Главная Обратная связь

Дисциплины:


Вибіркове спостереження, причини і умови його застосуванняГод.

Тема 6. ВИБІРКОВЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

План лекції

Вибіркове спостереження, причини і умови його застосування.

Методи і способи відбору одиниць у вибіркову сукупність.

Визначення середньої і граничної помилок та необхідної чисельності вибірки.

Вибіркове спостереження, причини і умови його застосування

Статистичне спостереження за охопленням одиниць обстеження сукупності поділяють на суцільне і несуцільне. З усіх видів несуцільного спостереження в практиці статистичних досліджень найбільше визнання і застосування дістало вибіркове спостереження.

Несуцільне вибіркове спостереження - це такий вид несуцільного спостереження, при якому обстежуються не всі елементи сукупності, що вивчається, а лише певним чином відібрана їх частина. Сукупність, з якої вибирають елементи для обстеження, називаютьгенеральною, а сукупність, яку безпосередньо обстежують, -вибірковою. Статистичні характеристики вибіркової сукупності розглядаються як оцінка відповідних характеристик генеральної сукупності.

Суцільне спостереження забезпечує найбільш повну інформацію про загальну кількість одиниць, про середні і відносні показники досліджуваної сукупності. Однак на практиці є чимало випадків, коли суцільне спостереження недоцільне або зовсім неможливе. При вивченні певного кола соціально-економічних явищ вибіркове спостереження єдино можливе. Це стосується передусім перевірки якості продукції, (жирності молока, чистоти та вологості зерна, міцності пряжі, тривалості горіння електроламп тощо). Практика вибіркових спостережень досить різноманітна. Це обстеження домогосподарств, маркетингові дослідження, аудиторські перевірки великих фірм, вивчення громадської думки тощо. Часом вибіркове спостереження поєднується із суцільним. Наприклад, при перепису населення певна його частина обстежується більш широкою програмою, ніж основна маса. Крім того, вибірковий метод використовують для прискореної обробки матеріалів суцільного спостереження та перевірки правильності даних переписів і одноразових обстежень. До вибіркового спостереження статистика вдається у випадках, коли треба у стислі терміни та з мінімальними затратами праці і коштів треба одержати кількісні характеристики досліджуваної сукупності, або коли не можна чи недоцільно здійснювати суцільне спостереження.

Основні причини, що зумовлюють перевагу вибіркового методу, зводяться до наступного:

• економія часу і коштів;

• зведення до мінімуму псування або навіть знищення досліджуваних об'єктів;

• необхідність поглибленого вивчення кожної одиниці спостереження при неможливості дослідити за такою програмою всі одиниці сукупності;• досягнення більшої точності результатів дослідження завдяки скороченню помилок, що мають місце при реєстрації;

• застосування вибіркового спостереження як засобу контролю даних суцільного спостереження.

Вибірковий метод дозволяє через вивчення частини спеціально відібраних одиниць охарактеризувати масове явище в цілому. Теорія і практика вибіркового спостереження показує, що воно за правильної організації, дає достовірні відомості, цілком придатні для практичного використання.

Науковим обґрунтуванням можливості застосування вибіркового спостереження є діалектична єдність одиничного, особливого і загального, згідно з якою в кожному одиничному є риси особливого і загального, а загальне має риси одиничного і особливого. Це дає змогу за одиничним і особливим судити про загальне, за частиною - про ціле, якщо правильно знайдено зв'язок між ними.

Основними етапами вибіркового спостереження є:

• обґрунтування мети вибіркового спостереження;

• складання програми спостереження і розробка відповідних даних;

• вирішення організаційних питань щодо спостереження;

• визначення частки і способу відбору одиниць у вибіркову сукупність;

• здійснення відбору;

• реєстрація ознак досліджуваних одиниць;

• узагальнення даних спостереження та визначення вибіркових характеристик;

• обчислення похибок вибірки;

• поширення кількісних характеристик вибіркового спостереження на всю сукупність.

Переваги вибіркового спостереження над суцільним реалізуються лише при дотриманні наукових принципів його організації і проведення, насамперед неупередженого, випадкового вибору елементів для обстеження. Принцип випадковості відбору забезпечує всім елементам генеральної сукупності рівні можливості попасти у вибірку.

Так, якщо генеральна сукупність містить N елементів, а для обстеження треба відібрати п, то число можливих вибірок можна обчислити за формулою:

(1)

Усі вони мають однакову ймовірність , а кожна з них несе в собі певну похибку, що відображає факт випадковості вибору. Оскільки вибіркова сукупність не точно відтворює склад генеральної сукупності, то й вибіркові оцінки не збігаються з відповідними характеристиками генеральної сукупності. Розбіжності між ними називають помилками (похибками) репрезентативності. Так для середньої величини вона являє собою різницю між генеральною і вибірковою середніми, для частки - між генеральною і вибірковою частками, для дисперсії - відношення генеральної і вибіркової дисперсій тощо.

Точність результатів вибіркового спостереження залежить від способу відбору одиниць, ступеня коливання ознаки в сукупності та від кількості відібраних одиниць.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...