Главная Обратная связь

Дисциплины:


ПОРЯДОК ЗАХИСТУ РОБОТИЗакінчена робота розглядається з метою перевірки її виконання і готовності до захисту. Якщо робота виконана у визначений термін (до 1 грудня), у повному обсязі і не має принципових помилок, зараховується та допускається до захисту. У противному випадку робота повертається студенту на доопрацювання. Після одержання висновку про готовність роботи студент повинен захищати в аудиторії.

Під час захисту роботи студент коротко доповідає про результати дослідження. Доповідь повинна складатися з трьох основних частин, а саме: вступу, основної частини й висновку (загальний час на доповідь до 5 хвилин).

У вступі відзначається актуальність теми роботи, дається загальний аналіз стану проблеми і формулюються основні задачі, з вирішенням яких було пов'язане виконання роботи.

В основній частині доповіді в стислій формі необхідно навести звіт про виконання досліджень (чітко розмежовуючи відомі результати та отримані автором), відзначити новизну і показати ефективність прийнятих рішень, навести короткий звіт з отриманих результатів.

У заключній частині доповіді необхідно коротко повідомити про загальні висновки і дати рекомендації.


Додаток А

Зразок оформлення титульного аркуша

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

 

 

РІВНОВАГА НА ГРОШОВОМУ РИНКУ ТА ПРОЦЕНТ

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

з дисципліни "Гроші та кредит"

Голоднюк Тетяна Сергіївна

студентка 3 курсу напрямку підготовки

«Міжнародна економіка» групи 2-13

Київ – 2015


Додаток Б.

Приклади оформлення списку літератури

 

1. Stiglitz J. E. Privatization, information and incentives [Electronic recourse] / J. E. Stiglitz, D. E. Sappington. – Cambridge, MA 02138 : National Bureau of Economic Research, 1987. – Working Paper No 2196. – 28 p. – Accessed mode : http://www.nber.org/papers/w2196.pdf?new_window=1

2. Коуз Р. Фирма, рынок и право / Р. Коуз. – Нью-Йорк : Телетекст, 1991. – 190 с.

3. Башнянин Г. І. Ефективність соціалізації економічних систем: методологічні проблеми метрологічного аналізу / Г. І. Башнянин, Л. Я. Гончарук. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 240 с.

4. Parker D. The UK’s Privatization Experiment: the Passage of Time Permits a Sober Assessment [Electronic recourse] / D. Parker // CESifo Working Paper No 1126. – Category 9: Industrial Organization. – February, 2004. – 46 р. – Accessed mode : http://cyberinet03.inet-tr.org.tr/telekom/cesifo1_wp1126.pdf

5. Філіпенко А. Постпомаранчева трансформація економічної політики України / А. Філіпенко // Економічний часопис-ХХІ. – 2005. – № 3–4. – С. 3–7.6. Звіти про роботу Фонду державного майна України, хід та результати виконання Державної програми приватизації у 2000-2012 роках [Електронний ресурс] / Фонд державного майна України. – Режим доступу : http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/ReportsMFI.aspx

7. Архангельський Ю. Про ефективність приватизації в Україні / Ю. Архангельський, О. Радзієвський // Економіка України. – 2008. – № 9. – С. 86–91.

8. Панченко І. „Que Vadis?” Казус „Українська приватизація” / І. Панченко // Економіка України. – 2012. – № 2. – С. 46–59.

9. Статистичний щорічник України за 2011 рік ; за ред. О. Г. Осауленка ; відповідальний за випуск О. Е. Остапчук. – К. : Август Трейд, 2012. – 559 с.

10. Державний бюджет і бюджетна стратегія 2012–2014: стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України / [Ф. О. Ярошенко, Т. І. Єфименко, В. М. Геєць, Е. М. Лібанова та ін.] ; за заг. ред. М. Я. Азарова. – К. : ДННУ „Акад. фін. управління”, 2011. – 702 с.

11. Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований : монография / [С. И. Архиереев, А. А. Гриценко, И. Й. Малый, И. Я. Чугунов и др.] ; под. ред. д-ра экон. наук А. А. Гриценко. – Харьков : Форт, 2008. – 927 с.

12. Варналій З. Основні передумови та шляхи подолання рейдерства в Україні [Електронний ресурс] / З. Варналій, І. Мазур // Аналітичні записки щодо проблем і подій суспільного розвитку. – К. : Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України, 2007. – Режим доступу : http://old.niss.gov.ua/Monitor/juli/1.htm

13. Українська приватизація: перспективи та пріоритети : аналітична доповідь і матеріали „круглого столу” / [С. О. Біла, В. Є. Воротін, Я. А. Жаліло, О. Й. Пасхавер, Ю. Г. Рубан та ін.] ; за заг. ред. В. Є. Воротіна. – К. : НІСД, 2008. – 58 с.

14. Про Державну програму приватизації : Закон України від 13.02.2012 № 4335-VI [Електронний ресурс] / Фонд державного майна України. – Режим доступу : http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSite Definition/RegulationsDetails. aspx?ID=2176

15. Дубровський В. Умови завершення приватизації в Україні. Аналітичний звіт та рекомендації для Державної програми приватизації / В. Дубровський, О. Пасхавер, Л. Верховода, Б. Блащик. – Київ-Варшава : Центр соціально-економічних досліджень, 2007. – 94 с.

16. Бюлетень Національного банку України: щомісячне аналітично-статистичне видання НБУ. – 2013. – № 2. – 221 с.

17. Ашинов С. А. Приватизация в России: поиски эффективных решений / С. А. Ашинов, В. В. Букреев, Э. Н. Рудык // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2008. – № 12. – С. 47–57.

18. Liberalization and privatization in the Eastern European Countries. Report on the work package 7 [Electronic recourse]. – Dortmund, January 2008. – Accessed mode : http://www.raumplanung.tu-dortmund.de/irpud/presom/fileadmin/docs/presom/external/Publications/WP7.pdf

19. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / [В. М. Геєць, В. В. Близнюк, А. А. Гриценко, Б. Є. Кваснюк, С. І. Кірєєв, І. О. Луніна, О. Л. Яременко та ін.] ; за ред. акад. В. М. Гейця ; НАН України, Ін-т економ. прогнозування. – К. : Фенікс, 2003. – 1006 с.

20. Соскін О. Розрив процесу відтворення на національному рівні як основна причина виникнення проблеми легалізації капіталу / О. Соскін // Економічний часопис-ХХІ. – 2002. – № 5. – С. 5–7.

21. Будкін В. Постсоціалістична трансформація власності / В. Будкін // Економіка України. – 2007. – № 2. – С. 39–44.

 


Додаток В.

Критерії оцінювання

Якісними критеріями оцінювання виконання індивідуальних завдань студентами є:

1.Повнота виконання завдання:

· Елементарна (1 б.);

· Фрагментарна (2 б.);

· Неповна (3 б.).

· Повна (4 б.);

2. Зв’язки між теоретичною та аналітичною частинами роботи:

· Елементарні (1 б.);

· Фрагментарні (2 б.);

· Неповні (3 б.).

· Повні (4 б.);

3. Доказовість та підтвердженість отриманих висновків:

· Елементарні (1 б.);

· Фрагментарні (2 б.);

· Неповні (3 б.).

· Повні (4 б.);

4. Рівень сформованості фахових методичних вмінь (вміння застосовувати на практиці набуті знання):

· низький – володіння умінням здійснювати первинну обробку навчальної інформації без подальшого її аналізу (1 б.);

· середній – уміння вибирати відомі способи дій для виконання фахових завдань (2 б.);

· достатній – застосовує набуті знання у стандартних практичних ситуаціях (3 б.);

· високий – володіння умінням творчо-пошукової діяльності (4 б.).

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...