Главная Обратная связь

Дисциплины:


Варіанти апретів – антипіренівЗагальна частина

 

1. До опублікування у фаховому журналі "Вісник Хмельницького національного університету" приймаються наукові праці, що ніколи не друкувалися раніше, із зазначених нижче галузей:

- економіка, бухгалтерський облік, аудит;

- технічні науки, з напрямків:

1) машинознавство та обробка матеріалів в машинобудуванні;

2) радіотехніка, електроніка та телекомунікації;

3) технології харчової та легкої промисловості;

2. Мови написання рукопису статті:

- українська;

- російська;

- англійська (ТІЛЬКИ для статей із закордонними співавторами).

3. Терміни прийому статей до друку та публікації:

Статті приймаються протягом року у поточному режимі. Формування випуску журналу відбувається при накопиченні необхідного мінімального обсягу статей у 200 сторінок в сумі.

В загальному, прийом статей йде у 2 періоди року:

1) від 4 січня до 30 червня (№1–№4);

2) від 1 вересня до 28 грудня (№5–№6).

4. Редакція приймає статті лише у паперовому варіанті згідно наведених нижче вимог з усіма супровідними документами згідно п. 7 "Форма подання статті". Рукописи, надані тільки на електрону пошту без паперової копії квитанції про оплату до розгляду та друку не приймаються.

5. Рукопис статті подається до редакції у наступній формі:

обов’язково файл на дискеті (формат 3,5") або CD-диску. Бажано на дискету (диск) записувати копію файлу[1];
обов’язково один примірник роздрукованої статті (дивіться п. 7 "Форма подання статті" чинних вимог);

6. Рукопис статті, підписаний авторами, супроводжується[2]:

- експертним висновком, написаною рецензентом – обов’язково для технічного напрямку;

- внутрішньою рецензією,підписаною співробітником ВУЗу – доктором наук або кандидатом наук (тільки якщо немає доктора наук за відповідним напрямом[3]), де працює автор;

- заявою авторів про друкування рукопису статті відповідно до форми;

- відомостями про автора (авторів),з яким надалі редколегія буде підтримувати контакт щодо публікації рукопису.

Звертаємо увагу на те, що експертний висновок, внутрішня рецензія та заява надаються у друкованому вигляді з підписами авторів. Додатково – на електрону адресу як відскановані документи. Рукописи, що не відповідають цій вимозі можуть бути повернені авторам.

7. Форма подання статті[4]:

- кількість співавторів –не більше трьох.

- об’єм рукопису повинен складати не менше 4 сторінок[5], але не перевищувати 12 сторінок, включаючи рисунки та таблиці;

- найменування файлу рекомендується давати у формі:

"прізвище 1-го автора" – "1–5 слів назви статті";8. Параметри файлу рукопису:

- рукопис повинен бути підготовлений за допомогою редактора Word for Windows® (версії 97, 2000, XP, 2003) або іншого сумісного редактора[6] та поданий у вигляді ЄДИНОГО файлу. Формат файлу – DOC; дозволяється використання формату RTF;

УВАГА! При використанні сумісного редактору всі формули та інший графічний матеріал, що міститься у статті має бути представлено у вигляді окремих цілісних графічних об’єктів векторного формату, в якому текст представлено за допомогою кривих, або із застосуванням об’єктів растрового формату із якістю не менше 200 dpi.

При поданні файлів форматів DOCX / DOCM (Microsoft ® Office Word for Windows® 2007 format), ODT / ODF (OpenOffice / StarOffice format) або форматів DOC/RTF створиних у сумісних програмах, рукописи приймаються до друку, але редакція знімає з себе відповідальність за якість відтворення оригінального вмісту рукопису статті у журналі НАВІТЬ за умов наявності авторської копії статті у паперовому вигляді.

