Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема. Формування асортименту та споживних властивостей борошнаВимоги

ДО ОФОРМЛЕННЯ

КОНТРОЛЬНИХ, КУРСОВИХ І ДИПЛОМНИХ РОБІТ

1 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

 

1.1 Текст оформляють на аркушах формату А4 (210х297 мм). При необхідності можна використати папір формату А3 (297х420 мм).

1.2 Текст друкують машинописним або машинним (за допомогою комп'ютерної техніки) способом на одній стороні аркуша білого паперу.

При машинописному способі текст друкують через півтора інтервали.

При машинному – до 40 рядків на сторінці при рівномірному її заповненні.

Мінімальна висота шрифту 1,8 мм.

1.3 Текст необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий, верхній, нижній – не менше 20 мм, правий – не менше 10 мм.

1.4 Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка – чорного кольору, середньої жирності. Щільність тексту повинна бути однаковою.

1.5 Вписувати в текст окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту має бути наближеною до щільності основного тексту.

1.6 Друкарські помилки, описки й графічні неточності, що виявилися в процесі написання роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту машинописним або ручним способом.

1.7 Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні імена наводять мовою оригіналу. Можна транслювати власні імена й наводити назви організацій в перекладі мовою роботи з доданням (при першому згадуванні) оригінальної назви.

1.8 Скорочення слів і словосполучень в роботі – відповідно до діючих стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

1.9 Структурні елементи "РЕФЕРАТ", "ЗМІСТ", "ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ", "ВСТУП", "ВИСНОВКИ", "ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ" не нумерують, а їх назви є заголовками структурних елементів.

1.10 Розділи й підрозділи повинні мати заголовки. Пункти й підпункти можуть мати заголовки.

1.11 Заголовки структурних елементів і заголовки розділів слід розміщувати в середині рядка й друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи.

1.12 Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці.

1.13 Абзацний відступ повинен бути однаковим до всього тексту та дорівнювати п'яти знакам.

1.14 Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Переноси слів у заголовках розділу не допускаються.1.15 Відстань між заголовком і наступним або попереднім текстом повинна бути:

- при машинописному способі – не менше трьох інтервалів;

- при машинному способі – не менше двох рядків.

Відстань між основами рядків заголовка, а також між двома заголовками приймають такою ж, як у тексті.

1.16 Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після нього розташований тільки один рядок тексту.

1.17 Оформлення тексту, рисунків і таблиць при машинному способі їх виконання повинно відповідати вимогам діючого стандарту з урахуванням можливостей комп'ютерної техніки.

 

2 Нумерація сторінок

 

2.1 Сторінки слід нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації стосовно всього тексту роботи. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

2.2 Титульний аркуш включають в загальну нумерацію сторінок роботи. Номер сторінки на титульному аркуші не проставляють.

2.3 Рисунки й таблиці, розташовані на окремих сторінках, включають у загальну нумерацію сторінок.

 

3 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів

 

3.1 Розділи, підрозділи, пункти, підпункти слід нумерувати арабськими цифрами.

3.2 Розділи повинні мати порядкову нумерацію і позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад, 1, 2, 3 і т.д.

3.3 Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу.

Номер підрозділу складається з номера розділу й порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою.

Після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2, 2.4і т.д.

3.4 Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу й підрозділу.

Номер пункту складається з номера розділу, порядкового номера підрозділу й порядкового номера пункту, відокремлених крапкою.

Після номера пункту крапку не ставлять, наприклад, 1.1.1, 1.1.2, 2.1.3 і т.д.

3.5 Номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера підрозділу, порядкового номера пункту й порядкового номера підпункту, відокремлених крапкою. Після номера підпункту крапку не ставлять, наприклад, 1.1.1.1, 1.1.1.2, 2.1.3.1 і т.д.

3.6 Якщо розділ або підрозділ складається з одного пункту, або пункт складається з одного підпункту, його нумерують.

 

4 ІлюстРації

 

4.1 Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні бути посилання.

4.2 Якщо ілюстрації створені не автором роботи, необхідно, подаючи їх в роботі, дотримуватися вимог діючого законодавства про авторські права.

4.3 Креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, що наводяться в роботі, повинні відповідати вимогам стандартів "Єдиної системи конструкторської документації" і "Єдиної системи програмної документації".

4.4 Фотознімки розміром менше формату А4 повинні бути наклеєні на аркуші білого паперу формату А4.

4.5 Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщують під ілюстрацією.

При необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підпис під рисунком).

Ілюстрацію позначають словом "Рисунок ___", яке разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад,

"Рисунок 3.1 – Схема розміщення".

