Главная Обратная связь

Дисциплины:


БЮЛЕТЕНЬ ВАК УКРАЇНИ, №3, 2008. СТОРІНКИ 9-13 

Характерис­тика джерела Приклад оформлення
Книги : Один автор 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. – Львів : Свічадо, 2006. – 307 с. – (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IV – V ст. ; № 14). 2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. – К. : Ін-т математики, 2006. – 111 с. – (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАМ України ; т. 59). 3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. – К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. – 311 с. – (Ювеліри України ; т. 1). 4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. – Львів : Кальварія, 2005. – 196, [1] с. – (Першотвір).
Два автори 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. – К. : Києво-Могилян. акад., 2005. – 397, [1] с. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1). 2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. – К. : Прецедент, 2006. – 93 с. – (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11). 3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. – Львів : Растр-7, 2007. – 375 с.
Три автори 1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование : как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. – XLIII, 265 с.
Чотири автори 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. – К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. – 106с. – (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи). 2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф. – техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздев, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К. : Вища освіта, 2006. – 478, [1] с. – (ПТО : Професійно-технічна освіта).
П’ять і більше авторів 1. Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. – [3-е изд.]. – X. : Гуманитар, центр, 2007. – 510с. 2. Формування здорового способу життя молоді : навч. – метод, посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. – К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 115с. – (Серія "Формування здорового способу життя молоді" : у 14 кн., кн. 13).
Без автора 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. – К. : Грані-Т, 2007. – 119с, – (Грані світу). 2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. – К. : Грамота, 2007. – 638, [1] с. 3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця XIX – початку XX століття : [антологія / упоряд. : Л. Таран, О. Лагутенко]. – К. : Грані-Т, 2007. – 190, [1] с. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук, ред. Каліущенко В. та ін.]. – Чернівці : Рута, 2007. – 310 с.
Багатотомний документ 1. Історія Національної академії наук України, 1941 – 1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007 – . – (Джерела з історії науки в Україні). Ч. 2 : Додатки – 2007. – 573, [1] с. 2. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005 – . – (Серия "Нормативная база предприятия"). Т. 1. – 2005. – 277с. 3. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / А. Дарова. – Одесса : Астропринт, 2006 – . – (Сочинения : в 8 кн. /А. Дарова ; кн. 4). 4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – X. : Право, 2002– . – Т. 4 : Косвенные налоги. – 2007. – 534 с. 5. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. – Житомир : Полісся, 2006 – . – (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією" : у 27 т. / голов, редкол. : Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол. : Синявська І. М. (голова) та ін.]. – 2006. – 721, [2] с. 6. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. 4.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. – К. : НТУУ "КПІ", 2006. – 125с.
Матеріали конференцій, з’їздів 1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11 – 13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаева. – X. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаева, 2000. – 167 с. 2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік, міжвуз. наук. – практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. – К. : ІСОА, 2002. – 147 с. 3. Матеріали IX з’їзду Асоціації українських банків, ЗО червня 2000 р. інформ. бюл. – К. : Асоц. укр. банків, 2000. – 117 с. – (Спецвип. : 10 років АУБ). 4. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6 – 9 черв. 2000 p., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. – К. : HAH України, Ін-т пробл. міцності, 2000. – С. 559– 956, XIII, [2] с. – (Ресурс 2000). 5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук, праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. – Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. – 215 с. 6. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук, праць за матеріалами міжнар. наук. – практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. – К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. – 452с.
Препринти 1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. – X. ННЦ ХФТИ, 2006. – 19 с. – (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ. – техн. ин-т" ; ХФТИ 2006-4). 2. Панасюк М. 1. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б, М. – Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАМ України, 2006. – 7, [1] с. – (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).
Депоновані наукові праці 1. Социологическое исследование малых групп населения / В.И.Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 1 10 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432. 2. Разумовский В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.
Словники 1. Географія : словник-довідник / [авт. – уклад. Ципін В. Л.]. – X. : Халімон, 2006. – 175, [1] с. 2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ, термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. – К. : Європ. ун-т, 2007. – 57 с. 3. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. – К. : Карпенко, 2007. – 219 с. 4. Європейський Союз : словник-довідник / [ред. – упоряд. М. Марченко]. – 2-ге вид., оновл. – К. : К.І.С., 2006. – 138 с.
