Главная Обратная связь

Дисциплины:


Стиль викладання та оформлення випускної кваліфікаційної магістерської роботи 

6.1. Загальні вимоги.

Кваліфікаційна робота повинна показати вміння здобувача стисло, логічно та аргументовано викласти матеріал, її оформлення має відповідати вимо­гам, що висуваються до друку, в тому числі і до ілюстративного матері­алу.

Орієнтовний обсяг кваліфікаційної роботи з додатками — 70-80 машинопис­них сторінок, але у ряді випадків він може бути збільшений (в залежнос­ті від наукомісткості матеріалу).

У кваліфікаційній роботі необхідно дотримуватись єдиної термінології та по­значень.

Кваліфікаційну роботу друкують за допомогою комп'ютера та принтера на аркуші білого паперу формату А4 (210x297 мм) у текстовому редакторі М8 \УОІШ 97/2000/ХР (чи іншому сумісному з ним редакторі) з міжряд­ковим інтервалом 1,5 шрифтом Times New Roman (14 пт) до тридцяти рядків на сторінці. Таблиці та ілюстрації можна подати на аркуші формату АЗ (420x297 мм).

Текст кваліфікаційної роботи необхідно друкувати, залишаючи береги (поля) таких розмірів: лівий, верхній, нижній — не менше 20 мм, правий — не менше 10 мм.

Шрифт друку повинен бути чітким, рядок — чорного кольору се­редньої жирності. Щільність тексту дисертації повинна бути однаковою. Роздруковані на принтері лістинги програм повинні відповідати формату А4 (повинні бути розрізаними), їх включають до загальної ну­мерації сторінок дисертації і розмішують в додатках. У лістингах про­грам дозволяється використовувати менший розмір та міжрядковий ін­тервал, інший тип шрифту, інший редактор чи, навіть, операційну сис­тему, однак, текст має бути розбірливим та максимальна кількість рядків на сторінці не повинна перевищувати 55.

Текст основної частини кваліфікаційної роботи поділяють на розділи, підрозді­ли, пункти та підпункти.

Заголовки структурних частин кваліфікаційної роботи "ЗМІСТ", "ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" друкують вели­кими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої") з абзацного відступу. Крап­ку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують ма­ленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу врозрядку в підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.

Відстань між заголовком та текстом (за винятком заголовка пунк­ту) — по одному вільному рядку зверху і знизу.

Кожну структурну частину дисертації треба починати з нової сторінки.

Заголовки розділів дисертації повинні формулюватись за темати­кою досліджень.6.2. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, ри­сунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака "№".

Першою сторінкою кваліфікаційної роботи є титульна сторінка, яку включають до загальної нумерації сторінок дисертації. На титульній сторінці номер не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список вико­ристаних джерел не нумерують. Номер розділу ставлять після слова "РОЗДІЛ", після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка дру­кують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між яки­ми ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад "1.3." Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між яки­ми ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка, наприклад "1.3.2." Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка.

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж пра­вилами, як пункти.

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати в дисертації безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які роз­міщені на окремих сторінках кваліфікаційної роботи, включають до загальної нуме­рації сторінок. Таблицю, рисунок або креслення, розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розмішують у відповідних місцях після згадування в тексті або у додатках.

Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядко­вого номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад рис. 1.2 — другий рисунок першого розділу. Номер ілюстрації, її назва і поясню­вальні підписи розмішують послідовно під ілюстрацією. Якщо в дисер­тації подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами. Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис "Таблиця" із зазначенням її номе­ра. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: "Таблиця 1.2".

Якщо в кваліфікаційній роботі одна таблиця, її нумерують за загальними пра­вилами.

У разі перенесення частини таблиці на інший аркуш слово "Табли­ця" і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова "Продовження табл." і вказують номер таблиці, наприклад: "Продовження табл. 1.2".

Формули в кваліфікаційній роботі (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового но­мера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круг­лих дужках, наприклад:

е = тс2 (3.1)

(перша формула третього розділу).

Примітки до тексту і таблиць, в яких вказують довідкові і поясню­вальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо при­міток на одному аркуші декілька, то після слова "Примітки" ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

1...

2...

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова "Примітка" ставлять крапку.

6.3. Ілюстрації.

Якість ілюстрацій повинна забезпечувати їх чітке відтворення (електрографічне копіювання, мікрофільмування). Ілюстрації повинні бути виконані чорнилом, тушшю або пастою чорного кольору на білому непрозорому папері.

У кваліфікаційній роботі слід застосовувати лише штрихові ілюстрації і оригі­нали фотознімків.

Фотознімки розміром меншим за формат А4 повинні бути наклеєні на стандартні аркуші білого паперу формату А4.

Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують після номера ілю­страції. Якщо є необхідність, ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий текст).

Нижче приведено приклад оформлення ілюстрації з підрисунковим текстом:

Рис. 1.24. Схема розміщення елементів касети:

1 — розмотувач плівки;

2 — сталеві ролики;

3 — привідний валик;

4 — опорні стояки.

 

 

6.4. Таблиці.

 

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць. Приклад побудови таблиці приведено нижче. При цьому слід дотримуватись таких правил:

 

Таблиця 1.2

Назва таблиці

Заголовок таблиці Заголовок графи Заголовок графи
Підзаголовок графи Підзаголовок графи Підзаголовок графи Підзаголовок графи
Заголовки рядків        
(боковик)        

 

- кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над табли­цею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово "Таблиця" почина­ють з великої літери. Назву не підкреслюють;

- заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголов­ки — з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними;

- висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Графу з порядко­вими номерами рядків до таблиці включати не треба;

- таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті так, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блока дисер­тації або з поворотом за годинниковою стрілкою;

- таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) назву вмі­щують тільки над її першою частиною. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки;

- якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її заголовок, в другому випадку — боковик;

- якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з од­ного слова, його можна заміняти лапками; якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами "Те ж", а далі лап­ками. Ставити лапки замість цифр, марок, знаків, математичних і хіміч­них символів, які повторюються, не слід;

- якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не по­дають, то в ньому ставлять прочерк.

6.5. Формули.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подава­ти безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба по­давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрапки. Відстань між рівняннями чи формулами та текстом звер­ху і знизу повинна бути не менша від 5 мм. Якщо рівняння не вміщуєть­ся в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення ("х", "•") чи ділення ("/", "------>").

 

 

6.6. Посилання.

При написанні кваліфікаційної роботи здобувач повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться у кваліфікаційній роботі, або на ідеях і висновках яких розроблюються проблеми, задачі, пи­тання, вивченню яких присвячена кваліфікаційна робота. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допо­магають з'ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання. При цьому слід дотримуватись таких вимог:

- якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядо­вих статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання в кваліфікаційній роботі;

- посилання в тексті кваліфікаційної роботи на джерела слід зазначати порядко­вим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними ду­жками, наприклад,"... у працях [1-7]...";

- в основному тексті або у заключних абзацах розділів слід давати посилання на особисті наукові праці здобувача;

- посилання на ілюстрації у кваліфікаційній роботі вказують порядковим номе­ром ілюстрації, наприклад "рис. 1.2";

- посилання на формули укваліфікаційній роботі вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад "... у формулі (2.1)";

- на всі таблиці у кваліфікаційній роботі повинні бути посилання в тексті, при цьому слово "таблиця" в тексті пишуть скорочено, наприклад: "...в табл. 1.2";

- у повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово "дивись", наприклад: "див. табл. 1.3".

6.7. Список використаних джерел.

Джерела можна розміщувати в списку одним із таких способів: в порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, в хронологічному порядку. Відомості про джерела, які включені до списку, не­обхідно давати згідно з вимогами державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць.

6.8. Додатки.

Додатки оформлюють як продовження дисертації на наступних її сторінках або у вигляді окремої частини, розміщуючи їх у порядку по­яви посилань у тексті дисертації. При цьому слід дотримуватись таких вимог:

- якщо додатки оформлюють на наступних сторінках дисертації, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами, почина­ючи з першої великої, і бути симетрично розташованим відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово "Додаток ___" і велика літера, що позначає до­даток;

- додатки слід позначати послідовно великими літерами українсь­кої абетки, за винятком літер Г, Ґ, Є, З, І, І, Й, О, Ч, Ь, наприклад, дода­ток А, додаток Б і т.д. Один додаток позначається як додаток А;

- при оформленні додатків окремою частиною на титульній сто­рінці під назвою дисертації друкують великими літерами слово "ДОДАТКИ";

- текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крап­ку, наприклад, А.2 — другий розділ додатка А; В.3.1 — підрозділ 3.1 до­датка В;

- ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумеру­ють у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д. 1.2 — другий рисунок першого розділу додатка Д; формула (А. 1) — перша формула додатка А.

 

 

7. Особливості вимог до випускної кваліфікаційної магістерської роботи на здобуття кваліфікації магістра (з напрямку інженерії)

Магістри-інженерії — це майбутні працівники з високим рівнем професіоналізму та культури, які здатні компетентно, кваліфіковано і відповідально виконувати посадові функції, сприяти інноваційним процесам, впроваджувати новітні організаційно-економічні технології у виробництво.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...