Главная Обратная связь

Дисциплины:


Вимоги до написання рефератів 

1. Кількість сторінок – від 12 аркушів.

2. Нумерація сторінок починається з четвертої, де розпочинається виклад першого розділу.

3. Перша сторінка – титульна.

4. На другій сторінці вміщується зміст реферату.

5. Структурно реферат повинен ділитися на 5 (п’ять) одиниць: власне змісту реферату, вступної частини (вступу), двох пропорційних розділів, висновків, списку використаної літератури.

6. Вступ – дуже важлива складова одиниця реферату, оскільки показує самостійність авторського підходу до роботи. У вступній частині реферату найголовніше вдало сформулювати актуальність теми, розкрити власне бачення автором важливості проблеми. Зазвичай вступ при написанні реферату не повинен перевищувати однієї сторінки.

7. При розкритті розділів не варто надмірно деталізувати, акцентувати на другорядних питаннях, подавати інформацію (дати, події), яка побіжно, опосередковано розкриває тему. З іншого боку, при написанні реферату не варто дуже захоплюватися аналізом “фактажу”. Короткі підсумкові узагальнення по розділах слід зробити хіба що наприкінці цих розділів, виділивши для цього один абзац. Розкриваючи розділи, належить пам’ятати, що найголовніше завдання, що стоїть перед автором – максимально широко, але водночас лаконічно висвітлити тему реферату.

Розділи можуть ділитися як за проблемним, так і за хронологічним принципом. Наприкінці розділів вартує зробити короткий самостійний висновок (кілька речень). При розкритті розділів іноді (якщо є більш як 10 позицій літератури) роблять поклики на відповідні прочитані книги. Поклики подають у квадратних дужках, де зазначають також сторінки книги, звідки запозичується інформація. Втім поклики варто подавати студентам історичного (фахового) факультету.

8. Реферат повинен також містити завершальну частину – висновки. У них автору належить підвести підсумки реферату. Спробувати, свого роду, дати відповідь на питання – що слідує з пропонованого фактичного матеріалу? Найважливіше аби висновки мали самостійний характер. Як правило, у рефераті висновкова частина не повинна перевищувати одну сторінку.

9. Завершальна частина – список використаної літератури. Узагалі мінімальна кількість позицій літератури для реферату – 10 позицій. Літературні позиції повинні бути побудовані за алфавітним принципом.

 

 

Взірець змісту:

 

Вступ....................................................................................................3

Розділ І. Розвиток об’єднаного Галицько-Волинського князівства за Романа Мстиславовича....................................................................................4Розділ ІІ. Галицько-Волинське князівство в умовах правління Данила Галицького.................................................................................8 Висновки....................................................................................11

Списоквикористаної літератури..................................................................................12

 

 

 

 

 

Взірець списку використаної літератури:

1. Брайчевський М.Ю. Походження Русі. / М.Брайчевський – К., 1968. – 186 с.

2. Даниленко В.Н. Енеолит Украины. / В.Даниленко – К., 1974. – 204 с. і т. д.

 

 

Програмові вимоги з історії України

для студентів неісторичних спеціальностей.

 

1. Предмет і завдання нормативного курсу.

2. Українські землі в первісну епоху. Історична доля півдня України.

3. Слов’янські племена. Теорії походження Київської Русі. Походження назви “Русь”.

4. Перші київські князі, їх внутрішня і зовнішня політика.

5. Внутрішня та зовнішня політика Володимира Великого.

6. Реформаторська діяльність Ярослава Мудрого.

7.Еволюція політичного устрою Київської Русі. Причини політичної децентралізації Русі.

8. Історичне значення та проблема спадщини Київської Русі.

9. Етапи історичного розвитку Галицько-Волинського князівства, його історичне значення. Виникнення назви “Україна”.

10. Розвиток Галичини і Волині в рамках Київської Русі. Самостійний розвиток двох князівств до 1199 р.

11. Розвиток об’єднаного Галицько-Волинського князівства за Романа Мстиславовича. Галицько-Волинське князівство 1205-1238 рр.

12. Галицько-Волинське князівство за Данила Романовича.

13.Галицько-Волинське князівство за спадкоємців Данила Галицького (1264-1340 рр.).

14.Українські землі у складі Великого князівства Литовського, Угорщини, Молдавського князівства, Московської держави, Угорщини.

15. Наступ Польщі на українські землі. Кревська та Люблінська унії.