Атласи 1. Україна : екол. – геогр. атлас : присвяч. всесвіт, дню науки в ім’я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук, редкол. : С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт, сил України НАН України [та ін.]. – / [наук, редкол. : С. С. Куруленко та ін.]. – К. : Варта, 2006. – 217, [1] с. 2. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / 0. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. 0. Козлов, В. Д. Маковецький. – 2-ге вид., розшир, та доповн. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 218 с. 3. Куерда X. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. – X. : Ранок, 2005. – 96 с.
Законодавчі та нормативні документи 1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань). 2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов, ред. В. М. Заболотько. – К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. – 459 с. – (Нормативні директивні правові документи). 3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501 : 2007. – Офіц. вид. – К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. – VI, 74 с. – (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).
Стандарти 1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000 : 2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000 : 2004. – [Чинний від 2006-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – IV, 231 с. – (Національний стандарт України). 2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1 : 2004 – ДСТУ ISO 6107-9 : 2004. – [Чинний від 2005-04-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – 181 с. – (Національні стандарти України). 3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020 : 1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-020 : 2005. – [Чинний від 2007-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – IV, 18 с. – (Національний стандарт України).
Каталоги 1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт", 2006 – . – (Серия "Нормативная база предприятия"). Т. 5. – 2007. – 264 с. Т. 6. – 2007. – 277с. 2. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт. – упоряд. М. Зобків та ін.]. – Львів : Новий час, 2003. – 160 с. 3. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. – [Суми : Унів. кн., 2003]. – 11 с. 4. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. – Донецк : Лебедь, 2005. – 228 с.
Бібліографіч­ні показчики 1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. – Львів : Укр. технології, 2007. – 74 с. 2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997 – 2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. – Львів : Львів, держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 11 с. – (Серія : Бібліографічні довідники ; вип. 2).
Дисертації 1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси : дис.... доктора фіз, -мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.
Авторе­ферати дисертацій 1. Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобудування" / І. Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20, [1] с. 2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Автоматиз. системи упр. та прогрес, інформ. технології" / Нгуен Ші Данг. – К., 2007. – 20с.
Авторські свідоцтва 1. А. с. 1007970 СССР, MKM3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.
Патенти 1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В. И. ; заявитель и патентообладатель Воронеж, науч. – исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).
Частина книги, періодичного, продовжу­ваного видання 1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 6. – С. 15–18, 35–38. 2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 14–17. 3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов – основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. P. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2007. – № 1. – С. 39–61. 4. Ма Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 5. – С. 12–14. 5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. 1. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2007. – № 1. – С. 25–29. 6. Валова І. Нові принципи угоди Базель II / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2, № 2. – С. 13–20. 7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство XIX ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр. письменства) : статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 245–291. 8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч. – техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. – X., 2007. – С. 33. 9. Чорний Д. Міське самоврядування : тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра : проблеми модернізації міст України : (кінець XIX– початок XX ст. / Д. М. Чорний. – X., 2007. – Розд. 3. – С. 137– 202.
Електронні ресурси 1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III – IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. – 80 Міп / 700 MB. – Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика) – 1 електрон, опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги : Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. – Назва з контейнера. 2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2004. – 1 електрон, опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – (Всеукр. перепис населення, 2001). – Систем, вимоги : Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул, екрану. 3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті (підсумки 10-ї Міжнар. конф. "Крим-2003") [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн. : http : //www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

