Главная Обратная связь

Дисциплины:


Загальний обсяг курсової роботи – 30 – 50 ст. без урахування додатків і списку літературиЗагальні вимоги:

Курсову роботу друкують машинописним способом або за допомогою комп'ютера з заповненням лише однієї сторони білого аркушу паперу стандартного формату А 4 (210 х 297 мм) із заповненням до тридцяти чотирьох рядків на сторінці. Курсова робота виконується українською мовою і акуратно оформлюється.

Під час друку тексту слід дотримуватись наступних параметрів друку:

орієнтація паперу – книжкова;

ліве поле – не менше 30 мм;

праве поле – не менше 15 мм;

верхнє та нижнє – не менше 25 мм

Шрифт – Times New Roman;

Розмір шрифту – 14;

інтервал – 1,5;

вирівнювання – за шириною.

Заголовки структурних частин курсової роботи "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ", "ДОДАТКИ"друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів, параграфів, друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного підступу в розрядні в підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованою в підбір до тексту, ставиться крапка.

Відстані, між заголовком (за виключенням заголовка підпункту) та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам.

Кожну структурну частину курсової роботи треба починати з нової сторінки.

Нумерація. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, параграфів, пунктів, таблиць подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, що включається до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках (починаючи з цифри 2. яка ставиться на першій після титульної сторінки) номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Зміст (план), вступ, висновки, список використаних джерел і літератури не нумерують. Номер розділу ставлять після слова "Розділ", після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: "2.3." (третій підрозділ другого розділу ). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Ілюстрації (фотографії, схеми, графіки, карта і таблиці) необхідно подавати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею.У Вступі,який за обсягом має становити приблизно 10 – 15% загального обсягу роботи, відображаються наступні принципові моменти:

- актуальність обраної теми;

- мета дослідження;

- об’єкт та предмет дослідження;

- основні цілі й завдання дослідження;

- наукова новизна дослідження;

- загальна методика дослідження;

- хронологічні рамки дослідження;

- стан наукової розробки дослідження;

- огляд та аналіз літератури;

- структура роботи

Основна частина роботи структурно складається з глав (як правило, їх 3 або 4), кожна з яких підрозділяється на підрозділи. В кінці кожної глави мають міститися висновки.

У Висновкахвідображаються загальні результати проведеної роботи, а також конкретні висновки, які чітко відповідають встановленим у Вступі цілям та завданням. Крім того, можуть бути наведені певні рекомендації щодо подальшої розробки проблеми, що її було розглянуто.

Список використаних джерел і літератури – є елементом бібліографічного апарату, в якому перераховуються всі використані під час написання роботи джерела (документи і матеріали; мемуари та праці державних діячів; роботи, видані українською та російською мовою; роботи зарубіжних авторів, що видані іноземними мовами; довідкові матеріали; періодичні видання) з детальним означенням вихідних даних та загальної кількості сторінок, і який розміщується після висновків.

Список використаних джерел можна розміщувати: 1) в порядку згадування джерел у тексті за їх наскрізною нумерацією; 2) в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків; 3) у хронологічному порядку (за датою видавництва джерела). Не можна включати до бібліографічного списку праці, на які немає посилання у тексті курсової роботи і вони фактично не були використані, а також учбову літературу, науково-популярні книжки, газети.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...