- рукопис повинен мати наскрізну нумерацію сторінок із вільним розміщенням нумерації в листі;

- файл НЕ ПОВИНЕН мати попередніх версій, заборони на редагування або доступу за паролем, обмеження доступу за системою Microsoft Windows® Rights Management Services™ (RMS), наявної та ще не прийнятої коректури у документа;[7]

- формат страницы – А4 (210 ´ 297), орієнтація сторінки – "книжная";

- поля: слева– 2,5 см; справа – 1,5 см; сверху – 2,5 см; снизу – 2,5 см; переплет – 0 см;

- інтервал меж рядками – 1,3 (має бути обраний пункт "множитель");

БУДЬТЕ УВАЖНІ! Інтервал між рядками в журналі завжди є 1,0 (одинарний). Тому, розмір статті в журналі завжди менший від поданого рукопису із інтервалом 1,3. Дивіться п.7 цих вимог та роз’яснення.

- інтервал між абзацами "перед", "после" – 0 пт;

- відступи "слева", "справа" – 0 пт;

- відступ першої строчки – 1,27 см (допускається "1,25 см" для редактора Word версій XP / 2003 / 2007);

- рисунки, фотографії, графіки слід вставляти в текст статті як об’єкт; положення об’єкту – "в тексте"; неінформативні складові рисунку, такі як пустий простір навколо, мають бути видалені;

- рисунки, створені у вбудованому у редакторі Word редакторі рисунків, слід подавати як згруповані об’єкти; положення об’єкту – "в тексте";

- рисунки та таблиці не повинні розривати речення в абзаці, тобто вони мають бути розташовані після того абзацу, в якому на них робиться перше посилання в тексті.

Не дозволяється:

- подання рисунків, таблиць чи інших додаткових матеріалів у вигляді окремих файлів;

- розміщення будь-якого матеріалу, що відноситься до статті, після розділу "Література";

- вставка об’єктів у документ у вигляді зв’язку із зовнішнім документом.

Нехтування цими вимогами подання інформації
сповільнює підготовку до включення Вашої статті в черговий журнал

9. Текст рукопису має бути побудований за загальноприйнятою схемою (приклад оформлення рукопису статті наведено у кінці чинних вимог):

- індекс УДК у верхньому лівому кутку листа (Times New Roman, 12 пт.);

- ініціали та прізвища авторів - великими літерами у верхньому правому кутку листа (Times New Roman, 12 пт.). Порядок подання: ім’я, по-батькові, прізвище.;

- назва організації, де працює автор – повністю справа (Times New Roman, 8 пт.);

В заголовку статті не потрібновказувати наукове звання автора(ів), а також ким працює автор(и), також не потрібно вказувати назву факультету або кафедри, де працює автор (або автори) та іншу інформацію крім назви ВУЗу. Контактна інформація має бути приведена у окремому файлі.

Назва організації – лише назва ВНЗ або установи. Якщо з назви місця роботи не зрозуміло назву міста, то назва міста має бути також вказана явно.

Наприклад:

Хмельницький національний університет (без "м. Хмельницький");

Херсонський національний технічний університет (без "м. Херсон");

Але

Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків.

Будьте уважні!

Відповідно до рішення ВАК України №7-05/1 від 15.01.2003р, структура статті має містити наступні елементи:

1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

2) аналіз останніх досліджень чи публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;

3) виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

4) формулювання цілей статті (постановка завдання);

5) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

6) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

- пустий рядок (Times New Roman, 10 пт.);

- назва статті - великими літерами, по центру (Times New Roman, 12 пт., жирний); назва статті подається без використання вузькоспеціалізованих скорочень, крапка в кінці назви не ставиться;

- пустий рядок (Times New Roman, 10 пт.);

- анотація об’ємом від 2 до 8 рядків машинописного тексту УКРАЇНСЬКОЮ (або російською[8]) та АНГЛІЙСЬКОЮ мовами по одному абзацу кожна (Times New Roman, 9 пт., курсив); анотація повинна містити стисле формулювання змісту статті; анотацію не потрібно розміщувати на окремому листі; в анотації ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ розміщення посилань на літературні джерела;

