Главная Обратная связь

Дисциплины:


Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. КороленкаПсихолого-педагогічний факультет

Кафедра початкової і дошкільної освіти

 

Магістерська кваліфікаційна робота

 

на темуПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЕСТЕТОТЕРАПЕВТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСВІТНІХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Виконав: студент VІ курсу, групи ПО-62

спеціальності 8.01010201

Федь М.К.

КерівникФедій О.А

Рецензент

 

Полтава-2013 року

Додаток Б

Зразок оформлення змісту роботи

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………

РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПОЧАТКОВОЇ ЛАНКИ ОСВІТИ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ……………………

1.1. Педагогічний аналіз понять «освітні технології», «мультимедійні технології», «інформаційні технології», «естетотерапія» у початковій ланці освіти ……………………………………………………………………………..

1.2. Естетотерапія у світлі сучасних філософських, психотерапевтичних і педагогічних знань її мета й завдання…….............…………………………….

1.3.Естетотерапія як фактор формування саногенного мислення майбутнього педагога …………………………………………………………………………….

Висновки до першого розділу……………………………………………….........

РОЗДІЛ 2. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЕСТЕТОТЕРАПЕВТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ…………………………………………………………………….

2.1. Впровадження нових комп’ютерних та інформаційних технологій у зміст підготовки майбутнього вчителя початкової школи ……………………………

2.2. Проблема формування інформатичних та естетотерапевтичних компетентностей як ключових складових професіоналізму майбутніх учителів початкових класів……………………….…………….……………………………

2.3. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до естетотерапевтичної діяльності в сучасному інформаційно-освітньому середовищі…………….........

Висновки до другого розділу ……………………………………………………….

РОЗДІЛ 3. експериментальна перевірка ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ підготовки майбутнього вчителя початкової школи до використання естетотерапевтичного потенціалу освітніх комп´ютерних технологій

3.1. Загальна характеристика організації й проведення експериментального дослідження…………………………………………………………………….……

3.2. Хід та результати апробації запропонованої методики підготовки майбутнього вчителя початкової школи до використання естетотерапевтичного потенціалу освітніх комп’ютерних технологій …………………………….…….

3.3. Підсумковий аналіз результатів експериментальної роботи……..….…….

Висновки до третього розділу…………………………………………..…….…...

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ……………………………………………….…………СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………..……....

ДОДАТКИ………….……………………………………………………………………..

Зразок вступу магістерської роботи

ВСТУП

Актуальність теми. Сучасна ідея освіти спрямована на виховання людини гуманістичного типу, вільної та самодостатньої, з особистим суверенітетом. Тому особливої актуальності для сучасної освітянської науки набуває покращення професійної підготовки безпосереднього учасника виховного процесу та його організатора – педагога, що має стати суб’єктом креативної соціальної позиції.

Аналіз численних сучасних методик підготовки компетентних спеціалістів-освітян свідчить про інтерес науковців та практиків до використання величезного потенціалу внутрішніх можливостей та прагнення людини до повноцінної особистісно-професійної самореалізації. Учені зазначають, що в залежності від того, як саме сучасний педагог розуміє життєвий сенс саморозвитку й самовдосконалення, на якому ступені реалізації необхідних інформаційно-діяльнісних аспектів цього процесу перебуває, він може або полегшити особистісне зростання собі та своїм вихованцям, зробити його ефективним, досягти своїх професійно-педагогічних цілей, або, навпаки, ускладнити цей процес і навіть зробити його неможливим: створити або підтримувати в педагогічному середовищі привнесений ззовні негативний психологічний фон, що відчутно знизить працездатність і перешкодить розвиткові професійної та особистісної креативності суб’єктів педагогічного процесу. Своєрідною противагою такому негативу є естетотерапевтична освіченість майбутнього педагога, що будується на засадах філософії, етики, естетики, християнської духовності, психотерапії та сучасної особистісно орієнтованої освітньої парадигми. Естетичному контексту психолого-педагогічної підготовки педагога належить визначна роль. По-перше, естетичне є одним із засобів якісного вдосконалення людської природи: естетичне виховання є невід’ємним складником загального виховання людини, яке спрямоване на формування певної моделі її ставлення до світу. По-друге, нині естетичне набуває додаткового функціонального значення в житті людини. Через свою унікальну саногенну (зцілюючу, оздоровчу) функцію воно надає їй можливість відновлення єдиної картини світу, чим повертає до стану психологічної стійкості (М. Кіященко). Досить актуальним є використання естетотерапії в навчальному процесі, поєднуючи з іншими науками та навчальними предметами. Аналізуючи те, що сьогодні відбувається активна інформатизація освіти, доцільним стає поєднання двох сильних в психолого-педагогічному аспекті, ефективних та прогресивних напрямів навчання молодших школярів. Адже під час вивчення освітніх комп’ютерних технологій, які є досить поширеними на сьогодні, використання естетотерапевтичного потенціалу спонукає, націлює, зацікавлює та полегшує процес здобуття знань, умінь і навичок в початкової школі. Тому проблема підготовки майбутнього педагога початкової школи до використання естетотерапії та освітніх комп’ютерних технологій потребує свого науково-практичного вирішення.

