Главная Обратная связь

Дисциплины:


ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХМіністерство освіти і науки України

Полтавський національний педагогічний університет

Імені В.Г. Короленка

Методичні рекомендації

До написання і оформлення курсових, дипломних та магістерських робіт (для студентів спеціальності

«Початкова освіта»)

Полтава – 2013

УДК 373.3(072)

Методичні рекомендації до написання і оформлення курсових, дипломних та магістерських робіт (для студентів спеціальності «Початкова освіта»)/ О. А. Федій, Н. М. Манжелій, Н. В. Ковалевська, Л. В. Зімакова. – Полтава : ПНПУ, 2013. – 44 с.

 

 

Рецензенти:

Котломанітова Г.О. – кандидат педагогічних наук, доцент,завідувач кафедри соціальної і корекційної педагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

 

Королюк С. В. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського.

 

Затверджено на

засіданні кафедри

початкової і дошкільної освіти

протокол № 1 від 29 серпня 2013 року

 

Затверджено вченою радою

Полтавського національного

педагогічного університету

імені В.Г. Короленка

протокол № 3 від 24 жовтня 2013 року

ЗМІСТ

Передмова...................................................................................................................4

Розділ 1. Вимоги до виконання курсових та дипломних робіт..............................6

Розділ 2.Вимоги донаписання, оформлення, захисту, оцінювання магістерської роботи…………………………………………………………………………….…17

Додатки......................................................................................................................31

Рекомендована література.....................................................................................44

ПЕРЕДМОВА

 

В умовах реформування вищої освіти України значну увагу зосереджено на підготовці нового покоління педагогічних працівників, підвищення загальної культури професійної кваліфікації та соціального статусу педагога до рівня, що відповідає його ролі в суспільстві. Як відомо, економічні і соціальні реформи, які здійснюються в Україні та світі, значною мірою впливають на характер праці вчителів. Змінюються відповідно і вимоги до їх підготовки. Серед найголовніших – вимоги розвитку спеціаліста творчого, ініціативного, відповідального, наполегливого, мислячого, який має організаторські вміння і навички спрямовувати свою діяльність на вдосконалення освітнього процесу. Науково-дослідницька діяльність студентів педагогічних навчальних закладів є одним із найважливіших засобів підвищення якості їх професійної підготовки, особистісного виховання та творчого застосування в практичній діяльності освітніх інновацій, найновіших досягнень науково-технічного прогресу та мистецтва.Одним із шляхів залучення майбутніх педагогів до науково-педагогічних досліджень є підготовка ними курсової роботи, дипломної та магістерської кваліфікаційних робіт, що забезпечує вирішення таких основних завдань професійно-педагогічної підготовки:

- формування у майбутніх учителів початкової школи наукового світогляду, оволодіння ними методологією та методами наукового дослідження;

- розширення теоретичного кругозору і наукової ерудиції майбутнього фахівця;

- надання допомоги студентам у прискореному оволодінні спеціальністю, досягненні високого професіоналізму;

- розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей студентів у вирішенні практичних освітніх завдань;

- прищеплення студентам навичок самостійної науково-дослідної роботи;

- розвиток ініціативи, здатності застосовувати теоретичні знання у своїй практичній роботі;

- формування у студента вміння встановлювати з учителями, учнями, батьками та викладачами-керівниками роботи специфічну взаємодію, здатної успішно вирішувати науково-педагогічні завдання;

- створення та розвиток наукових шкіл, творчих колективів, виховання у вузі резерву вчених, дослідників, викладачів.

Отже, підготовка студентом науково-дослідної роботи дає можливість комплексно впливати на формування у нього професійно-педагогічних знань, умінь та навичок, позитивних науково-світоглядних установок, готовності до нововведень, їх сприйняття та психоемоційну стійкість, а також на розвиток професійно-значущих якостей особистості та рис характеру. Це в загальному позитивно впливає на формування професійної педагогічної компетентності майбутніх учителів початкової школи.

Якісне зростання рівня розвитку професійних здібностей майбутнього освітянина може бути забезпечене за умови відповідної методичної основи. З цією метою і було створено викладачами кафедри початкової і дошкільної освіти ПНПУ імені В.Г. Короленка навчально-методичний посібник «Методичні рекомендації до написання і оформлення курсових, дипломних та магістерських робіт (для студентів спеціальності «Початкова освіта») (О. А. Федій, Н. М. Манжелій, Н. В. Ковалевська, Л. В. Зімакова).

