Главная Обратная связь

Дисциплины:


Список використаних джерелВступ.

Основна частина.

Розділ І

1.1.

1.2.

1.3.

Розділ ІІ

Розділ ІІІ

Висновки.

Список використаних джерел.

Кожний пункт починається з нової сторінки.

У Вступі:

· обґрунтовується актуальність теми, її наукове та практичне значення;

· дається коротка характеристика джерел, аналітичний огляд літератури, що має відношення до обраної теми;

· формулюються мета та завдання дослідження;

· зазначається об’єкт і предмет дослідження. Об'єкт дослідження - це правове явище, процес або суспільні відносини, які зумовлюють проблему і обрані автором для вивчення, відповідає на питання “що?”. Предмет дослідження міститься у межах об’єкта, той аспект об’єкту, що досліджується автором (відповідає на питання “що робити?”). Об'єкт, предмет і мета повинні бути логічно взаємоузгодженні і пов'язані між собою і темою дипломної або магістерської роботи.

· зазначаються методи і способи вирішення поставлених завдань (методи дослідження);

· подається наукова новизна одержаних результатів сформулювати положення, що виносяться на захист (для магістерських робіт).

Актуальність, мета і завдання, об’єкт, предмет дослідження, методи дослідження та наукова новизна (для магістерських робіт) по тексту виділяються жирним шрифтом і кожен з названих пунктів починається з абзацу.

 

В Основній частині викладається зміст дослідження:

Розділ І повинен мати теоретичний характер (займає приблизно 20% роботи): даються основні поняття, розкривається історія розвитку питання; визначається ступінь вивченості питання на основі обзору відповідної вітчизняної та зарубіжної літератури;

Розділ ІІ носить аналітико-дослідницький характер (займає приблизно 45% роботи). Це і є власне саме дослідження, тобто студент на підставі теоретичного матеріалу, викладеного в першому розділі, та даних практики має висловити свою особисту думку та особисте бачення кола питань стосовно обраної теми.

Розділ ІІІ є здебільшого рекомендаційним та містить у собі розробку прогнозів, планів, конкретних рекомендацій, пропозицій щодо удосконалення предмета дослідження та їх обґрунтування, зазначається можливість реалізації результатів роботи та оцінюється можливий теоретичний та практичний ефект від впровадження результатів роботи студента, викладених у роботі (займає приблизно 25% роботи).

Кожний розділ закінчується короткими узагальненнями автора і висновками.

Основна частина роботи складається з розділів (глав), підрозділів, пунктів, підпунктів (параграфів), в залежності від специфіки обраної теми. Як правило достатнім для розкриття теми є розподіл основної частини роботи на розділи та підрозділи.Кожний розділ має розпочинатися з нової сторінки.

В основній частині студент повинен викласти:

· основні теоретичні положення, що визначають сутність обраної теми, предмету дослідження, ґрунтуючись на меті та завданнях наукової роботи;

· проаналізувати доктринальні положення, враховуючи наявність різноманітних підходів до зазначених проблем на основі аналізу спеціальної літератури;

· обґрунтувати та сформулювати свою особисту точку зору з розглянутих проблем;

· провести аналіз нормативного матеріалу за законодавством України, інших держав, міжнародно-правовими документами;

· дослідити матеріали судової практики;

· проаналізувати практику застосування нормативних матеріалів за темою наукового дослідження;

· запропонувати можливі шляхи вирішення існуючих проблем.

 

У Висновках висвітлюються теоретичні і практичні висновки дослідження, даються рекомендації щодо їх фактичного втілення. Висновки повинні дати відповідь на поставлені (у вступі) завдання.

У висновках викладаються найбільш важливі наукові та практичні результати, одержані в роботі, які повинні містити формулювання розв’язаної наукової проблеми, її значення для науки і практики. Далі формулюють висновки та рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих результатів.

Висновки автора повинні носити обґрунтований характер, мати певні елементи новизни, бути результатом самостійного дослідження. Автором також намічаються та обґрунтовуються перспективи подальшого вивчення теми.

 

Правила оформлення роботи:

Наукову роботу друкують машинописним способом чи за допомогою комп’ютера з заповненням лише однієї сторони білого аркушу паперу формату А4. Допускається також подання таблиць та додатків на аркушах формату А3 складених удвічі.

Під час друку тексту слід дотримуватись наступних параметрів друку:

орієнтація паперу – книжкова;

ліве поле – не менше 30 мм;

праве – не менше 10 мм;

верхнє та нижнє – не менше 20 мм.

Шрифт – Times New Roman;

Розмір шрифту – 14;

Інтервал – 1,5.

вирівнювання – за шириною.

 

Заголовки структурних частин “ЗМІСТ”, “ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ” друкують великими літерами (крім першої великої) з абзацного виступу. Крапку в кінці заголовку не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу у розрядці в підбір до тексту. В кінці заголовку, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка. Відстань між заголовком (за виключенням заголовку пункту) та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервали.

 

Посилання потрібно робити в квадратних дужках, напр. [2,4], де 2: порядковий номер джерела у списку використаних джерел, а 4: номер сторінки.

 

Загальний обсяг магістерської роботи – 80-90 сторінок.

Загальний обсяг дипломної роботи – 60-70 сторінок.

Загальний обсяг курсової – роботи 30-40 сторінок.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...