16. Соціально-економічні та політичні передумови створення козацтва. Реєстрове козацтво.

17.Козацько-селянські повстання кін. ХУІ – поч. ХУІІ ст. Діяльність гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного.

18.Діяльність братств. Брестська церковна унія.

19.Причини, рушійні сили, цілі, форми та характер національно-визвольної війни.

20.Розвиток національно-визвольної війни 1648-1653 рр.

21.Формування української державності в ході національно-визвольної війни.

22. Березневі статті: умови і значення.

23. Постать Б.Хмельницького в українській історії. Оцінки діяльності.

24. Політика гетьмана Івана Виговського. Гадяцька угода.

25.Політика Ю. Хмельницького. Розкол України на Правобережну та Лівобережну.

26.Гетьман П. Дорошенко. Спроба возз’єднання українських земель.

27. Україна за гетьманування Івана Мазепи. Конституція П. Орлика.

28. Ліквідація російським царизмом української автономії.

29. Становище Правобережної України під владою Польщі.

30. Геополітичні зміни в Україні в другій половині ХУІІІ ст.

31.Сутність та передумови національного відродження в Наддніпрянській Україні.

32.Культурницька діяльність української інтелігенції в Наддніпрянській Україні. Опозиційність масонських лож. Діяльність декабристів.

33.Початок культурного відродження в Західній Україні. “Клерикальне товариство”.

34.Діяльність “Руської трійці”. “Русалка Дністровая”.

35. Кирило-Мефодіївське братство. Роль Т. Шевченка.

36. Вплив революції 1848 р. на національне відродження в Західній Україні. “Головна Руська Рада”.

37. Національно-визвольний рух в Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ ст.

38. Національно-визвольний рух в Західній Україні в другій половині ХІХ ст. Москвофіли, народовці, радикали. Політизація національного руху.

39. Україна на початку ХХ ст. Політизація національного руху.

40. Україна в роки Першої світової війни.

41. Заснування Української Центральної Ради. І - ий і ІІ - ий Універсали Центральної Ради.

42. ІІІ Універсал Української Центральної Ради. Війна більшовиків проти Центральної Ради.

43. ІУ Універсал. Брестський мир і Україна.

44. Українська держава гетьмана П. Скоропадського.

45. Внутрішня і зовнішня політика Директорії УНР.

46. Уроки і наслідки української національно-демократичної революції 1917-1920 рр.

47. Утворення Західноукраїнської Народної Республіки. Листопадове повстання.

48. Злука УНР і ЗУНР та її історичне значення.

49. Внутрішня і зовнішня політика ЗУНР.

50. Польська інтервенція в Україну (червень 1919 р.). Поразка ЗУНР.

51. Україна і утворення СРСР.

52. Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні. Репресії 1930-х рр.

53. Українське національно-культурне відродження 1920-х рр.

Соціально-економічні перетворення в Україні на основі НЕПу.

54. Індустріалізація України кінця 1920 – поч. 1930-х рр..

55. Колективізація українського села. Голодомор 1932-1933 рр.

56. Державно-правовий статус західних українців у міжвоєнний період.

57. Політика Польщі щодо галицьких українців у міжвоєнний період.

58. Український національний рух в Другій Речі Посполитій. Організація Українських Націоналістів.

59. Політика Румунії і Чехословаччини щодо українців. Карпатська Україна.

60. Радянсько-німецькі договори 1939 р. і Україна.

61. Напад Німеччини на СРСР. Початковий період війни.

62. Німецький окупаційний режим і анти нацистський опір в Україні.

63. Визволення України від німецьких загарбників. Вклад України в розгром гітлерівської Німеччини.

64. Україна в системі міжнародних відносин після ІІ-ої світової війни.

65. Труднощі відбудовчого періоду в Україні. Голод 1946-1947 рр.

66. Соціально-економічні перетворення та національна політика в західних областях України в післявоєнні роки.

67. Суспільно-політичне життя в Україні наприкінці 1940-1950-х рр. Сталінські репресії.

68. Проблеми розвитку народного господарства України в середині 1950- І пол. 1960-х рр.

69. Спроби лібералізації суспільно-політичного життя України у ІІ пол. 1950- І пол. 1960-х рр. Шестидесятники.

70. Посилення кризових явищ в суспільно-політичному та соціально-економічному житті України протягом 1960-1980-х рр.

71. Дисидентський рух в Україні.

72. Перебудовчі процеси в СРСР. Проведення реформ.

