Главная Обратная связь

Дисциплины:


Захист магістерської роботи 

Підготовка магістерської роботи до захисту та його організація.

Державна атестація магістра передбачає захист магістерської роботи, яка є підсумком навчання за спеціальністю.

До захисту магістерської роботи допускаються студенти, які успішно та повною мірою виконали навчальний план.

Магістерська робота подається науковому керівникові для перевірки у строки, визначені у завданні на виконання магістерської роботи.

Науковий керівник надає письмовий відгук про магістерську роботу, в якому визначаються:

- актуальність дослідження;

- ефективність використаної методології;

- рівень застосування здобутих у процесі навчання теоретичних знань та підготовки до виконання наукових досліджень;

- вміння самостійно вирішувати наукові та практичні задачі;

- вміння логічно, послідовно, аргументовано викладати матеріал і робити висновки;

- перспективність запропонованих рекомендацій та ступінь обґрунтованість висновків;

- недоліки роботи (за наявності).

Рецензування магістерських робіт доручають висококваліфікованим фахівцям виробничих, наукових і проектних організацій, працівникам та викладачам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. Перелік рецензентів затверджується директором інституту, деканом факультету за поданням завідувача кафедри. Рецензія повинна містити оцінку роботи з національною шкалою оцінки знань. Негативна рецензія не є підставою для відхилення роботи від її захисту.

Під час рецензування магістерської роботи рекомендується визначати:

- новизну постановки і розроблення задачі;

- використання наукових методів дослідження;

- обґрунтованість висновків і пропозицій;

- участь студента у проведених дослідженнях, теоретичній та аналітичній обробці отриманих результатів, формулюванні наукового положення/ідеї/методики;

- вміння студента чітко, грамотно й аргументовано викладати матеріал, правильно оформлювати його;

- недоліки та переваги щодо змістової частини роботи, оформлення.

Рецензія повинна закінчуватися чіткою оцінкою: чи відповідає кваліфікаційна робота необхідним вимогам, та чи заслуговує її автор надання кваліфікаційного рівня (бакалавра, спеціаліста, магістра) з обраної спеціальності.

Магістерська робота подається на випускову кафедру не пізніше, ніж за тиждень до захисту.

Студенти проходять обов’язковий попередній захист магістерської роботи на випусковій кафедрі. Студенти, магістерські роботи яких на попередньому захисті були оцінені позитивно, допускаються до захисту на засіданні ДЕК.

Напередодні захисту секретарю Державної екзаменаційної комісії подаються:

1) переплетений текст магістерської роботи з допуском до захисту;2) анотація;

3) відгук наукового керівника;

4) рецензія;

5) електронний текст роботи;

6) для робіт прикладного характеру, пов’язаних з розробкою програмного забезпечення – повна версія розробленої програми на електронному носії інформації;

7) додатково: довідки про впровадження на виробництві, в наукових дослідженнях, навчальному процесі (якщо такі є).

Захист магістерської роботи відбувається прилюдно на засіданні Державної екзаменаційної комісії, склад якої затверджується у встановленому порядку. Студент готує для виступу доповідь та ілюстративний матеріал до неї. Під час прилюдного захисту студент доповідає і демонструє основні положення результатів дослідження, відповідає на запитання членів Державної екзаменаційної комісії та інших присутніх фахівців на захисті. Для доповіді студенту дається до 20 хв, які він використовує для розкриття суті роботи з вказанням актуальності та новизни результатів і демонстрації розроблених програм.

Секретар комісії протоколює процедуру захисту.

Загальна оцінка виставляється на закритому засіданні членів ДЕК у відповідності з критеріями.

Загальні критерії оцінювання магістерської роботи.

Магістерська робота повинна бути виконана у відпвідності до закріпленої теми, оформлена згідно затверджених вимог до магістерських робіт і своєчасно представлена до захисту.

Автор магістерської роботи повинен продемонструвати: вміння логічно та аргументовано викладати матеріал, коректно використовувати статистичні, математичні та інші методи, проводити власні дослідження; володіння навичками узагальнення, формулювання висновків; вміння працювати з інформаційними джерелами; вміння ініціювати та обґрунтовувати інноваційні підходи до вирішення проблеми, що досліджується.

Критеріями оцінювання дипломної магістерської роботи є:

- чіткість, повнота та послідовність розкриття кожного питання плану і теми роботи в цілому;

- науковість стилю викладання;

- відсутність орфографічних і синтаксичних помилок;

- правильне оформлення роботи відповідно до стандартів.

 

Оцінка визначається як сума балів за суть, оформлення і представлення до захисту згідно зі шкалою:

Суть роботи 0-55 балів
обґрунтування теми (актуальність, практична значимість, формулювання мети і завдань, стуктурованість) 0-5
реферативна частина (огляд підходів, співставленість результатів досліджень з відомими, цитованість джерел, відповідність темі роботи) 0-10
дослідницька частина (виконання поставлених задач, самостійно отримані результати, програмна реалізація алгоритму і т. п.) 0-30
рівень активності та самостійності студента під час виконання магістерської роботи 0-10
Оформлення роботи згідно з вимогами 0-10 балів
структура (зміст, вступ і висновки) 0-5
посилання на джерела, оформлення списку використаних джерел, оформлення і нумерація таблиць, ілюстрацій, формул. 0-5
Захист роботи в ДЕК 0-35 балів
доповідь на захисті (структурованість, чіткість, відповідність регламенту) 0-10
презентація, демонстрація програмного продукту 0-10
відповідні на додаткові питання 0-15
Підсумкова оцінка 0-100 балів

 

Підсумкова оцінка перводиться в національну шкалу і шкалу ECTS.

 

Магістерська робота, в якій розкрито тему, прореферовано необхідні літературні джерела, проаналізовано відповідні інформаційні та статистичні бази даних, проведено дослідження, сформульовано висновки без необхідного їх обґрунтування допускається до захисту, але не може бути оцінена вище, ніж «задовільно».

Робота, в якій зроблено власне оцінювання використаних літературних джерел, самостійно проаналізовано підібраний матеріал, на базі якого досліджувалася тема, проведено комплексні дослідження, зроблено висновки та сформульовано пропозиції, але вони не є достатньо аргументованими, може бути оцінена на «добре».

Робота, в якій зроблено власне оцінювання різних літературних джерел, використано сучасні методи дослідження, побудовано формалізовану модель проблеми, проведено комплексні дослідження, розрахунки і на їх основі – аргументовано висновки та обґрунтовано пропозиції, а результати дослідження мають практичне значення і рекомендовані до впровадження, може бути оцінена на «відмінно».

Результати захисту магістерських робіт оцінюються з використанням Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) (за шкалою «А», «В», «С», «D», «Е», «FX», «F»); національної системи («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»); системи ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (100-бальна шкала).

За результатами публічного захисту магістерської роботи на закритому засіданні ДЕК більшістю голосів приймає рішення щодо оцінки захисту і роботи (враховуючи відгук керівника, зовнішнього рецензента, зміст доповіді, відповіді на запитання).

 

Заключні положення

 

Вимоги до магістерської роботи діють з моменту затвердження Науково-методичною радою ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...