- перелік ключових слів, що починається з слів: "Ключові слова:" (Times New Roman, 9 пт.); загальна кількість ключових слів – від двох;

- пустий рядок (Times New Roman, 10 пт.);

- вступ (Times New Roman, 10 пт.);

- основний розділ (можливий розподіл на підрозділи) (Times New Roman, 10 пт.);

- висновки відповідно до статті (Times New Roman, 10 пт.);

- пустий рядок (Times New Roman, 10 пт.);

- слово "Література" по центру (Times New Roman, 10 пт., жирний), інші слова на кшталт "Джерела інформації" або "Перелік літератури" чи інші НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ;

- пустий рядок (Times New Roman, 10 пт.);

- перелік літератури (Times New Roman, 10 пт.); детальну інформація з оформлення літератури дивіться у п. 15 цих вимог; перелік літератури є останнім в статті і його необхідно оформити відповідно до чинних вимог з оформлення літератури; рекомендована послідовність пунктів літератури – за порядком звертання у статті (приклади оформлення літератури наведені далі за текстом); список літератури розташовується одразу ж після тексту статті; один пункт літератури відповідає назві лише однієї книги (статті або ін.).

10. Фізичні величини у статті повинні подаватися в одиницях системи СІ.

11. Для текстового матеріалу використовується теперішній час дієслів, за виключенням посилання на попередні роботи.

12. Для набору статті слід використовувати таки елементи:

• назви таблиць – Times New Roman, шрифт, 10 пт., жирний, перша строчка з відступом 0 пт. Таблиця по можливості розташовується по всій ширині сторінки (16,5 см). Приклад:

 

Таблиця 4

Варіанти апретів – антипіренів

Найменування кремнійорганічного з'єднання
Тетраетоксісилан

 

• підпис під рисунками – Times New Roman, 8 пт., жирний, перша строчка з відступом 0 пт.

Рисунок розміщується по середині сторінки. Підпис під рисунками виду: "Рис. {порядковий номер}. {Текст підпису рисунка}". Нумерація рисунків – наскрізна.

Звернення до рисунку у тексті – "... показано на рис. {номер} ...". Всі написи на самому рисунку повинні бути не менше 6 пт. Не допускається нумерація у вигляді "рис. {номер розділу}. {порядковий номер}".

Приклад:

Рис. 3. Зв’язок між А, Б та f

 

• формулирозташовують по центру; нумерацію формул - по правому краю. Порядок перерахування змінних формули – за порядком їх появи у формулі зліва направо, зверху вниз. Наприклад:

, (7)

де – ... ;

– ... ;

...

– .

Для набору формул використовувати лише редактор формул Microsoft Equation 3.0[9], застосовуючи такі параметри:

 

Стилі:

Times New Roman, звичайний - Текст, Функция, Числа;

Times New Roman, курсив - Переменная;

Times New Roman, жирний - Матрица-вектор;

Symbol - Символ.

Symbol, - Стр. греческие, Пр. греческие.

 

Розміри:

Обычный- 11 пт.; Крупный индекс- 9 пт.; Мелкий индекс- 7 пт.;

Крупный символ- 16 пт.; Мелкий символ- 12 пт.

 

Всі символи у тексті повинні бути створені за допомогою редактора формул починаючи з одного символу. Не дозволяється вставка символів з інших шрифтів крім Times New Roman, Arial, Courier / Courier New, Verdana.

Використання символів інших шрифтів, а особливо не TrueType[10] шрифтів, може призвести до невідповідності відображення символів між авторськім варіантом статті та редакційним.В цьому випадку за точність друку статті редакція відповідальності також не несе !

Для набору фрагментів тексту, у якому розташування букв повинно бути пропорційним між собою (наприклад, фрагмент програми, файл налаштування), дозволяється використання шрифтів Courier New (Courier). Наприклад:

 

void Error(char *message)

{

printf("\n%s\n", message);

exit(EXIT_FAILURE);

}

 

13. Лише у випадку зв’язаних рукописів статей, що складаються з декількох фрагментів-повідомлень, у назві яких явно вказано "{Назва статті}. Повідомлення №{номер повідомлення}" допускається продовження нумерації рисунків, таблиць та формул.

