Главная Обратная связь

Дисциплины:


Зведення і групування статистичних данихВибіркова самостійна робота 1

 

Варіант 1.

За тиждень через службу зайнятості району працевлаштовано 24 особи з числа зареєстрованих безробітних. За наведеними в табл. 1.1 даними згрупуйте праце влаштованих:

а) за тривалістю перерви у роботі;

б) за статтю (0 — чоловіки, 1 — жінки) та тривалістю перерви у роботі.

Результати групувань викладіть у формі статистичних таблиць, проаналізуйте їх, зробіть висновки.

Таблиця 1.1

Порядковий номер працевлаш­тованого Стать Тривалість перерві у роботі, міс. Порядковий номер працевлаш­тованого Стать Тривалість перерв у роботі, міс.

 

Варіант 2.

За наведеними рейтинговими оцінками комерційних банків міста (табл. 1.2) виділіть групи банків, для яких характерні.

а) стабільний фінансовий стан (1—2.4 бала);

б) фінансові та операційні недоліки у межах допустимого (2,5—3,4 бала);

в) серйозні фінансові проблеми (3,5- 4,4 бала);

г) критичний фінансовий стан (4,5—5 балів).

Проаналізуйте таблицю, зробіть висновки.

 

Таблиця 1.2

№ з/п Рейтингова оцінка, бали № з/п Рейтингова оцінка, бали
2,8 3,2
1,5 2,6
3,7 2,9
2,3 5,0
1,2 2,0
4,0 4,2
3,3 2,7
2,9 3,1
4,8 5,0
2,0 3,9
             

 

 

Варіант 3.

При вивченні думки населення щодо ринку цінних паперів серед запитань анкети були самооцінка схильності до ризику та пріоритетність вкладання вільних коштів. Відповіді респондентів на запитання наведені у таблиці 1.3. Коди самооцінки схильності до ризику 1 — ризик уникають взагалі; 2 — готовий ризикувати з певними гарантіями: 3 — люблю ризикувати. Коди напрямків надання коштів: 1 — цінні папери; 2 — нерухомість; 3 — валюта; 4 — товар. Згрупуйте респондентів:а) за віком, виділивши три групи. 1) до 30 років; 2) 30— 60 років; 3) 60 років і старші

б) за схильністю до ризику, виділивши групи ризикових, обережних і неризикових потенційних інвесторів.

Складіть комбінаційний розподіл респондентів за віком і схильністю до ризику.

Результати групувань викладіть у формі статистичних таблиць, проаналізуйте їх, зробіть висновки.

Таблиця 1.3

№ з/п Вік, років Схильність до ризику Напрямок вкладання коштів № з/п Вік, років Схиль­ність до ризику Напрямок вкладання коштів
ЗО
                               

 

Варіант 4.

За первинними даними 3 варіанту складіть комбінаційний розподіл респондентів за віком і пріоритетними напрямками вкладання вільних коштів. Результати групування викладіть у формі статистичної таблиці, проаналізуйте її, зробіть висновки.

 

Варіант 5.

За первинними даними 3 і 4 варіанту складіть комбінаційний розподіл респондентів за схильністю до ризику і напрямками вкладання вільних коштів. Результати групування викладіть у формі статистичної таблиці, проаналізуйте її, зробіть висновки.

 

Варіант 6.

Очисні вибої вугільних шахт об'єднання відрізняються за потужністю та нахилом залягання пластів (1, 2, 3-ї категорії). Значення цих параметрів для 20 очисних вибоїв наведено в табл. 1.4. Складіть групування вугільних вибоїв:

а) за потужністю пластів, виділивши три групи з рівними інтервалами;

б) за потужністю та нахилом залягання пластів.

Результати групувань викладіть у формі статистичних таблиць, проаналізуйте їх, зробіть висновки.

Таблиця 1.4

№ з/п Потужність вугільного пласта, см Нахил залягання пласта № з/п Потужність вугільного пласта, см Нахил залягання пласта

 

 

Варіант 7.

За наведеними в табл. 1.5 даними про якість ґрунтів (бальна оцінка коливається у межах від 0 до 100), та про урожайність озимої пшениці у 30 агрогосподарствах району, складіть ряди розподілу:

а) за якістю ґрунтів;

б) за урожайністю озимої пшениці (за кожною ознакою утворіть гри групи з рівними інтервалами);

в) комбінаційний розподіл агрогосподарств за якістю ґрунтів та урожайністю озимої пшениці.

Результати групувань викладіть у формі статистичних таблиць, проаналізуйте їх, зробіть висновки.

 

Таблиця 1.5

№ з/п Середній бал якості ґрунту Урожайність озимої пшениці, ц/га № з/п Середній бал якості ґрунту Урожайність озимої пшениці. ц/га
ЗО

 

Варіант 8.

Прибутковість активів комерційних банків міста характеризується даними, наведеними в табл. 1.6. Згрупуйте банки за прибутковістю активів, виділивши групи з рівними інтервалами: на початок року — 5 груп, на кінець року — 4 групи. Результати групувань викладіть у формі статистичних таблиць.

