Главная Обратная связь

Дисциплины:


Додаткова література. 29. Багатирьов І.О. Ефективність розвитку підприємств // Формування ринкових відносин в Україні27. Ананьєв О.М., Мовчун О.В. Імітаційне моделювання в бізнес-плануванні інвестиційних проектів: методи їх оцінки // Вісті, 2005. - №5. – С. 10-12.

28. Ананьєв О.М., Артищук І.В. Оцінка економічної привабливості та ефективності бізнес-проектів створення підприємств // Торгівля, комерція, підприємництво: Збірник наукових праць Львівської комерційної академії. – Львів: вид-во Львівської комерційної академії, 2002. – С. 66 – 69.

29. Багатирьов І.О. Ефективність розвитку підприємств // Формування ринкових відносин в Україні. – 2003. ‑ №7-8. – С.73-80

30. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа / М.И. Баканов, А.Д. Шеремет. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 416 с.

31. Бандурка А.М. Финансово-экономический аналіз / А.М. Бандурка, И.М. Червяков, О.В. Посылкина. – Х.: Изд-во ун-та внутр. дел, 1999. – 394 с.

32. Бачинський В.І., Полянська О.А. Бізнес-процеси торговельного підприємства і завдання управлінського обліку // Торгівля, комерція, підприємництво: Збірник наукових праць Львівської комерційної академії. – Львів: вид-во Львівської комерційної академії, 2002. – С. 116 – 120.

33. Белей О.І. Бізнес-планування як основа ефективної роботи кооперативних торговельних підприємств у сучасних умовах // Вісті, 2005. - №5. – С. 13-16.

34. Берл Г. Создать свою фирму / Г. Берл. – М.: Дело ЛТД, 1994. – 248 с.

35. Бернс В. Руководство по оценке эффективности инвестиций / В. Бернс, П.М. Хавранек – М.: Интерэксперт: Инфра-М, 1995. – 528 с.

36. Беррі Т. Помилки бізнес-планування, яких слід уникати // Зовнішньоекономічний кур’єр, 2005. - №3-4. – С. 18-19.

37. Бизнес-план для корпорации «Россия» // Експерт, 2005 - №6. – С. 62-66.

38. Бізнес-план: Опыт, проблемы / Т.П. Любанова и др.. – М.: ПРИОР, 1998. – 96 с.

39. Бiзнес-план: технологiя разроботки та обгрунтування: Навч.- метод посiбник для самост. вивч. дисц.: Рекомендовано МО Украiни / С.Ф.Покропивний, С.М.Соболь, Т.О.Швиденко, Л.М.Шапринська.- К. : КНЕУ 2001 – 160 с.Бізнес-план як інструмент стратегічного управління // Круглий стіл, 2004. - №3. – С. 9-19.

40. Бондар І.Ю. Планування виробничої програми підприємства та її ресурсне обґрунтування / І.Ю. Бондар, І.Ю. Чаюн. – К.: КДТЕУ, - 2000. – 65 с.

41. Буров В. Бизнес-план фирмы: теория и практика: Учеб. пособие / В.Буров.- М: Инфра-М, 2005.-192 с.

42. Должанський І.З. Бізнес-план: технологія розробки / Навчальний посібник / І.З. Должанський, Т.О. Загорна. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с.

43. Економіка підприємства: Навчальний посібник / А.В. Шегда, Т.М. Литвиненко, М.П. Нахаба та ін. – К.: Знання-прес, 2001. – С. 103-128.44. Економіка підприємства: Навчальний посібник / за заг. ред. П.В. Круша, В.І. Подвігіної, Б.М. Сердюка. – К.: Ельга-Н, КНТ, 2007. – 780 с.

45. Ридинг К. Стратегическое бизнес-планирование. Динамическая система повышения эффективности обеспечения конкурентных преимуществ. / Пре. с англ./ К.Ридинг Ред. В.М.Попов.- Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005.-320 с.

46. Галенко В.П. Бизнес-планирование: Создание успешного бизнес-плана на предприятии / В.П. Галенко, Г.П. Самарина, О.А. Страхова. – СПб: Питер, 2004. – 366 с.

47. Гуриненко О.М. Підготовка бізнес-плану та оцінка ефективності інвестиційного проекту // Формування ринкових відносин в Україні, 2003. - №3. – С. 41-48.

48. Гурняк І. Бізнес-планування: корисні нотатки // Зовнішньоекономічний кур’єр, 2005. - №3-4. – С. 15-18.

49. Гутневич С.А. Бізнес-план як інструмент управління (структура та розробка) // Актуальні проблеми економіки, 2003. - №2. – С. 79-83.

50. Дацишин М., Гурняк І. Бізнес-планування – справа кожного // Зовнішньоекономічний кур’єр, 2005. - №3-4. – С. 19-21.

51. Діденко Я.П. Бізнес-план і його значення для фірм // Збірник наук. праць. Україна в XXI ст. Концепції та моделі економічного розвитку. – Львів, 2000. – ЧI. - С. 386 – 389.

52. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. проф. Волкова О.И. – М.: ‑ ИНФРА-М, 1997. – 416 с.

53. Энциклопедия малого бизнеса или как начать свое дело / Под ред . А.Т. Слука: Пер с англ. – М.: 1994. – 288 с.

54. Эрик С. Зигель Пособие ЭРНСТ энд ЯНГ. Составление бизнес-плана / Эрик С. Зигель, Лорен А. Шульц, Брайен Л. Форд, Дэвид С. Карни. - Пер с англ. – 2-е изд. – М.: Джон Уайлн энд Санз, 1994. – 224 с.

55. Зайцев Н.Л. Экономика организации: Учебник /Фин.акад. при правительстве Рос.федерации.-М.:Экзамен,2000.

