів, ціноутворення, рекламу, методи стимулювання продажу, організацію післяпродажного обслуговування клієнтів (для складних технічно товарів).

Особливо треба наголосити на співвідношенні ціни свого товару й цін на аналогічні товари конкурентів

Головне «надзавдання» презентації бізнес-плану полягає в тому, щоб схилити майбутніх партнерів підприємця до прийняття його поглядів на проблеми.

Хочешь знать погоду на 10 дней вперед? – www.multimix.com.ua

 


37.Засоби, які підвищують ефективність презентації бізнес-план

На практиці підприємці застосовують різноманітні способи підвищення ефективності презентації. Основні з них такі:

*попереднє (до презентації) ознайомлення її учасників з бізнес-планом;

*обґрунтований вибір форми проведення презентації та методів установлення контактів з учасниками презентації;

*широке використання художньо оформлених наочних матеріалів (схем, рисунків, таблиць тощо);

*звертання уваги учасників презентації на ключові питання пропонованого бізнесу.

Якщо копію бізнес-плану буде заздалегідь передано потенційним інвесторам, то вони матимуть можливість підготуватися до зустрічі, а підприємець може виграти час на презентації, спиняючись одразу на головних проблемах та уникаючи допоміжних, другорядних уточнень і пояснень.

Якщо підприємець не зумів раціонально та по-діловому провести презентацію, то це, як правило, породжує сумнів щодо його здібностей ефективно керувати компанією. Відомо, що перше враження дуже важливе, має довготривалий і непропорційно великий вплив. Налагодженню добрих взаємостосунків з учасниками презентації сприяють кілька чинників, а саме:

*віра в себе, яка базується на старанній підготовці до презентації;

*справжнє захоплення своїм ділом (продукцією, послугою);

*проведення презентації у формі діалогу, а не монологу;

*використання за можливості стверджувальних речень, уникнення невизначених, двозначних і негативних висловів, короткі, ділові відповіді на запитання;

*уміння сприймати проблеми свого бізнесу очима партнерів;

*привітання партнерів теплою усмішкою, але без надмірної фамільярності.

Дуже важливим у процесі презентації є широке використання художньо оформлених наочних матеріалів.

Якщо в процесі організації презентації майбутні партнери можуть оглянути зразки чи інші наочні матеріали, то це посилить враження від усної розповіді. Інша річ, коли треба одержати кредит під ідею, ще не втілену в дослідному зразку нового товару. Тоді можна послатися на наявні сертифікати, патенти, висновки експертів, продемонструвати проекти дизайнерів. Проводити презентацію повинен керівник (підприємець) особисто.

 

38.Об'єктивна необхідність, цілі і види експертизи бізнес-план

Якість розробки бізнес-плану, як і якість будь-якого іншого об’єкта, підлягає належному оцінюванню. Таке оцінювання можуть здійснювати як ініціатори відповідних підприємницьких проектів, так і зовнішні користувачі відповідної інформації: інвестори, кредитори, органи державної влади.

У загальному розумінні експертиза (від лат. еxpertus — досвід­чений) — це дослідження фахівцем будь-яких питань, розв’я­зання яких потребує спеціальних знань.

Під час експертизи бізнес-плану як документа виконуються такі завдання:

-оцінка міри відповідності бізнес-плану встановленим стандартам (формулюється користувачем інформації з орієнтацією на вимоги загальновизнаних у світі методик бізнес-пла­нування);

-оцінка повноти та релевантності наданої інформації;

-розробка рекомендацій щодо залучення необхідної додаткової інформації, методів її збирання, а також напрямів коригування документа з метою усунення помилок.

Експертиза бізнес-проекту передбачає вже не просту перевірку правильності розробки документації, а діагностику досяжності поставлених стратегічних цілей. При цьому основна увага приділяється маркетинговим аспектам, а сама експертиза проводиться за участю зовнішніх консультантів.

Предметом експертизи бізнес-проекту за скороченим варіантом є якість та ціна продукції, потреби кінцевих споживачів, система каналів розподілу, методи просування продукції на ринок.

Поглиблена експертиза бізнес-проекту передбачає комплексну діагностику ситуації і, по суті, є перевіркою здійсненності стратегії його реалізації.

метою експертизи бізнес-проекту є виявлення помилок і його «слабких місць». Для цього необхідно провести дослідження за кількома етапами:

-аналіз планової документації та проведення інтерв’ю з працівниками;

-формулювання низки гіпотез щодо реалістичності наведеної інформації;

-формування інформаційної бази дослідження;

-вибір методики перевірки сформульованих гіпотез;

-проведення інтерв’ю з незалежними експертами (споживачами, конкурентами, науковцями тощо);

-аналіз інформації та тестування гіпотез;

-підготовка звіту за результатами експертизи.

У звіті вміщуються висновки експертизи, їх обґрунтування та оцінка впливу виявлених чинників на реалізацію проекту, а також рекомендації щодо його коригування.

