Главная Обратная связь

Дисциплины:


Орієнтовні критерії оцінювання МКРОцінка «відмінно» (100- 90 балів) ставиться за умови:

повної відповідності змісту дослідження заявленій темі; вірного визначення концептуального апарату, обrpунтованої актуальності теми та її повного розкриття; виконання дослідження на високому науково-теоретичному та методичному рівні; достовірності експериментальних даних; систематизації одержаних результатів; переконливості висновків та рекомендацій; наявності свідчень про апробацію матеріалів дослідження; демонстрування вільного володіння матеріалом дослідження; оформлення роботи відповідно до вимог. Оцінка «добре» В (89 - 83бали) ставиться за умови:

зміст побудовано у логічній послідовності, згідно з метою і визначеними завданнями, висновки узгоджені із завданнями дослідження. Наявні висновки в кінці параграфів, актуальність визначена і обґрунтована на основі аналізу сучасних досліджень. Власні судження слабо виражені; оформлена робота у відповідності до вимог і подана до захисту у визначений кафедрою термін; на захисті продемонстровано добрі знання з теми дослідження, відповіді на запитання членів комісії; представлена наочність, методичні розробки, що ілюструють власну систему роботи, але у додатки не пронумеровані; розкрита подальша перспектива роботи над темою.

Оцінка «добре» С (82 -75 балів) ставиться за умови:

робота відповідає меті і визначеним завданням, висновки узгоджені із завданнями дослідження, допущені помилки при оформленні списку використаних джерел; виконана робота грамотно літературною українською мовою, але допущено нечисленні граматичні та стилістичні помилки; наявні свої пропозиції і рекомендації з предмету дослідження, однак відчутні труднощі щодо їх обґрунтування, представлена наочність, методичні розробки, що ілюструють власну систему роботи.

Оцінка «задовільно» (74-60 балів ) ставиться за умови:

повного розкриття теми на недостатньо високому науково-теоретичному та методичному рівні виконання роботи; недостатньої систематизованості одержаних результатів та переконливості висновків; посереднього рівня володіння матеріалом дослідження; недотримання всіх вимог щодо оформлення МКР.

Оцінка «незадовільно»(59 і нижче балів) ставиться за умови:

неповного розкриття теми; низького науково-методичного рівня роботи; непереконливості висновків; низького рівня володіння матеріалом дослідження; неспроможності магістранта відповісти на поставлені питання; суттєвих зауважень до оформлення роботи.

У випадку, якщо ДЕК за результатами голосування визнає, що магістерська кваліфікаційна робота не відповідає вимогам, або вважає магістранта таким, який не заслуговує присвоєння йому освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, магістрант підлягає відрахуванню як такий, що закінчив теоретичний курс навчання за магістерською програмою підготовки і не захистив магістерської кваліфікаційної роботи з виданням йому академічної довідки встановленого зразка. Він може виконати нову магістерську кваліфікаційну роботу і подати її до захисту протягом трьох календарних років з оплатою витрат за кошторисом.За незадовільного рівня магістерської кваліфікаційної роботи ДЕК може в окремих випадках рекомендувати цю роботу на доопрацювання і подання її до повторного захисту на наступній сесії засідань ДЕК, але не раніше, ніж за три місяці. Це рішення фіксується в протоколі засідання ДЕК, магістрантові видається витяг із цього протоколу.

У випадку встановлення плагіату повторний захист магістерської кваліфікаційної роботи без зміни її теми забороняється.

 

 

Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки МКР

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-9.02

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...