14. Часові проміжки (наприклад, століття), що передаються римським числами ("І", "V", "X", "L", "M") записуються латинськими великими буквами. Не дозволяється використання інших, схожих знаків, таких як "У" (замість "V") або "1" (замість "І"). Інтервал у кілька років записується із використанням скорочення "рр.". Наприклад: "1990-1996 рр.", а не "1990-96 р.р.".

15. Літературні джерела, що цитуються, повинні бути пронумеровані відповідно за порядком звертання до них у тексті. Посилання на джерело подається у квадратних дужках, наприклад: "... відомо з [4, 5]. …" або "… розглянуто у [4, с.203; 5, с.44] …". Список літератури наводиться наприкінці статті відповідно до порядку звернення по тексту на мові оригіналу, відповідно до ГОСТ 7.1-84.

Не дозволяється встановлення зносок знизу тексту із літературними джерелами. Всі літературні джерела вказуються у розділі "Література". Не допускається посилання на літературні джерела із відсутніми будь-якими наступними елементами:

- місто друку;

- рік друку;

- видавництво;

- об’єм друку (або номера сторінок, на яки посилається автор);

Не допускається під одним номером у переліку розміщувати дві або більше назв літературних посилань.

16. Журнал "Вісник Хмельницького національного університету" виконує друк рукописів лише після їх попереднього корегування та лише за умови наявності електронної версії рукопису.

17. До тексту рукопису без узгодження з автором можуть бути внесені редакційні правки. Якщо кількість помилок більше 10 на одну сторінку, рукопис може бути повернена на виправлення автору (авторам).

18. Автор (автори) може бути ознайомлений з коректурою рукопису. Зміна верстки автором, за виключенням виправлення помилок, не допускається. Виправлену та підписану коректуру слід повернути до редакції на протязі двох днів після її отримання.

19. Рішення про можливість публікації рукопису приймає редколегія.

20. Редакція журналу залишає за собою право на розповсюдження у електронній або паперовій формах журналу "Вісник Хмельницького національного університету", "Вісних технологічного університету Поділля", та/або іншої інформації, підготовленою редакцією, або сторонньою редакцією, що діє від імені редакції, цілком або лише окремих статей або їх фрагментів, що вже опубліковані без повідомлення про ці дії авторів статей із збереженням їх авторських прав згідно до Законів України "Про інформацію" № 2657-12 (редакція від 09.06.2004 р.) та "Про науково-технічну інформацію" № 3322-12 (редакція від 06.01.2004 р.).

21. Рукопис статті не має містити заборонених до друку матеріалів, оскільки журнал є відкритим джерелом інформації.

22. Редакція може не погоджуватись із представленим матеріалом. Відповідальність за представлені відомості у рукописі статті несе автор (автори) та рецензент.

23. Редакція залишає за собою право прийняття рукопису, що не відповідає незначній частині вимог – за умови попередньої домовленостііз редакцією та наступним коригуванням рукопису.

24. Робота, що містить більше 10 (десяти) помилок на сторінку буде повернута на доопрацювання авторам. У разі відмови коригувати помилки – стаття не розміщується у журналі, гроші за друк не повертаються.

25. Робота, що не відповідає вищезазначеним вимогам, буде повернена секретарем редколегії.

26. Чинні вимоги з оформлення рукопису набувають чинності через 28 днів після їх опублікування на сайті журналу http://visniktup.narod.ru http://vestnik.ho.com.ua (дата опублікування вказана у нижньому колонтитулі цих вимог).

 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ ДЖЕРЕЛ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ У ДИСЕРТАЦІЇ, І СПИСКУ ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ В АВТОРЕФЕРАТІ[11]

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...