Главная Обратная связь

Дисциплины:


Показники порівняння врожайності двох сортів ярої пшениціНомер повторень Урожайність, ц/га Різниця врожайності, d = А - Б Квадрат різниці врожайності
сорт “А” сорт “Б”
37,5 38,9 45,0 43,5 40,1 32,2 33,8 40,0 38,6 30,4 5,3 5,1 5,0 4,9 9,7 28,09 26,01 25,00 24,01 94,09
Сума 205,0 175,0 30,0 197,20
Середня арифметична 41,0 35,0 6,0 х

 

Потрібно дати статистичну оцінку результатам досліду, тобто встановити істотність різниці врожайності ярої пшениці між середніми двох сортів, при рівні значущості 0,05. Урожайність обох сортів можна порівнювати попарно в межах кожної повторності.

Обчислимо середню різницю врожайності обох сортів:

ц/га.

Знайдемо середнє квадратичне відхилення окремих різниць “d” від середньої різниці “ ”:

Визначимо середню похибку середньої різниці:

ц/га.

За таблицею Стьюдента значення “t” при кількості ступенів вільності 4 і з прийнятою нами значущістю 0,05 становитиме t0,05 = 2,7764.

Звідси гранична похибка середньої різниці:

ц/га.

Отже, фактична середня різниця становить 6 ц/га, а різниця між середніми тільки внаслідок випадкового коливання - 8,75 ц/га. Це означає, що різниця між урожайністю сортів ярої пшениці не є суттєвою. До такого самого висновку дійдемо, якщо фактичне нормоване відхилення зіставимо з табличним:

Табличне нормоване відхилення при значущості 0,05 tТ = 2,7764, а це дає можливість зробити висновок про те, що середня різниця між урожайністю обох сортів несуттєва.

З багатьма іншими конкретними статистичними показниками, що належать до вибіркового спостереження, та методикою їх обчислення можна ознайомитися в літературі [7; 8; 15; 17; 20; 22; 23; 25; 27, с. 242-268; 28; 29, с. 138-153; 31; 32, с. 268-296; 33, с. 334-365; 34; 35; 37; 38].

Контрольні питання та завдання

1. Яке спостереження називається вибірковим? Назвіть його суть і завдання.

2. У чому переваги вибіркового спостереження порівняно з суцільним?

3. Які питання потрібно вирішити перед проведенням вибіркового спостереження?

4. Яких умов потрібно дотримуватись у разі відбору одиниць при вибірковому спостереженні?

5. Чому при вибірковому спостереженні завжди виникають помилки (похибки), як їх класифікують і що вони характеризують?

6. Які Ви знаєте види і способи відбору у вибіркову сукупність?

7. Як здійснюють власне випадковий відбір, механічний, типовий?

8. На що вказує коефіцієнт довіри і як його позначають?

9. Чи впливає обсяг вибірки на її точність і якою мірою?

10. Від чого залежить обсяг вибірки?

11. Як визначають похибку вибірки для середньої і частки?12. Як поширюють дані вибіркового спостереження на генеральну сукупність?

13. Як визначають необхідну чисельність вибірки для середньої і частки в разі повторного і безповторного відбору?

14. Назвіть мету комбінування суцільного і вибіркового спостереження.

15. Наведіть приклади використання вибіркового спостереження в Україні.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...