Главная Обратная связь

Дисциплины:


Рекомендації по підбору тематики магістерських робіт 

Теми магістерських робіт визначаються вищим навчальним закладом. Студентові-магістрантові надається право вибору теми дисертації аж до пропозиції своєї тематики з необхідним обґрунтуванням доцільності її розробки.

Тема магістерської роботи повинна визначатися й закріплюватися на початку магістерської підготовки. Вона частіше усього вибирається зі списку, рекомендованого відповідними спеціалістами кафедри даного вищого навчального закладу.

При виборі теми дуже важливо враховувати загальний стаж у вибраній області знань, попередній "заділ" у ній, а також досвід виступів у наукових кружках або на зборах фахівців з науковими повідомленнями й т.п.

Немаловажне значення має й так званий психологічний настрой починаючого дослідника. Одні зних сміло готуються переборювати труднощі, добре розуміючи, що входження в науку зажадає великої напруги творчих сил, ініціативи й фантазії, організаторських здібностей і професійних знань. Інші не впевнені в собі й часто висловлюють думку, що все в природі й суспільстві давно вивчене й навряд чи залишилася для них яка-небудь ділова тематика.

Кваліфікаційнї роботи, як відомо, пишуться по-різному. Одні виходять із чисто практичних міркувань, тому що треба одержати магістерський ступінь, і працюють над дисертацією тільки для цього. Вони беруть яку потрапило тему, аби тільки "захиститися». Інші розглядають дисертацію як можливість реалізувати задуману ідею.

Вибрати тему дисертації здобувачеві можуть допомогти наступні прийоми:

1. Перегляд каталогів захищених дисертацій і ознайомлення із уже виконаними на кафедрі дисертаційними роботами.

2. Ознайомлення з новітніми результатами досліджень у суміжних галузях науки й техніки, маючи на увазі, що на стику можливо знайти нові й часом несподівані рішення. По визначенню академіка Л. Е. Ферсмана, "наука тримається тими тісними зв'язками, які вона вміє встановити із сусідніми дисциплінами, умілим запозиченням чужих методів, продуманим впровадженням своїх завоювань і своїх методів в інші науки",

3. Оцінка стану розробки методів дослідження, принципів конструювання машин і технологічних прийомів стосовно до конкретної галузі народного господарства. При цьому варто звертати увагу на можливість застосування "чужих»
методів, використовуваних у суміжних областях, стосовно до вивчення "своєї"області знання.

4. Перегляд відомих наукових рішень за допомогою нових методів, з нових теоретичних позицій, із залученням нових істотних фактів, виявлених дисертантом. Вибір теми дссертации за принципом ґрунтовного перегляду вже відомих науці теоретичних положень із нових позицій, під новим кутом зоруна більше високому технічному рівні широко застосовується в практиці науковоїпраці. 

Зміст кваліфікаційної роботи магістра передбачає:

- формулювання мети роботи, наукової, науково-технічної задачі:

- аналіз стану рішення проблеми за матеріалами вітчизняних і зарубіжних публікацій, патентно-інформаційяих досліджень з метою визначення рівня техніки;
обгрунтування мети дослідження:

- аналіз методів досліджень, які застосовуються під час вирішення науково-дослідної задачі, розробку методики дослідження, його апаратурного забезпечення;

- науковий аналіз і узагальнення фактичного матеріалу, який використовується у процесі дослідження;

- отримання нових результатів, що мають теоретичне, прикладне або науково-методичне значення;

- апробацію отриманих результатів і висновків (без виконання цього пункту магістерська робота не допускається до опанування та захисту) у вигляді патентів (заявок на патенти), тез доповідей у сбірниках наукових конференціях (не нижче факультетського рівня) або підготовлених публікацій в наукових журналах і збірках;

- узагальнення результатів досліджень з наведенням висновків і рекомендацій;

- уміння оформити результати творчої діяльності, захистити свої надбання у визначенні авторських прав.

Кваліфікаційна робота магістра повинна бути результатом закінченої творчої розробки, мати внутрішню єдність і свідчити про те, що автор володіє сучасними методами наукових досліджень і спроможний самостійно вирішувати професійні задачі, які мають теоретичне і практичне значення.

Анотація повинна дати повну інформацію про зміст кваліфікаційної роботи магістра та містити наступні дані:

прізвище та ініціали автора;

назву роботи;

спеціальність;

назву організації ,де планується захист роботи;

місто та рік захисту;

основні ідеї, результати та висновки по роботі.

Наводяться також ключові слова.

Текст кваліфікаційної роботи має бути представлений у друкованому вигляді. Загальний обсяг складає 70-90 сторінок.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...