Главная Обратная связь

Дисциплины:


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТІВМетанаписання реферату (контрольної роботи для студентів заочного відділення) – це формування активної творчої діяльності студентів з елементами, в основному теоретичної наукової роботи, яка включена в навчальний процес.

Завданнямроботи є:

· перевірка знань студентів з основних питань курсу «Основи патологічної фізіології»;

· формування навичок самостійної роботи з літературними джерелами;

· формування умінь пов’язувати теоретичні знання з практикою;

· вміти узагальнювати свій досвід роботи і досвід роботи практичних працівників;

· робити аргументовані висновки.

Кожна із виконаних робіт повинна відповідати таким вимогам:

а) самостійного виконання відповідно до назви теми;

б) послідовності викладання матеріалу й термінологічної точності при описі, чіткого і лаконічного викладу своїх думок;

в) орфографічної, синтаксичної і стилістичної грамотності викладу, виключення і недопустимості перекручення загальноприйнятих слів;

г) наявності ілюстрацій і належного зовнішнього оформлення роботи.

У роботі студенти повинні розкрити тему шляхом вивчення й узагальнення відповідних літературних джерел. Основна література підбирається за списком, який рекомендується даним навчально-методичним комплексом або кафедрою, а додаткова, що дозволяє більш повно розкрити окремі питання теми, підбирається студентами самостійно.

Перш ніж писати реферат необхідно вивчити рекомендовану літературу, скласти план написання роботи і підготувати ілюстративний матеріал. Теоретичні обґрунтування необхідно підкріплювати прикладами із досвіду практичної роботи, малюнками, фото, схемами, таблицями і т.д.

Рекомендується спочатку роботу написати на чернетці, а потім, після ретельного редагування і внесення необхідних виправлень і доповнень, оформити реферат начисто.

Робота повинна бути написана в такій послідовності: титульний аркуш, детальний план або зміст із вказівкою номера сторінок, з яких починається те чи інше питання, вступ, виклад теми за розділами, висновки, список літератури, яка використовувалась при написанні роботи, додаток.

У додатку можуть бути наводитись громіздкі таблиці та ілюстративний матеріал. У випадку наведення наочних ілюстрацій необхідно їх пронумерувати і під кожною помістити коротке пояснення її змісту. У тексті роботи, де повинні мати місце ілюстрації, слід посилатися на їх порядкові номери.

Обсяг реферату повинен складати приблизно 10 сторінок. Бажано, щоб текст роботи був набраний на комп’ютері (шрифт 14, через 1,5 інтервали) чи надрукований (через 2 інтервали). Зліва повинно бути поле 3 – 3,5 см, справа – до 1 см, зверху і знизу поля – 2 – 3 см. Заголовки кожного питання підкреслювати і відділяти від попереднього тексту на 3 – 4 інтервали. При використанні цитат чи висловлювань авторів необхідно поруч або внизу сторінки вказувати джерела. Цитати обов’язково виділяють лапками. В роботі повинно бути узагальнено від 5 до 10 літературних джерел.Тематика робіт розподіляється серед студентів протягом семестру. На кафедрі у переліку тем рефератів студент вказує розбірливо своє прізвище. Групу, дату і розписується. Змінити тему роботи студент може з дозволу завідувача кафедри або викладача, що викладає дисципліну. В окремих випадках допускається виконання робіт на тему, не вказану в переліку. При цьому студенту необхідно аргументувати вибір теми й отримати дозвіл на її виконання.

Оформлення рефератів.Роботи повинні бути написані охайно, чисто, розбірливим почерком, обов’язково на одній сторінці стандартного аркуша з інтервалом між рядками не менше 0,8 см (якщо нема можливості комп’ютерного набору). Усі сторінки повинні бути пронумеровані і мати чисте поле зліва розміром не менше трьох сантиметрів. Позитивно буде оцінюватись, якщо робота набрана на комп’ютері. Друкувати роботу слід у двох екземплярах. Один з них (перший) подається у вказаний строк в інститут (університет), а другий – студент залишає в себе для практичного користування або після відповідної переробки для написання першого розділу курсової роботи. Всі аркуші реферату треба скріпити.

Недбало виконані роботи без перевірки повертаються студентам.

На першій сторінці (титульному аркуші) слід написати назву інституту (університету) і факультету (або спеціальності), прізвище, ім’я, по-батькові, курс і групу студента, назву роботи (тему), вчений ступінь, звання та прізвище наукового консультанта, рік написання роботи (див. зразок).

На другій сторінці пишуть план роботи, а на третій (залишивши зверху чистою 1/3 аркуша) зміст. У роботі необхідно, щоб були розділи і підрозділи, найменування яких слід виділяти.

 

Зразок титульного аркуша

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Миколаївський міжрегіональній інститут розвитку людини

Соціально-гуманітарний факультет

Спеціальність «Фізична реабілітація та здоров’я людини»

Денне відділення

 

Бандура

Олег Олександрович

студент I I I курсу, група «ФРЗ»

 

Реферат

з навчального предмета «Основи патологічної фізіології»

на тему:

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...