73. Зростання суспільно-політичної активності населення України наприкінці 1980 – х - поч. 1990- х рр.

74.Проголошення незалежності України. Всеукраїнський референдум та вибори Президента України 1 грудня 1991 р.

75. Розпад СРСР та створення СНД.

76. Україна в умовах незалежності.

 

Перелік

тем рефератів для студентів неісторичних спеціальностей

1. Володимир Мономах: історичний портрет.

2. Історичний портрет князя Ярослава Осмомисла.

3. Громадська та релігійна діяльність митрополита Петра Могили

4. Степан Бандера: історичний портрет.

5. Іван Франко в суспільно-політичному житті України другої половини ХІХ – поч. ХХ ст.

6. Микола Міхновський: історичний портрет

7. Утворення патрійно-політичної системи в Галичині (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.).

8. Іван Виговський: історичний портрет.

9. Опришківський рух ХУІ – ХУІІІ ст.

10. Розвиток містобудування у Галицько-Волинській державі.

11. Ярослав Стецько: портрет суспільно-політичного діяча.

12. Льонгин Цегельський: історичний портрет.

13. Іван Макух: історичний портрет.

14. Євген Петрушевич: портрет громадсько-політичного діяча.

15. Семен Вітик: історичний портрет.

16. Роль та місце товариства «Союз Українок» в громадсько-політичному житті Західної України.

17. Українська робітничо-селянська спілка як дисидентська організація.

18. Український національний фронт як дисидентська організація.

19. Українська Гельсінська Група як дисидентська організація.

20. Громадсько-політична діяльність Лева Бачинського

21. Роман Шухевич: історичний портрет.

22. В’ячеслав Чорновіл: історичний портрет.

23. Радянізація західноукраїнських земель 1939-1941 рр.

24. Дисидентський рух в Україні.

25. Карпатська Україна 1939 р.

26. Кость Левицький: портрет суспільно-політичного діяча.

27. Костянтин Острозький: історичний портрет.

28. Громадсько-культурна діяльність братств.

29. Маркіян Шашкевич: історичний портрет.

30. Утворення партійно-політичної системи в Наддніпрянщині кінця ХІХ- поч.ХХ ст.

31. Михайло Грушевський: історичний портрет.

32. Володимир Винниченко: історичний портрет.

33. Симон Петлюра: історичний портрет.

34. Радянізація західноукраїнських земель 1939-1941 рр.

35. Утворення УПА.

36. Громадівський рух другої половини ХІХ ст.

37. Українське національне відродження кінця 1980-х – початку 1990-х рр.

38. Митрополит Андрей Шептицький: історичний портрет.

39. Гетьман Іван Мазепа: історичний портрет.

40. Гетьман Кирило Розумовський: історичний портрет.

 

 

Реферати

 

1. Україна в роки буржуазно-демократичної революції 1905 – 1907 рр.

2. Ілля Шраг: історико-політичний портрет.

3. Столипінська політична реакція.

4.Товариство українських поступовців: історико-політлогічний аналіз.

5. Головна Руська рада: історико-політичний аналіз.

6. Гетьман Павло Скоропадський: історико-політичний портрет.

7. Володимир Винниченко: історико-політичний портрет.

8. Християн Раковський: історико-політичний портрет.

9. Варшавський договір 1920 р.: історико-політичний портрет.

10. Ризький мирний договір 1921 р.: історико-політичний аналіз.

11. Нестор Махно: історико-політичний портрет.

12. Політика українізації 1920 – х рр.: історико-політичний аналіз.

13. Володимир Затонський: історико-політичний портрет.

14. Станіслав Косіор: історико-політичний портрет.

15. Сталінські репресії в Україні 1930 – х рр.

16.«Ростріляне відродження» 1930 – х рр.:історико-політичний аналіз.

17. Дмитро Донцов: історико-політичний портрет.

18. Проголошення Карпатської України.

19. Сидір Ковпак: історико-політичний портрет.

20. Роман Шухевич: історико-політичний портрет.

21. Дмитро Мануїльський: історико-політичний портрет.

22. Олексій Кириченко: історико-політичний портрет.

23. Микита Хрущов: історико-політичний портрет.

24. Дисиденство 1960 – х рр.: історико-політичний аналіз.

25. Петро Шелест: історико-політичний аналіз.

26. Леонід Брежнєв: історико-політичний аналіз.

27. Володимир Щербицький: історико-політичний аналіз.

28. Українська Гельсінська Група: історико-політичний аналіз.

