Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема №37 ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ БАЗУВАННЯЗАГОТІВКИ РЕАЛЬНИМИПОВЕРХНЯМИ

І КРАПКОЮ СИМЕТРІЇ

Пристосування застосовується для фрезерування плоскості вилки карданного валу і призначено для базування заготівки ( рисунок 73 ) внутрішньою циліндричною поверхнею (подвійна направляюча база; опорні точки 1, 2, 3, 4),площиною (опорна база; опорна точка 5), точкою на осі симетрії зовнішньої циліндричної поверхні (опорна база; опорна точка 6)і для одночастного закріплення силами Р1, Р2, направленими по нормалі до опорної бази.

 

 

 

 

Рисунок 73 – Заготівка « Вилка карданного валу»

 

У пристосуванні (рисунок 74) подвійна направляюча база заготівки реалізується за допомогою жорсткого циліндричного пальця 1 (опорні точки 1,2,3,4 на рисунку 73), плоска підстава 4яка служить опорною базою заготівки (опорна точка 5на рисунку 73). Підпружинена призма 2реалізує площину симетрії зовнішньої циліндричної поверхні заготівки (опорна точка 6на рисунку 73 ). Закріплення заготівки здійснюється силами Р1, Р2( рисунку 73) одночасно за допомогою прихвата 6,кінематично пов'язаного з діафрагменним пневмоприводом 5. Пристосування встановлене на поворотному столі карусельно-фрезерного верстата.

Заготівка поверхнями отворів провушин вилки базується на жорсткий циліндричний палець 1, встановлюється зовнішньою циліндричною поверхнею в призму 2з пружиною 3і прихватом 6підводиться до площини основи циліндричного пальця 1.Закріплення заготівки здійснюється за допомогою діафрагменного пневмоприводу 5. Зусилля затиску передається на прихват 6через важіль 7 і болт 8. Повітря поступає до всіх пневмокамер 5 по каналам через золотник 9. Приповороті столу 10 робочі порожнини пневмокамер в завантажувальній позиції з'єднуються послідовно з атмосферою, під дією пружини 11заготівка звільняється і знімається

Основні технічні вимоги до розташування установчих елементів

1 Відхилення від перпендикулярності осі поверхні Бвідносно поверхні А не більше Т1на довжині l1.

2. Відхилення від паралельності поверхні Ввідносно поверхні Ане
більше Т 2на довжині l2.

 

 

 

Рисунок 74 - Пристосування для фрезерування плоскості вилки карданного валу

 

 

Тема № 38 ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ БАЗУВАННЯ ЗАГОТІВКИ ДВОМА ПЛОЩИНАМИ І

ВНУТРІШНЬОЮ ЦИЛІНДРИЧНОЮ ПОВЕРХНЕЮ

Пристосування застосовується при фрезеруванні паза і призначене для базування заготівки (рисунок 75) бічною площиною важеля (установча база; опорні точки 1,2,3), внутрішньою циліндричною поверхнею (подвійна опорна база; опорні точки 4, 5)і площиною (опорна база; опорна точка 6)

 

 
 

 Рисунок 75 – Заготівка «Корпус»

і для закріплення одночасно силами Р1,Р2, направленими по нормалі до установчої бази.

У пристосуванні (рисунок 76) заготівка спирається установчою базою на опорну пластину 1(опорні точки 1,2,3на рисунку 75), подвійною опорною базою - на жорсткий циліндричний палець2(опорні точки 4,5на рисунку 75), опорною базою - на нерухому опору 5 (опорна точка 6на рисунку 75 ). Затиск заготовки здійснюється одночасно силами Р1і Р2здопомогою прихвата 6,пов'язаного кінематично з пневмоприводом.

Заготівка встановлюється отвором на циліндричний палець 2і доводиться до упору з опорною пластиною 1. Допоміжний циліндричний палець3під дією пружини 4висувається і притискує заготівку до нерухомого опорного елементу 5. Затиск заготівки здійснюється за допомогою диафрагменного пневмоприводу. Зусилля затиску передається прихвату 6через важіль 7, клин 8і плунжер 9. При зніманні заготівки плунжер 9відводиться за рахунок зворотного переміщення клину 8.

Основні технічні вимоги до розташування настановних елементів

1 Відхилення від перпендикулярності поверхні Двідносно поверхні Е не більше Т1на довжині l1.

2 Відхилення від паралельності поверхні Двідносно поверхні Вне
більше Т 2на довжині l2.


3 Відхилення від перпендикулярності осі поверхні Г відносно поверхні Дне більшеТ3на дожині l3.

 

 

Рисунок 76 – Пристосування для фрезерування пазів


Тема №39 ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ БАЗУВАННЯ ЗАГОТІВКИ

РЕАЛЬНИМИ ПОВЕРХНЯМИ І ЛІНІЯМИ СИМЕТРІЇ

Пристосування застосовується при фрезеруванні бобишек і призначене для базування заготівки (рисунок 77) зовнішньою циліндричною поверхнею (подвійна направляюча база; опорні точки 1, 2, 3, 4), двома площинами (дві опорні бази; опорні точки 5, 6)і для закріплення заготівки силами Р1і Р2одночасно.