4.6 Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених в додатках.

Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад,

Рисунок 3.2 – другий рисунок третього розділу.

4.7 Якщо робота містить тільки одну ілюстрацію, її нумерують відповідно до вимог 4.6.

4.8 Якщо ілюстрація не вміщається на одній сторінці, можна переносити її на інші сторінки, при цьому назву ілюстрації розміщують на першій сторінці, пояснювальні дані – на кожній сторінці, під ними вказують:

"Рисунок ___, аркуш ___".

Наприклад,

на першій сторінці – "Рисунок 3.1 – Схема розміщення"

на другій сторінці – "Рисунок 3.1, аркуш 2"

на третій сторінці – "Рисунок 3.1, аркуш 3"

4.9 Приклад оформлення ілюстрації (рисунка, графіка, діаграми) наведено на рис.4.1.

 

 

Рисунок 4.1 – Життєвий цикл товару (бізнесу)

 

4.10 Якість ілюстрацій повинна забезпечувати їх чітке відтворення (електрографічне копіювання, принтер). Ілюстрації повинні бути зроблені за допомогою ЕОМ.

 

 

Рис. 2.4 – Загальна профілограма консервів «Огірки мариновані»

5 ТАБЛИЦІ

 

5.1 Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць відповідно до рис. 5.1.

 

 

 


Рисунок 5.1 – Приклад оформлення таблиці

 

5.2 Горизонтальні й вертикальні лінії, які розмежовують рядки таблиці, а також лінії, що обмежують таблицю ліворуч, праворуч і знизу, можна не проводити, якщо їх відсутність не ускладнює використання таблицею.

5.3 Таблицю слід розміщувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці.

На всі таблиці повинні бути посилання в тексті.

5.4 Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, наведених в додатках.

Номер таблиці складається з номера розділу й порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад,

Таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу.

5.5 Якщо в тексті одна таблиця, її нумерують відповідно до вимог 5.4.

5.6 Таблиця може мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої великої) і розміщують над таблицею. Назва повинна бути короткою і відбивати зміст таблиці.

5.7 Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під іншою, або поряд, або переносячи частину таблиці на наступну сторінку. При цьому в кожній частині таблиці повторюють її головку й боковик.

При розділенні таблиці на частини допускається її головку або боковик замінювати відповідно до номерів граф або рядків. При цьому нумерують арабськими цифрами графи та/або рядки першої частини таблиці.

Слово "Таблиця ___" вказують один раз ліворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами праворуч пишуть з номером таблиці:

"Продовження таблиці ____".

5.8 Заголовки граф таблиці друкують з великих літер, а підзаголовки – з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком.

5.9 Підзаголовки, які мають самостійне значення, пишуть з великої літери. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф вказують в однині.

5.10 Зразок оформлення таблиці наведено в табл. 5.2, 5.3.

 

 

Таблиця 5.2 – Факторний аналіз обсягу товарного випуску

В тис. грн.

Найме-нування виробу Товарний випуск Абсолютне відхилення фактичного обсягу товарного випуску від планового  
за планом за плановими цінами та фактичним обсягом виробництва фак-тично  
усього у тому числі за рахунок зміни  
обсягу випуску оптової ціни  
 
А В С 14.4 18.24 5.7 4.5 5.795 4.32 4.6 -0.205 -0.68 3.84 -0.3 -0.5 0.76 0.095 -0.18  
Усього 25.4 28.44 29.115 3.715 3.04 0.675  

 

 

Таблиця 5.2 – Нормативні документи та методи дослідження

Показники якості Нормативний документ
1. Визначення органолептичних показників якості   ГОСТ 8756.1-70 Продукты пищевые консервированные. Методы определения органолептических показателей, соотношения составных частей и массы нетто.

Якщо таблиця переноситься на другий аркуш:

Продовження табл. 2.2

Показники якості Нормативний документ
2.Визначення масової частки хлоридів ДСТУ ISO 3634:2004 Продукти переробки овочів та фруктів. Визначення вмісту хлоридів (контрольний метод) (ISO 3634:1979, IDT).

6 ПЕРЕЛІКИ

 

6.1 Переліки, при необхідності, можуть бути наведені всередині пунктів і підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку.

6.2 Перед кожною позицією переліку слід ставити маленьку літеру українського алфавіту з дужкою, або, не нумеруючи, – дефіс (перший рівень деталізації).

Приклад

З огляду на конкурентність ринку можна виділити чотири типи ринків:

- досконалої конкуренції;

- монополія;

- олігополія;

- монополістична конкуренція.

Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації).

Приклад

Трудові ресурси поділяються на такі групи:

а) промислово-виробничий персонал:

1) робітники;

2) керівники;

3) спеціалісти;

4) службовці;

б) непромисловий персонал.

6.3 Перелік першого рівня деталізації друкують маленькими літерами з абзацного відступу, другого рівня – з відступом відносно місцерозташування переліку першого рівня.

 

7 ПРИМІТКИ

 

7.1 Примітки розміщують в роботі при необхідності пояснення змісту тексту, таблиці або ілюстрації.

7.2 Примітки розміщують безпосередньо після тексту, таблиці, ілюстрації, до яких вони відносяться.

7.3 Одну примітку не нумерують.

Слово "Примітка" друкують з великої літери з абзацного відступу, не підкреслюють, після слова "Примітка" ставлять крапку і з великої літери в тому ж рядку наводять текст примітки.

Приклад

Примітка. _____________________________________________________

__________________________________________________________________

7.4 Декілька приміток нумерують послідовно арабськими цифрами з крапкою. Після слова "Примітки" ставлять двокрапку й з нового рядка з абзацу після номеру примітки з великої літери наводять текст примітки.

Приклад

Примітки:

1. ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

8 ФОРМУЛИ Й РІВНЯННЯ

 

8.1 Формули й рівняння розміщують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки.

Вище й нижче кожної формули або рівняння потрібно залишити не менше одного вільного рядка.

8.2 Формули й рівняння в роботі (за винятком формул і рівнянь, наведених в додатках) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу.

Номер формули або рівняння складається з номера розділу та порядкового номера формули або рівняння, відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) – третя формула першого розділу.

Номер формули або рівняння вказують на рівні формули або рівняння в дужках біля правого берега аркуша.

8.3 Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули або рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі або рівнянні.

Пояснення значень кожного символу і числового коефіцієнту слід надавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацного відступу словом "де" без двокрапки.

Приклад

Річну суму амортизаційних відрахувань (А) розраховують за формулою:

 

, (3.1)

 

де Бзв – балансова вартість основних фондів на початок звітного періоду;

Nа – норма амортизаційних відрахувань, %.

 

8.4 Переносити формули й рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках операцій, що виконуються, при цьому знак операції на початку наступного рядка повторюють. При переносі формули або рівняння на знаку операції множення використовують знак "х".

8.5 Якщо в роботі тільки одна формула або рівняння, їх нумерують відповідно до вимог 8.2.

8.6 Формули, що слідують одна за одною, й не розділені текстом, відокремлюють комою.

 

Приклад

 
 

 


ПОСИЛАННЯ

 

9.1 Посилання в тексті на джерела слід вказувати порядковим номером за переліком посилань, відокремленим двома квадратними дужками, наприклад,

"... в роботах [1-7] ... ".

9.2 При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, таблиці, формули, рівняння, додатки вказують їх номери.

При посиланнях слід писати:

"... в розділі 4 ..."

"... дивись 2.1 ..."

"... за 3.3.4 ..."

"... відповідно 2.3.4.1 ..."

"... на рис. 1.3 ..." або "... на рисунку 1.3 ..."

"... в таблиці 3.2 ..."

"... (див. табл. 3.2) ..."

"... за формулою (3.1) ..."

"... в рівняннях (1.23) – (1.25) ..."

"... в додатку Б ..."

 

Додаток В

ПЕРЕЛІК КЛЮЧОВИХ СЛІВ

 

Харчова цінність, споживчі властивість, асортимент, якість, товарознавча оцінка, експертиза, сертифікат, експерт, товарна експертиза, товар та інші.

 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

БАД - біологічно-активні добавки;

ХЦ – харчова цінність

ЗЕД - зовнішньоекономічна діяльність;

КСБ - концентрат соєвого білку;

МЦ - метилцелюлоза;

СБ - соєвий білок;

ТП - товарна експертиза;

ТНС - товари народного споживання.

 

УВАГА! Вищезазначені переліки ключових слів та умовних скорочень являються тільки загальним прикладом написання цих позицій в курсових роботах.

Кожна конкретна тема курсової роботи має свій перелік ключових слів або умовних скорочень.

 

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводиться у наукових роботах.