29. Вячеслав Чорновіл: історико-політичний портрет.

30. Ярослав Стецько історико-політичний портрет.

 

 

Програмові вимоги студентам спеціальності «політологія»

1. Політика гетьмана Івана Виговського. Гадяцька угода.

2. Політика Ю. Хмельницького. Розкол України на Правобережну та Лівобережну.

3. Гетьман П. Дорошенко. Спроба возз’єднання українських земель.

4. Україна за гетьманування Івана Мазепи. Конституція П. Орлика.

5. Ліквідація російським царизмом української автономії.

6. Становище Правобережної України під владою Польщі.

7. Геополітичні зміни в Україні в другій половині ХУІІІ ст.

8.Сутність та передумови національного відродження в Наддніпрянській Україні.

9.Культурницька діяльність української інтелігенції в Наддніпрянській Україні. Опозиційність масонських лож. Діяльність декабристів.

10.Початок культурного відродження в Західній Україні. “Клерикальне товариство”.

11.Діяльність “Руської трійці”. “Русалка Дністровая”.

12. Кирило-Мефодіївське братство. Роль Т. Шевченка.

13. Вплив революції 1848 р. на національне відродження в Західній Україні. “Головна Руська Рада”.

14. Національно-визвольний рух в Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ ст.

15. Національно-визвольний рух в Західній Україні в другій половині ХІХ ст. Москвофіли, народовці, радикали. Політизація національного руху.

16. Україна на початку ХХ ст. Політизація національного руху.

17. Україна в роки Першої світової війни.

18. Заснування Української Центральної Ради. І - ий і ІІ - ий Універсали Центральної Ради.

19. ІІІ Універсал Української Центральної Ради. Війна більшовиків проти Центральної Ради.

20. ІУ Універсал. Брестський мир і Україна.

21. Українська держава гетьмана П. Скоропадського.

22. Внутрішня і зовнішня політика Директорії УНР.

23. Уроки і наслідки української національно-демократичної революції 1917-1920 рр.

24. Утворення Західноукраїнської Народної Республіки. Листопадове повстання.

25. Злука УНР і ЗУНР та її історичне значення.

26. Внутрішня і зовнішня політика ЗУНР.

27. Польська інтервенція в Україну (червень 1919 р.). Поразка ЗУНР.

28. Україна і утворення СРСР.

29. Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні. Репресії 1930-х рр.

30. Українське національно-культурне відродження 1920-х рр.

Соціально-економічні перетворення в Україні на основі НЕПу.

31. Індустріалізація України кінця 1920 – поч. 1930-х рр..

32. Колективізація українського села. Голодомор 1932-1933 рр.

33. Державно-правовий статус західних українців у міжвоєнний період.

34. Політика Польщі щодо галицьких українців у міжвоєнний період.

35. Український національний рух в Другій Речі Посполитій. Організація Українських Націоналістів.

36. Політика Румунії і Чехословаччини щодо українців. Карпатська Україна.

37. Радянсько-німецькі договори 1939 р. і Україна.

38. Напад Німеччини на СРСР. Початковий період війни.

39. Німецький окупаційний режим і анти нацистський опір в Україні.

40. Визволення України від німецьких загарбників. Вклад України в розгром гітлерівської Німеччини.

41. Україна в системі міжнародних відносин після ІІ-ої світової війни.

42. Труднощі відбудовчого періоду в Україні. Голод 1946-1947 рр.

43. Соціально-економічні перетворення та національна політика в західних областях України в післявоєнні роки.

44. Суспільно-політичне життя в Україні наприкінці 1940-1950-х рр. Сталінські репресії.

45. Проблеми розвитку народного господарства України в середині 1950- І пол. 1960-х рр.

46. Спроби лібералізації суспільно-політичного життя України у ІІ пол. 1950- І пол. 1960-х рр. Шестидесятники.

47. Посилення кризових явищ в суспільно-політичному та соціально-економічному житті України протягом 1960-1980-х рр.

48. Дисидентський рух в Україні.

49. Перебудовчі процеси в СРСР. Проведення реформ.

50. Зростання суспільно-політичної активності населення України наприкінці 1980 – х - поч. 1990- х рр.

51.Проголошення незалежності України. Всеукраїнський референдум та вибори Президента України 1 грудня 1991 р.

52. Розпад СРСР та створення СНД.

53. Україна в умовах незалежності.

 

 

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

 

РОЗДІЛ 1

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...