Таблиця 1.6

№ з/п Прибутковість активів, % № з/п Прибутковість активів, %
на початок року на кінець року на початок року на кінець року
4,2 9,4 13,2 9,8
20,1 23,2 8,4 14,3
16,5 18,5 14,8 20,2
7,6 14,3 6.9 19,6
10,3 16,7 12,3 15,8
18,4 17,4 10,6 13,7
12,7 15,3 17,4 26,0
21,5 25.2 11,7 13,2
12,8 12,8 14,2 18,4
17,2 19,4 22,3 21,7
3,0 6,0 9,7 8,3
13,5 16,4 19,2
18.3 24,9 13.6 15,9
13,6 18,7 5,9 11,7
23,0 22,4 8,7 12,4

 

Варіант 9.

Прибутковість активів комерційних банків міста характеризується даними, наведеними в табл. 1.6. Згрупуйте банки за прибутковістю активів, виділивши групи з рівними інтервалами на початок та на кінець року. Кількість груп визначити за формулою Стерджеса. Результати групувань викладіть у формі статистичних таблиць.

 

Варіант 10.

Перегрупуйте наведені в табл. 1.7 дані про розподіл будівельно-монтажних організацій за обсягом виконаних робіт, утворивши три групи: малі - до 25 млн. гр. од.; середні — 25-100; великі - 100 млн. гр. од. і більше. Результати вторинного групування викладіть у формі статистичної таблиці, проаналізуйте її, зробіть висновки.

Таблиця 1.7

Обсяг будівельно- монтажних робіт, млн гр. од. % до підсумку
кількість організацій обсяг робіт
До 10
10—20
20—40
40—80
80—150
150 і більше
Разом

 

 

Варіант 11.

За наведеними в табл. 1.8 даними складіть аналітичне групування, яке б описувало залежність якості роботи ткацьких верстатів від їх технічного стану (0 — пройшов планово-попереджувальний ремонт; 1 — потребує ремонту).

Визначте ефекти впливу технічного стану верстата на якість його роботи. Результати викладіть у формі статистичної таблиці, зробіть висновок.

Таблиця 1.8

№ з/п Технічний стан верстата Число обривів нитки на 100 м2 тканини № з/п Технічний стан верстата Число обривів нитки на 100 м2 тканини

 

Варіант 12.

За наведеними даними (табл. 1.9) про порушення технологічної дисципліни та втрати від браку продукції на 22 виробничих ділянках складіть:

а) комбінаційний розподіл виробничих ділянок за цими ознаками, утворивши по три групи з рівними інтервалами (за результатами групування зробіть висновок про наявність та напрямок зв'язку між ознаками);

б) аналітичне групування, яке б показало залежність втрат від порушення технологічної дисципліни. Визначте ефекти впливу порушень технологічної дисципліни на втрати від браку продукції.

Результати групувань викладіть у формі статистичних таблиць, проаналізуйте їх.

Таблиця 1.9

№ ділянки Процент порушень технологічної дисципліни Втрати від браку про­дукції, тис. гр. од. № ділянки Процент порушень технологічної дисципліни Втрати від браку продукції, тис. гр. од.
1,2 1,0 1.7 1,5
2,0 1,6 2,1 1,7
1,4 1,2 1,3 1,4
1,9 1,5 2,0 1,8
1,6 1,4 2,3 1,6
2,4 1,9 2,5 2,0
1,8 1,4 2,7 2,1
2,6 2,1 2,6 2,0
2,0 1,7 1,7 1,4
1,5 1,2 1,5 1,3
1,2 0,9 2,1 1,6

 

 

Варіант 13.

На біржі нерухомості за добу оформлено продаж 30 трикімнатних квартир, параметри яких наведено у табл. 1.10. Коди розташування квартир: 1 - околиця; 2 - райони, прилеглі до центру; 3 - центр. Коди наявності телефону: 1 - є; 0 - немає.

Таблиця 1.10

№ квартири Місце розташу­вання Поверх Наявність телефону Загальна площа, м2 Вартість, тис. од.
ЗО
                 

 

За даними табл. 1.10 складіть: комбінаційні аналітичні групування, які б показали залежність вартості квартир від місця розташування та поверху. Результати групувань викладіть у формі статистичних таблиць, проаналізуйте їх, зробіть висновки.

 

Варіант 14.

Використовуючи дані варіанту 13 складіть комбінаційні аналітичні групування, які б показали залежність вартості квартир від поверху та наявності телефону. Результати групувань викладіть у формі статистичних таблиць, проаналізуйте їх, зробіть висновки.

 

Варіант 15.

Використовуючи дані варіанту 13 складіть комбінаційні аналітичні групування, які б показали залежність вартості квартир від наявності телефону та загальної площі.

Результати групувань викладіть у формі статистичних таблиць, проаналізуйте їх, зробіть висновки.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...