 Примітки:

1. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання".

2. Опис складається з елементів, які поділяються на обов’язкові та факультативні. У бібліографічному описі можуть бути тільки обов’язкові чи обов’язкові та факультативні елементи. Обов’язкові елементи містять бібліографічні відомості, які забезпечують ідентифікацію документа, їх наводять у будь-якому описі.

Проміжки між знаками та елементами опису є обов’язковими і використовуються для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації.

 

Оригінал вимог до оформлення літератури:

 

http://whirlpool.ifolder.ru/18524373

 

(2,5 Mb, Adobe PDF, файлообмінний сервер)

 

 


 

Редакція журналу

"Вісник Хмельницького національного університету"
залишає за собою право змінювати та вносити уточнення
в чинні "Правила оформлення та представлення рукопису"

без попереднього повідомлення

 

редакція журналу "Вісник Хмельницького національного університету" Хмельницький національний університет, вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, Україна, 29016 (0382-2) 2-51-08 (понеділок – п’ятниця, з 1000 до 1600)
patent_1@beta.tup.km.ua vagvestnik@rambler.ru
http://visniktup.narod.ru/ http://vestnik.ho.com.ua/ http://library.tup.km.ua/visnyk_tup.htm
     
@ з питань оформлення та змісту сайтів"visniktup.narod.ru" та "vestnik.ho.com.ua"звертатись   visniktup@narod.ru   Увага! Технічна служба підтримки сайтів не відповідає на звернення з приводу друку журналів "Вісник ХНУ"

 

 

© visniktup.narod.ru, 2003-2012

© vestnik.ho.com.ua, 2005-2012

© Редакція журналу "Вісник технологічного університету Поділля"
(Технологічний університет Поділля, м. Хмельницький), 1996-2002 рр.

© Редакція журналу "Вісник технологічного університету Поділля"
(Хмельницький державний університет), 2003 рр.

© Редакція журналу "Вісник технологічного університету Поділля"
(Хмельницький національний університет), 2004-2005 рр.

© Редакція журналу "Вісник Хмельницького національного університету"
(Хмельницький національний університет), 2005-2012 рр.

 

Матеріали, розміщені на сайті "visniktup.narod.ru" та/або "vestnik.ho.com.ua" (далі за текстом "сайти журналу"), є частковою власністю (partial property) редакції журналу "Вісник Хмельницького національного університету". Забороняється передрукування повністю або частково будь-яких матеріалів, що розміщені на сайті (або сайтах) журналу без письмової згоди адміністрації сайту та редакції журналу та без посилання на сайт.

Інформація на сайтах журналу є офіційною інформацією редакції журналу "Вісник Хмельницького національного університету", але статус представленої інформації може бути змінено без попереднього узгодження та попередження.

Адміністрація сайтів журналу залишає за собою одноосібне право змінювати зміст, тематику та терміни роботи сайтів "visniktup.narod.ru" та/або "vestnik.ho.com.ua" частково або в цілому без повідомлення користувачів сайтів або інших зацікавлених осіб. Розміщений рекламний матеріал до офіційного змісту сайту не має відношення.

 


Довідникова інформація

 

Приклади оформлення експертного висновку, анотації та експертних висновків,
а також шаблон статті

http://visniktup.narod.ru/support/

Остання версія правил оформлення рукопису та банківські реквізити для оплати за друк

http://visniktup.narod.ru/rules/

Змісти журналів у форматі HTML

http://visniktup.narod.ru/zmisthtm/

Пошук статей, авторів та матеріалів на сайті,
програма пошуку статей за автором, напрямком, ключовими словами у назві

http://visniktup.narod.ru/jrup/

Питання , що часто виникають, та відповіді на них ("ЧаВО")

http://visniktup.narod.ru/help/

Приклади готових журналів та інших документів

http://visniktup.narod.ru/download/

Оригінал вимог до оформлення літератури:

http://whirlpool.ifolder.ru/18524373

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСУ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕННЯ У РЕДАКЦІЮ

 

УДК 330.45

Л.П. ЛУЦКОВА, А.Ю. МАЗАРЧУК

Хмельницький національний університет

 

Розробка Обмежень для економіко-математичних моделей
по використанню земельних ресурсів
в агропромисловому комплексі

 

Розглянуті і узагальнені особливості використання земельних ресурсів аграрної сфери України. Побудоване обмеження по земельних ділянках з можливістю трансформації власних угідь, орендою необхідних земель та передачею в оренду не використовуваних (низькорентабельних) угідь в характеристиках економіко-математичної моделі розвитку сільськогосподарського підприємства.

