Главная Обратная связь

Дисциплины:


Обсяг курсової роботи має бути в межах 30 — 50 сторінок (в залежності від курсу) машинопису, без урахування додатків і списку літературиЛітературне оформлення курсової роботи є важливим елементом її виконання і одним із багатьох чинників, на які зважає комісія при оцінюванні під час захисту. Передусім звертається увага на змістовний аспект викладу матеріалу (логічність і послідовність, повнота і репрезентативність, тобто широта використання наукових джерел, загальна грамотність та відповідність стандартам і прийнятим правилам), а також на текст роботи, список літератури і додатки, на зовнішнє оформлення титульного аркуша.

Курсову роботу рекомендується виконувати спочатку в чорновому варіанті. Це дозволяє вносити до тексту необхідні зміни ідоповнення як з ініціативи самого автора, так і згідно з зауваженнями керівника.

Перш ніж представляти чернетку керівникові, треба ще раз переглянути, чи логічно викладено матеріал, чи є зв'язок між параграфами та главами, чи весь текст "працює" на головну ідею курсової роботи. Такий уявний структурний аналіз роботи допоможе краще побачити нелогічність в її структурі та змісті.

У курсовій роботі необхідно прагнути дотримуватися прийнятої термінології, позначень, умовних скорочень і символів, не рекомендується вживати слова і вирази-штампи, вести виклад від першої особи: "Я спостерігав", "Я вважаю", "Мені здається", "На мою думку", "Ми отримуємо", "Ми спостерігаємо". Слід уникати в тексті частих повторень слів чи словосполучень.

При згадуванні в тексті прізвищ (учених-дослідників, практиків) ініціали, як правило, ставляться перед прізвищем (Ю.М. Столяров, а не Столяров Ю.М., як це прийнято в списках літератури).

При написанні роботи студенту часто доводиться звертатися до цитування робіт різних авторів, використанню статистичного матеріалу. У цьому випадку обов’язково необхідно оформляти посилання на те чи інше джерело. При цитуванні необхідно дотримуватися таких правил:

1) текст цитати береться в лапки і наводиться в тій граматичній формі, в якій його подано в першоджерелі, із збереженням особливостей авторського написання.

2) цитування повинно бути повним, без спотворення змісту. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається, якщо не він тягне спотворення всього фрагменту, і позначається трьома крапками, які ставиться на місці пропуску.

3) кожна цитата повинна супроводжуватися посиланням на джерело, бібліографічний опис якого повинен наводитися у відповідності з вимогами бібліографічних стандартів.

Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначити порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад [7]. Якщо посилання конкретне, необхідно вказувати джерело і сторінку [7, с. 57]. Якщо посилання на декілька джерел одразу, то вони позначаються через крапу з комою або через тире [7; 8; 12; 14 – 18].До формулювань заголовків (назв) розділів (глав) і підрозділів (параграфів) курсової (дипломної) роботи висуваються такі основні вимоги: стислість, чіткість і синтаксична різноманітність у побудові речень, з переважанням простих, поширених, послідовне та точне відображення внутрішньої логіки змісту роботи.

Розділи і підрозділи прийнято нумерувати арабськими цифрами. Параграфи (підрозділи) нумерують окремо в кожному розділі. Позначення розділів (глав), параграфів і їхні порядкові номери пишуть в одному рядку з заголовком, причому в кінці крапка не ставиться. Наприклад:

Розділ 2. Документ як системний об'єкт

2.1.Матеріальна складова документа

2.2.Інформаційна складова документа

Усі сторінки роботи нумеруються від титульної до останньої без пропусків або літерних додатків. Першою сторінкою вважається титульний аркуш, на ній цифра 1 не ставиться, другою вважається сторінка, що містить "зміст", на ній цифра 2 не ставиться, на наступній сторінці проставляється цифра 3 і далі згідно з порядком. Порядковий номер сторінки проставляється у правому кутку верхнього поля.

Після свого належного оформлення курсова робота передається студентом для перевірки її науковим керівником і допуску до захисту. Захист курсової роботи проводиться до терміну здачі іспиту (заліку) і є своєрідним допуском до екзаменаційної сесії.

Захист курсової роботи проводиться у присутності комісії з числа членів кафедри інституту. На захисті можуть бути присутні й інші особи без права рішень з приводу підсумків захисту.

У процесі захисту студент повинен відповісти на зауваження, відзначені керівником при перевірці курсової роботи, а також на знов поставлені запитання. При відповідях на питання в процесі захисту студент може використовувати текст своєї курсової роботи та ілюстративний матеріал.

При оцінці курсової роботи враховується її зміст та результати захисту. При позитивній оцінці роботи виставляється оцінка «задовільно», «добре» або «відмінно». Оцінка реєструється у відомості, аналогічній за формою екзаменаційній відомості.

При незадовільній оцінці роботи можливе призначення додаткового строку захисту.

 

МЕТОДИЧНІ ВИМОГИ

ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...