Таким чином, експертиза бізнес-плану полягає в оцінці коректності використання вихідних даних, формування підсумкових звітів та інтерпретації показників і результатів

www.multimix.com.ua – коллекция шпаргалок на украинском языке ..

 


39.Сутність і складові елементи поширених методик прове
дення експертизи бізнес-проектів
.

На використанні подібних методичних підходів засновано методику експертизи бізнес-планів, яку розробили російські вчені. Вони виокремлюють п’ять експертних моделей:

1) якісну, що передбачає написання рецензії з якісними висновками за розділами і в цілому на основі аналізу шести груп факторів: проблеми, виробництво, фінанси, ринок, менеджмент, організація;

2) спрощену кількісну за групами факторів (зважену), коли групи факторів експертно зважуються, і за розробленою шкалою відповідних оцінок формується загальна оцінка бізнес-плану;

3) бінарну за факторами, коли за шістьма названими групами факторів дається проста оцінка«так — ні» (0—1). Те саме можна зробити й за 7—10 підфакторами кожної групи (50—60 факторів). У першому випадку шкала 0—6 є надто грубою, хоч і допускає зважування, у другому — оцінка детальніша, але немає шкал, і суб’єктивність оцінки буде надто високою;

4) трифакторну, коли за шістьма групами чи за 50—60 факторами встановлюється трирівнева оцінка «так — формально наявне — ні». Зручно користуватися трифакторною схемою для виявлення кореляційних залежностей і ваги факторів;

5) велику багаторівневу;

 

40.Визначте базові критерії експертної оцінки бізнес-плану.

До базових критеріїв експертної оцінки належать: наявність, повнота, достовірність і якість поданої інформації.

Результати експертизи узагальнюються у вигляді зведеної таблиці .

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
ЕКСПЕРТИЗИ БІЗНЕС-ПЛАНУ

Основними недоліками, які можуть бути виявлені експертизою бізнес-плану, є:

-брак, неструктурованість або неналежна структурованість інформації;

-брак або низька інформативність графіків та діаграм;

-некоректна методика розробки відповідних розділів та помилки в розрахунках;

-неузгодженість окремих розділів;

-недостатнє технічне обґрунтування підприємницького проекту.

Остання, п'ята, система потребує докладнішого пояснення. Будь-яка система, добра чи погана, як учить інформатика, є ефек­тивнішою ніж довільний добір. Первинною формою системати­зації є класифікація елементів чи структуризація системи. Вихо­дячи з вимог психології, зручності сприйняття, видимості і корис­тування, кількість груп — класів у класифікації (обсяг класифі­кації) не повинна виходити за межі 7 ± 2. Звичайно вибирається міра дроблення, кратна 2, 5, 10, 100. Вибравши міру дроблення 5—10 для всіх рівнів структуризації бізнес-плану, одержуємо до­ступне для огляду дерево цілей.

Відомо, що структурно неорганізований матеріал забезпечує при­ріст знань і надається для активного використання лише на 30 %, тоді як структурно добре організований — на 90 %. Цікаво, що роз­галуження дерева цілей на один порядок (розбивка на 5—10 еле­ментів) знижує кількість різночитань, і підвищує узгодженість оцінок у 5—10 разів (помилки знижуються до 10 %). У бальній ба­гаторівневій оцінці користуються такими структурними рівнями:

0) загальне поняття бізнес-плану (один елемент);

1) виділення шести груп факторів;

II) поділ кожної групи на 10 факторів (усього: 10 х 6 = 60 фа­кторів);

III) добір для кожного з факторів шести рівнів оцінки за п'ятибальною шкалою (усього 60 х 6 = 360 елементів).

Такий трирівневий підхід підвищує збіжність оцінок до 95—99 %. За дворівневих структур до того ж зникає необхідність ви­значати вагомість підсистем, бо фактори за наявності 50—100 еле­ментів (і отже, їхні однакові групи) автоматично стають рівнопо-тужними та рівноважними.

 

41.Опишіть методику критеріальної оцінки окремих розділі
бізнес-плану
.

Суть методики полягає в тому, що для кожного розділу бізнес-плану вибирають певну кількість загальних, найвагоміших для нього критеріїв-еталонів. Потім ці критерії, сказати б, «наклада­ються» на певний розділ реального бізнес-плану і згідно з ре­зультатами виставляються позначки:

«+» — критерій-еталон повністю збігається з реальним станом;

«±» — частковий збіг;

«-» — повний незбіг.

Далі ці позначки аналізуються і підраховується їхня кількість. Підсумковою оцінкою розділу буде та, рейтинг якої є найбіль­шим.

Після заповнення таблиці роблять загальні висновки про кість написання бізнес-плану, ураховуючи рейтинг підрозділів та їхню попередню оцінку.

Орієнтовні критерії для оцінки підрозділів бізнес-плану за­пропоновано в таблицях 4.4—4.11. Ці критерії не можна вважати єдино можливими: згідно зі специфікою мети розробки бізнес-плану вони можуть певною мірою варіюватись. Однак тоді треба обґрунтувати запропоновану систему показників.

www.multimix.com.ua – коллекция шпаргалок на украинском языке ..

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...