Главная Обратная связь

Дисциплины:


ВПЛИВ ЕКОЛОГІЇ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

Науковий консультант:

доктор медичних наук,

професор кафедри

розвитку людини

А.О. Авраменко

 

 

Миколаїв, 2012

Складання списку літератури, яка використовується при написанні роботи (бібліографія).

Наприкінці роботи необхідно подати список літератури, яка використовується. При його складанні слід керуватись такими правилами:

1. У список літератури вносяться роботи всіх згаданих авторів – вітчизняних та зарубіжних.

2. У список не включаються:

а) рукописний матеріал;

б) повідомлення на наукових форумах, якщо немає опублікованих матеріалів;

в) дисертації;

г) роботи, які перебувають у друку.

3. Роботи вітчизняних авторів, перекладені на інші мови, наводяться серед вітчизняної літератури, роботи зарубіжних авторів у російському виданні – серед іноземної літератури.

4. Список складається у суворо алфавітному порядку.

5. Нумерація наскрізна по всьому списку арабськими цифрами.

6. Роботи одного автора перелічуються в хронологічному порядку кожного разу з абзацу і з повторенням прізвища («він же» - не допускається).

7. Якщо наводяться роботи автора із співавторами, то спочатку вказуються роботи автора, а потім його роботи з одним, двома, трьома співавторами і більше.

8. Бібліографічний опис складається на мові оригіналу.

9. Номери томів, частин, випусків, розділів, указані у виданнях цифрами чи словами, позначаються арабськими цифрами.

10. Якщо авторів чотири або більше, то імена наводяться після заголовка.

11. Назва місця видання пишеться повністю у називному відмінку, за винятком назв міст: Москва (М), Санки-Петербург (СПб), Київ (К). За наявності двох місць в описі наводять обидва місця через крапку з комою. За наявності трьох і більше місць видання наводять назву міста, вказаного першим, зі словами «та ін.». Якщо назва одного з міст не скорочується, то обидва пишуть повністю: М.,К., але Київ, Херсон.

Місця видань і найменування видавництв енциклопедій не вказують. Найменування видавництва чи видавничої організації (слово «видавництво» опускається) наводять без лапок у називному відмінку після двокрапки – К.: Вища школа.

12. В описі статей, опублікованих у періодиці, заголовки збірників не скорочуються, крім заголовків книг, складених зі слів («Вибр. тв.», «Тв.», «Зібр. тв.», «Доп.», «Тез. доп.», «Всеукр. з’їзд», «Республ. наук.-практич. конф.» та ін.).

Звертаємо увагу, що з 2008 р. прийнято новий опис літературних джерел.

Приклад оформлення книг

При наявності одного автора:

Сергієнко Л.П. Основи наукових досліджень в психології: кваліфікаційні та дипломні роботи: Навчальний посібник / Л.П. Сергієчко. – К.: Професіонал, 2009. – 256 с.

При написанні книги двома авторами:

Авраменко А. А. Хеликобактериоз /А. А. Авраменко, А. И. Гоженко – Николаев, «X- press полиграфия », 2007. – 336 с.

При написанні книги трьома авторами:

Авраменко А. А. Язвенная болезнь (очерки клинической патофизиологии) / Авраменко А. А., Гоженко А. И., Гойдык В. С. – Одесса, ООО «РА «АРТ-В», 2008. – 304 с.

При написанні книги чотирма і більше авторами:

Патогенетичні та клінічні основи уражень печінки / [А.І. Гоженко, О.Б. Квасницька, С.І. Конкін та інш.] під ред. А.І. Гоженко, О.Б. Квасницької. – Одеса, 2010. – 444 с.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...