Главная Обратная связь

Дисциплины:


Список використаних джерел. анатомії і фізіології людини,Р Е Ф Е Р А Т

З курсу «…………………….» на тему

«…………………………………………….»

 

 

Виконавець:

студент (ка) ________ курсу

спеціальності ___________

групи __________________

прізвище та ім’я

 

 

Викладач:

доцент кафедри

анатомії і фізіології людини,

кандидат біологічних наук

І. Д. Омері

 

 

Київ-2014


Вимоги до написання і оформлення реферату

Реферат – це письмовий виклад ідей опрацьованої літератури з теми, результатів наукового дослідження, власного досвіду роботи, досвіду роботи інших фахівців, що написаний на основі критичного огляду літератури, матеріалів інтернету та інших джерел.

Загальні вимоги.

Реферат пишуть вручну на аркуші білого паперу формату А4 (210х297 мм).

Обсяг реферату – до 15 сторінок тексту. Реферат має містити титульну сторінку, план, вступ, основну частину, висновки та список використаної літератури (інтернет-джерел).

Текст роботи необхідно писати, залишаючи поля таких розмірів: лівий – не менше 25 мм, правий – не менше 10 мм, верхній – не менше 20 мм, нижній – не менше 20 мм.

Текст основної частини роботи поділяють на питання та підпитання. Заголовки структурних частин реферату пишуть великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підпитань - маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів пишуть маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу у розрядці в підбір до тексту. В кінці заголовка, написаного в підбір до тексту, ставиться крапка.

Нумерація.

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють знизу справа сторінки без крапки в кінці.

Підпитання нумерують у межах кожного питання. Номер підпитання складається з номера питання і порядкового номера підпитання, між якими ставлять крапку. В кінці номера підпитання повинна стояти крапка, наприклад: “2.3.” (третє підпитання другого питання). Потім у тому ж рядку йде заголовок підпитання.

Посилання.

При написанні реферату необхідно здійснювати посилання на джерела, матеріали або окремі результати або на ідеях і висновках яких розроблюються проблеми, задачі, питання, вивченню яких присвячена робота. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг.Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання.

Особливу увагу при написанні реферату слід приділити використанню наукових праць інших авторів. Таке використання можливе лише за умови дотримання авторських прав, за допомогою належним чином оформлених посилань.

Посилання на джерела робляться згідно з їх переліком у квадратних дужках, наприклад, [30]. Відповідний опис у переліку посилань:

30. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. Підручник. – К.: Либідь, 1993. – 304 с.

Допускається також наводити посилання у круглих дужках із зазначенням авторів та року видання, наприклад (Білявський та ін., 1993).

Цитати.

Сильною стороною реферату є вміння автора на підтвердження своєї правоти посилатися на авторитетні джерела або дискутувати зі своїми опонентами. У цьому випадку академічний етикет вимагає правильно відтворювати текст цитати. Текст цитати береться в лапки, приводиться в тій же граматичній формі, що і відповідному джерелі, зі збереженням особливостей авторського тексту.

При непрямому цитуванні (при викладі думок інших авторів своїми словами) варто гранично точно викладати авторські думки й коректно оцінювати думки опонента. Цитування не повинне бути ні надлишковим, ні недостатнім: надлишкове цитування створює враження компілятивного характеру роботи, а недостатнє – знижує наукову цінність роботи здобувача. В обов’язковому порядку кожна цитата повинна супроводжуватися посиланням на джерело.

Примітки.

Примітки до тексту, в яких вказують довідкові і пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на аркуші декілька, то після слова “Примітки” ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

1. …

2....

Якщо є одна примітка, то її не нумерують, і після слова “Примітка” ставлять крапку.

Нумерація посилання проводиться для кожної сторінки окремо.

Список використаних джерел.

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують із каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв і т.ін.

Наукова література оформляються згідно з вимогами державного стандарту (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”) і подаються в алфавітному порядку (спочатку кирилицею, потім — латиницею та ін.).

Міністерство освіти і науки України Київський університет імені Бориса Грінченка Інститут ___________________________________     Р Е Ф Е Р А Т з курсу «…………………….» на тему «…………………………………………….»     Виконавець: студент (ка) ________ курсу спеціальності ___________ групи __________________ прізвище та ім’я     Викладач: доцент кафедри анатомії і фізіології людини, кандидат біологічних наук І. Д. Омері     Київ-2014  

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...