Наприкінці XX століття людство вступило в стадію розвитку, що дістала назву постіндустріального або інформаційного суспільства. Інформація та комунікації (засоби зв'язку) були завжди, проте лише постіндустріальне суспільство унікальне тим, що його характеризує виключно швидкий розвиток інформаційних і телекомунікаційних технологій, а їхні можливості стали безпрецедентними для розвитку людини, для ефективного вирішення багатьох професійних, економічних, соціальних і побутових проблем.

Ефективно функціонувати в умовах інформаційного суспільства зможуть лише ті фахівці, які володітимуть необхідними знаннями для орієнтації в інформаційному просторі. Зберігаючи свою самобутність, вони використовуватимуть переваги глобалізації та інтеграції, коли люди, які живуть у різних містах і країнах, на різних континентах, завдяки простоті та оперативності комунікацій зможуть працювати над одним цілісним проектом, здійснювати спільні дослідження та оперативно обмінюватися результатами. Мова нині йде про зміну змісту освіти, про оволодіння інформаційною культурою. Остання є одним із складників загальної культури, що по суті є вищим проявом освіченості та вихованості, в тому числі особистісних якостей людини, її професійної компетентності (М. С. Каган).

Особлива роль у створенні та використанні інформаційних технологій належить системі освіти як основному джерелу кваліфікованих інтелектуальних кадрів і міцній базі фундаментальних і прикладних наукових досліджень.

Сучасні інформаційні і телекомунікаційні технології, що були створені не для потреб освіти, здійснюють справжню революцію в освіті. Система освіти інтегрується в мережний світ, де нині міцно посіли свої місця засоби масової інформації, реклама, банківська система, торгівля і т.ін. Система освіти вимагає значних зусиль науковців і практиків, викладачів, методистів і програмістів для створення відповідного програмного забезпечення освітніх програм, інноваційних методик і засобів навчання.

Узагальнення результатів вивчення літературних джерел і практичного досвіду розроблення та використання різноманітних сучасних індивідуальних та психолого-педагогічних технологій навчання для формування професійних умінь майбутнього вчителя дозволило виявити суперечностіміж:

- збільшенням обсягів інформації з предметних галузей виробництва та обмеженими можливостями їхнього засвоєння учнями в певні терміни за умов застосування традиційних засобів навчання;

- необхідністю інтенсифікації навчальної діяльності студентів ВНЗ під час використання технологій навчання спеціальних дисциплін і недостатньою розробленістю теорії і методики її досягнення;

- між потенційними можливостями розроблених у суміжних сферах наукового знання психотерапевтичних та арт-технологій створення комфортного, гармонізуючого середовища, в основу яких покладено застосування традиційних для педагогіки засобів впливу на особистість (казка, гра, спілкування, природне середовище тощо) та відсутністю належної уваги до використання цього досвіду в підготовці майбутнього педагога початкової школи до використання естетотерапевтичного потенціалу освітніх комп’ютерних технологій;

- між соціальним замовленням на творчу індивідуальність педагога та спрямуванням його професійної підготовки переважно на реалізацію завдань інструментально-раціональної педагогіки;

- між необхідністю підготовки майбутніх педагогів початкової школи до використання засобів естетотерапії у професійній діяльності та недостатнім науково-методичним забезпеченням цієї підготовки.

