Главная Обратная связь

Дисциплины:


Правила оформлення роботиТитульний аркуш

Титульний аркуш є першою сторінкою роботи і є основним джерелом бібліографічної інформації, необхідної для оброблення та пошуку документа.

Титульний аркуш повинен мати відомості, які подають у такій послідовності:

а) назва навчального закладу;

б) прізвище, повні ім’я і по батькові автора

в) повна назва документа;

г) рік виконання;

Приклад оформлення титульного листа наведено у додатку А.

Вимоги до структурних елементів основної частини

Текст роботи – це виклад відомостей про предмет (об’єкт) дослідження, які є необхідними й достатніми для розкриття сутності означеної роботи (опис теорії, методів роботи) та її результати.

Текст роботи викладають, поділяючи матеріал на розділи. Кожен структурний елемент роботи починається з нової сторінки. По центру у першому рядкові великими літерами пишеться відповідно: ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА РОБОТИ, АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА РОБОТИ, ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ тощо

Робота повинна містити такі основні частини:

теоретичну з обраної теми, в якій розкривають її проблематику. При підготовці теоретичної частини роботи бажано максимально висвітлити теоретичні питання до екзамену, які стосуються тематики індивідуальної роботи;

аналітичну (наводяться приклади, таблиці порівняння між країнами, наводяться розрахунки, визначаються тенденції та аналізується динаміка за останні 3-5 років);

загальний висновок (не більше 1 сторінки), що містить власну оцінку проблеми;

список використаної літератури (не менше 5 опрацьованих джерел).

Висновки

Висновки вміщують безпосередньо після викладу тексту, починаючи з нової сторінки.

Висновки повинні містити в собі синтез “наскрізних” висновків за розділами, оцінку повноти вирішення поставлених завдань.

Рекомендації

У роботі на основі одержаних висновків можуть наводитись рекомендації. Рекомендації вміщують після висновків, починаючи з нової сторінки. Текст рекомендації може поділятись на пункти.

Вимоги до додатків

У додатках вміщують матеріал, який:

- є необхідним для повноти роботи, але включення його до основної частини наукової роботи може змінити впорядковане і логічне уявлення про дослідження.

- не може бути розміщений в основній частині роботи через великий обсяг або способи його відтворення.

У додатки можуть бути включені:

- додаткові ілюстрації або таблиці;

- матеріали, які через великий обсяг, специфіку викладання або форму подання не можуть бути внесені до основної частини (оригінали фотографій, мікрофіші, формули, розрахунки, опис комп’ютерних програм, розроблених у процесі виконання роботи та ін. Кожен додаток повинен починатися з нового аркуша і мати заголовок, виконаний великими літерами. У правому верхньому кутку над заголовком великими літерами пишеться відповідно: ДОДАТОК А, ДОДАТОК Б тощо.Додатки розміщують у порядку появи їх у тексті роботи. Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, С, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, "ДОДАТОК А".

Якщо додатки містять документи з 2 і більше аркушів, то наступному аркуші додатка слід писати: "ДОДАТОК А", а строчкою нижче - "Продовження".

Додатки, як правило, виконують на аркушах формату А4. Допускається оформлювати додатки на аркушах формату А5, А3.

 

Посилання у роботі

Перелік джерел, на які є посилання в основній частині роботи, наводять у кінці тексту, починаючи з нової сторінки. Його розміщують в алфавітному порядку і складають відповідно до чинних стандартів (див. Додаток Б). Посилання в тексті роботи робляться в квадратних дужках: з наведенням порядкового номеру джерела у списку і сторінки.

Наприклад: [2, c. 15]

Можливі варіанти для посилання:

1) якщо повністю скопійовано - Джерело: [2, c. 15]

2) у випадку повністю самостійного складання: Складено автором: [2, c. 15]

3) у випадку самостійних розрахунків за відомими показниками: Розраховано автором за: [2, c. 15]:

 

Правила оформлення роботи

Загальні вимоги до оформлення роботи

Індивідуальну роботу оформлюють на аркушах формату А4 (210х297 мм) машинним (за допомогою комп'ютерної) способом на одному боці аркуша білого паперу.

При машинному способі оформлення текст друкують через 1,5 міжрядкові інтервали шрифтом Times New Roman (роміром 14 пт), інтервал шрифту - звичайний, масштаб шрифту - 100%, абзацний відступ з першого положення табулятора (від межі лівого берега - 1,5 cм), вирівнювання - за шириною. Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту.

Завершена робота повинна бути прошита наскрізним способом або переплетена, у тому числі за допомогою швидкозшивача.

Обсяг роботи складає 8-10 сторінок за виключенням титульного аркуша, списку літератури.

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...