Главная Обратная связь

Дисциплины:


SWOT-аналіз проектуУКООПСПІЛКА

ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ

БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ

ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ

для студентів напрямів підготовки 03.05 - “Економіка та підприємництво”, 6140101 - “Готельно-ресторанна справа”

ЛЬВІВ

Уклав: к.е.н., доц. Васильців Т.Г.

 

 

Рецензенти: доц. Маринич І.А., доц. Іляш О.І.

 

 

Відповідальна за випуск доц. Міценко Н.Г.

 

Рекомендовано до друку кафедрою економіки підприємства Львівської комерційної академії.

Протокол № 17від 1 липня 2009 р.

 

Рекомендовано до друку науково-методичною комісією товарознавчо-комерційного факультету Львівської комерційної академії.

Протокол № ___від ____________ 2009 р.

 

Рекомендовано до друку Вченою радою товарознавчо-комерційного факультету Львівської комерційної академії.

Протокол № ___від _____________ 2009 р.

ВСТУП

Завдання з курсу “Бізнес-планування” призначене для узагальнення теоретичних знань та практичних навичок студентів стосовно планування показників фінансово-господарської діяльності (реалізації підприємницького проекту) підприємства.

Мета виконання роботи – застосування теоретичних висновків лекційного матеріалу, практичних навичок студентів та спеціальної літератури.

Завдання передбачає самостійний вибір студентом виду економічної діяльності підприємства та характеристик його внутрішнього і зовнішнього середовища функціонування, а також проведення самостійних планових розрахунків економічних показників фінансово-господарської діяльності (реалізації підприємницького проекту) підприємства на плановий період (3 роки з помісячною деталізацією розрахунків у 1-му та щоквартальною – у 2-му та 3-му роках).

Студент повинен самостійно надати характеристику галузі функціонування підприємства, безпосередньо підприємства та його продукції (послуг) та розробити такі структурні частини бізнес-плану, як маркетинг-план, виробничий план, організаційний план, план ризиків та фінансовий план.

Студент оформляє отримані результати у вигляді бізнес-плану з обов’язковим дотриманням методичних вказівок щодо оформлення цього документа.

Документ повинен містити титульний аркуш (взірець оформлення якого наведений у Додатку 1), зміст та такі розділи, як:

Резюме

SWOT-аналіз проекту

1) Галузь, підприємство, продукція;

2) Дослідження ринку;

3) Маркетинг-план;

4) Виробничий план;

5) Організаційний план;

6) Оцінка ризиків;

7) Фінансовий план.

Зміст кожного розділу бізнес-плану викладається в чіткій послідовності, передбаченій рекомендаціями.Завдання виконується у міру вивчення відповідного теоретичного матеріалу або після засвоєння теоретичного курсу.

 

Методичні вказівки до розробки розділів бізнес-плану:

Резюме

Резюме (до 1 сторінки тексту) повинно містити основні положення бізнес-проекту, розрахованого у бізнес-плані. Завдання резюме:

- навести короткий опис сфери та сутності бізнес-проекту, переваги продукції (послуг) підприємства на ринку;

- розкрити можливості підприємства та стратегію реалізації бізнес-проекту;

- охарактеризувати цільовий ринок (основних споживачів, їх особливості та споживчі переваги, обсяги продаж, прогнозовану частку підприємства на ринку);

- охарактеризувати найбільш значні конкурентні переваги, які існують або які можуть бути створені як результат появи на ринку продукції чи послуги підприємства, його стратегії;

- навести основні економічні показники ефективності бізнес-проекту (дохід, прибутковість, період досягнення беззбитковості, терміни повернення інвестицій тощо);

- дати коротку характеристику знань, досвіду, ноу-хау основного управлінського персоналу підприємства;

- охарактеризувати загальні фінансові потреби (обсяги необхідних капіталовкладень, джерела їх залучення, терміни та умови обслуговування і повернення) бізнес-проекту та фінансово-економічні показники його ефективності;

- запропонувати форму участі інвестора (партнера, банку, кредитора) у проекті та можливі гарантії щодо повернення інвестицій (кредитних коштів тощо).

SWOT-аналіз проекту

SWOT-аналіз проекту проводять з метою оцінки зовнішніх сприятливих можливостей, а також загроз щодо реалізації підприємницького проекту; виявлення сильних та слабких сторін підприємства у проекті. Для виконання цього етапу потрібно:

1) скласти таблицю оцінки зовнішніх факторів (таблиця 1);

2) скласти матрицю конкурентного профіля підприємства (таблиця 2);

3) скласти матрицю SWOT-аналіз проекту (рис. 1).

Таблиця 1

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...