Главная Обратная связь

Дисциплины:


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІСтруктура статті охоплює: зазначення даних про автора, місця роботи або навчання автора, назву статті, індекс УДК (універсальна десяткова класифікація), анотацію, ключові слова, вступ, постановку завдання статті, результати, висновки, список використаних джерел з посиланнями в тексті (див. Приклад оформлення статті)

До опублікування приймаються наукові праці, які не друкувалися раніше.

Матеріали повинні бути представлені українською, російською або англійською мовою.

Набір тексту виконується у редакторі MS Word. Аркуш формату А4. Поля – 2 см зі всіх боків. Шрифт Times New Roman, кегель – 14, інтервал –1,5, абзац – 1,0 см. Нумерація сторінок по середині під текстом.

Цифровий матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер (Таблиця 1. Назва таблиці). Рисунки потрібно згрупувати єдиним графічним об’єктом та пронумерувати (Рис. 1. Назва рисунку). При наборі формул/рисунків/таблиць використовується вмонтований Word редактор.

Назва статті друкується великими буквами, жирним шрифтом трьома мовами (українською, російською, англійською). Після назви друкується анотація і ключові слова (12 шрифт) також трьома мовами (див. табл. приклад оформлення статті).

В кінці статті, через 2 інтервали вказується використана література. Посилання на літературу в тексті необхідно давати в квадратних дужках, наприклад, [1, с. 18; 2, с. 20-21], де перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого крапкою з комою.

Всі статистичні дані та цитати мають бути підкріплені посиланнями на джерела. Назви праць у списку літератури розташовуються в порядку цитування.

Після списку літератури вказується дата відправлення статті до редакції. Обсяг статті – 6-7 сторінок. Скорочення слів і словосполучень, окрім загальноприйнятих, не допускається.

В назві файлу повинно міститись прізвище автора та 2-3 ключових слова статті (Іваненко_Економічний потенціал України.doc/.docx).

 

 

Вихідні дані журналу:

 

Іваненко А.Б. Економічний потенціал України в умовах сучасної глобалізації/ А. Б. Іваненко // Молодіжний економічний дайджест: електрон. наук. вид. – №1. – К.: ДВНЗ «КНЕУ ім.В.Гетьмана», 2014. – С. 21-28.

 

1. Статті однієї секції мають право подавати до наукового відділу лише керівники секції разом з повним комплектом документів.

2. До друку в електронному виданні за результатами конференції можуть бути рекомендовані по одному студентку від кожної секції, які посіли перше місце.

До статті додаються:

1. Рецензія наукового керівника.2. Витяг з протоколу засідання кафедри.

3. Відомості про автора (повністю прізвище, ім’я, по-батькові, контактний телефон, домашня та електронна адреса).

 

Статті приймаються у відділі наукової інформації та моніторингу (кім. 315, тел. 371-61-74) до 1 липня 2014 р.

 

Спилка на електронне видання КНЕУ "Молодіжний економічний дайджест" http://med.kneu.edu.ua/?page_id=46

 

Приклад оформлення статті:

А.Б.Іваненко

аспірант кафедри міжнародної економіки

ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» *14 шрифт+

ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ*14 шрифт+

УДК 123.456 (індекс Універсальної десяткової класифікації) *14 шрифт+

Анотація. (не більше 75 слів, де чітко сформульовано головну ідею статті й обґрунтовано її актуальність) *12 шрифт+

Ключові слова: (3-10 слів) [12 шрифт]

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...