Мета навчально-методичного посібника – допомогти:

- викладачам та студентам у забезпеченні належного рівня виконання курсової роботи з педагогіки студентами напряму підготовки 6.010102 – «Початкова освіта» та дипломної і магістерської кваліфікаційних робіт з загальної педагогіки, історії педагогіки, теорії та методики професійної педагогіки студентами спеціальності 7.01010201, 8.01010201 – «Початкова освіта»;

- розвинути у майбутніх педагогів умінь раціонально та науково обґрунтовано організовувати самостійну роботу;

- сформувати у студентів уміння самоконтролю та самооцінки із зазначеного виду навчальної діяльності;

- розвинути навички своєчасно та уміло використовувати технічні засоби дослідження, оформлення та презентації його результатів.

Навчальний посібник підготовлено на основі Тимчасового положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців, затвердженого наказом МОН України № 48 від 23.01.2004 р., Положення про виконання та захист курсових, бакалаврських та дипломних робіт (проектів) у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка (ПНПУ, 2010), Положення про магістерську кваліфікаційну роботу та процедуру її захисту (ПНПУ, 2010).

Посібник послідовно та логічно вибудовує шлях науково-дослідної роботи студента від курсового до магістерського дослідження, пояснює специфіку та перспективу. Він має два розділи «Вимоги до виконання курсових та дипломних робіт», «Вимоги донаписання, оформлення, захисту, оцінювання магістерської роботи», які вміщують правила, побажання щодо оформлення, критерії оцінювання, зразки титульних сторінок, змісту деяких робіт та вступ до них. Навчально-методичний посібник «Курсові, дипломні та магістерські роботи : методичні рекомендації та вимоги до написання і оформлення для студентів напряму підготовки та спеціальності «Початкова освіта» стане в пригоді викладачам та студентам освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр.

Розділ 1

ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ

ТА ДИПЛОМНИХ РОБІТ

Одним із шляхів формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя є залучення студентів до науково-дослідної роботи. За навчальними планами і програмами психолого-педагогічних і фахових дисциплін кожен студент має оволодіти не тільки системою теоретичних знань, але і комплексом сформованих умінь і навичок самостійної роботи як основного засобу наукового пошуку майбутніх учителів початкової школи.

Протягом навчання студенти напряму підготовки «Початкова освіта» виконують курсові роботи з педагогіки на третьому курсі та з методик початкової освіти на четвертому.

Курсова робота – це самостійне навчально-наукове дослідження, яке виконується з певного курсу для закріплення, поглиблення, узагальнення знань, одержаних студентами під час навчання. Завданням курсової роботи є формування у студентів умінь і навичок самостійної роботи з науково-методичною і спеціальною літературою, навчальними посібниками, уміння їх самостійно аналізувати й узагальнювати передовий педагогічний досвід, оволодіння елементарними навичками наукових досліджень.

Курсова робота допомагає систематизувати отримані теоретичні знання з вивченої дисципліни, перевірити якість цих знань, оволодіти первинними навичками проведення педагогічного експерименту.

Обсяг курсової роботи складає 35-45 сторінок. Список використаної літератури - не менше 20 джерел з обов’язковим посиланням на них у тексті роботи.

Дипломна робота – це кваліфікаційне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується на заключному етапі навчання, на п’ятому курсі. Вона має комплексний характер і передбачає закріплення студентами навичок дослідження, розвиток творчої діяльності, продуману організацію самостійної роботи, яка б забезпечувала успішне поглиблення, узагальнення і систематизацію наукових та фахових знань, застосування їх у вирішенні конкретних практичних завдань.

Найважливішою вимогою до дипломної роботи є органічне співвідношення її частин: теоретичної і практичної. Обґрунтування проблеми на основні критичного огляду літератури, визначення провідних ідей роботи обов’язково має знайти своє відображення у результатах експерименту. Теоретична і практична частина дипломної роботи разом складають цілісну структуру навчально-пізнавального процесу.

