Главная Обратная связь

Дисциплины:


Структура курсової роботиРЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

Процес підготовки:

1. Вибір теми та її закріплення студентом;

2. Складання змісту роботи та узгодження його з керівником;

3. Підбір літератури та її вивчення;

4. Написання та оформлення курсової роботи;

5. Реєстрація і рецензування курсової роботи;

6. Передзахист

7. Захист курсової роботи.

Не допускається виконання курсової роботи за однією і тією ж темою двома чи більше студентами.

Курсова робота виконується державною мовою.

Робота повинна відповідати сучасному розвитку юридичної науки, законодавства і практики (бажано використовувати матеріали правозастосовчої практики, опубліковані у відповідних періодичних виданнях). В курсовій роботі логічно та послідовно повинен бути викладений матеріал, повно розкриті питання та міститися обґрунтовані висновки.

Структура курсової роботи

Курсову роботу умовно поділяють на:

1.Вступну частину- повинна мати такі структурні елементи: титульний лист, зміст, перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів.

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок курсової роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять. Далі номер сторінки проставляють у правому нижньому кутку аркуша. За титульною сторінкою наводяться послідовно зміст, вступ, розділи в порядку подання, висновки, список використаних джерел, додатки.

Зразок титульного аркуша (див. Додаток А)

Зразок плану(ЗМІСТ) курсової роботи (див. Додаток В)

Структурні елементи "титульний лист”, "зміст”, "вступ”, "текст”, "висновки”, "перелік посилань” є обов’язковими. Заголовки структурних частин курсової роботи оформлюються таким чином «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ» великими літерами симетрично відносно тексту.Підрозділи можна виділити жирним шрифтом, наприклад: «1.1. Призначення механізму держави». Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного підступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

2.Основну частину. Містить такі структурні одиниці: вступ, розділи та підрозділи(останні можуть складатися із пунктів), висновки.

У вступі потрібно довести актуальність обраної теми, її значущість для даної галузі науки та зазначити ступінь розробки в юридичній літературі, також вказуються найбільш відомі дослідники даної тематики та найважливіші дослідження. Необхідно у вступі визначити об'єкт, предмет, мету і завдання дослідження.

Обсяг вступу повинен бути не менше 1,5 та не більше 3 сторінокКурсову роботу друкують за допомогою комп'ютера (текстовий редактор Word, шрифт 14 (Times New Roman), 1,5 інтервал між рядками) на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210×297 мм) до тридцяти рядків на сторінці. Текст курсової роботи слід друкувати, дотримуючись таких розмірів полів: верхнє, нижнє і ліве – 2 см, праве – 1 см, абзацний відступ на 1,25 см (для цього потрібно виділити текст, кликнути правою кнопкою миші і вибрати вкладку Абзац. У ньому встановити довжину відступу і натиснути ОК. або за допомогою клавіші Tab, або з допомогоюлінійки Ворд документа.Якщо вона у вас не виставлена, заходимо в пункт меню Вид - «Показати або приховати» і відзначаємо галочкою вкладку Лінійка)

Оптимальний обсяг курсової роботи – 30–35 друкованих сторінок, список використаної літератури – не менше 25 джерел.

Кожну структурну частину курсової роботи треба починати з нової сторінки (вступ, зміст, розділ, висновки, список використаної літератури). Всі вони починаються з нової сторінки, а кожен з підрозділів – після закінчення попереднього. Кожен параграф і розділ слід завершувати лаконічним висновком, який передає його суть.

Граматичні помилки не допускаються.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, схем, таблиць, подають арабськими цифрами без знака №.

Висновки

Висновки вміщують безпосередньо після викладу тексту, починаючи з нової сторінки.

Висновки повинні містити в собі синтез "наскрізних” висновків за розділами, оцінку повноти вирішення поставлених завдань.

 

3. Список використаних джерел.

Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків. Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв і т. ін.

Посилання на наукові літературні джерела в тексті наводяться у квадратних дужках []. Це може бути посилання на джерело в цілому або на джерело із зазначенням конкретної сторінки. Перша цифра у квадратних дужках відповідає порядковому номеру джерела у списку використаних джерел, а друга номеру сторінки з якої брали інформацію.

Також посилання можна робити внизу сторінки

Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати відповідно до вимог державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць. Обов'язковим є використання електронних ресурсів з інтернету.

Список використаної літератури складається студентом як результат перегляду наукових джерел з теми дослідження. Це мінімум 25 джерел. До бібліографічного списку вноситься тільки та література, що використовувалася в роботі, на яку є посилання в тексті. Перевага повинна надаватися новітнім виданням. При складанні тез, конспектуванні потрібного матеріалу вже на початковому етапі потрібно записувати літературу, це полегшить її систематизацію. Список наукових джерел подається в алфавітному порядку (позачергово зазначаються нормативно-правові джерела), оформлюється список використаної літератури з урахуванням сучасних вимог до бібліографічного опису

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...