Главная Обратная связь

Дисциплины:


Орієнтовні вимоги до оцінювання графічних навичок і дотримання гігієнічних правил письма у 3-4 класахДотримання норм за кожним із зазначених параметрів дає учневі 2 бали, в цілому – 12 балів. За незначне відхилення від норми за тим чи іншим параметром радимо знімати 1 бал, за значне відхилення – 2 бали. Стосовно швидкості письма незначним відхиленням вважається 1-5 знаків від меншого показника норми, значним – понад 5 знаків.

Нормативною вважається така швидкість письма (на кінець навчального року):

Клас Споріднені мови Неспоріднені мови
20-25 знаків за хвилину 15-20 знаків за хвилину
26-30 знаків за хвилину 21-25 знаків за хвилину

 

V. Знання з мови, мовні вміння

Перевірку знань з мови та мовних умінь радимо здійснювати під час поточного опитування та виконання завдань тестового характеру.

Рекомендуємо перевіряти знання та уміння, що стосуються матеріалу, який не збігається в рідній та українській (іншій) мові, що вивчається як друга: правильно визначати наголос, добирати слова на певну тему; розрізняти значення слів, добирати синоніми й антоніми; розпізнавати народні вислови та слова, вжиті в переносному значенні; змінювати форму слова в залежності від іншого; правильно вживати родові та відмінкові закінчення іменників, прикметників та особові форми дієслів; будувати (доповнювати, перетворювати) сполучення слів та різні за синтаксичною структурою речення.

З цією метою пропонується комбінована перевірна робота із застосуванням завдань тестового характеру. Учням пропонують 6 завдань з трьома варіантами відповідей. З них 2 – на перевірку мовних знань, 4 – на перевірку мовних умінь.

Правильне виконання кожного із завдань, що стосуються мовних знань оцінюється 1 балом, правильно наведений приклад до кожного завдання додає ще по 1 балу. Завдання, що стосуються мовних умінь оцінюються 2 балами.

 

Зведений перелік перевірних робіт у 1-4 класах

(1/1 – кількість робіт за вивчення споріднених/неспоріднених мов)

Види перевірки Кількість перевірок по класах
І сем. ІІ сем. І сем. ІІ сем. І сем. ІІ сем. І сем. ІІ сем.
 1. Аудіювання
- 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
 1. Усне діалогічне мовлення
- 1/1 1/1 - 1/1 - 1/1 -
 1. Усне монологічне мовлення
- - - 1/1 - 1/1 - 1/1
 1. Читання вголос
- - - 1/1 - 1/1 - -
 1. Читання мовчки
- - - - - - 1/- 1/-
 1. Письмовий переказ
- - - - - 1/- 1/1 -
 1. Письмовий твір
- - - - - - - 1/1
 1. Списування
- - - 1/1 1/1 -/1 1/1 -
 1. Диктант
- - - - - 1/1 - 1/1
 1. Знання з мови, мовні вміння (поточно)
- - - - - - - -
Загальна кількість перевірок - 2/2 2/2 4/4 3/3 5/5 5/4 5/4
 1. ДПА з української мови
- - - - - - -
 1. ДПА з українського літературного читання в школах з навчанням російською мовою
- - - - - - -

 МАТЕМАТИКА

 

Об'єктами перевірки й оцінюваннянавчальних досягнень учнів з математики є складники предметної компетентності – знання, уміння та навички, здатність їх застосовувати у навчальних і життєвих ситуаціях.

Контроль навчальних досягнень учнів рекомендуємо здійснювати шляхом поточної перевірки (1–4 класи) і тематичної перевірки (2–4 класи).

Поточну перевірку рекомендуємо проводити в усній і письмовій формі систематично в межах кожної теми, визначеної навчальною програмою. Цей вид контролю передбачається учителем під час підготовки до кожного уроку і знаходить своє відображення у поурочних планах (конспектах) уроків. Поточна перевірка може здійснюватись у формі самостійної роботи — короткотривалої (10–15 хвилин) письмової роботи, яка охоплює певну частину навчального матеріалу. Поточний контроль не обов’язково проводиться фронтально; його результати не завжди відображаються у балах.

Тематичну перевірку радимо здійснювати в письмовій формі. Вона охоплює зміст теми або логічно завершеної її частини. Проводити її доцільно у вигляді контрольної роботи – комбінованої або роботи тестового характеру – 4 рази за семестр. Бажано, щоб робота містила 14 математичних операцій (арифметичних дій, визначення порядку дій, встановлення відношень, перетворення одиниць величини, логічних дій тощо) у другому класі, 16 – у третьому, 18 – у четвертому.

Орієнтовна тривалість виконання роботи становить у другому класі близько 30 хв., у третьому й четвертому класах – близько 35 хв.

Окремим видом тематичного контролю може бути перевірка навичок усних обчислень у межах програмових вимог. Перевірку доцільно здійснювати один раз за семестр у письмовій формі (математичний диктант, робота на картках тощо). Обсяг роботи має містити не більше 12 математичних операцій.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...