Главная Обратная связь

Дисциплины:


Кесте 17. Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есепАқша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп Барлығы
Сатудан түсім 748 800 1 647 360 2 265 120 2 491 632 2 740 795 9 893 707
Материалдар мен қосалқы жабдықтарға жұмсалатын шығын -249 600 -549 120 -755 040 -830 544 -913 598 -3 297 902
Еңбек ақы -118 104 -251 854 -324 208 356 629 -392 291 -1 443 086
Салықтар
Несие бойынша пайызды өтеу -143 573 -221 457 -413 560 -461 848 -514 336 -1 754 775
Операциялық қызметтен ақша ағымы -85 400 -56 700 -28 000 -170 100
Ғимараттар мен үймараттарға инвестиция 237 523 539 529 715 612 814 612 920 569 2 786 007
Жабдықтар мен басқа активтерге инвестициялар -250 000 -250 000
Алдағы кезең шығындарын өтеу -210 000 -210 000
Айналымдық капиталға инвестициялар -150 000 -150 000
  Инвестициялық қызметтен ақша ағымы 63 571 40 568 69 151 25 621 27 475 226 387
Несиенің түсуі 41 416 34 916 24 443 25 995 -2 138 229
Несиені қайтару 610 000 2 265 000
Қаржылық қызметтен ақша ағымы -205 000 -205 000 -200 000 -2265 000
Кезеңдегі жалпы ақша ағымы 610 000 205 000 -205 000 -200 000
Кезең соңындағы ақша ағымы 301 093 375 098 579 764 640 233 948 044 2 844 231
Сатудан түсім 301 093 676 191 1 255 955 1 896 188 2 844 231  

Кесте 18. Баланс

Баланс
Ақша 308 840 693 039 1 278 579 1 921 074 2 871 607
Сатылып алынған тауарларға ҚҚС 65 357
Алдағы кезең шығындары 107 143 80 357 53 571 26 786
Басқа да айналымдық активтер
Жалпы айналымдық активтер 374 197 800 182 1 358 936 1 974 646 2 898 393
Тұрақты активтер 362 054 313 393 264 732 216 071
Ғимараттар мен үймараттар 212 054 200 893 189 732 178 571
Жабдықтар және басқа да активтер 150 000 112 500 75 000 37 500
Аяқталмаған капитал салымы 544 643
Жалпы айналымнан тыс активтер 544 643 362 054 313 393 264 732 216 071
Барлығы активтер 918 840 1 162 235 1 672 329 2 239 378 3 114 464
Кредиторлық қарыздар
Бюджетпен есеп айырысу 66 397 110 493 182 406 208 939 237 417
Қызметкерлермен есеп айырысу 4 921 10 494 13 509 14 860 16 345
Басқа да қысқа мерзімдік активтер
Жалпы қысқа мерзімдік міндеттемелер 71 318 120 987 195 915 223 799 253 762
Ұзақ мерзімдік міндеттемелер 610 000 405 000 200 000
Бөлінбеген табыс 237 523 636 248 1 276 414 2 015 579 2 860 702
Қаржыландырудың басқа да көздері
Жалпы өзіндік капитал 237 523 636 248 1 276 414 2 015 579 2 860 702
Барлығы пассивтер 918 840 1 162 235 1 672 329 2 239 378 3 114 464
Баланыстың сәйкестігін бақылау

Кесте 19. Қаржылық қуатталығының көрсеткіштеріҚаржылық қуатталығының көрсеткіштері Өлшем бірлігі
Активтердің рентабельділігі % 25,9% 25,9% 45,2% 37,8% 31,6%
Өзіндік капиталдың рентабельділігі % 100,0% 91,3% 66,9% 44,9% 34,7%
Тұрақты активтердің рентабельділігі % 43,6% 88,0% 189,6% 255,7% 351,5%
Сатудан алынатын тасбысқа ағымдық шығыстар % 55,6% 60,0% 57,3% 56,9% 56,6%
Сатудың табыстылығы % 35,5% 27,1% 31,7% 33,2% 34,5%
Баланстық табыс бойынша рентабельділік % 80% 56% 69% 73% 76%
Таза табыс бойынша рентабельділік % 64% 45% 55% 58% 61%
Активтердің оралымдылығы Есе 0,73 1,41 1,43 1,14 0,91
Өзіндік капиталдың оралымдығы Есе 2,81 3,37 2,11 1,35 1,00
Айналымдық активтердің оралымдығы Есе 1,23 3,24 5,99 7,70 10,18
Дебиторлық қарызды жинау кезеңі К. - - - -  
Жалпы таралымдық коэффициенті Есе 5,25 6,61 6,94 8,82 11,42
Жедел таралымдық коэффициент Есе 4,33 5,73 6,53 8,58 11,32
Абсолюттік таралымдық коэффициенті Есе 4,33 5,73 6,53 8,58 11,32
Таза айналымдық капитал $ 302 880 679 195 1 163 021 1 750 847 2 644 630
Жалпы төлемге қабілеттілік коэффициенті Есе          
Автономия коэффициенті Есе 0,26 0,55 0,76 0,90 0,92
Ұзақ мерзімді қарыздар үшін баланс валютасында % 0,35 1,21 3,22 9,01 11,27
Қарызды жабудың жалпы коэффициенті Есе 66% 35% 12% 0% 0%
Несие бойынша -өтелген пайыздар Есе - 2,29 3,22 3,81 -

Кесте 20. Инвестицияның тиімділігі

Инвестицияның тиімділігі  
Есептеу валютасы:          
Дисконттаудың жылдық мөлшерлемесі: 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Жобаның есептелетін ақша ағымдары  
Операциялық қызметтен ақша ағымы Иә 237 523 539 529 715 612 814 612 920 569
Несие бойынша пайызды санамағанда Иә 85 400 56 700 28 000
Инвестициялық қызметтен ақша ағымы Иә -546 429 40 568 69 151 25 621 27 475
Таза ақша ағымы   -308 907 665 498 841 464 868 233 948 044
Дисконтталған таза ақша ағымы   -270 971 512 079 567 964 514 064 492 384
Дисконтталған ағым арту барысымен   -270 971 241 108 809 072 1 323 136 1 815 520
Өзін-өзі ақтаудың қарапайым мерзімі 1,46          
Келтірілген таза құн (NPV) 1 815 520          
Өзін-өзі ақтаудың дисктнтталған мерзімі (PBP) 1,53          
Рентабельділіктің ішкі нормасы (IRR) 231,6%          
Толық инвестициялық шығындардың кірістілік нормасы 488,1%          
Түрлендірілген IRR (MIRR) 71,5%          
Капиталдың орташа бағамдалған құны 14%          
Инвестициялық шығындарды дисконттау мөлшерлемес 14%          

Жобаның тиімділігі

Кесте 21. Бизнес қызметінің көрсеткіштері

Көрсеткіштері Көрсеткіштер мәні, $ (5 жылға)
Сату көлемі, өсу қорытындысымен 9 893 707
Ақша ағымдарының таза құны (NPV) 1 815 520
Таза табыс, өсу қорытындысымен 2 860 702

Кесте 22. Қаржылық талдау

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...