Главная Обратная связь

Дисциплины:


Вимоги до виконання реферативної роботи 

Реферативна робота з дисципліни є пошуковою і передбачає викладення материалу за її темою за наступними вимогами.

1. Структура реферативноїроботи та загальні методичні вказівки.

Реферативна робота має наступну структуру.

- Титульний лист (Додаток).

- Зміст. У ньому послідовно викладаються назви розділів та підрозділів плану реферативної роботи. При цьому формулювання повинно точно співпадати зі змістом роботи, бути лаконічним, чітким, послідовно і точно відображати логіку. Обов’язково зазначаються сторінки, з яких починається розділ або підрозділ.

- Вступ. Ця частина містить обґрунтування актуальності теми роботи, основні характеристики реферативної роботи (проблема, об’єкт, предмет, мета, завдання роботи та ін.):

- актуальність - чому дану проблему необхідно вивчати саме зараз;

- проблема - що потрібно вивчити, що раніше не було вивчено;

- об’єкт – що розглядається;

- предмет - як розглядається об‘єкт, які нові відносини, властивості, аспекти розкриває дана реферативна робота;

- мета - який результат реферативної роботи студент має отримати, яким він його бачить;

- завдання - що необхідно зробити, щоб мета була досягнута.

Не існує необхідності формулювати всі характеристики. Кількість обов’язкових характеристик узгоджується з керівником реферативної роботи.

- Основна частина реферативної роботи. Розкривається історія та теорія змісту теми, її питань, дається критичний аналіз літератури, показується позиція студента до обраної проблеми. Виклад основного тексту реферативної роботи здійснюється відповідно із планом, який затверджено керівником реферативної роботи.

- Висновки. У висновках містяться підсумки роботи; зазначається практична значущість роботи. Найважливіша вимога до висновків – їх короткість та обґрунтованість. У цілому висновки повинні дати відповідь на наступні питання:

- для чого студент розглядав дану тему реферативної роботи;

- яке практичне значення має дана реферативна робота.

- Література. Список використаних джерел складається у алфавітному порядку прізвищ авторів чи назв, при відсутності прізвища автора або у послідовності згадування джерела в тексті курсової роботи. Для написання реферативної роботи необхідно використовувати не менш 7-8 джерел.

Загальний обсяг роботи не перевищує 10-15 стандартних аркушів друкованого тексту. Роботи, які не відповідають визначеному викладачем варіанту або виконані з порушенням вказаних вимог та містять грубі помилки, повертаються студенту на доопрацювання. Студент допускається до складання заліку лише за умови зарахування викладачем реферативної роботи з дисципліни.2. Оформлення реферативної роботи.

Реферативну роботу з дисципліни необхідно оформлювати відповідно до вимог, які висуваються до подібних матеріалів.

Робота повинна бути написана логічно послідовно, літературною українською мовою. Не слід вживати як зайвих, так і складно побудованих речень, а також дуже коротких, лаконічних фраз, які слабо між собою пов’язані та допускають подвійне тлумачення та ін.

Обсяг основного тексту реферативної роботи має становити 10-15 сторінок друкованого тексту (шрифт текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом; береги: лівий – 30 мм, правий – 10 мм, верхній і нижній – 20 мм). Реферативну роботу друкують за допомогою принтера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм). Роботи у рукописному варіанті керівником не приймаються.

Текст реферативної роботи поділяють на розділи, підрозділи. Заголовки структурних частин реферативної роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ПІДРОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ»друкують великими літерами симетрично до набору. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Кожну структурну частину реферативної роботи починають з нової сторінки.

До обсягу основного тексту реферативної роботи не входять список використаних джерел, додатки, а також таблиці та рисунки, які займають площу сторінки. Водночас всі сторінки, що містять перераховані компоненти тексту, підлягають нумерації на загальних засадах.

Першою сторінкою реферативної роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок котрольної роботи, не проставляючи його номера. Наступні сторінки нумерують у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Ілюстрації (малюнки, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці слід подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках реферативної роботи, включають до загальної нумерації сторінок.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад, Рис. 1.2. (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в реферативній роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу). Якщо в реферативній роботі одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.

З метою точності відтворювання цитованого тексту (найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором) необхідно дотримуватися загальних вимог до цитування:

а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання;

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту; пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається і позначається трьома крапками; вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, всередині, в кінці);

в) кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело з зазначенням сторінки джерела;

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути максимально точним у викладі думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів, і робити відповідні посилання на джерело;

Посилання в тексті реферативної роботи на джерела роблять згідно з їх переліком у квадратних дужках, наприклад, «у працях [1-7]». Допускається наводити посилання у виносках, при цьому його оформлення має відповідати бібліографічному опису за переліком посилань із зазначенням номера.

Список використаних джерел містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків. Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим текстом.

Додатки оформлюють як продовження реферативної роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті курсової роботи. Їм дають заголовки, надруковані угорі малими літерами з першої великої симетрично стосовно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток__» і велика літера, що позначає додаток.

 

ДОДАТОК А

 

Титульний аркуш реферативної роботи з дисципліни

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

 

Кафедра практичної психології

 

Р Е Ф Е Р А Т

з дисципліни

«Валеологія»

 

Тема: «

»

 

Виконав: студент групи ДМП- Пс10-1

Іванов І.І.

Перевірив: асистент кафедри ПП

Акрітіду Е.О.

 

 

Харків

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...