Джерело Приклад оформлення
Монографії, підручники навчальні посібники   Дубінина А.А. Митна справа: Підручник [Текст] /Дубінина А.А., Сорока С.В., Зельніченко О.І. - К.:Центр учбової літератури, 2010.-320 с. Капрельянц, Л.В. Функціональні продукти [Текст] /Л.В. Капрельянц, К.Г. Іоргачова. – О.: Друк, 2003. – 312 с.
Стандарти Консерви. Соки та сокові продукти. Ч. І. Терміни та визначення понять. Ч. ІІ. Номенклатура та вимоги [Текст]: ДСТУ 4283.1:2007, ДСТУ 4283.2:2007. – Чинний 2007-08-01. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 24 с.
Статті з наукових збірників Беличенко, А.М. Современные технологии и тенденции в развитии безалкогольной индустрии напитков в России [Текст] / А.М. Беличенко // Вопросы питания. – 1999. - № 2. - С. 24 - 26.
Статті з журналів Рудавська, Г.Б., Аннєнкова, Н.Б. Класифікація продуктів екструзійної технології та можливості розширення їх асортименту [Текст] / Г.Б. Рудавська, Н.Б. Аннєнкова // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: Зб. наукових праць ХДУХТ.-2006.- С. 264-271.
Дисертації Сердюк, Л.В. Наукове обґрунтування формування якості комбінованих зернових продуктів підвищеної харчової цінності [Текст]: дис. д-ра техн. наук: 05.18.15. / Сердюк Людмила Василівна. - ХДАТОХ, Харьків,2001.-530 с.
Автореферати дисертацій Ковбаса, В.М. Наукове обґрунтування високотемпературної екструзії природних біополімерів та розроблення раціональних технологій харчоконцентратів і хлібопродуктів поліпшеної якості [Текст]: автореф. дис. д-ра техн. наук: 05.18.15. / Ковбаса Віктор Миколайович. – Київ, 1998.-41 с.
Патенти Пат. 5460842 США, МКИ6 А 23 L 1/38. Способ изменения содержания жира в мясе Mordan Arthur 1 [Текст] / (США);- № 385791; Заявл. 09.02.95; Опубл. 24.10.95.; НКИ 426/281.-7 с.
Електронний ресурс Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003") [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. — 2003. — № 4. — С 43. — Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

 

Додаток Б

Тема. Характеристика асортименту і оцінка якості булочних виробів, що реалізуються в роздрібній торговельній мережі м. Одеси

ЗМІСТ

Перелік умовних скорочень

Вступ

Розділ 1. Аналітичний огляд літератури «Асортимент та споживні властивості булочних виробів»

1.1 Товарні ресурси хлібобулочних виробів в Україні

1.2 Споживні властивості булочних виробів і характеристика чинників, які впливають на споживні властивості та якість

1.3 Характеристика асортименту булочних виробів

Мета та задачі досліджень

Розділ 2. Експериментальна частина «Дослідження якості булочних виробів»

2.1 Об'єкт і методи дослідження

2.2 Результати контролю якості булочних виробів, що реалізуються в роздрібній торговій мережі м. Одеси

2.3 Характеристика асортименту булочних виробів, що реалізуються в торговій мережі м. Одеси

Висновки та рекомендації

Список використаної літератури

Додатки

 

Тема. Формування асортименту та споживних властивостей борошна

ЗМІСТ

Перелік умовних скорочень

Вступ

Розділ 1. Аналітичний огляд літератури «Асортимент та споживні властивості борошна»

1.1 Стан ринку борошна в Україні і світі

1.2 Фактори формування споживних властивостей борошна

1.3 Характеристика асортименту борошна

Мета та задачі досліджень

Розділ 2. Експериментальна частина «Дослідження якості булочних виробів»

2.1 Об'єкт та методи дослідження

2.2 Визначення якості борошна за органолептичними показниками

2.3 Визначення якості борошна за фізико-хімічними показниками

2.4 Структура асортименту борошна і відповідність попиту населення

Висновки та рекомендації

Список використаної літератури

Додатки

Тема. Структура асортименту, якість, умови зберігання цукру, що реалізуються роздрібною торговельною мережею м. Одеси

ЗМІСТ

Перелік умовних скорочень

Вступ

Розділ 1 Аналітичний огляд літератури «Асортимент та характеристика цукру»

1.1 Стан виробництва, експорту та імпорту цукру в Україні

1.2 Технологія виготовлення та формування споживних властивостей цукру

1.3 Характеристика цукру

Мета та задачі досліджень

Розділ 2. Експериментальна частина

2.1 Об'єкт та методи дослідження

2.2 Дослідження якості цукру

2 3 Характеристика асортименту цукру в роздрібній торговельній мережі м Одеси

2.4. Вплив умов зберігання на якість цукру

Висновки та рекомендації.

Список використаної літератури

Додатки


 

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...