- зростаючими вимогами до рівня сформованості професійно важливих якостей майбутнього фахівця та обмеженими можливостями управління розвитком цих якостей у технологіях навчання за допомогою традиційних дидактичних засобів подання професійної інформації.

Формування професійних умінь майбутнього вчителя має здійснюватися на науково обґрунтованій основі з урахуванням теоретичних і методичних положень вітчизняної та зарубіжної дидактики і методики навчання. Це зумовлює необхідність аналізу цього процесу в єдності його елементів і зв'язків і доцільність визначення місця та психолого-педагогічного потенціалу інформаційних технологій у сучасній дидактиці початкової освіти.

Професійна підготовка кваліфікованих працівників у ВНЗ має здійснюватися з урахуванням зарубіжного досвіду з метою адаптації найбільш ефективних закордонних технологій до українського освітнього середовища, що визначає необхідність поєднання та застосування інформаційних технологій та їх естетотерапевтичного потенціалу, які сприяють вдосконаленню такої підготовки.

Таким чином, глобальна інформатизація та естетизація педагогічного процесу в умовах інформаційного суспільства в основу якого покладено елемент – підготовка майбутніх педагогів до реалізації нових завдань цього процесу є актуальною проблемою педагогічної науки та діяльності сучасного педагогічного вишу. Означена проблема потребує аналізу, осмислення та пошуку загальних принципів упровадження естетотерапії у професійну підготовку сучасного педагога початкової школи епохи інформаційного суспільства. Актуальність проблеми, її недостатня вивченість та водночас теоретична й практична значущість зумовили вибір теми магістерської роботи: «Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до використання естетотерапевтичного потенціалу комп’ютерних освітніх технологій».

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови підготовки майбутніх вчителів початкової школи до використання естетотерапевтичного потенціалу освітніх комп’ютерних технологій.

Об’єкт дослідження – процес підготовки майбутніх вчителів початкової школи.

Предмет дослідження – педагогічні умови підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів до використання естетотерапевтичного потенціалу освітніх комп’ютерних технологій початкової освіти.

Основними завданнямироботи є:

1) на основі вивчення психолого-педагогічної, культурологічної, філософської літератури здійснити педагогічний аналіз понять «освітні технології», «мультимедійні технології», «інформаційні технології» «естетотерапія»;

2) проаналізувати зміст та завдання процесу підготовки майбутніх вчителів початкової школи до використання естетотерапевтичного потенціалу освітніх комп’ютерних технологій;

3) експериментально перевірити методи підготовки майбутніх вчителів початкової школи до використання естетотерапевтичного потенціалу освітніх комп’ютерних технологій;

4) розробити навчально-методичний комплекс для забезпечення підготовки педагогів до естетотерапевтичної діяльності.

Гіпотеза дослідження – підготовка майбутніх вчителів початкової школи до використання естетотерапевтичного потенціалу освітніх комп’ютерних технологій буде ефективним при дотриманні таких умов:

- застосування в освітньому процесі підготовки майбутніх вчителів проектних, інтерактивних, інформаційно-комунікативних технологій, активних методів і форм навчання;

- визначити загальні принципи проектування освітніх комп’ютерних технологій у процесі підготовки майбутніх педагогів початкової школи;

1. активізація діяльності майбутніх вчителів у процесі колективної та індивідуальної творчої справи естетотерапевтичного спрямування:

2. реалізація науково обґрунтованої моделі підготовки педагога до означеної діяльності, що враховує історичний вітчизняний та зарубіжний досвід використання естетотерапевтичних методик у педагогічній діяльності, побудована на засадах особистісно орієнтованої психолого-педагогічної парадигми, націленої на створення психологічно комфортних умов педагогічного процесу з використанням естетотерапевтичного потенціалу та на індивідуально-творчий розвиток його учасників.

