Главная Обратная связь

Дисциплины:


Зміст та обсяг курсової роботиЗміст курсової роботи з Теорії держави і права визначається її темою і відображається у плані, схваленому науковим керівником.

Для успішного виконання курсової роботи першочергове значення має цілеспрямованість та чітка послідовність виконання окремих частин роботи. Робота над курсовою роботою починається зі збору та систематизації найбільш суттєвої інформації з питань, що мають бути розкриті в роботі, аналізу результатів попередніх досліджень з даної проблематики, як в українській юридичній науці, так і з урахуванням загальносвітової юридичної думки.

План курсової роботи може бути як простим, так і складним та містити: вступ; орієнтовно два і більше розділи, кожен з яких може містити не менш як два параграфи (рекомендується); висновки; список використаних джерел та додатки.

У вступній частині розкривається сутність наукової проблематики, відображеної в обраній студентом темі, її теоретичне й практичне значення, актуальність і доцільність дослідження (особливо в умовах побудови соціально-правової держави і розвитку громадянського суспільства в Україні), формулюється мета й задачі, які потрібно вирішити для досягнення поставленої мети. У вступі необхідно сформулювати зв’язок між теоретичною проблемою, що досліджується у курсовій роботі, й практичною юридичною діяльністю, значенням її вивчення для вдосконалення правової системи та підвищення ефективності правового регулювання в Україні. Назва (тема) курсової роботи, обрана студентами, має відповідати її змісту й розкривати основну мету дослідження. Залежно від того, наскільки зрозуміло і точно сформульовано мету курсової роботи з теорії держави і права, настільки вдалим буде вирішення основних задач, поставлених перед студентом для її всебічного розкриття. Правильне визначення мети роботи дасть змогу студенту виокремити в ній основний напрямок дослідження, упорядкувати пошук і аналіз матеріалу, його узагальнення. Обсяг вступу не може перевищувати 3-4 сторінок.

У основній частині курсової роботи подають: огляд існуючих точок зору щодо проблеми дослідження; виклад основних методів досліджень; положення, які розкривають сутність досліджуваних явищ; аналіз та узагальнення результатів досліджень; власну аргументовану позицію щодо досліджуваної проблеми.

Курсова робота має реферативний характер. Кожний розділ курсової роботи передбачає висвітлення питання, зазначеного у назві розділу і формулювання стислих висновків. Необхідно лаконічно, логічно й аргументовано викладати зміст і результати досліджень, уникати тавтології.

Для змістовного розкриття теми в основній частині курсової роботи потрібно викладати теоретичний матеріал, орієнтуючись на сучасні проблеми розвитку теорії держави і права.На послідовне і всебічне розкриття теми курсової роботи студента спрямовує його науковий керівник, який допомагає підібрати необхідні джерела, консультує стосовно обсягу, змісту й співвідношення структурних частин курсової роботи, надає поради стосовно методології дослідження, узагальнення його результатів. Протягом місяця після ухвалення теми курсової роботи кожний студент разом із науковим керівником складає календарний план підготовки курсової роботи, зазначаючи терміни виконання окремих етапів дослідження. План курсової роботи з теорії держави і права затверджується на кафедрі теорії та історії держави і права. Студент виконує курсову роботу відповідно до задач курсової роботи, які погоджує з науковим керівником. До задач студент додає коротку анотацію обсягом до однієї сторінки, де викладає зміст основних питань, які планує дослідити в курсовій роботі; список літератури; розгорнутий план курсової роботи, де визначає структуру роботи, вказує орієнтовні назви розділів і підрозділів, їх обсяг та строки виконання. Розділи роботи, які вже виконані, студент подає на розгляд науковому керівникові й після його зауважень доповнює і допрацьовує.

У висновках курсової роботи викладають найбільш важливі наукові та практичні результати дослідження. Напрацьований в основній частині теоретичний матеріал узагальнюється й систематизується. У висновках розкривається його значення для юридичної науки й практики, для подальшого розвитку правової держави і громадянського суспільства в Україні.

Обсяг висновків і пропозицій має буди не меншим ніж 3-4 сторінки.

У списку використаних джерелнаводиться література, на яку посилається автор курсової роботи. Для змістовного розкриття теми курсової роботи з теорії держави і права необхідно опрацювати 15–20 таких джерел. Їх можна розміщувати у списку в порядку появи посилань у тексті чи в алфавітному порядку прізвищ авторів або заголовків. Посилання подаються після закінчення цитати в квадратних дужках, де вказують порядковий номер джерела у списку вико ристаної літератури й сторінки джерела, з яких здійснювалось цитування (наприклад: [14, с. 31–48]). У списку використаних джерел вказують прізвище й ініціали автора, назву джерела, місце видання, видавництво, рік видання і сторінку. (Додаток 3)

У додаткивключають допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття курсової роботи: схеми, таблиці, ілюстрації тощо. Схеми й таблиці, самостійно підготовлені студентом за темою курсової роботи, підвищують науково-теоретичну значимість проведеного дослідження, вказують на здатність до систематизації й узагальнення викладеного матеріалу.

Курсова робота повинна мати обсяг 25-30 сторінок друкованого тексту. Завершуючи роботу, необхідно прочитати її, звернути особливу увагу на взаємозв’язок між частинами, літературну редакцію, виправлення помилок, повтори, суперечності, невдало підібрані порівняння і т. ін.. Особливо детальної перевірки потребують цитати, цифри, бібліографічні посилання. При необхідності потрібно доопрацювати рукопис.

Завершена курсова робота рецензується та підписується науковим керівником.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...