Главная Обратная связь

Дисциплины:


Ілюстрації, таблиці, формули, посиланняІлюстрації (схеми, графіки тощо) і таблиці слід подавати в роботі безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше або на наступній сторінці. Якщо вони містяться на окремих сторінках курсової роботи, їх включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстративні або табличні матеріали, розміри яких є понад формат А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або в у додатках. На всі ілюстрації мають бути посилання в тексті.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком тих, що розміщені в додатках) у межах розділу. У лівому верхньому куті розміщують напис "Таблиця" із зазначенням її номера, який складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка: наприклад, "Таблиця 2.3" (третя таблиця другого розділу), поряд вказується назва таблиці.

У разі перенесення таблиці на іншу сторінку над подальшими частинами пишеться: наприклад, "Продовження табл. 2.3".

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово "Таблиця" починають із великої літери.

Посилання в тексті курсової роботи на джерела інформації слід зазначити порядковим номером посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: "... у працях [1-9] ....", або посилання можуть наводитись в зносках внизу сторінки за загальною нумерацією. (Додаток 4)

При підборі необхідно використовувати список літератури, вказаний у програмі курсу; систематичні та предметні каталоги у бібліотеках; статті та матеріали, опубліковані в журналах і газетах; енциклопедії, довідники та мережу Інтернет. Варто вивчати матеріали, опубліковані у періодичних виданнях “Урядовий кур’єр”, “Голос України”, “Право України”, “Часопис Київського університету права”, «Юридична Україна та інших. В мережі Інтернет слід звертатись на сайти друкованих видань або на спеціалізовані юридичні сайти, зокрема:

ü http://law.edu.ru/

ü www.nbuv.gov.ua

ü http://www.library.ukma.kiev.ua/

ü http://www.rsl.ru/

ü http://www.rada.gov.ua/

ü http://www.parlament.org.ua/

Вивчення джерел краще починати з наукових робіт (підручників, монографій), які надруковані в поточному навчальному році, а потім за минулі роки. Посилаючись у тексті на використані джерела, потрібно навести їх порядковий номер за списком літератури у квадратних дужках або в підстрочних зносках, а також сторінки використаного матеріалу. При необхідності посилання на нормативні акти, слід вказати відповідні розділи або статті із зазначенням повного найменування акта. Якщо в тексті курсової роботи наведено всі реквізити нормативного акту, а саме: назву, вид, номер та дату прийняття, то зноски не наводяться, але є обов’язковим наведення даного джерела в списку використаних джерел. При виконанні курсової роботи забороняється дослівне списування тексту з літературного джерела, нормативних матеріалів. Якщо за текстом необхідно навести цитату, вона береться в лапки з посиланням на відповідне джерело.Список використаних джерел повинен містити всі джерела, використані при написанні роботи. Формуючи список літератури за темою роботи студент обов’язково повинен зазначити прізвище та ініціали автора, назву роботи, видавництво, місце та рік видання. Якщо до списку входять періодичні публікації, то обов’язково слід зазначити прізвище та ініціали автора, назву статті, назву журналу, газети тощо, рік видання, номер та сторінки, на яких надрукована стаття.

 

Список використаних джерел розміщують у такій послідовності:

1) літературні джерела за алфавітним порядком відповідно до встановлених стандартів

2) закони України;

3) сайти друкованих видань відповідно до встановлених стандартів.

Літературні джерела в списку можна розміщувати в алфавітному порядку перших літер прізвищ авторів або заголовків (для літературних джерел). Відомості про включення до списку джерела слід подавати згідно з вимогами державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць

Додатки

Додатки оформлюються як продовження курсової роботи і розміщуються у порядку появи посилань у тексті роботи, наприклад: Додаток 1, Додаток 2.

Додаток повинен мати заголовок, написаний або надрукований малими літерами з першої великої літери симетрично відносно тексту сторінки.

 

Рецензування і захист курсової роботи

Курсова робота подається на кафедру у папці-скоросшивачі. Курсові роботи, написані з порушенням встановлених вимог, не допускаються до захисту.

Виконана студентом курсова робота реєструється на кафедрі теорії та історії держави і права. На виконану курсову роботу науковий керівник готує рецензію, в якій дає оцінку якості виконання самої роботи і праці студента над нею та робить висновок щодо можливості допуску курсової роботи до захисту. У випадку незадовільної рецензії робота має бути доопрацьована студентом відповідно до зауважень рецензента і повторно подана на кафедру у встановлений рецензентом строк. При цьому попередня рецензія обов’язково додається. Робота реєструється на кафедрі теорії та історії держави і права та направляється до захисту в строк, визначений університетом. Рецензія на курсову роботу надається у письмовому вигляді, у довільній формі і має містити:

§ висновки щодо актуальності обраної теми;

§ характеристику повноти розкриття теми курсової роботи, відповідність змісту роботи її плану;

§ обґрунтованість висновків з використанням у роботі сучасних методів дослідження у відповідності з напрямком теми курсової роботи;

§ оцінку конкретних пропозицій, рекомендацій щодо вдосконалення державно – правової дійсності;

§ оцінку загальних вражень від курсової роботи (оформлення, стиль і грамотність викладання тощо).

Можливість ознайомитися з рецензією надається студенту, щоб надати йому можливість підготуватися до пояснень під час захисту у зв'язку з можливими зауваженнями рецензента. Під час захисту треба мати з собою курсову роботу з рецензією та залікову книжку.

Для захисту курсової студент має підготувати стислу доповідь щодо курсової роботи і підготовлені наочні матеріали (3-5 сторінок з найважливішими ілюстративними матеріалами; плакати або роздавальний матеріал, дискети, слайди, фотографії, макети, рекламні проспекти тощо). Обсяг тексту доповіді має відповідати не більше ніж 10 хвилинам виступу, вмістити основні результати проведеного дослідження, викладені висновки та пропозиції. Перед захистом слід ретельно прочитати рецензію, особливу увагу звернути на висловлені рецензентом зауваження і, по можливості, усунути зазначені недоліки або дати аргументовану відповідь у доповіді на поставлені зауваження. Наочні матеріали (за наявності) мають послідовно ілюструвати доповідь студента і забезпечувати повноту висвітлення всіх положень, які підлягають захисту.

Студент стисло доповідає сутність проведеного дослідження, дає оцінку отриманим результатам, ілюструючи доповідь наочними матеріалами.

Під час захисту курсової роботи студентові ставляться запитання щодо змісту курсової роботи. Відповіді студента мають бути конкретними, аргументованими і короткими.

За результатами захисту роботи приймається рішення щодо оцінки захисту і роботи.

За незадовільними результатами захисту курсова робота виконується повторно за наявності заяви студента про допуск до повторного захисту, дозволу кафедри теорії та історії держави і права, затвердження теми та призначення наукового керівника. На вимогу кафедри тему роботи може бути змінено або у межах теми матеріали роботи можуть бути суттєво оновлені і доповнені. Повторний захист курсової роботи з Теорії держави і права проводиться в період додаткової сесії.

 

 

Додаток 1

Додаток № 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-6.01

 

 

_____________________________________________________________________________________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

_____________________________________________________________________________________________

(повна назва кафедри, циклової комісії)

 

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

(РОБОТА)

з ___________________________________________________________

(назва дисципліни)

на тему:_____________________________________________________

____________________________________________________________

 

Студента (ки) _____ курсу ______ групи

напряму підготовки__________________

спеціальності_____________________

________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________

____________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

 

Національна шкала ________________

Кількість балів: __________

Оцінка: ECTS _____

 

Члени комісії ________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали

 

 

м. _________ - 20 __рік

 

 

Додаток № 3

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...