Для вирішення поставлених завдань і перевірки висунутої гіпотези було використано такі методи дослідження:

2. теоретичні (логіко-теоретичний, зіставно-порівняльний аналіз та синтез, порівняння, методи класифікації, систематизація та узагальнення теоретичних даних, представлених у філософській, психолого-педагогічній літературі, обґрунтування педагогічних умов підготовки майбутніх вчителів початкової школи до використання естетотерапевтичного потенціалу освітніх комп’ютерних технологій);

3. емпіричні (анкетування, тестування, бесіда, інтерв’ю, оцінка продуктів діяльності, педагогічний експеримент), праксиметричні (вивчення та узагальнення досвіду педагогів та вчених, аналіз нормативно-правових документів), експериментальні(констатувальний, формувальний експеримент та підсумковий аналіз результатів експерименту),

4. методи математичної статистики для кількісного та якісного аналізу емпіричних даних.

Експериментальною базою дослідження стали студенти Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка (психолого-педагогічний факультет).

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому здійснено науково-теоретичний аналіз проблеми підготовки майбутніх вчителів початкової школи до використання естетотерапевтичного потенціалу освітніх комп’ютерних технологій у контексті ідей українських та зарубіжних педагогів; теоретично обґрунтовано педагогічні умови підготовки майбутніх вчителів початкової школи до використання естетотерапевтичного потенціалу освітніх комп’ютерних технологій; здійснена спроба впровадження методики підготовки майбутніх педагогів до використання естетотерапевтичного потенціалу освітніх комп’ютерних технологій.

Практичне значення результатівдослідження полягає у розробці методичних рекомендацій «Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до використання естетотерапевтичного потенціалу освітніх комп’ютерних технологій».

Сформульовані в роботі положення і висновки, а також розроблення методичних матеріалів можуть будуть використані викладачами ВНЗ у процесі підготовки майбутніх вчителів молодших класів; студентами і магістрантами при написанні курсових, дипломних і магістерських робіт.

Публікації.Основні положення магістерської роботи знайшли своє відображення у двох статтях «Комп’ютерні технології навчання як запорука якісної освіти у світлі сучасних новітніх інформаційних досягнень» (Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика: Збірник наукових праць. – Полтава: ПНПУ, 2013. – Частина І. – 350 с.) та «Впровадження нових комп’ютерних та інформаційних технологій у зміст підготовки майбутнього вчителя початкової школи».

Апробація результатів дослідження здійснювалася на таких конференціях …..

Структура та обсяг магістерської роботи. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків до них, загальних висновків, списку використаних джерел (…..) і додатків (…). Загальний обсяг магістерської роботи – ….. сторінки.

Додаток В

Орієнтовна схема відгуку наукового керівника МКР

 

Відгук наукового керівника

про магістерську кваліфікаційну роботу

студентки групи_______________факультету______________________

_____________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

Тема: ________________________(назва)__________________________

 

 

У відгукові керівника МКР слід зазначити:

- Актуальність теми.

- Відповідність змісту роботи обраній темі.

- Рівень повноти розробки питань і окремих проблем.

- Рівень теоретичної та професійної підготовки магістранта, його здатність до самостійної професійної діяльності за фахом.

- Логічність, послідовність, аргументованість викладу матеріалу, уміння роботи обґрунтовані висновки.

- Характеристика магістранта (дисциплінованість, наполегливість, організованість, підготовленість, дотримання графіка роботи, зацікавленість проблемою дослідження тощо).

- Важливість наслідків роботи та запропонованих рекомендацій.

- Дані про апробацію.

- Відповідність дослідження вимогам, що висуваються до МКР.

 

Дата і підпис керівника МКР із зазначенням посади, наукового ступеня та вченого звання.

 

Науковий керівник (підпис)

(науковий ступінь, учене звання) (прізвище та ініціали)

 

«_____»___________20__р.

 

 

Додаток Д

Орієнтовна схема рецензії на МКР

 

Рецензія на МКР складається в довільній формі та подається до захисту роботи ДЕК

 

 

Рецензія

про магістерську кваліфікаційну роботу

студентки групи_______________факультету______________________

_____________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

Тема: ________________________(назва)__________________________

 

 

У рецензії зазначається:

- Актуальність теми.

- Теоретична й практична цінність.

- Коротка характеристика роботи за розділами.

