Главная Обратная связь

Дисциплины:


ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТМетодичні рекомендації по написанню курсових робіт

 

для студентів спеціальності «Правознавство»

 

Підготувала:

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри кримінального права,

процесу і криміналістики

Габлей Н.Г.

 

 

Івано-Франківськ-2011

 

МЕТА ТА ПРИЗНАЧЕННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

 

Виконання курсових робіт передбачене навчальним планом для студентів юридичного факультету.

Курсова робота – це одна з основних форм самостійних занять студентів. Головною метою написання курсових робіт є поглиблене вивчення студентами окремих питань курсів, оволодіння навичками самостійної роботи з теоретичними науковими джерелами, матеріалами правозастосовчої, перш за все судової практики, статистичними матеріалами.

Написання курсових робіт є одним з етапів підготовки студентів до іспитів з правових дисциплін, написання дипломних та магістерських робіт, проведення науково-дослідної роботи і самостійної практичної діяльності після закінчення університету.

 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

 

Тематика курсових робіт складається викладачами кафедри згідно з навчальним планом відповідного курсу, обговорюється та затверджується на засіданні кафедри. Тематика доводиться до відома студентів на початку навчального року.

Переліки тем курсових робіт з відповідних дисциплін не є вичерпними. Студент може виконати курсову роботу на тему, яка не зазначена в переліку, але становить науковий і практичний інтерес. В такому разі студент подає завідувачу кафедри заяву про затвердження такої теми з відповідним обґрунтуванням. При виборі теми студент може отримати консультацію викладачів кафедри.

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

 

Курсова робота повинна являти собою системне та повне висвітлення обраної теми на основі наукових, нормативних джерел та вивченої правозастосовчої практики.

Студенти при написанні курсової роботи повинні вміти правильно користуватися юридичною термінологією, робити самостійні висновки, демонструвати логічність і послідовність в побудові плану роботи, культуру мислення та мови.

Після обрання теми курсової роботи студентам необхідно ознайомитись з літературою відповідно до теми курсової роботи. Для вибору літератури рекомендується користуватися бібліографічними довідниками, програмами курсів з кримінального права та з кримінології, довідниками літератури в учбових посібниках та монографічних наукових джерелах, бібліотечними каталогами тощо.

Ознайомлення з джерелами включає вивчення та аналіз навчальної літератури, наукових монографічних робіт, нормативних матеріалів, матеріалів правозастосовчої практики та судової статистики. Рекомендується використовувати при написанні курсової роботи матеріали, вміщені в наукових журналах, збірниках, юридичній пресі тощо.При написанні курсової роботи з кримінального права загальною вимогою є глибоке засвоєння та правильне використання чинного кримінального законодавства. Основою тут є чинний Кримінальний кодекс України. Кримінальний закон треба використовувати в його останній редакції. Положення кримінального закону України, які вже втратили чинність, проекти кримінальних законів України та кримінальне законодавство зарубіжних країн необхідно використовувати в історичному та порівняльному аспектах.

Серед основних вимог, які ставляться до студентів при написанні курсових робіт з кримінального права, є обов”язкове вивчення роз”яснень Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах та ознайомлення з матеріалами судової практики в кримінальних справах . В курсовій роботі, зокрема з Особливої частини кримінального права, студентам необхідно навести декілька прикладів судової практики в кримінальних справах відповідної категорії.

При написанні курсової роботи з кримінології загальною вимогою є ознайомлення з результатами різноманітних кримінологічних та соціологічних досліджень та їх використання в роботі, задіяння матеріалів судової статистики та інших статистичних даних, які ілюструють стан злочинності в Україні в цілому чи окремих її видів, динаміку та тенденції її розвитку, матеріалів окремих кримінальних справ, інших джерел, у яких міститься кримінологічна інформація: а при дослідженні проблем попередження злочинності-також міжнародно-правових актів та національного законодавства, що регулює питання боротьби зі злочинністю та поводження зі злочинцями.

Після опрацювання основних теоретичних джерел з теми курсової роботи студент повинен визначити і сформулювати питання, які становлять основний зміст курсової роботи і потребують дослідження. При цьому студент повинен проконсультуватися з викладачем (керівником) і погодити з ним коло питань.

При висвітленні питань теми курсової роботи студент викладає основні науково-теоретичні положення, наводить окремі наукові позиції стосовно спірних проблем з того чи іншого питання, формулює власну точку зору на ці проблеми, проводить аналіз нормативних джерел, матеріалів правозастосовчої практики тощо.

Курсова робота має визначену форму і при її написанні треба дотримуватися певних вимог.

Кожна курсова робота повинна мати план, який складається з трьох частин – вступу, основної частини та висновків. При цьому основна частина має містити конкретний перелік питань, які будуть розглянуті в роботі.

У вступній частині курсової роботи потрібно визначити місце, яке займає ця проблема в юридичній літературі, обґрунтувати доцільність дослідження для подальшого розвитку юридичної науки, визначити ступінь розробки даної теми в спеціальній літературі. В цій частині курсової роботи слід чітко зазначити мету та головні завдання дослідження, предмет та об’єкт дослідження. Обсяг вступу не може перевищувати 2-3 сторінок.

