Главная Обратная связь

Дисциплины:


Список використаних джерел. 1.1. Формат паперу й сторінки, кількість рядків на сторінці, міжрядковий інтервал, шрифтВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

РЕФЕРАТІВ

 

1. Загальні вимоги

 

1.1. Формат паперу й сторінки, кількість рядків на сторінці, міжрядковий інтервал, шрифт

Роботу друкують за допомогою комп’ютерного набору.

Текст розміщують на одній сторінці аркуша білого паперу формату А4.

На одній сторінці друкують до 30 рядків через полуторний інтервал.

Шифр має бути чітким, світлим, чорного кольору, кегля 14, гарнітури Times (Таймс) текстового редактора Word. Щільність тексту повинна бути однаковою.

Текст роботи необхідно друкувати, дотримуючись полів таких розмірів:

лівий – не більше 30 мм;

правий – не менше 10 мм;

верхній – не менше 20 мм;

нижній – не менше 20 мм.

 

Обсяг тексту

Обсяг основного тексту реферату повинен становити не менше 5 до 10 сторінок.

1.2. Оформлення структурних частин та їх заголовків

Кожну структурну частину роботи „ЗМІСТ”, „ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ”, „ВСТУП”, „РОЗДІЛ”, „ВИСНОВКИ”, „СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, „ДОДАТКИ” починають з нової сторінки, а їх заголовки друкують великими літерами симетрично до тексту (по центру сторінки). Крапку в кінці заголовка не ставлять.

Інтервал (відстань) між заголовком структурної частини і тексту подвоюється.

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) напівжирним шрифтом з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Інтервал між заголовком підрозділу і текстом подвоюють.

Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) напівжирним шрифтом розрядкою з абзацного відступу в підбір до тексту. В кінці заголовка пункту ставиться крапка. Пункт може не мати заголовка, а складатися тільки зі свого порядкового номера.

 

1.3. Нумерація

Нумерація сторінок здійснюється у правому нижньому кінці сторінки.

 

Нумерація ілюстрацій, таблиць, формул

Ілюстрації нумеруються починаючи зі слова «Рис» послідовно, коли рисунок з’являється в тексті. Обов’язково пишеться назва рисунку. Нумерація здійснюється під рисунком, посередині, 12 шрифтом, курсивом.

Приклад:

Рис.1. Хризантема

Таблиці нумеруються в правому кінці і перед нумерацією ставиться відступ, після – ні.

Приклад:

Таблиця 1

Формули нумеруються в правому кінці сторінки, де перша цифра – номер розділу.

Приклад:

(1.1)

1.4. Зміст

Зміст – структурний компонент роботи, який подають на її початку.Зміст містить найменування та номери початкових сторінок усіх складових роботи – розділів, підрозділів, пунктів (якщо вони мають заголовок), у тому числі вступу, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаної літератури, додатків.

Номери початкових сторінок подають арабськими цифрами без знака №. На цій сторінці її порядковий номер не вказують.

NB!!! Нумерацію встановлюють, попередньо надавши назвам розділів і структурним підрозділам відповідний стиль. Далі за допомогою меню «Ссылки» робиться нумерація.

 

 

Список використаних джерел

Джерела у списку використаної літератури можна розміщувати одним із двох способів:

1) в алфавітному порядку прізвищ авторів або заголовків;

2) у порядку появи посилань у тексті.

 

Посилання роблять у квадратних дужках із зазначенням номера джерела у списку і сторінки, напр.: [5:38] або із зазначенням прізвища автора, року виходу праці і сторінки, напр.: [Іваненко 1998:35]. Останній спосіб найвигідніший і для автора, оскільки при перегрупуванні матеріалу чи заміні списку не потребує корекції всього апарату, і для читача, оскільки зразу засвідчує особу цитованого дослідника.

Додатки

Додатки – необов’язковий компонент роботи. До додатків включають допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття змісту праці

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...