Главная Обратная связь

Дисциплины:


ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ, ЗАХИСТУ, ОЦІНЮВАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИПідготовка магістра педагогічної освіти здійснюється за навчальними планами і програмами, які забезпечують сучасний рівень його кваліфікаційної готовності. Вони спрямовані на формування особистості, яка здатна творчо, на професійному рівні вирішувати освітні та виховні завдання в умовах формування і розвитку української державності та національної системи освіти, сприяти виведенню їі на рівень міжнародних критеріїв і стандартів.

За період навчання магістр має розширити та поглибити свої знання з соціально-гуманітарних наук, набути психолого-педагогічної підготовленості до викладання фахових навчальних дисциплін у вищій школі та до наукової роботи.

Серед виробничих функцій фахівця початкової освіти освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" однією з провідних визначена дослідницька функція. Поміж типових задач діяльності магістра даного фаху передбачено: організацію ним власної науково-дослідної роботи та організацію наукової роботи студентів. Очевидно, для того, щоб кваліфіковано здійснювати керівництво науковою роботою студентів, фахівець має сам глибоко розуміти технологію даного процесу та мати необхідні уміння щодо організації науково-дослідницької· діяльності. Вони розвиваються в процесі вивчення наукової літератури, проведення експериментальної роботи, підготовки наукових публікацій, участі у роботі наукових семінарів, конференцій, підготовки магістерської роботи до захисту.

Задля вироблення у магістрантів дослідницьких умінь, а також з метою узагальнення, систематизації, поглиблення знань із соціально-гуманітарних дисциплін та фахових предметів навчальним планом передбачено підготовку, написання та захист кожним магістрантом науково-дослідної магістерської роботи.

Специфіка навчання в магістратурі полягає перш за все в тому, що воно вимагає продуманої організації самостійної роботи студентів, яка забезпечує успішне оволодіння не тільки програмовим матеріалом, але й навичками творчої дослідницької діяльності. Виконання магістерської роботи має на меті - прищепити магістрантам інтерес до наукового дослідження поглибити й поширити теоретичні знання, опанувати вміння творчо застосовувати теоретичні знання з психолого-педагогічних дисциплін, критично оцінювати фахову літературу, самостійно здобувати дослідним шляхом нові педагогічні знання, вдосконалювати ними теорію та практику початкової освіти.

Магістерська кваліфікаційна робота (МКР) являє собою самостійне педагогічне дослідження і є органічною складовою навчального процесу як засіб перевірки всебічної готовності магістранта до самостійного наукового пошуку.

Виконується робота під керівництвом досвідченого викладача, що має науковий ступінь, який вказує на його певний власний досвід наукової роботи.Обов'язковою умовою підготовки магістерської роботи є чітке уявлення автора про сучасний рівень наукових досягнень у теорії та практиці психології та педагогіки і перспективи розвитку педагогічної науки в цілому. На основі цих уявлень магістрантом повинні бути сформульовані власні педагогічні положення, дієздатність яких він має надалі перевірити в процесі дослідно-експериментальної роботи. Магістерська робота повинна узагальнювати хоч і невеликий, але самостійний науковий пошук виконавця, а не повторювати чи констатувати загальновідомі істини.

За змістом і формою магістерська робота дає підстави для судження про рівень спеціальної підготовки магістра, про його педагогічну зрілість як викладача і дослідника. Магістерська кваліфікаційна робота, виконана на основі ґрунтовного теоретичного та експериментального дослідження, може послужити основою для подальшої роботи над дисертацією на здобуття вченого ступеню кандидата педагогічних наук. Магістерська робота та їі захист має засвідчити науковість і актуальність теми; фундаментальність підготовки випускника, знання ним наукових джерел, володіння науковою термінологією; орієнтацію в сучасних наукових дослідженнях; ступінь самостійності наукових досліджень; повноту і грамотність викладу змісту, ступінь самостійності наукових досліджень; якість володіння державною мовою; культуру усного мовлення; найкраще опановані навчальні дисципліни чи розділи; недостатньо засвоєні окремі розділи чи теми; причини недостатнього засвоєння матеріалу; уміння застосувати здобуті знання у професійній діяльності; культуру оформлення диплом ної роботи та захисту її основних результатів.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...