В основній частині курсової роботи подається самостійний виклад матеріалу з питань, які досліджуються, наводиться система аргументованих доказів, фактів, узагальнень, які підтверджують обґрунтованість висновків і пропозицій студента.

Студент повинен врахувати специфіку предмета відповідної галузі права. Особлива увага повинна приділятись розкриттю характерних ознак, особливостей того чи іншого явища, його відмінність від інших правових явищ. Студент обов’язково повинен враховувати міжпредметні зв’язки, співвідношення тих чи інших понять. Надзвичайно позитивним є використання статистичних даних, узагальнень, що стосуються обраної теми. Курсова робота повинна носити аналітичний характер, а не описовий.

При викладенні матеріалу в курсовій роботі слід врахувати наступне:

- якщо потрібно розкрити сутність даного явища, то слід дати перелік і характеристику його ознак, а також визначення поняття (слід всебічно проаналізувати поняття явища, які даються різними авторами, і серед них виділити те, яке, на думку студента, є найбільш вдалим);

- якщо потрібно виділити певні види того чи іншого правового явища, то обов’язково слід визначити критерії такої класифікації, після чого назвати види за кожним критерієм і дати характеристику кожного;

- при проведенні порівняльного аналізу правових явищ необхідно дати визначення понять, зазначити їх спільні та відмінні риси і зробити висновки про їх співвідношення.

При висвітленні питань теми можуть використовуватись і інші способи з урахуванням предмета даної дисципліни.

На основі власних досліджень, аналізу нормативних матеріалів та матеріалів практики студент має сформулювати і обґрунтувати власні висновки, що є одним з найбільш складних етапів виконання курсової роботи. Висновки повинні відповідати визначеним у вступній частині меті та завданням дослідження.

У висновках курсової роботи у сконцентрованому вигляді визначаються результати проведеного дослідження, формуються рекомендації та пропозиції, що випливають із проведеного дослідження. Висновки та пропозиції можуть носити як позитивний, так і негативний характер, наприклад, про скасування окремих положень законодавства. Висновки рекомендується формулювати ретельно, точно, не перевантажуючи їх поясненнями і зайвою деталізацією. Обсяг висновків і пропозиції має бути не меншим за 2-3 сторінки.

Список використаних джерел вимагає розміщення усіх використаних джерел інформації у визначеній послідовності (відповідно до порядку їх появи у тексті роботи або в алфавітному порядку). У всіх випадках використання нормативних матеріалів, теоретичних джерел, матеріалів судової практики та статистичних даних обов’язковими є посилання на відповідні джерела. При цьому в роботі повинні отримати відображення тільки фактично використані студентом джерела. Треба пам’ятати, що курсова робота є формою творчої самостійної роботи, отже суцільне списування з тих чи інших джерел є неприпустимим.

Додатки до роботи можуть містити інформаційні матеріали, що становлять базу дослідження згідно обраною темою, і розміщуються на останніх сторінках.

Курсова робота повинна мати обсяг 25-30 сторінок друкованого тексту.

Курсова робота повинна бути надрукована за допомогою комп’ютера.

Курсова робота виконується державною мовою. Сторінки тексту необхідно пронумерувати (номер на титульному аркуші не проставляється, але входить до загальної нумерації).

Курсова робота виконується на аркушах формату А-4 (210 мм х 297 мм) з дотриманням певних технічних вимог щодо розміщення тексту. Текст курсової роботи розміщується лише на одному боці аркуша. Текст друкується через півтора інтервали – при виконанні на принтері (Times New Roman, розмір шрифту 14). Ліве поле повинно бути 20 мм, верхнє –20 мм, праве та нижнє – не менш 20 мм.

Матеріал курсової роботи слід надати у такій послідовності:

- титульний аркуш (див. додаток);

- зміст (див. додаток);

- перелік умовних скорочень (при необхідності);

- вступ;

- основна частина;

- висновки;

- список використаних джерел (див. додаток);

- додатки (при необхідності).

Текст основної частини роботи поділяється на розділи, підрозділи, згідно із планом (змістом), погодженим із науковим керівником.

Заголовки структурних частин курсової роботи: ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ, друкуються великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовка не ставиться.

Відстань між заголовками (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 2 інтервалам в основному тексті. Кожний розділ курсової роботи слід починати з нової сторінки.

Номер розділу ставиться після слів РОЗДІЛ (РОЗДІЛ 1), підрозділи нумеруються у межах кожного розділу, використовуючи номер розділу і порядковий номер підрозділу, між якими ставиться крапка: наприклад, 1.4. (четвертий підрозділ першого розділу).

Посилання в тексті курсової роботи на джерела інформації слід зазначати порядковим номером джерела, виділеним двома квадратними дужками ..[1, с.34], де 1 – номер джерела у списку використаних джерел, с.34 – сторінка, з якої зроблено посилання. Якщо за текстом необхідно навести цитату, вона береться в лапки з посиланням на відповідне джерело.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...