Главная Обратная связь

Дисциплины:


Фінансування конкурсу 

5.1. Витрати на проведення І туру Конкурсу, а також витрати на пересилання робіт до базових вищих навчальних закладів здійснюються вищими навчальними закладами, що беруть участь у другому турі Конкурсу.

5.2. Матеріально-технічне забезпечення ІІ туру Конкурсу, витрати на рецензування робіт та проведення підсумкової науково-практичної конференції здійснюються за рахунок базового вищого навчального закладу, а також за рахунок позабюджетних, благодійних фондів та коштів з інших джерел.

 

Додаток 1

до Порядку проведення Конкурсу

 

 

АНОТАЦІЯ

 

У анотації наукової роботи під шифром “_________________” зазначаються:

- актуальність, мета, завдання наукової роботи, використана методика дослідження;

- загальна характеристика наукової роботи (структура, обсяг, кількість схем, таблиць, використаних наукових джерел тощо).

У кінці анотації подається набір ключових слів (сталих термінів), що вживаються у науковій роботі та визначають її тематику. Загальна кількість ключових слів повинна становити не менше трьох, але не більше десяти. Ключові слова подаються у називному відмінку, друкуються у рядок, через кому.

Текст анотації повинен бути лаконічним та відображати основний зміст роботи.

 

Додаток 2

до Порядку проведення Конкурсу

 

В І Д О М О С Т І

про автора та наукового керівника

конкурсної роботи під шифром “_________________”

 

АВТОР НАУКОВИЙ КЕРІВНИК
1. Прізвище ________________________ 1. Прізвище _______________________
2. Ім’я (повністю) ___________________ 2. Ім’я (повністю) __________________
 
3. По батькові (повністю)_____________ 3. По батькові (повністю ) ___________
   
4. Повна назва та адреса вищого навчального закладу, у якому навчається автор ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ 4. Місце роботи, тел., е-mail _________ __________________________________ __________________________________ __________________________________
___________________________________  
5. Факультет _______________________ 5. Посада _________________________
6. Курс (рік навчання)________________ 6. Науковий ступінь ________________ __________________________________
7. Результати роботи опубліковано 7. Вчене звання ____________________
___________________________________ __________________________________
(рік, місце, назва видання)  
   
8. Результати роботи впроваджено 8. Домашня адреса, тел., _____________
___________________________________ ___________________________________ __________________________________ __________________________________
(рік, місце, форма впровадження)
9. Домашня адреса, тел., е-mail ___________________________________  
___________________________________    

Науковий керівник ________________(підпис)

Автор роботи ________________

 

(підпис)

Рішенням конкурсної комісії ________________________________________________

(назва вищого навчального закладу)

студент(ка) _____________________________________ рекомендується для участі у ІІ турі

(прізвище, ініціали)

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з ______________________________

________________________________________________________________________________

(назва галузі науки)

 

Голова конкурсної комісії

вищого навчального закладу ____________ ____________________

М.П. (підпис) (посада, прізвище, ініціали)

“___”____________________20 __р.

Додаток 3

до Порядку проведення Конкурсу

РЕЦЕНЗІЯ

на студентську наукову роботу під шифром _________________________________________,

представлену на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з _________________

_______________________________________________________________________________

(назва галузі науки)

Актуальність проблеми_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, методи дослідження_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Основні наукові результати________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(теоретичні)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(експериментальні)

Наукова література та інші джерела інформації_______________________________________

________________________________________________________________________________

 

Значення роботи_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(теоретичне)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(можливість впровадження результатів роботи в практику)

Ступінь самостійності виконання роботи____________________________________________

_______________________________________________________________________________

Якість оформлення_______________________________________________________________

Недоліки роботи _________________________________________________________________

Загальний висновок ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

(рекомендується, не рекомендується для нагородження , заохочення ( вказати конкретно)

Рецензент ____________ ___________________________________

(підпис) (посада, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання)

Висновок конкурсної комісії:

________________________________________________________________________________

(про представлення або не представлення роботи для нагородження дипломом І, ІІ, ІІІ ступеня)

М.П.

 

Голова галузевої конкурсної комісії ___________ __________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Секретар галузевої конкурсної комісії _________ __________________________ (підпис) (прізвище, ініціали)

“____”_________________20 __ р.

Додаток 4

до Порядку проведення Конкурсу

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ

галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з _____________________________________________________________

від “__”_________________20 __ року

 

Конкурсна комісія розглянула ________студентських наукових робіт, що надійшли (кількість)

з______ вищих навчальних закладів (статистична довідка додається).

(кількість)

На підсумковій науково-практичній конференції виступило ________________ студентів з ________________ вищих навчальних закладів.

На підставі аналізу конкурсних робіт та виступу учасників науково-практичної конференції галузева конкурсна комісія вирішила визнати претендентами на переможців Конкурсу та нагородити:

Дипломом І ступеня

Прізвище, ім’я та по батькові студента (повністю) Тема роботи Прізвище, ім’я, по батькові (повністю), посада наукового керівника Назва вищого навчального закладу (повністю)

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...