Узагалі дипломна робота є поглибленою розробкою теми курсової роботи студента. Як самостійне дослідження курсова (дипломна) робота має виявити рівень загальнонаукової та спеціальної підготовки студента, його здатність застосовувати одержані знання при вирішенні конкретних проблем, схильність до аналізу та самостійності узагальнень наукового матеріалу, уміння добирати, аналізувати, систематизувати літературні джерела, формулювати висновки, рекомендації.

З переліку тем, запропонованих кафедрою, студент обирає ту, яка найповніше відповідає його інтересам, нахилам або може використати ініціативну тему, узгодивши її з викладачем.

Курсову (дипломну) роботу доцільно виконувати у такій послідовності: вибір теми, висвітлення її актуальності, визначення концептуального апарату (мети, завдань, об’єкту, предмету дослідження), відбір літератури та її критичний аналіз, складання попереднього плану, виклад теорії і методики проведення експерименту та збір фактичного матеріалу, обробка отриманих результатів, вивчення передового педагогічного досвіду, їх якісний та кількісний аналіз, формування загальних висновків дослідження та рекомендацій.

Разом із керівником студент визначає межі розкриття теми та базу дослідження (перелік загальноосвітніх закладів, де буде проводитися експериментальна робота та досвід яких буде висвітлюватись).

Загальний обсяг дипломної роботи умовно складає 65-70 сторінок машинописного тексту (без урахування додатків).

Для успішного вирішення обраної теми дослідник повинен перш за все мати найповніше уявлення про все, що зроблено з даної проблеми (проаналізувати закони, постанови, інструкції, вивчити літературні джерела, при потребі – архівні документи). Вивчення стану проблеми доречно починати з найбільш ґрунтовних публікацій (монографій дослідників). Після вибору теми необхідно скласти орієнтований план роботи, який і передбачає систематичність і послідовність роботи, а у процесі пошуку матеріалів може конкретизуватись.

Курсова (дипломна) робота повинна мати чітку, науково апробовану структуру:

вступ (3-5 ст.), розділи І, ІІ (до 20 ст.), висновки (2-3 ст.), список використаної літератури (виконаний згідно з сучасними вимогами ведення бібліографії), додатки (у разі необхідності).

На відміну від курсового, дипломне дослідження може включати 2-3 розділи. Правильна та логічна структура дипломної роботи – запорука успіху розкриття теми. Дослідження на історичну тему складається з двох розділів, а дослідження, яке містить опис експериментальної роботи в загальноосвітньому закладі – з трьох.

Вступ має бути чітким і логічним. Його доцільно писати після того, як підготовлено основну частину роботи, коли склалася повна картина всього дослідження. У вступі обґрунтовується актуальність теми, визначається мета, завдання дослідження, об’єкт, предмет, вказуються методи, за допомогою яких воно проводилось. Обов’язковим у вступі є короткий огляд літератури з теми дослідження, у якому розглядаються найбільш цінні, актуальні роботи. Огляд має бути систематизованим аналізом теоретичної, практичної новизни, значущості роботи, які слід згрупувати таким чином: роботи, що висвітлюють історію розвитку проблеми; теоретичні праці, які цілком присвячено розгляданій темі, а потім ті, що розкривають її частково. Слід наголосити на окремих аспектах теми, які цікавили вчених, зазначити, які висновки ними зроблено.

Актуальність передбачає висвітлення важливості, цінності визначеної теми на даному етапі розвитку суспільства, науки, практики для підвищення ефективності і результативності навчально-виховного процесу. Важливим є посилання на державні документи, у яких зазначається дана проблема, доведення необхідності розв’язання конкретних практичних завдань, які допомагають змінити ситуацію в діяльності навчальних закладів. Необхідним у процесі дослідження є чітке визначення концептуального апарату.

Мета дослідження пов’язана з об’єктом та предметом дослідження і закладена у самій назві обраної теми. Чітке уявлення мети дослідження сприяє цілеспрямованій роботі дослідника, активізує його творчий потенціал. Важливим є обґрунтовано сформулювати мету, яка полягає в основному у підвищенні ефективності педагогічного процесу, визначенні умов, шляхів, змісту, форм, методів його досягнення.