56. Ильин А.И. Планирование на предприятии / Учеб. пособие. – Мн.: Новое знание. – 2000. – 719 с.

57. Качмарик Я.Д., Васильців Т.Г. Функціонально-економічні особливості моделювання господарсько-фінансових показників бізнес-плану торговельного підприємства // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна, вип. 19. – Львів: вид-во Львівської комерційної академії, 2005. – С. 177 – 184.

58. Коваленко Л.О. Фінансовий менеджмент / Л.О. Коваленко, Л.М. Ремньова. – Чернігів: ЧДІЕУ. – 2001. – 456 с.

59. Ковелло Дж.А., Хейзелгрен Б.Дж. Бизнес-планы: Полное справочное руководство: Пер. с англ. / Дж.А. Ковелло, Б.Дж. Хейзелгрен – М.: БИНОМ, 1998. – 352 с.

60. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией: Учебник.-М.,1998. – 168 с.

61. Латынов Г.Д. Как составить бизнес-план: рекомендации // США: Экономика, политика, идеология. – 1993. - № 8. – С. 63 – 72

62. Москвин В. Как избежать ошибок при разработке бизнес-плана // Рынок ценных бумаг. – 1999. - № 7. – С. 47 – 52

63. Основи бізнес-планування в малому підприємництві споживчої кооперації України // Вісті, 2002. - №8. - С. 47 – 52

64. Основи фінансового аналізу: Навч. посіб. / За ред. Я.І. Єлейко та ін. – Л.: Банк. ін-т НБУ, 2000. – 141 с.

65. Павленко Р. Підвищення конкурентоспроможності виробництва в країнах з перехідною економікою // Економіка України.- 1998. - № 11. – С. 12-14.

66. Підготовка бізнес-плану: Практикум Л.Г. Агафонов, О.В. Рога. – 2-ге вид., – К.: Знання, 2000. – 158 с.

67. Покропивний С.Ф. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навч. Посібник / С.Ф. Покропивний, С.М. Соболь, Г.О. Швиданенко. – К.: КНЕУ, 2002. – 379 с.

68. Попов В.М. Збірник бізнес-планів з коментаріями та рекомендаціями / Вадим Михайлович Попов. – К.: ЦУП КноРус, 2003. – 381 с.

69. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч. Посібник / Т.О. Примак, Н.В. Стасюк. – К.: Вікар, 2001. – 178 с.

70. Романова М. Маркетинговое управление бизнес-проектами // Маркетинг, 2003. - №5. – С. 56-63.

71. Саати Т. Аналитическое планирование. Организация систем: пер. с англ. / Т. Саати, К. Кернс – М.: Радио и связь, 1991. – 224 с.

72. Сборник бизнес-планов: Отечественный и зарубежный опыт, современная практика и документация: Учеб.-практ. пособие / Под общ. ред. Вадима Михайловича Попова. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 335 с.

73. Сборник бизнес-планов с комментариями и рекомендациями. – 2-е изд., доп. и перераб. / Ред. Вадима Михайловича Попова. – М.: КноРус, 1999. – 384 с.

74. Свінцицька О.М. Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник. – К.: видавництво Європейського університету, 2004. – 232 с.

75. Семин А.Н. Составление инновационного бизнес-плана на предприятиях АПК // Экономика сельськохозяйственных и перерабатывающих предприятий, 2003. - №9. С. 15-17.

76. Сергеев А.А. Экономические основы бизнес-планирования: Учеб. пособ. / Андрей Андреевич Сергеев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 462 с.

77. Скворцов М.Н. Как разработать бизнес-план предприятия. (Практическое руководство для бизнесменов) / М.Н. Скворцов, С.С. Скворцов. – К.: Прометей, 2004. – 96 с.

78. Слиньков В.Н. Бизнес-план и организация финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие / Владимир Николаевич Слиньков. - 2-е издание, стереотипное. – К.: Алерта, 2006. – 456 с.

79. Соболь С.Н. Предпринимательство (начало бизнеса) / С.Н. Соболь, А.А. Нехаев. – К.: Венчур, 1994. – 176 с.

80. Современный бизнес: Учебник: В 2-х т. / Д.Дж. Регмен, М.Х. Мескон, К.Л. Боуви, Дж.В. Тилл: Пер. с англ. – М.: Республика, 1995. – 431 с.

81. Соколов В.Г. Бизнес-план: опыт и проблемы реализации // ЭКО. – 1994 - № 12. – С. 64–68.

82. Славов М. Бізнес-план як запорука залучення інвестицій // Економіст, 2002, №4. – С.36-42.

83. Ковтун О.І. Стратегія підприємства : навч. посібник / О.І. Ковтун.- 3-тє вид., оновлене і доп.- Л. : Новий світ-2000, 2007.- 324 с.

84. Тян Р.Б. Планування діяльності підприємства: Навч. Посібник / Р.Б. Тян. – К.: МАУП, 1998. – 156 с.

85. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга: Пер. с нем. / Под ред. и с предисл. Турчака А.А., Головача Л.Г., Лукашевича М.Л. – М. : Финансы и статистика, 1997. - 800 с.

86. Циферблат Л.Ф. Бизнес-план: работа над ошибками. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 141 с.

87. Шаповал В.М. Економіка підприємства / В.М. Шаповал, Р.Н. Аврамчук, О.В. Ткаченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – С. 204-213.

88. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Людмила Іллівна Шваб. – К.: Каравела, 2005. – С. 340-361.

89. Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник. – Львів.: “Новий світ-2000”, 2003. – 268 с.

90. Шундра В.Ф. Как подготовить успешный бизнес-план / В.Ф. Шундра, А.Н. Беличко. – К.: 1994. – 106 с.

 

Додаток 1

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...