- Позитивні моменти і недоліки роботи.

- Новизна й оригінальність ідей, покладених в основу роботи.

- Оцінка методики дослідження, обробки матеріалів.

- Доказовість висновків.

- Наявність у роботі певних рекомендацій та їхнє обґрунтування.

- Якість апробації матеріалів МКР.

- Якість оформлення МКР.

- Недоліки роботи.

- Оцінка роботи за чотирибальною шкалою

 

Дата і підпис рецензента із зазначенням посади, наукового ступеня та вченого звання.

 

Науковий керівник (підпис)

(науковий ступінь, учене звання) (прізвище та ініціали)

 

«_____»___________20__р.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1.Артемова Л. В. Магістерська робота: методичні рекомендації та вимоги до написання та оформлення / Л. В.Артемова , Г. В.Бєлєнька - К, 2001. – 26 с.

2.Бабанский Ю.К. Методология и методика научного поиска / Ю. К. Бабанский – М, 1989.

3.Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследовани / Ю. К. Бабанский – М, 1982

4.Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования: Учеб. Пособие / А.Я. Баскаков, Н.В. Туленков – К.: МАУП, 2002. – 216 с.

5.Батурина Г. И. Конептуальность – один из основных критериев качества и эффективности научно-педагогических исследовани // Педагогика. – 1989. - №6.

6.Бережнова Е.Ф. Формирование методологической культуры учителя // Педагогика – 1996. - №. 4.

7.Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике/ Л.Ф.Бурлачук , С.М. Морозов – К.,1989.

8.Воловик П.М. Теорія ймовірності і математична статистика в педагогіці / П.М Воловик – К., 1986.

9.Воротіна, Л. І. Кандидатська дисертація: методика написання і захисту: [посібник для аспірантів і здобувачів наукового ступеня] – 2-е вид,. доп. і перероб. – К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2006. – 137 с.

10.Глаас Д., Стенли Д. Статистические методы в педагогике и психологии // Д Глаас., Д. Стенли – М., 1976.

11.Гончаренко С.У.Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям / С.У Гончаренко – Київ- Вінниця, 2010 – 308 с.

12.Гончаренко С.У. Педагогічні закони, закономірності, принципи. Сучасне тлумачення / С.У. Гончаренко — Рівне: Волинські обереги, 2012. - 192с.

13.Городяненко В.Г. Социологический практикум / В.Г. Городяненко – К., 1989.

14.Єріна А.М. Методологія наукових досліджень: навчальний посібник / А.М. Єріна , В.Б.Захожай, Д.Л.Єрін – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 212 с.

15.Ерофеева Т. И. Семинарские и практические занятия покурсу «Методология и методика педагогического иследования» // Т. И Ерофеева – М., 1997.

16.Закон України «Про авторське право і суміжні права» // Відомості Верховної ради. – 2001. -№43. – С. 214.

17.Зазвягинский В.И. Методология и методика дидактического исследования / В.И. Зазвягинский – М.: Педагогика, 1982.

18.Основи наукових досліджень // В. В.Ковальчук , Л. М. Моїсеєва – К., 2004.

19.Кочетов А.И. Педагогическое исследование: учеб. пособие для аспир., студ.-дип., учителей / А.И. Кочетов – Рязань, 1975.

20.Краевский В. В. Моделирование в педагогическом иследовании // В. В.Краевский . –М., 1988.

21.Крушельницька О.В. Методологія і організація наукових досліджень: навчальний посібник [для вищих навч. закл] / О.В. Крушельницька – К.: Кондор, 2009. –с.206

22.Кузьмина Н. В. Методі системного педагогического исследования // Кузьмина Н. В.- Л., 1980.

23.Кыверляг А. А.Методы иследования в профессионально педагогике // А. А.Кыверляг - Таллин, 1980.

24.Лекції з педагогіки вищої школи: навчальний посібник / За ред.. В.І. Лозової. – Харків: «ОВС», 2006. – 496 с.

25.Лудченко А.А. Основы научных исследований: учебное пособие / Я.А Лудченко, Т.А. Примак – К.: Знання, 2000. – 116 с.