Мета дослідження конкретизується у його завданнях. Вони дають уявлення про те, на що буде спрямована дослідницька діяльність. Завдання більш конкретно розкривають мету дослідження і можуть включати такі складові: виявлення і розкриття сутності явищ, процесів, подальше вивчення, характеристика певних ознак; обґрунтування необхідності системи заходів щодо вирішення даної проблеми; розробка методичних рекомендацій та пропозицій із використання результатів дослідження у практичній роботі, тобто завдання передбачають виконання певного обсягу робіт: вивчити, описати, встановити, з’ясувати роль, проаналізувати, визначити тощо.

Об’єкт дослідження – частина об’єктивної реальності, яка на певний момент знаходиться в полі зору дослідника, процес або явище, що зумовлює проблемну ситуацію і є обраним для дослідження.

Предмет – це ті властивості, відношення об’єкта, які підлягають безпосередньому вивченню; те, що є головним, визначальним для конкретного дослідження, що міститься в межах об’єкта. В об’єкті виділяється його частина, що і є предметом дослідження.

Дипломна робота повинна мати чітко сформульовану гіпотезу.

Гіпотеза – обґрунтоване припущення про можливі способи розв’язання визначеної проблеми. Для чіткого формулювання гіпотези необхідне детальне вивчення певного педагогічного явища, після чого дослідник може висловити припущення і перевірити його в подальшій роботі. У формулюванні гіпотези необхідно зазначити ті положення, які необхідно довести. У залежності від того, що хоче довести дослідник, відбираються, узагальнюються факти, визначаються шляхи їх вивчення, спрямовується хід та методи роботи.

У вступі важливо вказати на ті методи, які були використані у ході дослідження (теоретичні, емпіричні). Зміст розділів курсової (дипломної) робіт повинен відповідати таким вимогам.

У першому розділі (теоретичній частині) висвітлюються питання, пов’язані з темою дослідження: розкривається стан проблеми у психолого-педагогічній літературі, різні підходи до її вивчення. Цей розділ може включати 3-4 параграфи, які обов’язково закінчуються короткими висновками.

Другий розділ містить дослідно-практичне висвітлення теми з наведенням конкретних результатів проведеного експерименту та досвіду діяльності загальноосвітніх закладів з детальним його аналізом. Експериментальна частина передбачає визначення завдань і методики дослідження. Важливим є проведення констатувального експерименту, який дає можливість виявити стан явища, яке вивчається. Для цього визначається кількість експериментальних об’єктів та методи дослідження (здебільшого емпіричні – бесіда, анкетування, спостереження, вивчення документації, продуктів діяльності дітей), підбиваються підсумки. Після цього студентом у курсовій роботі повинна бути представлена власна методика або програма проведення дослідження, яка є ефективною для розв’язання даної проблеми (пропонуються творчі завдання, бесіди з дітьми і батьками, цікаві засоби навчання і виховання). У дипломній роботі другий розділ, як правило, присвячений методичним аспектам розкриття тієї чи іншої теми: описуються як загальні проблеми методики обраної теми, так і передовий досвід виховання і навчання молодших школярів вУкраїні, області, районі.

Третій розділ дипломної роботи складається з констатувального, формувального, контрольного експериментів. У констатувальному дослідженні описується стан обраної теми в тому загальноосвітньому закладі, де буде проводитися експериментальна робота. У формувальному експерименті подається власна програма та хід проведення експерименту з поліпшення роботи за визначеною темою. Контрольний експеримент передбачає порівняльний аналіз результатів констатувального та формувального експериментів.

Висновки є логічним завершенням курсової (дипломної) роботи, підсумком проведення теоретико-експериментального дослідження, вони подаються у вигляді окремих лаконічних положень. Загальні висновки не повинні повторювати висновків до розділів, а відповідати поставленим завданням курсової роботи.

Будь-яке наукове дослідження включає такий важливий елемент, як опрацювання літературних джерел. Тому складання списку використаної літератури є обов’язковим у курсовій (дипломній) роботі. Змістовність списку дає уявлення про те, наскільки глибоко автор зумів вивчити стан досліджуваної проблеми, володіє предметом дослідження. Укладаючи його, необхідно дотримуватися вимог державного стандарту. Кожне літературне джерело зазначається з нового рядка, в алфавітному порядку, зокрема прізвище та ініціали автора, назва книги, її призначення та повторюваність видання, місце видання, рік видання, кількість сторінок.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...