 

 
 

Рисунок 77 – Заготовка «Важіль»

 

У пристосуванні (рисунок 78) заготівка подвійною направляючою базою встановлюється в призму 1 (опорні точки 1, 2, 3, 4нарисунку 77), опорною базою - на установчий палець 2 (опорна точка 6на рисунку 77), який слугує для запобігання повороту заготівки навколо осі цапфи поворотного кулачка. При цьому заготівка іншою опорною базою упирається в поверхню торця призми 4,позбавляється тим самим можливості переміщення в осьовому напрямі (опорна точка 5на рисунку 77).

Затиск заготівки здійснюється діафрагменною пневмокамерою 3,встановленої на корпусі пристосуванні.

Під тиском стислого повітря шток 5пневмокамери діє на клин 6,передаючий зусилля через важіль 7і тягу 8на планку 9,яка притискує заготівку до призм. Розтиск здійснюється за рахунок стиснення пружини 10.

Для запобігання деформаціям заготівки під дією сил різання пристосування забезпечене двома опорами 11, що підводяться.

Основні технічні вимоги до розташування настановних елементів

Відхилення від паралельності осі призми відносно поверхні Бне більше Т1на довжині l1.

 

 

 

 

Рисунок 78 - Пристосування для фрезерування бобишків

 

Тема №40 ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ БАЗУВАННЯ ЗАГОТІВКИ

ШАТУНА ДВОМА ЦИЛІНДРОВИМИ ПОВЕРХНЯМИ

І ПЛОЩИНОЮ

Пристосування застосовується при фрезеруванні бічних площин головок шатуна і призначене для базування заготівки (рисунок 79) площиною (установча база; опорні точки 1, 2, 3) циліндричною внутрішньою поверхнею (подвійна опорна база; опорні точки4 і5) і другою циліндричною поверхнею (опорна база; опорна точка 6) і для закріплення силами Р1, Р2, Р3, одночасно направленими по нормалі до установчої бази.

 

 
 

Рисунок 79 – Заготовка «Шатун»

У пристосуванні (рисунок 80) заготівка установчою базою спирається на опорні пластини 1, 2 і3(опорні точки 1, 2, 3рисунку 79), змонтовані на корпусі 4, і два циліндричні пальці, установчий палець 5 (опорні точки 4, 5на рисунку 79) і зрізаний установчий палець 6, який складається з двох напівпальців (опорна точка 6на рисунку 79). Після чого здійснюється затиск заготівки за допомогою трьох прихватів, що повертаються, 7, 8і 9,кожний з яких сполучений зі штоком 10 пневмоциліндра.

Основні технічні вимоги до розташування установчих елементів

1 Відхилення від перпендикулярності поверхніВ відносноповерхні
Бне більше Т1 на довжині l1 .

2 Відхилення від паралельності осі, на якій розташовані прихвати 8 і 9
відносноповерхніБне більше Т2 на довжині l2 .

3 Відхилення від паралельності поверхні ВвідносноповерхніГ не більше Т3 на довжині l3 .

 

 

Рисунок 80 - Пристосування для фрезерування бічних площин

головок шатуна

 

 

Тема №41 ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ БАЗУВАННЯ ЗАГОТІВОК

ТИПУ ДИСКА ДВОМА ЦИЛІНДРОВИМИ

ПОВЕРХНЯМИ І ПЛОЩИНОЮ

Багатомісне пристосування застосовується при фрезеруванні скосів і призначене для базування заготівки (рисунок 81) площиною (установча база; (опорні точки 1, 2, 3),і циліндричною внутрішньою поверхнею (подвійна опорнабаза; опорні точки 4і 5), другою внутрішньою циліндричною поверхнею (опорна база; опорна точка 6)і для закріплення силами Р1, Р2, ..., Рnодночасно, направленими по нормалі до установчої бази.

 

 

Рисунок 81 – Заготовка «Шайба»

 

Пристосування (рисунок 82) містить корпус 1, на якому закріплені установчі шайби 2, виконані разом з центральним пальцем, зрізані пальці 5, гідроциліндра 6зі штоками 4, швидкозміннішайби 3, а такожвісь 7 і шпонка 8,які слугуютьдля базування самого пристосування на верстаті.

У пристосуванні заготівка встановлюється на установчі шайби (опорні точки 1, 2, 3на рисунку 81) і два циліндричні пальці: центральний (опорні точки 4, 5на рисунку 81) і зрізаний (опорна точка 6на рисунку 81). Після чого встановлюють швидкозміннішайби 3 на штоках і затискають заготівку за допомогою гідросистеми.

Основні технічні вимоги до розташування установчих елементів

1 Відхилення від перпендикулярності осей центрального пальця і пальця 5відносноповерхніБне більше Т1 на довжині l1 .

2 Відхилення від паралельності поверхні БвідносноповерхніА не більше Т2 на довжині l2 .

3 Відхилення від перпендикулярності поверхні ВвідносноповерхніА не більше Т3 на довжині l3.

 
 

 

Рисунок 82 - Багатомісне пристосування для фрезерування скосів

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...