26.Максименко С.Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці: методологія, програми, процедури / С.Д. Максименко – К., 1998.

27.Максименко С.Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження / С.Д. Максименко – К., 1990.

28.Методика навчання і наукових досліджень у вищі школі / С. У. Гончаренко, П. М. Олійник. – К., 2003.

29.Методологія і методи соціально-педагогічних досліджень (в першоджерелах, лекціях та практичних завданнях): навчальний посібник / С.О.Борисик , А.І Конончук ., Н.І.Яковець , Ю.М. Щербина – Ніжин: Редакційно-видавничий відділ НДПУ ім. М. Гоголя, 2002. – 288 с.

30.Музика О.Л. Дипломні та курсові роботи з психології: методичні рекомендації / О.Л.Музика, С.О. Савицька – К., 1999.

31.Науково-дослідна робота в закладах освіти / Укл. Ю. О. Туранов, В.І. Уруський. – Тернопіль, 2001.

32.Новиков А. М. Как работать над диссертацией :пособ [для начинающего педагога-исследователя] / А. М Новиков - М., 1996.

33.Організація наукових досліджень: програма курсу і методичні рекомендації для студентів психолого-педагогічного факультету / Укладач Л.О. Хомич. – Полтава, 1996. – 34 с.

34.Основи методології та організації наукових досліджень: навч. посіб. [для студ., курсантів, аспірантів, ад'юнктів]. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.

35.Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження / Н.В. Паніна – К., 1996.

36.Петров Ю. А. Методологические проблемі теоретического познания // Ю. А Петров. – М., 1986.

37.Пыдласий А. Здатність педагога до багатокритеріальної рангової оцінки // Педагогіка і психологія. – 1994. - №4.

38.Пілюшенко В.Л. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення: Навчальний посібник / В.Л.Пілюшенко , І.В.Шкрабак, Е.І.Славенко – К.: Лібра, 2004. – 344 с.

39.Полонский В.М. Оценка качества научно-педагогического исследования / В.М. Полонский– М., 1989.

40.Програма написання курсових робіт для студентів педагогічних спеціальностей / Укладач Л.В. Артемова. – К., 2004. – 20 с.

41.Програми вищих педагогічних закладів освіти: Основи наукових досліджень / Упор. В.К. Сидоренко, П.В. Дмитренко. – К., 2000.

42.Процесс социального исследования / Под ред. Ю.Е. Волкова. – М., 1975.

43.П'ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищий школі: навчальний посібник / І.С. П'ятницька-Позднякова – К.: 2003. – 116 с.

44.Рудницька О.П. Основи педагогічних досліджень: навчально-методичний посібник / О.П.Рудницька , А.Г. Болгарський, Т.Ю. Свистєльнікова – К., 1998. – 144 с.

45.Свердан, М. М. Основи наукових досліджень: навч. посіб // М. М. Свердан– Чернівці : Рута, 2006. – 352 с.

46.Сидоренко В.К. Основи наукових досліджень: навчальний посібник для вищих педагогічних закладів освіти / В.К.Сидоренко , П.В. Дмитренко – К., 2000. – 260 с.

47.Сисоєва С. Я. Педагогічний експеримент у наукових дослідженнях неперервної професійної освіти // С. Я. Сисоєва, Т. Є.Криспончук – Луцьк, 2009. – 460 с.

48.Скалкова Я.С. Методология и методы педагогического исследования / Я.С. Скалкова – М., 1989.

49.Скаткин М. Н. Методология и методика педагогических исследований // М. Н Скаткин– М., 1986.

50.Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: посібник/ А.С. Філіпенко – К.: Академвидав, 2004. – 208 с.

51.Хомич Л.О. Професійно-педагогічна підготовка вчителя початкових класів / Л.О. Хомич – К.: “Магістр-S”, 1998. – 200 с.

52.Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: навчальний посібник / Г.С. Цехмістрова – К.: Видавничий Дім "Слово", 2006. – 240 с.

53.Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник / В.М.Шейко , Н.М. Кушнаренко – 3-тє вид. стер. К.: Знання-Прес, 2003. – 296 с.

54.Ядов В.А. Стратегия социологического исследования / В.А. Ядов – М., 1999.

 

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...