The peculiarities of the land resources usage in Ukraine’s agrarian system are examined and summarized. Lot limitations are formed, considering the possibility of proper arable plots transformation, renting the arable land plots needed and granting on the land plots lease, which are not used or not commercially profitable in environment of economic-mathematical development model for agriculture enterprise.

Ключові слова: земельні ресурси, аграрна сфера.

 

Вступ

Земля — головний засіб виробництва і основний ресурс сільського господарства. Розмір, склад і якість

. . . . .

Постановка завдання

Метою статті є спроба розглянути, проаналізувати та побудувати обмеження по земельних ділянках з

. . . . .

Результати дослідження

Розширення посівних площ може відбутися не тільки за рахунок трансформації, а й за рахунок взяття

. . . . .

пунктах призначення рівна одиниць. Якщо загальна потреба у вантажі в пунктах призначення рівна запасу вантажу в пунктах відправлення, тобто

, (5)

то модель такої транспортної задачі називається закритою. Якщо ж вказана умова не виконується, то модель є відкритою.

. . . . .

Висновок

. . . . .

Розроблене обмеження дозволить нам отримати матрицю трансформації земель, крім того, воно впливає на розв’язок цільової функції, а саме – на структуру посівних площ.

 

Література

 

1. Географія : словник-довідник / [авт. – уклад. Ципін В. Л.]. – X. : Халімон, 2006. – 175, [1] с.

2. Україна : екол. – геогр. атлас : присвяч. всесвіт, дню науки в ім’я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук, редкол. : С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт, сил України НАН України [та ін.]. – / [наук, редкол. : С. С. Куруленко та ін.]. – К. : Варта, 2006. – 217, [1] с.

 

[1] Додаткову інформацію з цього питання дивіться за internet-адресою http://visniktup.narod.ru/help/

[2] Всі супровідні матеріали, що вимагаються редакцією, представлені на сайті журналу за адресою http://visniktup.narod.ru/support/

[3] У випадку рецензії підписаною кандидатом наук, редакція залишає за собою право проведення рецензування статті у стороннього рецензента

[4] Всі назви пунктів відносяться до російськомовних версій редакторів Microsoft® Office Word for Windows® версій 97 / 2000 / XP (2002) / 2003 (версії 8.0-11.0, відповідно).

[5] Обсяг статті у 4 сторінки є мінімумом, при якому гарантується стаття в журналі обсягом не менше 3 сторінок із
інтервалом "1,0", що складає мінімальний обсяг статті згідно вимог ВАК України. Інтервал "1,3" необхідний при корегуванні паперового варіанту статті та взятий за основу при розрахунку вартості друку однієї сторінки рукопису !

[6] До сумісних програм електронного документообігу відносяться – Microsoft ® Office Word 2007/2010 (версія 12.0, 13.0), StarOffice 5/6 версій, OpenOffice не нижче 2.0 (рекомендовано не нижче 3.0), Abiword 1.0.5, Easy Office, Hieroglyph, а також інші програми поза цим списком, що створюють файли, сумісні з Microsoft® Office Word for Windows® версій 97 / 2000 / XP (2002) / 2003 (версії 8.0-11.0, відповідно).

[7] При блокуванні доступу до документа паролем, редакція залишає за собою право відмовити у опубліковуванні рукопису без повернення оплати.

[8] за вибором автора(ів) рукопису

[9] Відноситься лише для редакторів Microsoft Word.

Увага! Редактор формул MathType є комерційним продуктом, що не відноситься до стандартного складу редактора Microsoft Word for Windows та володіє власним набором шрифтів, яки не входять у перелік шрифтів системи.

[10] Інформацію про відповідність використаного шрифту можна знайти у пункті меню Формат/Шрифт редактора Word for Windows™. Зверніться до розділу "шрифты TrueType" у "Словарь терминов" загальної довідки Windows ® XP/Vista/7 при необхідності.

[11] Оригінальні скановані сторінки доступні на сайті журналу. Адресу дивіться в кінці прикладу літератури на стор. 9

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...